Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Bengali

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীশারদেশত্রিশতীস্তোত্রম্ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ –
ত্রিশতীং শারদেশস্য কৃপয়া বদ শঙ্কর ।
শ্রীশিব উবাচ –
সহস্রনাম মন্ত্রবদ্ ঋষিধ্যানাধিকং স্মৃতম্ ॥ ১ ॥

॥ অথ শ্রীশারদেশত্রিশতী ॥

ওঁকারবাচ্য ওঁকার ওঁকারমুখরাজিতঃ ।
ওঁকারমাতৃগে ওঁকারশূন্যপদসংস্থিতঃ ॥ ২ ॥

ওঁকারবিন্দুগো নিত্যং ওঁকারনাদকারণম্ ।
ওঁকারমাত্রাজনকঃ ওঁকারপূর্ণবিগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

ওঁকারচক্রমধ্যস্থ ওঁকারশক্তিনায়কঃ ।
শ্রীংকারশ্শ্রীধরশ্শ্রীদঃ শ্রীপতিশ্শ্রীনিকেতনঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীনিবাসশ্শ্রীধরশ্শ্রীমান্ শ্রীংকারদেবপূজিতঃ ।
শ্রীংকারদেবপূর্বাঙ্গঃ শ্রীংকারয়ুগ্মসেবিতঃ ॥ ৫ ॥

হ্রীংকারলক্ষ্যঃ হ্রীংকারশক্তীশঃ হ্রীংমনুপ্রিয়ঃ ।
হ্রীংকারমায়াজনকো হ্রীংকারশক্তিপূজিতঃ ॥ ৬ ॥

হ্রীংকারেশদক্ষিণাঙ্গো হ্রীংকারমনুতোষিতঃ ।
হ্রীংকারজপসুপ্রীতো হ্রীংকারশক্তিলোকগঃ ॥ ৭ ॥

হ্রীংকারশক্তিমলজো হ্রীংকারশক্তিনন্দনঃ ।
ক্লীংকারমনুসংবেদ্যঃ ক্লীংকারমনুতোষিতঃ ॥ ৮ ॥

ক্লীংকারেশপশ্চিমাঙ্গঃ ক্লীংকারদেবসেবিতঃ ।
ক্লীংকারেণ বিশ্বমোহকরঃ ক্লীংকারকারণম্ ॥ ৯ ॥

ক্লীংকারেণ বশ্যদাতা ক্লীংকারেশ্বরপূজিতঃ ।
ক্লীংকারশক্তিপতিদঃ ক্লীংকারশক্তিহর্ষদঃ ॥ ১০ ॥

ক্লীংকারেণ বিশ্বস্রষ্টা ক্লীংকারময়বিশ্বগঃ ।
ক্লীংকারেণ বিশ্ববৃদ্ধিকরঃ ঐঙ্কারপীঠগঃ ॥ ১১ ॥

ঐঙ্কারজপসুপ্রীত ঐঙ্কারদেববন্দিতঃ ।
ঐঙ্কারেশ্বরবামাঙ্গঃ ঐঙ্কারশক্তিনায়কঃ ॥ ১২ ॥

ঐঙ্কারশক্তিজনক ঐঙ্কারেণ বিভূতিদঃ ।
ঐঙ্কারময়বেদেড্য ঐঙ্কারশব্দকারণম্ ॥ ১৩ ॥

গম্বীজো গম্বীজদেহো গম্বীজাত্মা গংস্থিতিপ্রদঃ ।
গঙ্কারমন্ত্রসংবেদ্যো গঙ্কারেণ গতিপ্রদঃ ॥ ১৪ ॥

গঙ্কারেণ বিশ্বস্রষ্টা গঙ্কারেণ সুমুক্তিদঃ ।
গঙ্কারেণ কামদাতা গঙ্কারেণাঽর্থদায়কঃ ॥ ১৫ ॥

গঙ্কারেণ ব্রহ্মভূয়দায়কো গণনায়কঃ ।
গণেশ্বরো গণক্রীডো গণনাথো গণাধিপঃ ॥ ১৬ ॥

গণমূর্তির্গণপতির্গণত্রাতা গণঞ্জয়ঃ ।
গণজ্যেষ্ঠো গণশ্রেষ্ঠো গণগোপ্তা গণপ্রথঃ ॥ ১৭ ॥

নরদেহো নাগমুখো নারায়ণসমর্চিতঃ ।
নারায়ণশ্রীপূর্বাঙ্গো নাদমধ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৮ ॥

নন্দ্যো নন্দীপ্রিয়ো নাদজনকো নটনপ্রিয়ঃ ।
নগরাজসুতাসূনুর্নটরাজসুপূজিতঃ ॥ ১৯ ॥

পরমাত্মা পরন্ধাম পশুপাশবিমোচকঃ ।
পরঞ্জ্যোতিঃ পরাকাশঃ পুরাণপুরুষোত্তমঃ ॥ ২০ ॥

পুরুষঃ প্রণবাকারঃ পুরুষাতীতবিগ্রহঃ ।
পদ্মনাভসুতানাথঃ পদ্মনাভসমর্চিতঃ ॥ ২১ ॥

তত্ত্বানাম্পরমন্তত্ত্বং তত্ত্বম্পদনিরূপিতঃ ।
তত্ত্বাতীতস্তত্ত্বময়স্তত্ত্বাষ্টকসুসংস্থিতঃ ॥ ২২ ॥

তত্ত্বমস্যাকৃতিধরস্তত্ত্বমস্যার্থবোধকঃ ।
তারকান্তরসংস্থানস্তারকস্তারকাননঃ ॥ ২৩ ॥

তারকাসুরসংহর্তা তারকান্তকপূর্বজঃ ।
য়জ্ঞো য়জ্ঞপতির্যজ্ঞফলদো য়জ্ঞরক্ষকঃ ॥ ২৪ ॥

য়জ্ঞমূর্তির্যজ্ঞভোক্তা য়জ্ঞেশানবরপ্রদঃ ।
য়জ্ঞকর্তা য়জ্ঞধর্তা য়জ্ঞহর্তা য়মীশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

বিনায়কো বিঘ্নরাজো বৈনায়কপ্রবালকঃ ।
বিঘ্নহর্তা বিঘ্নকর্তা বিশ্বাধারো বিরাট্পতিঃ ॥ ২৬ ॥

বাগীশ্বরীপতির্বাণীনায়কো বামনার্চিতঃ ।
রক্ষাকরো রাক্ষসঘ্নো রমেশো রাবণার্চিতঃ ॥ ২৭ ॥

রমাপ্রিয়ো রমেশানপূজিতো রাধিকার্চিতঃ ।
রমারমেশপূর্বাঙ্গো রাকাচন্দ্রসমপ্রভঃ ॥ ২৮ ॥

রত্নগর্ভো রত্নদাতা রক্তো রাজ্যসুখপ্রদঃ ।
বিশ্বনাথো বিরাণ্ণাথো বিশ্বো বিষ্ণুপ্রপূজিতঃ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বাতীতো বিশ্বময়ো বীতিহোত্রসমর্চিতঃ ।
বিশ্বম্ভরো বিশ্বপাতা বিশ্বধর্তা বিমানগঃ ॥ ৩০ ॥

রামার্চিতাঙ্ঘ্রিয়ুগলো রঘুনাথবরপ্রদঃ ।
রামপ্রিয়ো রামনাথো রামবংশপ্রপালকঃ ॥ ৩১ ॥

রামেশ্বরক্ষেত্রবাসী রামসেতুফলপ্রদঃ ।
রামভক্তিসুসন্তুষ্টো রামাভীষ্টফলপ্রদঃ ॥ ৩২ ॥

রামবিঘ্নপ্রশমনো রামায় সিদ্ধিদায়কঃ ।
দক্ষয়জ্ঞপ্রমথনো দৈত্যবারণধারণঃ ॥ ৩৩ ॥

দ্বৈমাতুরো দ্বিবদনো দ্বন্দ্বাতীতো দ্বয়াতিগঃ ।
দ্বিপাস্যো দেবদেবেশো দেবেন্দ্রপরিপূজিতঃ ॥ ৩৪ ॥

দহরাকাশমধ্যস্থো দেবদানবমোহনঃ ।
বামারামো বেদবেদ্যো বৈদ্যনাথো বরেণ্যজঃ ॥ ৩৫ ॥

বাসুদেবসমারাধ্যো বাসুদেবেষ্টদায়কঃ ।
বিভাবসুমণ্ডলস্থো বিভাবসুবরপ্রদঃ ॥ ৩৬ ॥

বসুধারেশবরদো বরো বসুমতীশ্বরঃ ।
দয়াবান্ দিব্যবিভবো দণ্ডভৃদ্ দণ্ডনায়কঃ ॥ ৩৭ ॥

দাডিমীকুসুমপ্রখ্যো দাডিমীফলভক্ষকঃ ।
দিতিজারির্দিবোদাসবরদো দিব্যলোকগঃ ॥ ৩৮ ॥

দশবাহুর্দীনদৈন্যমোচকো দীননায়কঃ ।
প্রমাণপ্রত্যয়াতীতঃ পরমেশঃ পুরাণকৃত্ ॥ ৩৯ ॥

পদ্মপতিঃ পদ্মহস্তঃ পন্নগাশনবাহনঃ ।
পন্নগেশঃ পন্নগজঃ পন্নগাভরণোজ্জ্বলঃ ॥ ৪০ ॥

পার্বতীতনয়ঃ পার্বতীনাথপ্রপূজিতঃ ।
জ্ঞানং জ্ঞানাত্মকো জ্ঞেয়ো জ্ঞানদো জ্ঞানবিগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥

জ্ঞানাম্বাতনয়ো জ্ঞানশক্তীশো জ্ঞানশাস্ত্রকৃত্ ।
জ্ঞানকর্তা জ্ঞানভর্তা জ্ঞানী জ্ঞানসুরক্ষকঃ ॥ ৪২ ॥

ধর্মো ধর্মপ্রদো ধর্মরাজো ধর্মপ্রপূজিতঃ ।
ধর্মবাহো ধর্মবাহুর্ধর্মোষ্ঠো ধর্মপালকঃ ॥ ৪৩ ॥

ধর্মকর্তা ধর্মধর্তা ধর্মভর্তা ধনপ্রদঃ ।
য়শস্করো য়োগগম্যো য়োগমার্গপ্রকাশকঃ ॥ ৪৪ ॥

য়োগদো য়োগিনীনাথো য়োগশান্তিপ্রদায়কঃ ।
য়োগকর্তা য়োগধর্তা য়োগভূমিপ্রপালকঃ ॥ ৪৫ ॥

য়োগবিঘ্নপ্রশমনো য়োগসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ।
মেধাপ্রদো মায়িকেশো মেধেশো মুক্তিদায়কঃ ॥ ৪৬ ॥

মায়ী মাধবসম্পূজ্যো মাধবো মাধবাত্মজঃ ।
মন্দাকিনীতীরবাসী মণিকর্ণিগণেশ্বরঃ ॥ ৪৭ ॥

ধনদো ধান্যদো ধীরো ধৈর্যদো ধরণীধরঃ ।
ধর্মপুত্রধর্মতুষ্টো ধর্মপুত্রেপ্সিতপ্রদঃ ॥ ৪৮ ॥

ধর্মপুত্রধর্মদাতা ধর্মপুত্রার্থদায়কঃ ।
ধর্মব্যাধজ্ঞানদাতা ধর্মব্যাধেপ্সিতপ্রদঃ ॥ ৪৯ ॥

দত্তপ্রিয়ো দানপরো দত্তাত্রেয়েষ্টদায়কঃ ।
দত্তাত্রেয়য়োগদাতা দত্তাত্রেয়হৃদিস্থিতঃ ॥ ৫০ ॥

দাক্ষায়ণীসুতো দক্ষবরদো দক্ষমুক্তিদঃ ।
দক্ষরাজরোগহরো দক্ষরাজেপ্সিতপ্রদঃ ॥ ৫১ ॥

হংসো হস্তিপিশাচীশো হাদিবিদ্যাসুতোষিতঃ ।
হরির্হরসুতো হৃষ্টো হর্ষদো হব্যকব্যভুক্ ॥ ৫২ ॥

হুতপ্রিয়ো হরীশানো হরীশবিধিসেবিতঃ ।
স্বস্স্বানন্দস্স্বসংবেদ্যো স্বানন্দেশস্স্বয়ম্প্রভুঃ ॥ ৫৩ ॥

স্বয়ঞ্জ্যোতিঃ স্বরাট্পূজ্যস্স্বস্বানন্দপ্রদায়কঃ ।
স্বাত্মারামবরস্স্বর্গস্বানন্দেশস্স্বধাপ্রিয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

স্বসংবেদ্যো য়োগগম্যস্স্বসম্বেদ্যত্বদায়কঃ ।
হয়্যঙ্গবীনহৃদয়ো হিমাচলনিবাসকৃত্ ॥ ৫৫
হৈমবতীশতনয়ো হেমাঙ্গদবিভূষণঃ ।
ফলশ্রুতিঃ –
শারদেশমন্ত্রভূতাং ত্রিশতীং য়ঃ পঠেন্নরঃ ॥ ৫৬ ॥

ইহ ভুক্ত্বাঽখিলান্ভোগান্ শারদেশপ্রসাদতঃ ।
বিদ্যাং বুদ্ধিং ধিয়ং কীর্তিং লব্ধ্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াত্ ॥ ৫৭ ॥

॥ ইতি বৈনায়কতন্ত্রে শারদেশত্রিশতীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

Also Read Sree Sharadesha Trishati:

Sri Sharadesha Trishati Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top