Gita - Geetaa

Devi Gita Lyrics in Kannada

Devi Geetaa in Kannada:

॥ ದೇವೀಗೀತಾ ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಓಂ ನಮಃ ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯೈ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ದೇವೀಗೀತಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ।
॥ ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ –
ಯೋಗಂ ಚ ಭಕ್ತಿಸಹಿತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಶ್ರುತಿಸಂಮತಂ ।
ವದಸ್ವ ಪರಮೇಶಾನಿ ತ್ವಮೇವಾಹಂ ಯತೋ ಭವೇಃ ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ –
ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಪಂಕಜಾ ।
ವಕ್ತುಮಾರಭತಾಂಬಾ ಸಾ ರಹಸ್ಯಂ ಶ್ರುತಿಗೂಹಿತಂ ॥

ಶೃಣ್ವಂತು ನಿರ್ಜರಾಃ ಸರ್ವೇ ವ್ಯಾಹರಂತ್ಯಾ ವಚೋ ಮಮ ।
ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಮದ್ರೂಪತ್ವಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ ॥ 1 ॥

ಅಹಮೇವಾಸ ಪೂರ್ವಂ ಮೇ ನಾನ್ಯತ್ಕಿಂಚಿನ್ನಗಾಧಿಪ ।
ತದಾತ್ಮರೂಪಂ ಚಿತ್ಸಂವಿತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮೈಕನಾಮಕಂ ॥ 2 ॥

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಮನೌಪಮ್ಯಮನಾಮಯಂ ।
ತಸ್ಯ ಕಾಚಿತ್ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮಾಯೇತಿ ವಿಶ್ರುತಾ ॥ 3 ॥

ನ ಸತೀ ಸಾ ನಾಸತೀ ಸಾ ನೋಭಯಾತ್ಮಾ ವಿರೋಧತಃ ।
ಏತದ್ವಿಲಕ್ಷಣಾ ಕಾಚಿದ್ವಸ್ತುಭೂತಾಽಸ್ತಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 4 ॥

ಪಾವಕಸ್ಯೋಷ್ಣತೇವೇಯಮುಷ್ಣಾಂಶೋರಿವ ದೀಧಿತಿಃ ।
ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೇವೇಯಂ ಮಮೇಯಂ ಸಹಜಾ ಧ್ರುವಾ ॥ 5 ॥

ತಸ್ಯಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜೀವಾನಾಂ ಜೀವಾಃ ಕಾಲಾಶ್ಚ ಸಂಚರೇ ।
ಅಭೇದೇನ ವಿಲೀನಾಃ ಸ್ಯುಃ ಸುಷುಪ್ತೌ ವ್ಯವಹಾರವತ್ ॥ 6 ॥

ಸ್ವಶಕ್ತೇಶ್ಚ ಸಮಾಯೋಗಾದಹಂ ಬೀಜಾತ್ಮತಾಂ ಗತಾ ।
ಸ್ವಧಾರಾವರಣಾತ್ತಸ್ಯಾ ದೋಷತ್ವಂ ಚ ಸಮಾಗತಂ ॥ 7 ॥

ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ಸಮಾಯೋಗಾನ್ನಿಮಿತ್ತತ್ವಂ ಚ ಕಥ್ಯತೇ ।
ಪ್ರಪಂಚಪರಿಣಾಮಾಚ್ಚ ಸಮವಾಯಿತ್ವಮುಚ್ಯತೇ ॥ 8 ॥

ಕೇಚಿತ್ತಾಂ ತಪ ಇತ್ಯಾಹುಸ್ತಮಃ ಕೇಚಿಜ್ಜಡಂ ಪರೇ ।
ಜ್ಞಾನಂ ಮಾಯಾ ಪ್ರಧಾನಂ ಚ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಶಕ್ತಿಮಪ್ಯಜಾಂ ॥ 9 ॥

ವಿಮರ್ಶ ಇತಿ ತಾಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಶೈವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಃ ।
ಅವಿದ್ಯಾಮಿತರೇ ಪ್ರಾಹುರ್ವೇದತತ್ತ್ವಾರ್ಥಚಿಂತಕಾಃ ॥ 10 ॥

ಏವಂ ನಾನಾವಿಧಾನಿ ಸ್ಯುರ್ನಾಮಾನಿ ನಿಗಮಾದಿಷು ।
ತಸ್ಯಾಜಡತ್ವಂ ದೃಶ್ಯತ್ವಾಜ್ಜ್ಞಾನನಾಶಾತ್ತತೋಽಸತೀ ॥11 ॥

ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ನ ದೃಶ್ಯತ್ವಂ ದೃಶ್ಯತ್ವೇ ಜಡಮೇವ ತತ್ ।
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಚೈತನ್ಯಂ ನ ಪರೇಣ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ ॥ 12 ॥

ಅನವಸ್ಥಾದೋಷಸತ್ತ್ವಾನ್ನ ಸ್ವೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ ।
ಕರ್ಮಕರ್ತೃವಿರೋಧಃ ಸ್ಯಾತ್ತಸ್ಮಾತ್ತದ್ದೀಪವತ್ಸ್ವಯಂ ॥ 13 ॥

ಪ್ರಕಾಶಮಾನಮನ್ಯೇಷಾಂ ಭಾಸಕಂ ವಿದ್ಧಿ ಪರ್ವತ ।
ಅತ ಏವ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಂ ಸಂವಿತ್ತನೋರ್ಮಮ ॥ 14 ॥

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದೌ ದೃಶ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಭಿಚಾರತಃ ।
ಸಂವಿದೋ ವ್ಯಭಿಚಾರಶ್ಚ ನಾನುಭೂತೋಽಸ್ತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ॥ 15 ॥

ಯದಿ ತಸ್ಯಾಪ್ಯನುಭವತರ್ಹ್ಯಯಂ ಯೇನ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ।
ಅನುಭೂತಃ ಸ ಏವಾತ್ರ ಶಿಷ್ಟಃ ಸಂವಿದ್ವಪುಃ ಪುರಾ ॥ 16 ॥

ಅತ ಏವ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಕೋವಿದಃ ।
ಆನಂದರೂಪತಾ ಚಾಸ್ಯಾಃ ಪರಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದತ್ವತಃ ॥ 17 ॥

ಮಾ ನ ಭೂವಂ ಹಿ ಭೂಯಾಸಮಿತಿ ಪ್ರೇಮಾತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಂ ।
ಸರ್ವಸ್ಯಾನ್ಯಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾದಸಂಗತ್ವಂ ಸ್ಫುಟಂ ಮಮ ॥ 18 ॥

ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತಾಪ್ಯೇವಮತ ಏವ ಮತಾ ಮಮ ।
ತಚ್ಚ ಜ್ಞಾನಂ ನಾತ್ಮಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮತ್ವೇ ಜಡತಾಽಽತ್ಮನಃ ॥ 19 ॥

ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಜಡಶೇಷತ್ವಂ ನ ದೃಷ್ಟಂ ನ ಚ ಸಂಭವಿ ।
ಚಿದ್ಧರ್ಮತ್ವಂ ತಥಾ ನಾಸ್ತಿ ಚಿತಶ್ಚಿನ್ನ ಹಿ ಭಿದ್ಯತೇ ॥ 20 ॥

ತಸ್ಮಾದಾತ್ಮಾ ಜ್ಞಾನರೂಪಃ ಸುಖರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವದಾ ।
ಸತ್ಯಃ ಪೂರ್ಣೋಽಪ್ಯಸಂಗಶ್ಚ ದ್ವೈತಜಾಲವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 21 ॥

ಸ ಪುನಃ ಕಾಮಕರ್ಮಾದಿಯುಕ್ತಯಾ ಸ್ವೀಯಮಾಯಯಾ ।
ಪೂರ್ವಾನುಭೂತಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ಕಾಲಕರ್ಮವಿಪಾಕತಃ ॥ 22 ॥

ಅವಿವೇಕಾಚ್ಚ ತತ್ತ್ವಸ್ಯ ಸಿಸೃಕ್ಷಾವಾನ್ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಅಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಃ ಸರ್ಗೋಽಯಂ ಕಥಿತಸ್ತೇ ನಗಾಧಿಪ ॥ 23 ॥

ಏತದ್ಧಿ ಯನ್ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಮ ರೂಪಮಲೌಕಿಕಂ ।
ಅವ್ಯಾಕೃತಂ ತದವ್ಯಕ್ತಂ ಮಾಯಾಶಬಲಮಿತ್ಯಪಿ ॥ 24 ॥

ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಂ ।
ತತ್ತ್ವಾನಾಮಾದಿಭೂತಂ ಚ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ ॥ 25 ॥

ಸರ್ವಕರ್ಮಘನೀಭೂತಮಿಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾಶ್ರಯಂ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಮಂತ್ರವಾಚ್ಯಂ ತದಾದಿತತ್ತ್ವಂ ತದುಚ್ಯತೇ ॥ 26 ॥

ತಸ್ಮಾದಾಕಾಶ ಉತ್ಪನ್ನಃ ಶಬ್ದತನ್ಮಾತ್ರರೂಪಕಃ ।
ಭವೇತ್ಸ್ಪರ್ಶಾತ್ಮಕೋ ವಾಯುಸ್ತೇಜೋ ರೂಪಾತ್ಮಕಂ ಪುನಃ ॥ 27 ॥

ಜಲಂ ರಸಾತ್ಮಕಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತತೋ ಗಂಧಾತ್ಮಿಕಾ ಧರಾ ।
ಶಬ್ದೈಕಗುಣ ಆಕಾಶೋ ವಾಯುಃ ಸ್ಪರ್ಶರವಾನ್ವಿತಃ ॥ 28 ॥

ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪಗುಣಂ ತೇಜ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ ।
ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪರಸೈರಾಪೋ ವೇದಗುಣಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ॥ 29 ॥

ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪರಸಗಂಧೈಃ ಪಂಚಗುಣಾ ಧರಾ ।
ತೇಭ್ಯೋಽಭವನ್ಮಹತ್ಸೂತ್ರಂ ಯಲ್ಲಿಂಗಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೇ ॥ 30 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ತತ್ಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹೋಽಯಮಾತ್ಮನಃ ।
ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಕಾರಣೋ ದೇಹಃ ಸ ಚೋಕ್ತಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ಹಿ ॥ 31 ॥

ಯಸ್ಮಿಂಜಗದ್ಬೀಜರೂಪಂ ಸ್ಥಿತಂ ಲಿಂಗೋದ್ಭವೋ ಯತಃ ।
ತತಃ ಸ್ಥೂಲಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಂಚೀಕರಣಮಾರ್ಗತಃ ॥ 32 ॥

ಪಂಚ ಸಂಖ್ಯಾನಿ ಜಾಯಂತೇ ತತ್ಪ್ರಕಾರಸ್ತ್ವಥೋಚ್ಯತೇ ।
ಪೂರ್ವೋಕ್ತಾನಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ವಿಭಜೇದ್ದ್ವಿಧಾ ॥ 33 ॥

ಏಕೈಕಂ ಭಾಗಮೇಕಸ್ಯ ಚತುರ್ಧಾ ವಿಭಜೇದ್ಗಿರೇ ।
ಸ್ವಸ್ವೇತರದ್ವಿತೀಯಾಂಶೇ ಯೋಜನಾತ್ಪಂಚ ಪಂಚ ತೇ ॥ 34 ॥

ತತ್ಕಾರ್ಯಂ ಚ ವಿರಾಡ್ ದೇಹಃ ಸ್ಥೂಲದೇಹೋಽಯಮಾತ್ಮನಃ ।
ಪಂಚಭೂತಸ್ಥಸತ್ತ್ವಾಂಶೈಃ ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಾಂ ಸಮುದ್ಭವಃ ॥ 35 ॥

ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಮೀಲಿತೈಸ್ತು ತೈಃ ।
ಅಂತಃಕರಣಮೇಕಂ ಸ್ಯಾದ್ವೃತ್ತಿಭೇದಾಚ್ಚತುರ್ವಿಧಂ ॥ 36 ॥

ಯದಾ ತು ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪಕೃತ್ಯಂ
ತದಾ ಭವೇತ್ತನ್ಮನ ಇತ್ಯಭಿಖ್ಯಂ ।
ಸ್ಯಾದ್ಬುದ್ಧಿಸಂಜ್ಞಂ ಚ ಯದಾ ಪ್ರವೇತ್ತಿ
ಸುನಿಶ್ಚಿತಂ ಸಂಶಯಹೀನರೂಪಂ ॥ 37 ॥

ಅನುಸಂಧಾನರೂಪಂ ತಚ್ಚಿತ್ತಂ ಚ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ ।
ಅಹಂಕೃತ್ಯಾಽಽತ್ಮವೃತ್ಯಾ ತು ತದಹಂಕಾರತಾಂ ಗತಂ ॥ 38 ॥

ತೇಷಾಂ ರಜೋಂಽಶೈರ್ಜಾತಾನಿ ಕ್ರಮಾತ್ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ।
ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಮೀಲಿತೈಸ್ತೈಸ್ತು ಪ್ರಾಣೋ ಭವತಿ ಪಂಚಧಾ ॥ 39 ॥

ಹೃದಿ ಪ್ರಾಣೋ ಗುದೇಽಪಾನೋ ನಾಭಿಸ್ಥಸ್ತು ಸಮಾನಕಃ ।
ಕಂಠದೇಶೇಪ್ಯುದಾನಃ ಸ್ಯಾದ್ವ್ಯಾನಃ ಸರ್ವಶರೀರಗಃ ॥ 40 ॥

ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪಂಚೈವ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ।
ಪ್ರಾಣಾದಿ ಪಂಚಕಂ ಚೈವ ಧಿಯಾ ಚ ಸಹಿತಂ ಮನಃ ॥ 41 ॥

ಏತತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಂ ಸ್ಯಾನ್ಮಮ ಲಿಂಗಂ ಯದುಚ್ಯತೇ ।
ತತ್ರ ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಸಾ ರಾಜನ್ವಿವಿಧಾ ಸ್ಮೃತಾ ॥ 42 ॥

ಸತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ತು ಮಾಯಾ ಸ್ಯಾದವಿದ್ಯಾ ಗುಣಮಿಶ್ರಿತಾ ।
ಸ್ವಾಶ್ರಯಂ ಯಾ ತು ಸಂರಕ್ಷೇತ್ಸಾ ಮಾಯೇತಿ ನಿಗದ್ಯತೇ ॥ 43 ॥

ತಸ್ಯಾಂ ಯತ್ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂ ಸ್ಯಾದ್ಬಿಂಬಭೂತಸ್ಯ ಚೇಶಿತುಃ ।
ಸ ಈಶ್ವರಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಃ ಸ್ವಾಶ್ರಯಜ್ಞಾನವಾನ್ ಪರಃ ॥ 44 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಕರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ ।
ಅವಿದ್ಯಾಯಾಂ ತು ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂ ನಗಾಧಿಪ ॥ 45 ॥

ತದೇವ ಜೀವಸಂಜ್ಞಂ ಸ್ಯಾತ್ಸರ್ವದುಃಖಾಶ್ರಯಂ ಪುನಃ ।
ದ್ವಯೋರಪೀಹ ಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ದೇಹತ್ರಯಮವಿದ್ಯಯಾ ॥ 46 ॥

ದೇಹತ್ರಯಾಭಿಮಾನಾಚ್ಚಾಪ್ಯಭೂನ್ನಾಮತ್ರಯಂ ಪುನಃ ।
ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತು ಕಾರಣಾತ್ಮಾ ಸ್ಯಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಧೀ ತು ತೈಜಸಃ ॥ 47 ॥

ಸ್ಥೂಲದೇಹೀ ತು ವಿಶ್ವಾಖ್ಯಸ್ತ್ರಿವಿಧಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಏವಮೀಶೋಽಪಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ತ ಈಶಸೂತ್ರವಿರಾಟ್ಪದೈಃ ॥ 48 ॥

ಪ್ರಥಮೋ ವ್ಯಷ್ಟಿರೂಪಸ್ತು ಸಮಷ್ಟ್ಯಾತ್ಮಾ ಪರಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಸ ಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸಾಕ್ಷಾಜ್ಜೀವಾನುಗ್ರಹಕಾಮ್ಯಯಾ ॥ 49 ॥

ಕರೋತಿ ವಿವಿಧಂ ವಿಶ್ವಂ ನಾನಾಭೋಗಾಶ್ರಯಂ ಪುನಃ ।
ಮಚ್ಛಕ್ತಿಪ್ರೇರಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ಮಯಿ ರಾಜನ್ಪ್ರಕಲ್ಪಿತಃ ॥ 50 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ದೇವೀಗೀತಾಯಾಂ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ಅಥ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಮನ್ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಸಂಕ್ಲೃಪ್ತಂಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಚರಾಚರಂ ।
ಸಾಪಿ ಮತ್ತಃ ಪೃಥಙ್ ಮಾಯಾ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ॥ 1 ॥

ವ್ಯವಹಾರದೃಶಾ ಸೇಯಂ ಮಾಯಾಽವಿದ್ಯೇತಿ ವಿಶ್ರುತಾ ।
ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತು ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ತತ್ತ್ವಮೇವಾಸ್ತಿ ಕೇವಲಂ ॥ 2 ॥

ಸಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದಂತಃ ಪ್ರವಿಶಾಮ್ಯಹಂ ।
ಮಾಯಾ ಕರ್ಮಾದಿಸಹಿತಾ ಗಿರೇ ಪ್ರಾಣಪುರಃಸರಾ ॥ 3 ॥

ಲೋಕಾಂತರಗತಿರ್ನೋ ಚೇತ್ಕಥಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಹೇತುನಾ ।
ಯಥಾ ಯಥಾ ಭವಂತ್ಯೇವ ಮಾಯಾಭೇದಾಸ್ತಥಾ ತಥಾ ॥ 4 ॥

ಉಪಾಧಿಭೇದಾದ್ಭಿನ್ನಾಽಹಂ ಘಟಾಕಾಶಾದಯೋ ಯಥಾ ।
ಉಚ್ಚನೀಚಾದಿ ವಸ್ತೂನಿ ಭಾಸಯನ್ಭಾಸ್ಕರಃ ಸದಾ ॥ 5 ॥

ನ ದುಷ್ಯತಿ ತಥೈವಾಹಂ ದೋಷೈರ್ಲಿಪ್ತಾ ಕದಾಪಿ ನ ।
ಮಯಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಕರ್ತೃತ್ವಮಧ್ಯಸ್ಯೈವಾಪರೇ ಜನಾಃ ॥ 6 ॥

ವದಂತಿ ಚಾತ್ಮಾ ಕರ್ತೇತಿ ವಿಮೂಢಾ ನ ಸುಬುದ್ಧಯಃ ।
ಅಜ್ಞಾನಭೇದತಸ್ತದ್ವನ್ಮಾಯಾಯಾ ಭೇದತಸ್ತಥಾ ॥ 7 ॥

ಜೀವೇಶ್ವರವಿಭಾಗಶ್ಚ ಕಲ್ಪಿತೋ ಮಾಯಯೈವ ತು ।
ಘಟಾಕಾಶಮಹಾಕಾಶವಿಭಾಗಃ ಕಲ್ಪಿತೋ ಯಥಾ ॥ 8 ॥

ತಥೈವ ಕಲ್ಪಿತೋ ಭೇದೋ ಜೀವಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮನೋಃ ।
ಯಥಾ ಜೀವಬಹುತ್ವಂ ಚ ಮಾಯಯೈವ ನ ಚ ಸ್ವತಃ ॥ 9 ॥

ತಥೇಶ್ವರಬಹುತ್ವಂ ಚ ಮಾಯಯಾ ನ ಸ್ವಭಾವತಃ ।
ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಸಂಘಾತವಾಸನಾಭೇದಭೇದಿತಾ ॥ 10 ॥

ಅವಿದ್ಯಾ ಜೀವಭೇದಸ್ಯ ಹೇತುರ್ನಾನ್ಯಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಗುಣಾನಾಂ ವಾಸನಾಭೇದಭೇದಿತಾ ಯಾ ಧರಾಧರ ॥ 11 ॥

ಮಾಯಾ ಸಾ ಪರಭೇದಸ್ಯ ಹೇತುರ್ನಾನ್ಯಃ ಕದಾಚನ ।
ಮಯಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಮೋತಂ ಚ ಧರಣೀಧರ ॥ 12 ॥

ಈಶ್ವರೋಽಹಂ ಚ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ವಿರಾಡಾತ್ಮಾಽಹಮಸ್ಮಿ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಽಹಂ ವಿಷ್ಣುರುದ್ರೌ ಚ ಗೌರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ॥ 13 ॥

ಸೂರ್ಯೋಽಹಂ ತಾರಕಾಶ್ಚಾಹಂ ತಾರಕೇಶಸ್ತಥಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ಪಶುಪಕ್ಷಿಸ್ವರೂಪಾಽಹಂ ಚಾಂಡಾಲೋಽಹಂ ಚ ತಸ್ಕರಃ ॥ 14 ॥

ವ್ಯಾಧೋಽಹಂ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಾಽಹಂ ಸತ್ಕರ್ಮೋಽಹಂ ಮಹಾಜನಃ ।
ಸ್ತ್ರೀಪುನ್ನಪುಂಸಕಾಕಾರೋಽಪ್ಯಹಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 15 ॥

ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ಕ್ವಚಿದ್ವಸ್ತು ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ರೂಯತೇಽಪಿ ವಾ ।
ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಾಹಂ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಥಿತಾ ॥ 16 ॥

ನ ತದಸ್ತಿ ಮಯಾ ತ್ಯಕ್ತಂ ವಸ್ತು ಕಿಂಚಿಚ್ಚರಾಚರಂ ।
ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಚೇತ್ತಚ್ಛೂನ್ಯಂ ಸ್ಯಾದ್ವಂಧ್ಯಾಪುತ್ರೋಪಮಂ ಹಿ ತತ್ ॥ 17 ॥

ರಜ್ಜುರ್ಯಥಾ ಸರ್ಪಮಾಲಾಭೇದೈರೇಕಾ ವಿಭಾತಿ ಹಿ ।
ತಥೈವೇಶಾದಿರೂಪೇಣ ಭಾಮ್ಯಹಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 18 ॥

ಅಧಿಷ್ಠಾನಾತಿರೇಕೇಣ ಕಲ್ಪಿತಂ ತನ್ನ ಭಾಸತೇ ।
ತಸ್ಮಾನ್ಮತ್ಸತ್ತಯೈವೈತತ್ಸತ್ತಾವನ್ನಾನ್ಯಥಾ ಭವೇತ್ ॥ 19 ॥

ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ –
ಯಥಾ ವದಸಿ ದೇವೇಶಿ ಸಮಷ್ಟ್ಯಾಽಽತ್ಮವಪುಸ್ತ್ವಿದಂ ।
ತಥೈವ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಯದಿ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಮಯಿ ॥ 20 ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ –
ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಸವಿಷ್ಣವಃ ।
ನನಂದುರ್ಮುದಿತಾತ್ಮಾನಃ ಪೂಜಯಂತಶ್ಚ ತದ್ವಚಃ ॥ 21 ॥

ಅಥ ದೇವಮತಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭಕ್ತಕಾಮದುಘಾ ಶಿವಾ ।
ಅದರ್ಶಯನ್ನಿಜಂ ರೂಪಂ ಭಕ್ತಕಾಮಪ್ರಪೂರಿಣೀ ॥ 22 ॥

ಅಪಶ್ಯಂಸ್ತೇ ಮಹಾದೇವ್ಯಾ ವಿರಾಡರೂಪಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ।
ದ್ಯೌರ್ಮಸ್ತಕಂ ಭವೇದ್ಯಸ್ಯ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ ಚ ಚಕ್ಷುಷೀ ॥ 23 ॥

ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ವಚೋ ವೇದಾಃ ಪ್ರಾಣೋ ವಾಯುಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ವಿಶ್ವಂ ಹೃದಯಮಿತ್ಯಾಹುಃ ಪೃಥಿವೀ ಜಘನಂ ಸ್ಮೃತಂ ॥ 24 ॥

ನಭಸ್ತಲಂ ನಾಭಿಸರೋ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಮುರಸ್ಥಲಂ ।
ಮಹರ್ಲೋಕಸ್ತು ಗ್ರೀವಾ ಸ್ಯಾಜ್ಜನೋ ಲೋಕೋ ಮುಖಂ ಸ್ಮೃತಂ ॥ 25 ॥

ತಪೋ ಲೋಕೋ ರರಾಟಿಸ್ತು ಸತ್ಯಲೋಕಾದಧಃ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಇಂದ್ರಾದಯೋ ಬಾಹವಃ ಸ್ಯುಃ ಶಬ್ದಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮಹೇಶಿತುಃ ॥ 26 ॥

ನಾಸತ್ಯದಸ್ರೌ ನಾಸೇ ಸ್ತೌ ಗಂಧೋ ಘ್ರಾಣಂ ಸ್ಮೃತೋ ಬುಧೈಃ ।
ಮುಖಮಗ್ನಿಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತೋ ದಿವಾರಾತ್ರೀ ಚ ಪಕ್ಷ್ಮಣೀ ॥ 27 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಂ ಭ್ರೂವಿಜೃಂಭೋಽಪ್ಯಾಪಸ್ತಾಲುಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ।
ರಸೋ ಜಿಹ್ವಾ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಯಮೋ ದಂಷ್ಟ್ರಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ॥ 28 ॥

ದಂತಾಃ ಸ್ನೇಹಕಲಾ ಯಸ್ಯ ಹಾಸೋ ಮಾಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ।
ಸರ್ಗಸ್ತ್ವಪಾಂಗಮೋಕ್ಷಃ ಸ್ಯಾದ್ವ್ರೀಡೋರ್ಧ್ವೋಷ್ಠೋ ಮಹೇಶಿತುಃ ॥ 29 ॥

ಲೋಭಃ ಸ್ಯಾದಧರೋಷ್ಠೋಽಸ್ಯಾ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಸ್ತು ಪೃಷ್ಠಭೂಃ ।
ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚ ಮೇಢ್ರಂ ಸ್ಯಾದ್ಯಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಜಗತೀತಲೇ ॥ 30 ॥

ಕುಕ್ಷಿಃ ಸಮುದ್ರಾ ಗಿರಯೋಽಸ್ಥೀನಿ ದೇವ್ಯಾ ಮಹೇಶಿತುಃ ।
ನದ್ಯೋ ನಾಡ್ಯಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ವೃಕ್ಷಾಃ ಕೇಶಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ॥ 31 ॥

ಕೌಮಾರಯೌವನಜರಾವಯೋಽಸ್ಯ ಗತಿರುತ್ತಮಾ ।
ಬಲಾಹಕಾಸ್ತು ಕೇಶಾಃ ಸ್ಯುಃ ಸಂಧ್ಯೇ ತೇ ವಾಸಸೀ ವಿಭೋಃ ॥ 32 ॥

ರಾಜಂಛ್ರೀಜಗದಂಬಾಯಾಶ್ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತು ಮನಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ವಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸ್ತು ಹರೀ ರುದ್ರೋಂತಃಕರಣಂ ಸ್ಮೃತಂ ॥ 33 ॥

ಅಶ್ವಾದಿಜಾತಯಃ ಸರ್ವಾಃ ಶ್ರೋಣಿದೇಶೇ ಸ್ಥಿತಾ ವಿಭೋಃ ।
ಅತಲಾದಿಮಹಾಲೋಕಾಃ ಕಟ್ಯಧೋಭಾಗತಾಂ ಗತಾಃ ॥ 34 ॥

ಏತಾದೃಶಂ ಮಹಾರೂಪಂ ದದೃಶುಃ ಸುರಪುಂಗವಾಃ ।
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸಹಸ್ರಾಢ್ಯಂ ಲೇಲಿಹಾನಂ ಚ ಜಿಹ್ವಯಾ ॥ 35 ॥

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕಟಕಟಾರಾವಂ ವಮಂತಂ ವಹ್ನಿಮಕ್ಷಿಭಿಃ ।
ನಾನಾಯುಧಧರಂ ವೀರಂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರೌದನಂ ಚ ಯತ್ ॥ 36 ॥

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷನಯನಂ ಸಹಸ್ರಚರಣಂ ತಥಾ ।
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಂ ॥ 37 ॥

ಭಯಂಕರಂ ಮಹಾಘೋರಂ ಹೃದಕ್ಷ್ಣೋಸ್ತ್ರಾಸಕಾರಕಂ ।
ದದೃಶುಸ್ತೇ ಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ಹಾಹಾಕಾರಂ ಚ ಚಕ್ರಿರೇ ॥ 38 ॥

ವಿಕಂಪಮಾನಹೃದಯಾ ಮೂರ್ಚ್ಛಾಮಾಪುರ್ದುರತ್ಯಯಾಂ ।
ಸ್ಮರಣಂ ಚ ಗತಂ ತೇಷಾಂ ಜಗದಂಬೇಯಮಿತ್ಯಪಿ ॥ 39 ॥

ಅಥ ತೇ ಯೇ ಸ್ಥಿತಾ ವೇದಾಶ್ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಮಹಾವಿಭೋಃ ।
ಬೋಧಯಾಮಾಸುರತ್ಯುಗ್ರಂ ಮೂರ್ಚ್ಛಾತೋ ಮೂರ್ಚ್ಛಿತಾನ್ಸುರಾನ್ ॥ 40 ॥

ಅಥ ತೇ ಧೈರ್ಯಮಾಲಂಬ್ಯ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಚ ಶ್ರುತಿಮುತ್ತಮಾಂ ।
ಪ್ರೇಮಾಶ್ರುಪೂರ್ಣನಯನಾ ರುದ್ಧಕಂಠಾಸ್ತು ನಿರ್ಜರಾಃ ॥ 41 ॥

ಬಾಷ್ಪಗದ್ಗದದಯಾ ವಾಚಾ ಸ್ತೋತುಂ ಸಮುಪಚಕ್ರಿರೇ ।
ದೇವಾ ಊಚುಃ –
ಅಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಾಂಬ ಪಾಹಿ ದೀನಾಂಸ್ತ್ವದುದ್ಭವಾನ್ ॥ 42 ॥

ಕೋಪಂ ಸಂಹರ ದೇವೇಶಿ ಸಭಯಾ ರೂಪದರ್ಶನಾತ್ ।
ಕಾ ತೇ ಸ್ತುತಿಃ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಾ ಪಾಮರೈರ್ನಿಜರೈರಿಹ ॥ 43 ॥

ಸ್ವಸ್ಯಾಪ್ಯಜ್ಞೇಯ ಏವಾಸೌ ಯಾವಾನ್ಯಶ್ಚ ಸ್ವವಿಕ್ರಮಃ ।
ತದರ್ವಾಗ್ಜಾಯಮಾನಾನಾಂ ಕಥಂ ಸ ವಿಷಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 44 ॥

ನಮಸ್ತೇ ಭುವನೇಶಾನಿ ನಮಸ್ತೇ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಕೇ ।
ಸರ್ವ ವೇದಾಂತಸಂಸಿದ್ಧೇ ನಮೋ ಹ್ರೀಂಕಾರಮೂರ್ತಯೇ ॥ 45 ॥

ಯಸ್ಮಾದಗ್ನಿಃ ಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ಯಸ್ಮಾತ್ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಚಂದ್ರಮಾಃ ।
ಯಸ್ಮಾದೋಷಧಯಃ ಸರ್ವಾಸ್ತಸ್ಮೈ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 46 ॥

ಯಸ್ಮಾಚ್ಚ ದೇವಾಃ ಸಂಭೂತಾಃ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಪಕ್ಷಿಣ ಏವ ಚ ।
ಪಶವಶ್ಚ ಮನುಷ್ಯಾಶ್ಚ ತಸ್ಮೈ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 47 ॥

ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ವ್ರೀಹಿಯವೌ ತಪಃ ಶ್ರದ್ಧಾ ಋತಂ ತಥಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ವಿಧಿಶ್ಚೈವ ಯಸ್ಮಾತ್ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 48 ॥

ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣಾರ್ಚಿಷೋ ಯಸ್ಮಾತ್ಸಮಿಧಃ ಸಪ್ತ ಏವ ಚ ।
ಹೋಮಾಃ ಸಪ್ತ ತಥಾ ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಮೈ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 49 ॥

ಯಸ್ಮಾತ್ಸಮುದ್ರಾ ಗಿರಯಃ ಸಿಂಧವಃ ಪ್ರಚರಂತಿ ಚ ।
ಯಸ್ಮಾದೋಷಧಯಃ ಸರ್ವಾ ರಸಾಸ್ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಯಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಃ ಸಮುದ್ಭೂತೋ ದೀಕ್ಷಾಯೂಪಶ್ಚ ದಕ್ಷಿಣಾಃ ।
ಋಚೋ ಯಜೂಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ತಸ್ಮೈ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 51 ॥

ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ಪೃಷ್ಠೇ ಚ ನಮಸ್ತೇ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ದ್ವಯೋಃ ।
ಅಧ ಊರ್ಧ್ವಂ ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಮಾತರ್ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 52 ॥

ಉಪಸಂಹರ ದೇವೇಶಿ ರೂಪಮೇತದಲೌಕಿಕಂ ।
ತದೇವ ದರ್ಶಯಾಸ್ಮಾಕಂ ರೂಪಂ ಸುಂದರಸುಂದರಂ ॥ 53 ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ –
ಇತಿ ಭೀತಾನ್ಸುರಾಂದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಗದಂಬಾ ಕೃಪಾರ್ಣವಾ ।
ಸಂಹೃತ್ಯ ರೂಪಂ ಘೋರಂ ತದ್ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಸುಂದರಂ ॥ 54 ॥

ಪಾಶಾಂಕುಶವರಾಭೀತಿಧರಂ ಸರ್ವಾಂಗಕೋಮಲಂ ।
ಕರುಣಾಪೂರ್ಣನಯನಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಮುಖಾಂಬುಜಂ ॥ 55 ॥

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ಸುಂದರಂ ರೂಪಂ ತದಾ ಭೀತಿವಿವರ್ಜಿತಾಃ ।
ಶಾಂತಿಚಿತ್ತಾ ಪ್ರಣೇಮುಸ್ತೇ ಹರ್ಷಗದ್ಗದನಿಃಸ್ವನಾಃ ॥ 56 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ದೇವೀಗೀತಾಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ಅಥ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಕ್ವ ಯೂಯಂ ಮಂದಭಾಗ್ಯಾ ವೈ ಕ್ವೇದಂ ರೂಪಂ ಮಹಾದ್ಭುತಂ ।
ತಥಾಪಿ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಾದೀದೃಶಂ ದರ್ಶಿತಂ ಮಯಾ ॥ 1 ॥

ನ ವೇದಾಧ್ಯಯನೈರ್ಯೋಗೈರ್ನ ದಾನೈಸ್ತಪಸೇಜ್ಯಯಾ ।
ರೂಪಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಿದಂ ಶಕ್ಯಂ ಕೇವಲಂ ಮತ್ಕೃಪಾಂ ವಿನಾ ॥ 2 ॥

ಪ್ರಕೃತಂ ಶೃಣು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮಾತ್ರ ಜೀವತಾಂ ।
ಉಪಾಧಿಯೋಗಾತ್ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಃ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಕಮಪ್ಯುತ ॥ 3 ॥

ಕ್ರಿಯಾಃ ಕರೋತಿ ವಿವಿಧಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೈಕಹೇತವಃ ।
ನಾನಾಯೋನೀಸ್ತತಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುಖದುಃಖೈಶ್ಚ ಯುಜ್ಯತೇ ॥ 4 ॥

ಪುನಸ್ತತ್ಸಂಸ್ಕೃತಿವಶಾನ್ನಾನಾಕರ್ಮರತಃ ಸದಾ ।
ನಾನಾದೇಹಾನ್ಸಮಾಪ್ನೋತಿ ಸುಖದುಃಖೈಶ್ಚ ಯುಜ್ಯತೇ ॥ 5 ॥

ಘಟೀಯಂತ್ರವದೇತಸ್ಯ ನ ವಿರಾಮಃ ಕದಾಪಿ ಹಿ ।
ಅಜ್ಞಾನಮೇವ ಮೂಲಂ ಸ್ಯಾತ್ತತಃ ಕಾಮಃ ಕ್ರಿಯಾಸ್ತತಃ ॥ 6 ॥

ತಸ್ಮಾದಜ್ಞಾನನಾಶಾಯ ಯತೇತ ನಿಯತಂ ನರಃ ।
ಏತದ್ಧಿ ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಂ ಯದಜ್ಞಾನಸ್ಯ ನಾಶನಂ ॥ 7 ॥

ಪುರುಷಾರ್ಥಸಮಾಪ್ತಿಶ್ಚ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದಶಾಽಪಿ ಚ ।
ಅಜ್ಞಾನನಾಶನೇ ಶಕ್ತಾ ವಿದ್ಯೈವ ತು ಪಟೀಯಸೀ ॥ 8 ॥

ನ ಕರ್ಮ ತಜ್ಜಂ ನೋಪಾಸ್ತಿರ್ವಿರೋಧಾಭಾವತೋ ಗಿರೇ ।
ಪ್ರತ್ಯುತಾಶಾಽಜ್ಞಾನನಾಶೇ ಕರ್ಮಣಾ ನೈವ ಭಾವ್ಯತಾಂ ॥ 9 ॥

ಅನರ್ಥದಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪುನಃ ಪುನರುಶಂತಿ ಹಿ ।
ತತೋ ರಾಗಸ್ತತೋ ದೋಷಸ್ತತೋಽನರ್ಥೋ ಮಹಾನ್ಭವೇತ್ ॥ 10 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಜ್ಞಾನಂ ಸಂಪಾದಯೇನ್ನರಃ ।
ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣೀತ್ಯತಃ ಕರ್ಮಾಪ್ಯವಶ್ಯಕಂ ॥ 11 ॥

ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಹಿ ಕೈವಲ್ಯಮತಃ ಸ್ಯಾತ್ತತ್ಸಮುಚ್ಚಯಃ ।
ಸಹಾಯತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಹಿತಕಾರಿ ಚ ॥ 12 ॥

ಇತಿ ಕೇಚಿದ್ವದಂತ್ಯತ್ರ ತದ್ವಿರೋಧಾನ್ನ ಸಂಭವೇತ್ ।
ಜ್ಞಾನಾಧೃದ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಃ ಸ್ಯಾಧೃದ್ಗ್ರಂಥೌ ಕರ್ಮಸಂಭವಃ ॥ 13 ॥

ಯೌಗಪದ್ಯಂ ನ ಸಂಭಾವ್ಯಂ ವಿರೋಧಾತ್ತು ತತಸ್ತಯೋಃ ।
ತಮಃಪ್ರಕಾಶಯೋರ್ಯದ್ವದ್ಯೌಗಪದ್ಯಂ ನ ಸಂಭವಿ ॥ 14 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ವೈದಿಕಾನಿ ಮಹಾಮತೇ ।
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧ್ಯಂತಮೇವ ಸ್ಯುಸ್ತಾನಿ ಕುರ್ಯಾತ್ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 15 ॥

ಶಮೋ ದಮಸ್ತಿತಿಕ್ಷಾ ಚ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಭವಃ ।
ತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಮೇವ ಸ್ಯುಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ನ ತತಃ ಪರಂ ॥ 16 ॥

ತದಂತೇ ಚೈವ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ಸಶ್ರಯೇದ್ಗುರುಮಾತ್ಮವಾನ್ ।
ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಯಾ ಪುನಃ ॥ 17 ॥

ವೇದಾಂತಶ್ರವಣಂ ಕುರ್ಯಾನ್ನಿತ್ಯಮೇವಮತಂದ್ರಿತಃ ।
ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮರ್ಥಂ ವಿಚಾರಯೇತ್ ॥ 18 ॥

ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಂ ತು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯಬೋಧಕಂ ।
ಐಕ್ಯೇ ಜ್ಞಾತೇ ನಿರ್ಭಯಸ್ತು ಮದ್ರೂಪೋ ಹಿ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 19 ॥

ಪದಾರ್ಥಾವಗತಿಃ ಪೂರ್ವಂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಾವಗತಿಸ್ತತಃ ।
ತತ್ಪದಸ್ಯ ಚ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥೋ ಗಿರೇಽಹಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 20 ॥

ತ್ವಂಪದಸ್ಯ ಚ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥೋ ಜೀವ ಏವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಉಭಯೋರೈಕ್ಯಮಸಿನಾ ಪದೇನ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ ॥ 21 ॥

ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಯೋರ್ವಿರುದ್ಧತ್ವಾದೈಕ್ಯಂ ನೈವ ಘಟೇತ ಹ ।
ಲಕ್ಷಣಾಽತಃ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಾ ತತ್ತ್ವಮೋಃ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ಥಯೋಃ ॥ 22 ॥

ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ತು ತಯೋರ್ಲಕ್ಷ್ಯಂ ತಯೋರೈಕ್ಯಸ್ಯ ಸಂಭವಃ ।
ತಯೋರೈಕ್ಯಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸ್ವಾಭೇದೇನಾದ್ವಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 23 ॥

ದೇವದತ್ತಃ ಸ ಏವಾಯಮಿತಿವಲ್ಲಕ್ಷಣಾ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಸ್ಥೂಲಾದಿದೇಹರಹಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಪದ್ಯತೇ ನರಃ ॥ 24 ॥

ಪಂಚೀಕೃತಮಹಾಭೂತಸಂಭೂತಃ ಸ್ಥೂಲದೇಹಕಃ ।
ಭೋಗಾಲಯೋ ಜರಾವ್ಯಾಧಿಸಂಯುತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ ॥ 25 ॥

ಮಿಥ್ಯಾಭೂತೋಽಯಮಾಭಾತಿ ಸ್ಫುಟಂ ಮಾಯಾಮಯತ್ವತಃ ।
ಸೋಽಯಂ ಸ್ಥೂಲ ಉಪಾಧಿಃ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮನೋ ಮೇ ನಗೇಶ್ವರ ॥ 26 ॥

ಜ್ಞಾನಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಯುತಂ ಪ್ರಾಣಪಂಚಕಸಂಯುತಂ ।
ಮನೋಬುದ್ಧಿಯುತಂ ಚೈತತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತತ್ಕವಯೋ ವಿದುಃ ॥ 27 ॥

ಅಪಂಚೀಕೃತಭೂತೋತ್ಥಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹೋಽಯಮಾತ್ಮನಃ ।
ದ್ವಿತೀಯೋಽಯಮುಪಾಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ಸುಖಾದೇರವಬೋಧಕಃ ॥ 28 ॥

ಅನಾದ್ಯನಿರ್ವಾಚ್ಯಮಿದಮಜ್ಞಾನಂ ತು ತೃತೀಯಕಃ ।
ದೇಹೋಽಯಮಾತ್ಮನೋ ಭಾತಿ ಕಾರಣಾತ್ಮಾ ನಗೇಶ್ವರ ॥ 29 ॥

ಉಪಾಧಿವಿಲಯೇ ಜಾತೇ ಕೇವಲಾತ್ಮಾಽವಶಿಷ್ಯತೇ ।
ದೇಹತ್ರಯೇ ಪಂಚಕೋಶಾ ಅಂತಸ್ಥಾಃ ಸಂತಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 30 ॥

ಪಂಚಕೋಶಪರಿತ್ಯಾಗೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಹಿ ಲಭ್ಯತೇ ।
ನೇತಿ ನೇತೀತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೈರ್ಮಮ ರೂಪಂ ಯದುಚ್ಯತೇ ॥ 31 ॥

ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ಕದಾಚಿ-
ನ್ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ನ ಬಭೂವ ಕಶ್ಚಿತ್ ।
ಅಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಽಯಂ ಪುರಾಣೋ
ನ ಹನ್ಯತೇ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ॥ 32 ॥

ಹಂತಾ ಚೇನ್ಮನ್ಯತೇ ಹಂತುಂ ಹತಶ್ಚೇನ್ಮನ್ಯತೇ ಹತಂ ।
ಉಭೌ ತೌ ನ ವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯತೇ ॥ 33 ॥

ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾ-
ನಾತ್ಮಾಽಸ್ಯ ಜಂತೋರ್ನಿಹಿತೋ ಗುಹಾಯಾಂ ।
ತಮಕ್ರತುಃ ಪಶ್ಯತಿ ವೀತಶೋಕೋ
ಧಾತುಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹಿಮಾನಮಸ್ಯ ॥ 34 ॥

ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವ ತು ।
ಬುದ್ಧಿಂ ತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹಮೇವ ಚ ॥ 35 ॥

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹುರ್ವಿಷಯಾಂಸ್ತೇಷು ಗೋಚರಾನ್ ।
ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯಮನೋಯುಕ್ತಂ ಭೋಕ್ತೇತ್ಯಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ ॥ 36 ॥

ಯಸ್ತ್ವವಿದ್ವಾನ್ಭವತಿ ಚಾಮನಸ್ಕಃ ಸದಾಽಶುಚಿಃ ।
ಸ ತು ತತ್ಪದಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಂಸಾರಂ ಚಾಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥ 37 ॥

ಯಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ಭವತಿ ಸಮನಸ್ಕಃ ಸದಾ ಶುಚಿಃ ।
ಸ ತು ತತ್ಪದಮಾಪ್ನೋತಿ ಯಸ್ಮಾದ್ಭೂಯೋ ನ ಜಾಯತೇ ॥ 38 ॥

ವಿಜ್ಞಾನಸಾರಥಿರ್ಯಸ್ತು ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹವಾನ್ನರಃ ।
ಸೋಽಧ್ವನಃ ಪಾರಮಾಪ್ನೋತಿ ಮದೀಯಂ ಯತ್ಪರಂ ಪದಂ ॥ 39 ॥

ಇತ್ಥಂ ಶ್ರುತ್ಯಾ ಚ ಮತ್ಯಾ ಚ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ ।
ಭಾವಯೇನ್ಮಾಮಾತ್ಮರೂಪಾಂ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನತೋಽಪಿ ಚ ॥ 40 ॥

ಯೋಗವೃತ್ತೇಃ ಪುರಾ ಸ್ವಾಮಿನ್ಭಾವಯೇದಕ್ಷರತ್ರಯಂ ।
ದೇವೀಪ್ರಣವಸಂಜ್ಞಸ್ಯ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಂ ಮಂತ್ರವಾಚ್ಯಯೋಃ ॥ 41 ॥

ಹಕಾರಃ ಸ್ಥೂಲದೇಹಃ ಸ್ಯಾದ್ರಕಾರಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹಕಃ ।
ಈಕಾರಃ ಕಾರಾಣಾತ್ಮಾಽಸೌ ಹ್ರೀಂಕಾರೋಽಹಂ ತುರೀಯಕಂ ॥ 42 ॥

ಏವಂ ಸಮಷ್ಟಿದೇಹೇಽಪಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಬೀಜತ್ರಯಂ ಕ್ರಮಾತ್ ।
ಸಮಷ್ಟಿವ್ಯಷ್ಟ್ಯೋರೇಕತ್ವಂ ಭಾವಯೇನ್ಮತಿಮಾನ್ನರಃ ॥ 43 ॥

ಸಮಾಧಿಕಾಲಾತ್ಪೂರ್ವಂ ತು ಭಾವಯಿತ್ವೈವಮಾದೃತಃ ।
ತತೋ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿಲೀನಾಕ್ಷೋ ದೇವೀಂ ಮಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರೀಂ ॥ 44 ॥

ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಸಮೌ ಕೃತ್ವಾ ನಾಸಾಭ್ಯಂತರಚಾರಿಣೌ ।
ನಿವೃತ್ತವಿಷಯಾಕಾಂಕ್ಷೋ ವೀತದೋಷೋ ವಿಮತ್ಸರಃ ॥ 45 ॥

ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಗುಹಾಯಾಂ ನಿಃಸ್ವನೇ ಸ್ಥಲೇ ।
ಹಕಾರಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ರಕಾರೇ ಪ್ರವಿಲಾಪಯೇತ್ ॥ 46 ॥

ರಕಾರಂ ತೈಜಸಂ ದೇವಮೀಕಾರೇ ಪ್ರವಿಲಾಪಯೇತ್ ।
ಈಕಾರಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಯಾತ್ಮಾನಂ ಹ್ರೀಂಕಾರೇ ಪ್ರವಿಲಾಪಯೇತ್ ॥ 47 ॥

ವಾಚ್ಯವಾಚಕತಾಹೀನಂ ದ್ವೈತಭಾವವಿವರ್ಜಿತಂ ।
ಅಖಂಡಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಭಾವಯೇತ್ತಚ್ಛಿಖಾಂತರೇ ॥ 48 ॥

ಇತಿ ಧ್ಯಾನೇನ ಮಾಂ ರಾಜನ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ್ಯ ನರೋತ್ತಮಃ ।
ಮದ್ರೂಪ ಏವ ಭವತಿ ದ್ವಯೋರಪ್ಯೇಕತಾ ಯತಃ ॥ 49 ॥

ಯೋಗಯುಕ್ತ್ಯಾಽನಯಾ ದ್ರಷ್ಟಾ ಮಾಮಾತ್ಮಾನಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ।
ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸಕಾರ್ಯಸ್ಯ ತತ್ಕ್ಷಣೇ ನಾಶಕೋ ಭವೇತ್ ॥ 50 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ದೇವೀಗೀತಾಯಾಂ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ಅಥ ಚತುರ್ತೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ –
ಯೋಗಂ ವದ ಮಹೇಶಾನಿ ಸಾಂಗ ಸಂವಿತ್ಪ್ರದಾಯಕಂ ।
ಕೃತೇನ ಯೇನ ಯೋಗ್ಯೋಽಹಂ ಭವೇಯಂ ತತ್ತ್ವದರ್ಶನೇ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ನ ಯೋಗೋ ನಭಸಃ ಪೃಷ್ಠೇ ನ ಭೂಮೌ ನ ರಸಾತಲೇ ।
ಐಕ್ಯಂ ಜೀವಾತ್ಮನೋರಾಹುರ್ಯೋಗಂ ಯೋಗವಿಶಾರದಾಃ ॥ 2 ॥

ತತ್ಪ್ರತ್ಯೂಹಾಃ ಷಡಾಖ್ಯಾತಾ ಯೋಗವಿಘ್ನಕರಾನಘ ।
ಕಾಮಕ್ರೋಧೌ ಲೋಭಮೋಹೌ ಮದಮಾತ್ಸರ್ಯಸಂಜ್ಞಕೌ ॥ 3 ॥

ಯೋಗಾಂಗೈರೇವ ಭಿತ್ತ್ವಾ ತಾನ್ಯೋಗಿನೋ ಯೋಗಮಾಪ್ನುಯುಃ ।
ಯಮಂ ನಿಯಮಮಾಸನಪ್ರಾಣಾಯಾಮೌ ತತಃಪರಂ ॥ 4 ॥

ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಂ ಧಾರಣಾಖ್ಯಂ ಧ್ಯಾನಂ ಸಾರ್ಧಂ ಸಮಾಧಿನಾ ।
ಅಷ್ಟಾಂಗಾನ್ಯಾಹುರೇತಾನಿ ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗಸಾಧನೇ ॥ 5 ॥

ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ದಯಾಽಽರ್ಜವಂ ।
ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿರ್ಮಿತಾಹಾರಃ ಶೌಚಂ ಚೇತಿ ಯಮಾ ದಶ ॥ 6 ॥

ತಪಃ ಸಂತೋಷ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ ದಾನಂ ದೇವಸ್ಯ ಪೂಜನಂ ।
ಸಿದ್ಧಾಂತಶ್ರವಣಂ ಚೈವ ಹ್ರೀರ್ಮತಿಶ್ಚ ಜಪೋ ಹುತಂ ॥ 7 ॥

ದಶೈತೇ ನಿಯಮಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ಪರ್ವತನಾಯಕ ।
ಪದ್ಮಾಸನಂ ಸ್ವಸ್ತಿಕಂ ಚ ಭದ್ರಂ ವಜ್ರಾಸನಂ ತಥಾ ॥ 8 ॥

ವೀರಾಸನಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕ್ರಮಾದಾಸನಪಂಚಕಂ ।
ಊರ್ವೋರುಪರಿ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ಪಾದತಲೇ ಶುಭೇ ॥ 9 ॥

ಅಂಗಿಷ್ಠೌ ಚ ನಿಬಧ್ನೀಯಾದ್ಧಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಾತ್ತತಃ ।
ಪದ್ಮಾಸನಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಯಂಗಮಂ ॥ 10 ॥

ಜಾನೂರ್ವೋರಂತರೇ ಸಮ್ಯಕ್ಕೃತ್ವಾ ಪಾದತಲೇ ಶುಭೇ ।
ಋಜುಕಾಯೋ ವಿಶೇದ್ಯೋಗೀ ಸ್ವಸ್ತಿಕಂ ತತ್ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ॥ 11 ॥

ಸೀವನ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ನ್ಯಸ್ಯ ಗುಲ್ಫಯುಗ್ಮಂ ಸುನಿಶ್ಚಿತಂ ।
ವೃಷಣಾಧಃ ಪಾದಪಾರ್ಷ್ಣೀ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಪರಿಬಂಧಯೇತ್ ॥ 12 ॥

ಭದ್ರಾಸನಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯೋಗಿಭಿಃ ಪರಿಪೂಜಿತಂ ।
ಊರ್ವೋಃ ಪಾದೌ ಕ್ರಮಾನ್ನ್ಯಸ್ಯ ಜಾನ್ವೋಃಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖಾಂಗುಲೀ ॥ 13 ॥

ಕರೌ ವಿದಧ್ಯಾದಾಖ್ಯಾತಂ ವಜ್ರಾಸನಮನುತ್ತಮಂ ।
ಏಕಂ ಪಾದಮಧಃ ಕೃತ್ವಾ ವಿನ್ಯಸ್ಯೋರುಂ ತಥೋತ್ತರೇ ॥ 14 ॥

ಋಜುಕಾಯೋ ವಿಶೇದ್ಯೋಗೀ ವೀರಾಸನಮಿತೀರಿತಂ ।
ಈಡಯಾಕರ್ಷಯೇದ್ವಾಯುಂ ಬಾಹ್ಯಂ ಷೋಡಶಮಾತ್ರಯಾ
ಧಾರಯೇತ್ಪೂರಿತಂ ಯೋಗೀ ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯಾ ತು ಮಾತ್ರಯಾ ॥ 15 ॥

ಸುಷುಮ್ನಾಮಧ್ಯಗಂ ಸಮ್ಯ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶನ್ಮಾತ್ರಯಾ ಶನೈಃ ॥ 16 ॥

ನಾಡ್ಯಾ ಪಿಂಗಲಯಾ ಚೈವ ರೇಚಯೇದ್ಯೋಗವಿತ್ತಮಃ ।
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಮಿಮಂ ಪ್ರಾಹುರ್ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಃ ॥ 17 ॥

ಭೂಯೋ ಭೂಯಃ ಕ್ರಮಾತ್ತಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯಮೇವಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ।
ಮಾತ್ರಾವೃದ್ಧಿಃ ಕ್ರಮೇಣೈವ ಸಮ್ಯಗ್ದ್ವಾದಶ ಷೋಡಶ ॥ 18 ॥

ಜಪಧ್ಯಾನಾದಿಭಿಃ ಸಾರ್ಥಂ ಸಗರ್ಭಂ ತಂ ವಿದುರ್ಬುಧಾಃ ।
ತದಪೇತಂ ವಿಗರ್ಭಂ ಚ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಪರೇ ವಿದುಃ ॥ 19 ॥

ಕ್ರಮಾದಭ್ಯಸ್ಯತಃ ಪುಂಸೋ ದೇಹೇ ಸ್ವೇದೋದ್ಗಮೋಽಧಮಃ ।
ಮಧ್ಯಮಃ ಕಂಪಸಂಯುಕ್ತೋ ಭೂಮಿತ್ಯಾಗಃ ಪರೋ ಮತಃ ॥ 20 ॥

ಉತ್ತಮಸ್ಯ ಗುಣಾವಾಪ್ತಿರ್ಯಾವಚ್ಛೀಲನಮಿಷ್ಯತೇ ।
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಚರತಾಂ ವಿಷಯೇಷು ನಿರರ್ಗಲಂ ॥ 21 ॥

ಬಲಾದಾಹರಣಂ ತೇಭ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರೋಽಭಿಧೀಯತೇ ।
ಅಂಗುಷ್ಠಗುಲ್ಫಜಾನೂರುಮೂಲಾಧಾರಲಿಂಗನಾಭಿಷು ॥ 22 ॥

ಹೃದ್ಗ್ರೀವಾಕಂಠದೇಶೇಷು ಲಂಬಿಕಾಯಾಂ ತತೋ ನಸಿ ।
ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಮಸ್ತಕೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ದ್ವಾದಶಾಂತೇ ಯಥಾವಿಧಿ ॥ 23 ॥

ಧಾರಣಂ ಪ್ರಾಣಮರುತೋ ಧಾರಣೇತಿ ನಿಗದ್ಯತೇ ।
ಸಮಾಹಿತೇನ ಮನಸಾ ಚೈತನ್ಯಾಂತರವರ್ತಿನಾ ॥ 24 ॥

ಆತ್ಮನ್ಯಭೀಷ್ಟದೇವಾನಾಂ ಧ್ಯಾನಂ ಧ್ಯಾನಮಿಹೋಚ್ಯತೇ ।
ಸಮತ್ವಭಾವನಾ ನಿತ್ಯಂ ಜೀವಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮನೋಃ ॥ 25 ॥

ಸಮಾಧಿರ್ಮಾಹುರ್ಮುನಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಮಷ್ಟಾಂಗಲಕ್ಷಣಂ ।
ಇದಾನೀಂ ಕಥಯೇ ತೇಽಹಂ ಮಂತ್ರಯೋಗಮನುತ್ತಮಂ ॥ 26 ॥

ವಿಶ್ವಂ ಶರೀರಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕಂ ನಗ ।
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿತೇಜೋಭಿರ್ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯರೂಪಕಂ ॥ 27 ॥

ತಿಸ್ರಃ ಕೋಟ್ಯಸ್ತದರ್ಧೇನ ಶರೀರೇ ನಾಡಯೋ ಮತಾಃ ।
ತಾಸು ಮುಖ್ಯಾ ದಶ ಪ್ರೋಕ್ತಾಸ್ತಾಭ್ಯಸ್ತಿಸ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಃ ॥ 28 ॥

ಪ್ರಧಾನಾ ಮೇರುದಂಡೇಽತ್ರ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿರೂಪಿಣೀ ।
ಇಡಾ ವಾಮೇ ಸ್ಥಿತಾ ನಾಡೀ ಶುಭ್ರಾ ತು ಚಂದ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 29 ॥

ಶಕ್ತಿರೂಪಾ ತು ಸಾ ನಾಡೀ ಸಾಕ್ಷಾದಮೃತವಿಗ್ರಹಾ ।
ದಕ್ಷಿಣೇ ಯಾ ಪಿಂಗಲಾಖ್ಯಾ ಪುಂರೂಪಾ ಸೂರ್ಯವಿಗ್ರಹಾ ॥ 30 ॥

ಸರ್ವತೇಜೋಮಯೀ ಸಾ ತು ಸುಷುಮ್ನಾ ವಹ್ನಿರೂಪಿಣೀ ।
ತಸ್ಯಾ ಮಧ್ಯೇ ವಿಚಿತ್ರಾಖ್ಯೇ ಇಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಂ ॥ 31 ॥

ಮಧ್ಯೇ ಸ್ವಯಂಭೂಲಿಂಗಂ ತು ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಂ ।
ತದೂರ್ಧ್ವಂ ಮಾಯಾಬೀಜಂ ತು ಹರಾತ್ಮಾಬಿಂದುನಾದಕಂ ॥ 32 ॥

ತದೂರ್ಧ್ವಂ ತು ಶಿಖಾಕಾರಾ ಕುಂಡಲೀ ರಕ್ತವಿಗ್ರಹಾ ।
ದೇವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ತು ಸಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮದಭಿನ್ನಾ ನಗಾಧಿಪ ॥ 33 ॥

ತದ್ಬಾಹ್ಯೇ ಹೇಮರೂಪಾಭಂ ವಾದಿಸಾಂತಚತುರ್ದಲಂ ।
ದ್ರುತಹೇಮಸಮಪ್ರಖ್ಯಂ ಪದ್ಮಂ ತತ್ರ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ ॥ 34 ॥

ತದೂರ್ಧ್ವಂ ತ್ವನಲಪ್ರಖ್ಯಂ ಷಡ್ದಲಂ ಹೀರಕಪ್ರಭಂ ।
ವಾದಿಲಾಂತಷಡ್ವರ್ಣೇನ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಮನುತ್ತಮಂ ॥ 35 ॥

ಮೂಲಾಧಾರ ಷಟ್ಕೋಣಂ ಮೂಲಾಧಾರಂ ತತೋ ವಿದುಃ ।
ಸ್ವಶಬ್ದೇನ ಪರಂ ಲಿಂಗಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ತತೋ ವಿದುಃ ॥ 36 ॥

ತದೂರ್ಧ್ವಂ ನಾಭಿದೇಶೇ ತು ಮಣಿಪೂರಂ ಮಹಾಪ್ರಭಂ ।
ಮೇಘಾಭಂ ವಿದ್ಯುದಾಭಂ ಚ ಬಹುತೇಜೋಮಯಂ ತತಃ ॥ 37 ॥

ಮಣಿವದ್ಭಿನ್ನಂ ತತ್ಪದ್ಮಂ ಮಣಿಪದ್ಮಂ ತಥೋಚ್ಯತೇ ।
ದಶಭಿಶ್ಚ ದಲೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಡಾದಿಫಾಂತಾಕ್ಷರಾನ್ವಿತಂ ॥ 38 ॥

ವಿಷ್ಣುನಾಽಧಿಷ್ಠಿತಂ ಪತ್ರಂ ವಿಷ್ಣ್ವಾಲೋಕನಕಾರಣಂ ।
ತದೂರ್ಧ್ವೇಽನಾಹತಂ ಪದ್ಮಮುದ್ಯದಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಂ ॥ 39 ॥

ಕಾದಿಠಾಂತದಲೈರರ್ಕಪತ್ರೈಶ್ಚ ಸಮಧಿಷ್ಠಿತಂ ।
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಬಾಣಲಿಂಗಂ ತು ಸೂರ್ಯಾಯುತಸಮಪ್ರಭಂ ॥ 40 ॥

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಶಬ್ದಾನಾಹತಂ ತತ್ರ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ಅನಾಹತಾಖ್ಯಂ ತತ್ಪದ್ಮಂ ಮುನಿಭಿಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ ॥ 41 ॥

ಆನಂದಸದನಂ ತತ್ತು ಪುರುಷಾಧಿಷ್ಠಿತಂ ಪರಂ ।
ತದೂರ್ಧ್ವಂ ತು ವಿಶುದ್ಧಾಖ್ಯಂ ದಲಷೋಡಶಪಂಕಜಂ ॥ 42 ॥

ಸ್ವರೈಃ ಷೋಡಶಭಿರ್ಯುಕ್ತಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ಮಹಾಪ್ರಭಂ ।
ವಿಶುದ್ಧಂ ತನುತೇ ಯಸ್ಮಾಜ್ಜೀವಸ್ಯ ಹಂಸಲೋಕನಾತ್ ॥ 43 ॥

ವಿಶುದ್ಧಂ ಪದ್ಮಮಾಖ್ಯಾತಮಾಕಾಶಾಖ್ಯಂ ಮಹಾದ್ಭುತಂ ।
ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಂ ತದೂರ್ಧ್ವೇ ತು ಆತ್ಮನಾಽಧಿಷ್ಠಿತಂ ಪರಂ ॥ 44 ॥

ಆಜ್ಞಾಸಂಕ್ರಮಣಂ ತತ್ರ ತೇನಾಜ್ಞೇತಿ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ।
ದ್ವಿದಲಂ ಹಕ್ಷಸಂಯುಕ್ತಂ ಪದ್ಮಂ ತತ್ಸುಮನೋಹರಂ ॥ 45 ॥

ಕೈಲಾಸಾಖ್ಯಂ ತದೂರ್ಧ್ವಂ ತು ರೋಧಿನೀ ತು ತದೂರ್ಧ್ವತಃ ।
ಏವಂ ತ್ವಾಧಾರಚಕ್ರಾಣಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ತವ ಸುವ್ರತ ॥ 46 ॥

ಸಹಸ್ರಾರಯುತಂ ಬಿಂದುಸ್ಥಾನಂ ತದೂರ್ಧ್ವಮೀರಿತಂ ।
ಇತ್ಯೇತತ್ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗಮನುತ್ತಮಂ ॥ 47 ॥

ಆದೌ ಪೂರಕಯೋಗೇನಾಪ್ಯಾಧಾರೇ ಯೋಜಯೇನ್ಮನಃ ।
ಗುದಮೇಢ್ರಾಂತರೇ ಶಕ್ತಿಸ್ತಾಮಾಕುಂಚ್ಯ ಪ್ರಬೋಧಯೇತ್ ॥ 48 ॥

ಲಿಂಗಭೇದಕ್ರಮೇಣೈವ ಬಿಂದುಚಕ್ರಂ ಚ ಪ್ರಾಪಯೇತ್ ।
ಶಂಭುನಾ ತಾಂ ಪರಾಶಕ್ತಿಮೇಕೀಭೂತಾಂ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ ॥ 49 ॥

ತತ್ರೋತ್ಥಿತಾಮೃತಂ ಯತ್ತು ದ್ರುತಲಾಕ್ಷಾರಸೋಪಮಂ ।
ಪಾಯಯಿತ್ವಾ ತು ತಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಮಾಯಖ್ಯಾಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾಂ ॥ 50 ॥

ಷಟ್ಚಕ್ರದೇವತಾಸ್ತತ್ರ ಸಂತರ್ಪ್ಯಾಮೃತಧಾರಯಾ ।
ಆನಯೇತ್ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮೂಲಾಧಾರಂ ತತಃ ಸುಧೀಃ ॥ 51 ॥

ಏವಮಭ್ಯಸ್ಯಮಾನಸ್ಯಾಪ್ಯಹನ್ಯಹನಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ।
ಪೂರ್ವೋಕ್ತದೂಷಿತಾ ಮಂತ್ರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಿಧ್ಯಂತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ॥ 52 ॥

ಜರಾಮರಣದುಃಖಾದ್ಯೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ಭವಬಂಧನಾತ್ ।
ಯೇ ಗುಣಾಃ ಸಂತಿ ದೇವ್ಯಾ ಮೇ ಜಗನ್ಮಾತುರ್ಯಥಾ ತಥಾ ॥ 53 ॥

ತೇ ಗುಣಾಃ ಸಾಧಕವರೇ ಭವಂತ್ಯೇವ ಚಾನ್ಯಥಾ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ಕಥಿತಂ ತಾತ ವಾಯುಧಾರಣಮುತ್ತಮಂ ॥ 54 ॥

ಇದಾನೀಂ ಧಾರಣಾಖ್ಯಂ ತು ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ಮಮ ।
ದಿಕ್ಕಾಲಾದ್ಯನವಚ್ಛಿನ್ನದೇವ್ಯಾಂ ಚೇತೋ ವಿಧಾಯ ಚ ॥ 55 ॥

ತನ್ಮಯೋ ಭವತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯಯೋಜನಾತ್ ।
ಅಥವಾ ಸಮಲಂ ಚೇತೋ ಯದಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ ॥ 56 ॥

ತದಾವಯವಯೋಗೇನ ಯೋಗೀ ಯೋಗಾನ್ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಮದೀಯಹಸ್ತಪಾದಾದಾವಂಗೇ ತು ಮಧುರೇ ನಗ ॥ 57 ॥

ಚಿತ್ತಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಯೇನ್ಮಂತ್ರೀ ಸ್ಥಾನಸ್ಥಾನಜಯಾತ್ಪುನಃ ।
ವಿಶುದ್ಧಚಿತ್ತಃ ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ರೂಪೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಯೇನ್ಮನಃ ॥ 58 ॥

ಯಾವನ್ಮನೋಲಯಂ ಯಾತಿ ದೇವ್ಯಾಂ ಸಂವಿದಿ ಪರ್ವತ ।
ತಾವದಿಷ್ಟಮಿದಂ ಮಂತ್ರೀ ಜಪಹೋಮೈಃ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 59 ॥

ಮಂತ್ರಾಭ್ಯಾಸೇನ ಯೋಗೇನ ಜ್ಞೇಯಜ್ಞಾನಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ।
ನ ಯೋಗೇನ ವಿನಾ ಮಂತ್ರೋ ನ ಮಂತ್ರೇಣ ವಿನಾ ಹಿ ಸಃ ॥ 60 ॥

ದ್ವಯೋರಭ್ಯಾಸಯೋಗೋ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸಿದ್ಧಿಕಾರಣಂ ।
ತಮಃಪರಿವೃತೇ ಗೇಹೇ ಘಟೋ ದೀಪೇನ ದೃಶ್ಯತೇ ॥ 61 ॥

ಏವಂ ಮಾಯಾವೃತೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಮನುನಾ ಗೋಚರೀಕೃತಃ ।
ಇತಿ ಯೋಗವಿಧಿಃ ಕೃತ್ಸ್ನಃ ಸಾಂಗಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಮಯಾಽಧುನಾ ॥ 62 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ದೇವೀಗೀತಾಯಾಂ ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ಅಥ ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಇತ್ಯಾದಿ ಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀಂ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಯಾ ರಾಜನ್ನಾಸನೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಃ ॥ 1 ॥

ಆವಿಃ ಸನ್ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಚರಂ ನಾಮ ಮಹತ್ಪರಂ ।
ಅತ್ರೈತತ್ಸರ್ವಮರ್ಪಿತಮೇಜತ್ಪ್ರಾಣನಿಮಿಷಚ್ಚ ಯತ್ ॥ 2 ॥

ಏತಜ್ಜಾನಥ ಸದಸದ್ವರೇಣ್ಯಂ
ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ಯದ್ವರಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ।
ಯದರ್ಚಿಮದ್ಯದಣುಭ್ಯೋಽಣು ಚ
ಯಸ್ಮಿಂಲ್ಲೋಕಾ ನಿಹಿತಾ ಲೋಕಿನಶ್ಚ ॥ 3 ॥

ತದೇತದಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಪ್ರಾಣಸ್ತದು ವಾಙ್ ಮನಃ ।
ತದೇತತ್ಸತ್ಯಮಮೃತಂ ತದ್ವೇದ್ಧವ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯ ವಿದ್ಧಿ ॥ 4 ॥

ಧನುರ್ಗೄತ್ವೌಪನಿಷದಂ ಮಹಾಸ್ತ್ರಂ
ಶರಂ ಹ್ಯುಪಾಸಾನಿಶಿತಂ ಸಂಧಯೀತ ।
ಆಯಮ್ಯ ತದ್ಭಾವಗತೇನ ಚೇತಸಾ
ಲಕ್ಷ್ಯಂ ತದೇವಾಕ್ಷರಂ ಸೌಮ್ಯ ವಿದ್ಧಿ ॥ 5 ॥

ಪ್ರಣವೋ ಧನುಃ ಶರೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯಮುಚ್ಯತೇ ।
ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ವೇದ್ಧವ್ಯಂ ಶರವತ್ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 6 ॥

ಯಸ್ಮಿಂದ್ಯೌಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀ ಚಾಂತರಿಕ್ಷ-
ಮೋತಂ ಮನಃ ಸಹ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ ।
ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥಾತ್ಮಾನಮನ್ಯಾ
ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಥಾ ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ ॥ 7 ॥

ಅರಾ ಇವ ರಥನಾಭೌ ಸಂಹತಾ ಯತ್ರ ನಾಡ್ಯಃ ।
ಸ ಏಷೋಂತಶ್ಚರತೇ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನಃ ॥ 8 ॥

ಓಮಿತ್ಯೇವಂ ಧ್ಯಾಯಥಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಃ ಪಾರಾಯ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ।
ದಿವ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಆತ್ಮಾ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 9 ॥

ಮನೋಮಯಃ ಪ್ರಾಣಶರೀರನೇತಾ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೋಽನ್ನೇ ಹೃದಯಂ ಸಂನಿಧಾಯ ।
ತದ್ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾ
ಆನಂದರೂಪಮಮೃತಂ ಯದ್ವಿಭಾತಿ ॥ 10 ॥

ಭಿದ್ಯತೇ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಶ್ಚ್ಛಿದ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಸಂಶಯಾಃ ।
ಕ್ಷೀಯಂತೇ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಿಂದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ ॥ 11 ॥

ಹಿರಣ್ಮಯೇ ಪರೇ ಕೋಶೇ ವಿರಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಂ ।
ತಚ್ಛುಭ್ರಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತದ್ಯದಾತ್ಮವಿದೋ ವಿದುಃ ॥ 12 ॥

ನ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯೋ ಭಾತಿ ನ ಚಂದ್ರತಾರಕಂ
ನೇಮಾ ವಿದ್ಯುತೋ ಭಾಂತಿ ಕುತೋಽಯಮಗ್ನಿಃ ।
ತಮೇವ ಭಾಂತಮನುಭಾತಿ ಸರ್ವಂ
ತಸ್ಯ ಭಾಸಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ ॥ 13 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಮಮೃತಂ ಪುರಸ್ತಾದ್
ಬ್ರಹ್ಮ ಪಶ್ಚಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದಕ್ಷಿಣಶ್ಚೋತ್ತರೇಣ ।
ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಸೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ
ಏವೇದಂ ವಿಶ್ವಂ ವರಿಷ್ಠಂ ॥ 14 ॥

ಏತಾದೃಗನುಭವೋ ಯಸ್ಯ ಸ ಕೃತಾರ್ಥೋ ನರೋತ್ತಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ॥ 15 ॥

ದ್ವಿತೀಯಾದ್ವೈ ಭಯಂ ರಜಂಸ್ತದಭಾವಾದ್ಬಿಭೇತಿ ನ ।
ನ ತದ್ವಿಯೋಗೋ ಮೇಽಪ್ಯಸ್ತಿ ಮದ್ವಿಯೋಗೋಽಪಿ ತಸ್ಯ ನ ॥ 16 ॥

ಅಹಮೇವ ಸ ಸೋಽಹಂ ವೈ ನಿಶ್ಚಿತಂ ವಿದ್ಧಿ ಪರ್ವತ ।
ಮದ್ದರ್ಶನಂ ತು ತತ್ರ ಸ್ಯಾದ್ಯತ್ರ ಜ್ಞಾನೀ ಸ್ಥಿತೋ ಮಮ ॥ 17 ॥

ನಾಹಂ ತೀರ್ಥೇ ನ ಕೈಲಾಸೇ ವೈಕುಂಠೇ ವಾ ನ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ।
ವಸಾಮಿ ಕಿಂತು ಮಜ್ಜ್ಞಾನಿಹೃದಯಾಂಭೋಜಮಧ್ಯಮೇ ॥ 18 ॥

ಮತ್ಪೂಜಾಕೋಟಿಫಲದಂ ಸಕೃನ್ಮಜ್ಜ್ಞಾನಿನೋಽರ್ಚನಂ ।
ಕುಲಂ ಪವಿತ್ರಂ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಜನನೀ ಕೃತಕೃತ್ಯಕಾ ॥ 19 ॥

ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಪುಣ್ಯವತೀ ಚಿಲ್ಲಯೋ ಯಸ್ಯ ಚೇತಸಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ತು ಯತ್ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯಾ ಪರ್ವತಸತ್ತಮ ॥ 20 ॥

ಕಥಿತಂ ತನ್ಮಯಾ ಸರ್ವಂ ನಾತೋ ವಕ್ತವ್ಯಮಸ್ತಿ ಹಿ ।
ಇದಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಪುತ್ರಾಯ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ಶೀಲಿನೇ ॥ 21 ॥

ಶಿಷ್ಯಾಯ ಚ ಯಥೋಕ್ತಾಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನಾನ್ಯಥಾ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾ ಭಕ್ತಿರ್ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರೌ ॥ 22 ॥

ತಸ್ಯೈತೇ ಕಥಿತಾ ಹ್ಯರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಯೇನೋಪದಿಷ್ಟಾ ವಿದ್ಯೇಯಂ ಸ ಏವ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 23 ॥

ಯಸ್ಯಾಯಂ ಸುಕೃತಂ ಕರ್ತುಮಸಮರ್ಥಸ್ತತೋ ಋಣೀ ।
ಪಿತ್ರೋರಪ್ಯಧಿಕಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜನ್ಮಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 24 ॥

ಪಿತೃಜಾತಂ ಜನ್ಮ ನಷ್ಟಂ ನೇತ್ಥಂ ಜಾತಂ ಕದಾಚನ ।
ತಸ್ಮೈ ನ ದ್ರುಹ್ಯೇದಿತ್ಯಾದಿ ನಿಗಮೋಽಪ್ಯವದನ್ನಗ ॥ 25 ॥

ತಸ್ಮಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮದಾತಾ ಗುರುಃ ಪರಃ ।
ಶಿವೇ ರುಷ್ಟೇ ಗುರುಸ್ತ್ರಾತಾ ಗುರೌ ರುಷ್ಟೇ ನ ಶಂಕರಃ ॥ 26 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶ್ರೀಗುರುಂ ತೋಷಯೇನ್ನಗ ।
ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಸರ್ವದಾ ತತ್ಪರೋ ಭವೇತ್ ॥ 27 ॥

ಅನ್ಯಥಾ ತು ಕೃತಘ್ನಃ ಸ್ಯಾತ್ಕೃತಘ್ನೇ ನಾಸ್ತಿ ನಿಷ್ಕೃತಿಃ ।
ಇಂದ್ರೇಣಾಥರ್ವಣಾಯೋಕ್ತಾ ಶಿರಶ್ಛೇದಪ್ರತಿಜ್ಞಯಾ ॥ 28 ॥

ಅಶ್ವಿಭ್ಯಾಂ ಕಥನೇ ತಸ್ಯ ಶಿರಶ್ಛಿನ್ನಂ ಚ ವಜ್ರಿಣಾ ।
ಅಶ್ವೀಯಂ ತಚ್ಛಿರೋ ನಷ್ಟಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವೈದ್ಯೋ ಸುರೋತ್ತಮೌ ॥ 29 ॥

ಪುನಃ ಸಂಯೋಜಿತಂ ಸ್ವೀಯಂ ತಾಭ್ಯಾಂ ಮುನಿಶಿರಸ್ತದಾ ।
ಇತಿ ಸಂಕಟಸಂಪಾದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ನಗಾಧಿಪ ।
ಲಬ್ಧಾ ಯೇನ ಸ ಧನ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ಕೃತಕೃತ್ಯಶ್ಚ ಭೂಧರ ॥ 30 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ದೇವೀಗೀತಾಯಾಂ ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ಅಥ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ –
ಸ್ವೀಯಾಂ ಭಕ್ತಿಂ ವದಸ್ವಾಂಬ ಯೇನ ಜ್ಞಾತಂ ಸುಖೇನ ಹಿ ।
ಜಾಯತೇ ಮನುಜಸ್ಯಾಸ್ಯ ಮಧ್ಯಮಸ್ಯವಿರಾಗಿಣಃ ॥ 1 ॥

ದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಮಾರ್ಗಾಸ್ತ್ರಯೋ ಮೇ ವಿಖ್ಯಾತಾ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತೌ ನಗಾಧಿಪ ।
ಕರ್ಮಯೋಗೋ ಜ್ಞಾನಯೋಗೋ ಭಕ್ತಿಯೋಗಶ್ಚ ಸತ್ತಮ ॥ 2 ॥

ತ್ರಯಾಣಾಮಪ್ಯಯಂ ಯೋಗ್ಯಃ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯೋಽಸ್ತಿ ಸರ್ವಥಾ ।
ಸುಲಭತ್ವಾನ್ಮಾನಸತ್ವಾತ್ಕಾಯಚಿತ್ತಾದ್ಯಪೀಡನಾತ್ ॥ 3 ॥

ಗುಣಭೇದಾನ್ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಾ ಭಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿವಿಧಾ ಮತಾ ।
ಪರಪೀಡಾಂ ಸಮುದ್ದಿಶ್ಯ ದಂಭಂ ಕೃತ್ವಾ ಪುರಃಸರಂ ॥ 3 ॥

ಮಾತ್ಸರ್ಯಕ್ರೋಧಯುಕ್ತೋ ಯಸ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಸ್ತು ತಾಮಸೀ ।
ಪರಪೀಡಾದಿರಹಿತಃ ಸ್ವಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಮೇವ ಚ ॥ 5 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಸಕಾಮೋ ಹೃದಯೇ ಯಶೋರ್ಥೀ ಭೋಗಲೋಲುಪಃ ।
ತತ್ತತ್ಫಲಸಮಾವಾಪ್ತ್ಯೈ ಮಾಮುಪಾಸ್ತೇಽತಿಭಕ್ತಿತಃ ॥ 6 ॥

ಭೇದಬುದ್ಧ್ಯಾ ತು ಮಾಂ ಸ್ವಸ್ಮಾದನ್ಯಾಂ ಜಾನಾತಿ ಪಾಮರಃ ।
ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ನಗಾಧಿಪ ತು ರಾಜಸೀ ॥ 7 ॥

ಪರಮೇಶಾರ್ಪಣಂ ಕರ್ಮ ಪಾಪಸಂಕ್ಷಾಲನಾಯ ಚ ।
ವೇದೋಕ್ತತ್ವಾದವಶ್ಯಂ ತತ್ಕರ್ತವ್ಯಂ ತು ಮಯಾನಿಶಂ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಬುದ್ಧಿಸ್ತು ಭೇದಬುದ್ಧಿಮುಪಾಶ್ರಿತಃ ।
ಕರೋತಿ ಪ್ರೀಯತೇ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿಃ ಸಾ ನಗ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ॥ 9 ॥

ಪರಭಕ್ತೇಃ ಪ್ರಾಪಿಕೇಯಂ ಭೇದಬುದ್ಧ್ಯವಲಂಬನಾತ್ ।
ಪೂರ್ವಪ್ರೋಕ್ತೇತ್ಯುಭೇ ಭಕ್ತೀ ನ ಪರಪ್ರಾಪಿಕೇ ಮತೇ ॥ 10 ॥

ಅಧುನಾ ಪರಭಕ್ತಿಂ ತು ಪ್ರೋಚ್ಯಮಾನಾಂ ನಿಬೋಧ ಮೇ ।
ಮದ್ಗುಣಶ್ರವಣಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಮ ನಾಮಾನುಕೀರ್ತನಂ ॥ 11 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಗುಣರತ್ನಾನಾಮಾಕರಾಯಾಂ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಂ ।
ಚೇತಸೋ ವರ್ತನಂ ಚೈವ ತೈಲಧಾರಾಸಮಂ ಸದಾ ॥ 12 ॥

ಹೇತುಸ್ತು ತತ್ರ ಕೋ ವಾಪಿ ನ ಕದಾಚಿದ್ಭವೇದಪಿ ।
ಸಾಮೀಪ್ಯಸಾರ್ಷ್ಟಿಸಾಯುಜ್ಯಸಲೋಕ್ಯಾನಾಂ ನ ಚಏಷಣಾ ॥ 13 ॥

ಮತ್ಸೇವಾತೋಽಧಿಕಂ ಕಿಂಚಿನ್ನೈವ ಜಾನಾತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ।
ಸೇವ್ಯಸೇವಕತಾಭಾವಾತತ್ರ ಮೋಕ್ಷಂ ನ ವಾಂಛತಿ ॥ 14 ॥

ಪರಾನುರಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮೇವ ಚಿಂತಯೇದ್ಯೋ ಹ್ಯತಂದ್ರಿತಃ ।
ಸ್ವಾಭೇದೇನೈವ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಜಾನಾತಿ ನ ವಿಭೇದತಃ ॥ 15 ॥

ಮದ್ರೂಪತ್ವೇನ ಜೀವಾನಾಂ ಚಿಂತನಂ ಕುರುತೇ ತು ಯಃ ।
ಯಥಾ ಸ್ವಸ್ಯಾತ್ಮನಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಥೈವ ಚ ಪರಾತ್ಮನಿ ॥ 16 ॥

ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ಸಮಾನತ್ವಾನ್ನ ಭೇದಂ ಕುರುತೇ ತು ಯಃ ।
ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ತಮಾನಾಂ ಮಾಂ ಸರ್ವರೂಪಾಂ ಚ ಸರ್ವದಾ ॥ 17 ॥

ನಮತೇ ಯಜತೇ ಚೈವಾಪ್ಯಾಚಾಂಡಾಲಾಂತಮೀಶ್ವರಂ ।
ನ ಕುತ್ರಾಪಿ ದ್ರೋಹಬುದ್ಧಿಂ ಕುರುತೇ ಭೇದವರ್ಜನಾತ್ ॥ 18 ॥

ಮತ್ಸ್ಥಾನದರ್ಶನೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮದ್ಭಕ್ತದರ್ಶನೇ ತಥಾ ।
ಮಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಶ್ರವಣೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಾದಿಷು ಪ್ರಭೋ ॥ 19 ॥

ಮಯಿ ಪ್ರೇಮಾಕುಲಮತೀ ರೋಮಾಂಚಿತತನುಃ ಸದಾ ।
ಪ್ರೇಮಾಶ್ರುಜಲಪೂರ್ಣಾಕ್ಷಃ ಕಂಠಗದ್ಗದನಿಸ್ವನಃ ॥ 20 ॥

ಅನನ್ಯೇನೈವ ಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇದ್ಯೋ ನಗಾಧಿಪ ।
ಮಾಮೀಶ್ವರೀಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಂ ॥ 21 ॥

ವ್ರತಾನಿ ಮಮ ದಿವ್ಯಾನಿ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಾನ್ಯಪಿ ।
ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಕುರುತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿತ್ತಶಾಠ್ಯವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 22 ॥

ಮದುತ್ಸ್ವದಿದೃಕ್ಷಾ ಚ ಮದುತ್ಸ್ವಕೃತಿಸ್ತಥಾ ।
ಜಾಯತೇ ಯಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಸ್ವಭಾವಾದೇವ ಭೂಧರ ॥ 23 ॥

ಉಚ್ಚೈರ್ಗಾಯಂಶ್ಚ ನಾಮಾನಿ ಮಮೈವ ಖಲು ನೃತ್ಯತಿ ।
ಅಹಂಕಾರಾದಿರಹಿತೋ ದೇಹತಾದಾತ್ಮ್ಯವರ್ಜಿತಃ ॥ 24 ॥

ಪ್ರಾರಬ್ಧೇನ ಯಥಾ ಯಚ್ಚ ಕ್ರಿಯತೇ ತತ್ತಥಾ ಭವೇತ್ ।
ನ ಮೇ ಚಿಂತಾಸ್ತಿ ತತ್ರಾಪಿ ದೇಹಸಂರಕ್ಷಣಾದಿಷು ॥ 25 ॥

ಇತಿ ಭಕ್ತಿಸ್ತು ಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಪರಭಕ್ತಿಸ್ತು ಸಾ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಯಸ್ಯಾಂ ದೇವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ ತು ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಭಾವ್ಯತೇ ॥ 26 ॥

ಇತ್ಥಂ ಜಾತಾ ಪರಾ ಭಕ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ಭೂಧರ ತತ್ತ್ವತಃ ।
ತದೈವ ತಸ್ಯ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೇ ಮದ್ರೂಪೇ ವಿಲಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 27 ॥

ಭಕ್ತೇಸ್ತು ಯಾ ಪರಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಸೈವ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ।
ವೈರಾಗ್ಯಸ್ಯ ಚ ಸೀಮಾ ಸಾ ಜ್ಞಾನೇ ತದುಭಯಂ ಯತಃ ॥ 28 ॥

ಭಕ್ತೌ ಕೃತಾಯಾಂ ಯಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶತೋ ನಗ ।
ನ ಜಾಯತೇ ಮಮ ಜ್ಞಾನಂ ಮಣಿದ್ವೀಪಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ॥ 29 ॥

ತತ್ರ ಗತ್ವಾಽಖಿಲಾನ್ಭೋಗಾನನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ಚರ್ಚ್ಛತಿ ।
ತದಂತೇ ಮಮ ಚಿದ್ರೂಪಜ್ಞಾನಂ ಸಮ್ಯಗ್ಭವೇನ್ನಗ ॥ 30 ॥

ತೇನ ಯುಕ್ತಃ ಸದೈವ ಸ್ಯಾಜ್ಜ್ಞಾನಾನ್ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ।
ಇಹೈವ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ಯಾಧೃದ್ಗತಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ॥ 31 ॥

ಮಮ ಸಂವಿತ್ಪರತನೋಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾ ವ್ರಜಂತಿ ನ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಂಸ್ತದಾಪ್ನೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದ ಯಃ ॥ 32 ॥

ಕಂಠಚಾಮೀಕರಸಮಮಜ್ಞಾನಾತ್ತು ತಿರೋಹಿತಂ ।
ಜ್ಞಾನಾದಜ್ಞಾನನಾಶೇನ ಲಬ್ಧಮೇವ ಹಿ ಲಭ್ಯತೇ ॥ 33 ॥

ವಿದಿತಾವಿದಿತಾದನ್ಯನ್ನಗೋತ್ತಮ ವಪುರ್ಮಮ ।
ಯಥಾಽಽದರ್ಶೇ ಯಥಾಽಽತ್ಮನಿ ಯಥಾ ಜಲೇ ತಥಾ ಪಿತೃಲೋಕೇ ॥ 34 ॥

ಛಾಯಾತಪೌ ತಥಾ ಸ್ವಚ್ಛೌ ವಿವಿಕ್ತೌ ತದ್ವದೇವ ಹಿ ।
ಮಮ ಲೋಕೇ ಭವೇಜ್ಜ್ಞಾನಂ ದ್ವೈತಭಾನವಿವರ್ಜಿತಂ ॥ 35 ॥

ಯಸ್ತು ವೈರಾಗ್ಯವಾನೇವ ಜ್ಞಾನಹೀನೋ ಮ್ರಿಯೇತ ಚೇತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ವಸೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಯಾವತ್ಕಲ್ಪಂ ತತಃಪರಂ ॥ 36 ॥

ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೇ ಭವೇತ್ತಸ್ಯಾ ಜನಿಃ ಪುನಃ ।
ಕರೋತಿ ಸಾಧನಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತತೋ ಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ಜಾಯತೇ ॥ 37 ॥

ಅನೇಕಜನ್ಮಭೀ ರಾಜಂಜ್ಞಾನಂ ಸ್ಯಾನ್ನೈಕಜನ್ಮನಾ ।
ತತಃ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಯತ್ನಮಾಶ್ರಯೇತ್ ॥ 38 ॥

ನೋಚೇನ್ಮಹಾವಿನಾಶಃ ಸ್ಯಾಜ್ಜನ್ಮೇತದ್ದುರ್ಲಭಂ ಪುನಃ ।
ತತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಥಮೇ ವರ್ಣೇ ವೇದೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಶ್ಚ ದುರ್ಲಭಾ ॥ 39 ॥

ಶಮಾದಿಷಟ್ಕಸಂಪತ್ತಿರ್ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ತಥೋತ್ತಮಗುರುಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಸರ್ವಮೇವಾತ್ರ ದುರ್ಲಭಂ ॥ 40 ॥

ತಥೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪಟುತಾ ಸಂಸ್ಕೃತತ್ವಂ ತನೋಸ್ತಥಾ ।
ಅನೇಕಜನ್ಮಪುಣ್ಯೈಸ್ತು ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛಾ ಜಾಯತೇ ತತಃ ॥ 41 ॥

ಸಾಧನೇ ಸಫಲೇಽಪ್ಯೇವಂ ಜಾಯಮಾನೇಽಪಿ ಯೋ ನರಃ ।
ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ನೈವ ಯತತೇ ತಸ್ಯ ಜನ್ಮ ನಿರರ್ಥಕಂ ॥ 42 ॥

ತಸ್ಮಾದ್ರಾಜನ್ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಯತ್ನಮಾಶ್ರಯೇತ್ ।
ಪದೇ ಪದೇಽಶ್ವಮೇಧಸ್ಯ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ॥ 43 ॥

ಘೃತಮಿವ ಪಯಸಿ ನಿಗೂಢಂ ಭೂತೇ ಚ ವಸತಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ।
ಸತತಂ ಮಂಥಯಿತವ್ಯಂ ಮನಸಾ ಮಂಥಾನಭೂತೇನ ॥ 44 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕೃತಾರ್ಥಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ವೇದಾಂತದಿಂಡಿಮಃ ।
ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ಸಮಾಸೇನ ಕಿಂ ಭೂಯಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ ॥ 45 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ದೇವೀಗೀತಾಯಾಂ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ಅಥ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ –
ಕತಿ ಸ್ಥಾನಾನಿ ದೇವೇಶಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾನಿ ಮಹೀತಲೇ ।
ಮುಖ್ಯಾನಿ ಚ ಪವಿತ್ರಾಣಿ ದೇವೀಪ್ರಿಯತಮಾನಿ ಚ ॥ 1 ॥

ವ್ರತಾನ್ಯಪಿ ತಥಾ ಯಾನಿ ತುಷ್ಟಿದಾನ್ಯುತ್ಸವಾ ಅಪಿ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ವದ ಮೇ ಮಾತಃ ಕೃತಕೃತ್ಯೋ ಯತೋ ನರಃ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯಂ ಮಮ ಸ್ಥಾನಂ ಸರ್ವೇ ಕಾಲಾ ವ್ರತಾತ್ಮಕಾಃ ।
ಉತ್ಸವಾಃ ಸರ್ವಕಾಲೇಷು ಯತೋಽಹಂ ಸರ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 3 ॥

ತಥಾಪಿ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಾತ್ಕಿಂಚಿತ್ಕಿಂಚಿದಥೋಚ್ಯತೇ ।
ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ನಗರಾಜ ವಚೋ ಮಮ ॥ 4 ॥

ಕೋಲಾಪುರಂ ಮಹಾಸ್ಥಾನಂ ಯತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸದಾ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಮಾತುಃಪುರಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ಚ ರೇಣುಕಾಧಿಷ್ಠಿತಂ ಪರಂ ॥ 5 ॥

ತುಲಜಾಪುರಂ ತೃತೀಯಂ ಸ್ಯಾತ್ಸಪ್ತಶೃಂಗಂ ತಥೈವ ಚ ।
ಹಿಂಗುಲಾಯಾಂ ಮಹಾಸ್ಥಾನಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯಾಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ 6 ॥

ಶಾಕಂಭರ್ಯಾಃ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯಾಃ ಸ್ಥಾನಮುತ್ತಮಂ ।
ಶ್ರೀರಕ್ತದಂತಿಕಾಸ್ಥಾನಂ ದುರ್ಗಾಸ್ಥಾನಂ ತಥೈವ ಚ ॥ 7 ॥

ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯಾಃ ಸ್ಥಾನಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಂ ।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಮಹಾಸ್ಥಾನಂ ಕಾಂಚೀಪುರಮನುತ್ತಮಂ ॥ 8 ॥

ಭೀಮಾದೇವ್ಯಾಃ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಂ ವಿಮಲಾಸ್ಥಾನಮೇವ ಚ ।
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಲಾಮಹಾಸ್ಥಾನಂ ಕೌಶಿಕೀಸ್ಥಾನಮೇವ ಚ ॥ 9 ॥

ನೀಲಾಂಬಾಯಾಃ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಂ ನೀಲಪರ್ವತಮಸ್ತಕೇ ।
ಜಾಂಬೂನದೇಶ್ವರೀಸ್ಥಾನಂ ತಥಾ ಶ್ರೀನಗರಂ ಶುಭಂ ॥ 10 ॥

ಗುಹ್ಯಕಾಲ್ಯಾ ಮಹಾಸ್ಥಾನಂ ನೇಪಾಲೇ ಯತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ।
ಮೀನಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯಚ್ಚ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಚಿದಂಬರೇ ॥ 11 ॥

ವೇದಾರಣ್ಯಂ ಮಹಾಸ್ಥಾನಂ ಸುಂದರ್ಯಾ ಸಮಧಿಷ್ಠಿತಂ ।
ಏಕಾಂಬರಂ ಮಹಾಸ್ಥಾನಂ ಪರಶಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ॥ 12 ॥

ಮಹಾಲಸಾ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯಾಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ತಥಾ ನೀಲಸರಸ್ವತ್ಯಾಃ ಸ್ಥಾನಂ ಚೀನೇಷು ವಿಶ್ರುತಂ ॥ 13 ॥

ವೈದ್ಯನಾಥೇ ತು ಬಗಲಾಸ್ಥಾನಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮಂ ಮತಂ ।
ಶ್ರೀಮಚ್ಛ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಾ ಮಣಿದ್ವೀಪಂ ಮಮ ಸ್ಮೃತಂ ॥ 14 ॥

ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಭೈರವ್ಯಾಃ ಕಾಮಾಖ್ಯಾಯೋನಿಮಂಡಲಂ ।
ಭೂಮಂಡಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರರತ್ನಂ ಮಹಾಮಾಯಾಧಿವಾಸಿತಂ ॥ 15 ॥

ನಾತಃ ಪರತರಂ ಸ್ಥಾನಂ ಕ್ವಚಿದಸ್ತಿ ಧರಾತಲೇ ।
ಪ್ರತಿಮಾಸಂ ಭವೇದ್ದೇವೀ ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾದ್ರಜಸ್ವಲಾ ॥ 16 ॥

ತತ್ರತ್ಯಾ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಪರ್ವತಾತ್ಮಕತಾಂ ಗತಾಃ ।
ಪರ್ವತೇಷು ವಸಂತ್ಯೇವ ಮಹತ್ಯೋ ದೇವತಾ ಅಪಿ ॥ 17 ॥

ತತ್ರತ್ಯಾ ಪೃಥಿವೀ ಸರ್ವಾ ದೇವೀರೂಪಾ ಸ್ಮೃತಾ ಬುಧೈಃ ।
ನಾತಃ ಪರತರಂ ಸ್ಥಾನಂ ಕಾಮಾಖ್ಯಾಯೋನಿಮಂಡಲಾತ್ ॥ 18 ॥

ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಶ್ಚ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪುಷ್ಕರಮೀರಿತಂ ।
ಅಮರೇಶೇ ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ಯಾತ್ಪ್ರಭಾಸೇ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಿಣೀ ॥ 19 ॥

ನೈಮಿಷೇ ತು ಮಹಾಸ್ಥಾನೇ ದೇವೀ ಸಾ ಲಿಂಗಧಾರಿಣೀ ।
ಪುರುಹೂತಾ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೇ ಆಷಾಢೌ ಚ ರತಿಸ್ತಥಾ ॥ 20 ॥

ಚಂಡಮುಂಡೀ ಮಹಾಸ್ಥಾನೇ ದಂಡಿನೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಭಾರಭೂತೌ ಭವೇದ್ಭೂತಿರ್ನಾಕುಲೇ ನಕುಲೇಶ್ವರೀ ॥ 21 ॥

ಚಂದ್ರಿಕಾ ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೇ ಶ್ರೀಗಿರೌ ಶಾಂಕರೀ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಜಪ್ಯೇಶ್ವರೇ ತ್ರಿಶೂಲಾ ಸ್ಯಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಚಾಮ್ರಾತಕೇಶ್ವರೇ ॥ 22 ॥

ಶಾಂಕರೀ ತು ಮಹಾಕಾಲೇ ಶರ್ವಾಣೀ ಮಧ್ಯಮಾಭಿಧೇ ।
ಕೇದಾರಾಖ್ಯೇ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರೇ ದೇವೀ ಸಾ ಮಾರ್ಗದಾಯಿನೀ ॥ 23 ॥

ಭೈರವಾಖ್ಯೇ ಭೈರವೀ ಸಾ ಗಯಾಯಾಂ ಮಂಗಲಾ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಿಯಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸ್ವಾಯಂಭುವ್ಯಪಿ ನಾಕುಲೇ ॥ 24 ॥

ಕನಖಲೇ ಭವೇದುಗ್ರಾ ವಿಶ್ವೇಶಾ ವಿಮಲೇಶ್ವರೇ ।
ಅಟ್ಟಹಾಸೇ ಮಹಾನಂದಾ ಮಹೇಂದ್ರೇ ತು ಮಹಾಂತಕಾ ॥ 25 ॥

ಭೀಮೇ ಭೀಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ರುದ್ರಾಣೀ ತ್ವರ್ಧಕೋಟಿಕೇ ॥ 26 ॥

ಅವಿಮುಕ್ತೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಹಾಲಯೇ ।
ಗೋಕರ್ಣೇ ಭದ್ರಕರ್ಣೀ ಸ್ಯಾದ್ಭದ್ರಾ ಸ್ಯಾದ್ಭದ್ರಕರ್ಣಕೇ ॥ 27 ॥

ಉತ್ಪಲಾಕ್ಷೀ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷೇ ಸ್ಥಾಣ್ವೀಶಾ ಸ್ಥಾಣುಸಂಜ್ಞಕೇ ।
ಕಮಲಾಲಯೇ ತು ಕಮಲಾ ಪ್ರಚಂಡಾ ಛಗಲಂಡಕೇ ॥ 28 ॥

ಕುರಂಡಲೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಸ್ಯಾನ್ಮಾಕೋಟೇ ಮುಕುಟೇಶ್ವರೀ ।
ಮಂಡಲೇಶೇ ಶಾಂಡಕೀ ಸ್ಯಾತ್ಕಾಲೀ ಕಾಲಂಜರೇ ಪುನಃ ॥ 29 ॥

ಶಂಕುಕರ್ಣೇ ಧ್ವನಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಸ್ಥೂಲಾ ಸ್ಯಾತ್ಸ್ಥೂಲಕೇಶ್ವರೇ ।
ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಹೃದಯಾಂಭೋಜೇ ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 30 ॥

ಪ್ರೋಕ್ತಾನೀಮಾನಿ ಸ್ಥಾನಾನಿ ದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯತಮಾನಿ ಚ ।
ತತ್ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪೂರ್ವಂ ನಗೋತ್ತಮ ॥ 31 ॥

ತದುಕ್ತೇನ ವಿಧಾನೇನ ಪಶ್ಚಾದ್ದೇವೀಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ।
ಅಥವಾ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಾಣಿ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಸಂತಿ ನಗೋತ್ತಮ ॥ 32 ॥

ತತ್ರ ನಿತ್ಯಂ ವಸೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದೇವೀಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ ।
ತಾನಿ ಸ್ಥಾನಾನಿ ಸಂಪಶ್ಯಂಜಪಂದೇವೀಂ ನಿರಂತರಂ ॥ 33 ॥

ಧ್ಯಾಯಂಸ್ತಚ್ಚರಣಾಂಭೋಜಂ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಬಂಧನಾತ್ ।
ಇಅಮಾನಿ ದೇವೀನಾಮಾನಿ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ॥ 34 ॥

ಭಸ್ಮೀಭವಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾನ್ನಗ ಸತ್ವರಂ ।
ಶ್ರಾದ್ಧಕಾಲೇ ಪಠೇದೇತಾನ್ಯಮಲಾನಿ ದ್ವಿಜಾಗ್ರತಃ ॥ 35 ॥

ಮುಕ್ತಾಸ್ತತ್ಪಿತರಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ।
ಅಧುನಾ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವ್ರತಾನಿ ತವ ಸುವ್ರತ ॥ 36 ॥

ನಾರೀಭಿಶ್ಚ ನರೈಶ್ಚೈವ ಕರ್ತವ್ಯಾನಿ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ವ್ರತಮನಂತತೃತೀಯಾಖ್ಯಂ ರಸಕಲ್ಯಾಣಿನೀವ್ರತಂ ॥ 37 ॥

ಆರ್ದ್ರಾನಂದಕರಂ ನಾಮ್ನಾ ತೃತೀಯಾಯಾಂ ವ್ರತಂ ಚ ಯತ್ ।
ಶುಕ್ರವಾರವತಂ ಚೈವ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಚತುರ್ದಶೀ ॥ 38 ॥

ಭೌಮವಾರವ್ರತಂ ಚೈವ ಪ್ರದೋಷವ್ರತಮೇವ ಚ ।
ಯತ್ರ ದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ದೇವೀಂ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ವಿಷ್ಟರೇ ॥ 39 ॥

ನೃತ್ಯಂ ಕರೋತಿ ಪುರತಃ ಸಾರ್ಧಂ ದವೈರ್ನಿಶಾಮುಖೇ ।
ತತ್ರೋಪೋಷ್ಯ ರಜನ್ಯಾದೌ ಪ್ರದೋಷೇ ಪೂಜಯಾಚ್ಛಿವಾಂ ॥ 40 ॥

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಂ ವಿಶೇಷೇಣ ತದ್ದೇವೀಪ್ರೀತಿಕಾರಕಂ ।
ಸೋಮವಾರವ್ರತಂ ಚೈವ ಮಮಾತಿಪ್ರಿಯಕೃನ್ನಗ ॥ 41 ॥

ತತ್ರಾಪಿ ದೇವೀಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ರಾತ್ರೌ ಭೋಜನಮಾಚರೇತ್ ।
ನವರಾತ್ರದ್ವಯಂ ಚೈವ ವ್ರತಂ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಮಮ ॥ 42 ॥

ಏವಮನ್ಯಾನ್ಯಪಿ ವಿಭೋ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಾನಿ ಚ ।
ವ್ರತಾನಿ ಕುರುತೇ ಯೋ ವೈ ಮತ್ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ವಿಮತ್ಸರಃ ॥ 43 ॥

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಮ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಸ ಮೇ ಭಕ್ತಃ ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ ।
ಉತ್ಸವಾನಪಿ ಕುರ್ವೀತ ದೋಲೋತ್ಸವಮುಖಾನ್ವಿಭೋ ॥ 44 ॥

ಶಯನೋತ್ಸವಂ ತಥಾ ಕುರ್ಯಾತ್ತಥಾ ಜಾಗರಣೋತ್ಸವಂ ।
ರಥೋತ್ಸವಂ ಚ ಮೇ ಕುರ್ಯಾದ್ದಮನೋತ್ಸವಮೇವ ಚ ॥ 45 ॥

ಪವಿತ್ರೋತ್ಸವಮೇವಾಪಿ ಶ್ರಾವಣೇ ಪ್ರೀತಿಕಾರಕಂ ।
ಮಮ ಭಕ್ತಃ ಸದಾ ಕುರ್ಯಾದೇವಮನ್ಯಾನ್ಮಹೋತ್ಸವಾನ್ ॥ 46 ॥

ಮದ್ಭಕ್ತಾನ್ಭೋಜಯೇತ್ಪ್ರೀತ್ಯಾ ತಥಾ ಚೈವ ಸುವಾಸಿನೀಃ ।
ಕುಮಾರೀಬಟುಕಾಂಶ್ಚಾಪಿ ಮದ್ಬುದ್ಧ್ಯಾ ತದ್ಗತಾಂತರಃ ॥ 47 ॥

ವಿತ್ತಶಾಠ್ಯೇನ ರಹಿತೋ ಯಜೇದೇತಾನ್ಸುಮಾದಿಭಿಃ ।
ಯ ಏವಂ ಕುರುತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿವರ್ಷಮತಂದ್ರಿತಃ ॥ 48 ॥

ಸ ಧನ್ಯಃ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಽಸೌ ಮತ್ಪ್ರೀತೇಃ ಪಾತ್ರಮಂಜಸಾ ।
ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ಸಮಾಸೇನ ಮಮ ಪ್ರೀತಿಪ್ರದಾಯಕಂ ।
ನಾಶಿಷ್ಯಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ನಾಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ ॥ 49 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ದೇವೀಗೀತಾಯಾಂ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ಅಥ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ –
ದೇವದೇವಿ ಮಹೇಶಾನಿ ಕರುಣಾಸಾಗರೇಽಮ್ಬಿಕೇ ।
ಬ್ರೂಹಿ ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ಸಮ್ಯಗ್ಯಥಾವದಧುನಾ ನಿಜಂ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ರಾಜನ್ನಂಬಿಕಾಯಾ ಯಥಾಪ್ರಿಯಂ ।
ಅತ್ಯಂತಶ್ರದ್ಧಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ಶೃಣು ಪರ್ವತಪುಂಗವ ॥ 2 ॥

ದ್ವಿವಿಧಾ ಮಮ ಪೂಜಾ ಸ್ಯಾದ್ಬಾಹ್ಯಾ ಚಾಭ್ಯಾಂತರಾಪಿ ಚ ।
ಬಾಹ್ಯಾಪಿ ದ್ವಿವಿಧಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ವೈದಿಕೀ ತಾಂತ್ರಿಕೀ ತಥಾ ॥ 3 ॥

ವೈದಿಕ್ಯರ್ಚಾಪಿ ದ್ವಿವಿಧಾ ಮೂರ್ತಿಭೇದೇನ ಭೂಧರ ।
ವೈದಿಕೀ ವೈದಿಕೈಃ ಕಾರ್ಯಾ ವೇದದೀಕ್ಷಾ ಸಮನ್ವಿತೈಃ ॥ 4 ॥

ತಂತ್ರೋಕ್ತದೀಕ್ಷಾವದ್ಭಿಸ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕೀ ಸಂಶ್ರಿತಾ ಭವೇತ್ ।
ಇತ್ಥಂ ಪೂಜಾರಹಸ್ಯಂ ಚ ನ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಪರೀತಕಂ ॥ 5 ॥

ಕರೋತಿ ಯೋ ನರೋ ಮೂಢಃ ಸ ಪತತ್ಯೇವ ಸರ್ವಥಾ ।
ತತ್ರ ಯಾ ವೈದಿಕೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಪ್ರಥಮಾ ತಾಂ ವದಾಮ್ಯಹಂ ॥ 6 ॥

ಯನ್ಮೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಭೂಧರ ।
ಅನಂತಶೀರ್ಷನಯನಮನಂತಚರಣಂ ಮಹತ್ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಪ್ರೇರಕಂ ಯತ್ಪರಾತ್ಪರಂ ।
ತದೇವ ಪೂಜಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ನಮೇದ್ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸ್ಮರೇದಪಿ ॥ 8 ॥

ಇತ್ಯೇತತ್ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಥಿತಂ ನಗ ।
ಶಾಂತಃ ಸಮಾಹಿತಮನಾ ದಂಭಾಹಂಕಾರವರ್ಜಿತಃ ॥ 9 ॥

ತತ್ಪರೋ ಭವ ತದ್ಯಾಜೀ ತದೇವ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ।
ತದೇವ ಚೇತಸಾ ಪಶ್ಯ ಜಪ ಧ್ಯಾಯಸ್ವ ಸರ್ವದಾ ॥ 10 ॥

ಅನನ್ಯಯಾ ಪ್ರೇಮಯುಕ್ತಭಕ್ತ್ಯಾ ಮದ್ಭಾವಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಯಜ್ಞೈರ್ಯಜ ತಪೋದಾನೈರ್ಮಾಮೇವ ಪರಿತೋಷಯ ॥ 11 ॥

ಇತ್ಥಂ ಮಮಾನುಗ್ರಹತೋ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಭವಬಂಧನಾತ್ ।
ಮತ್ಪರಾ ಯೇ ಮದಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾ ಭಕ್ತಪರಾ ಮತಾಃ ॥ 12 ॥

ಪ್ರತಿಜಾನೇ ಭವಾದಸ್ಮಾದುದ್ಧಾರಾಮ್ಯಚಿರೇಣ ತು ।
ಧ್ಯಾನೇನ ಕರ್ಮಯುಕ್ತೇನ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನೇನ ವಾ ಪುನಃ ॥ 13 ॥

ಪ್ರಾಪ್ಯಾಹಂ ಸರ್ವಥಾ ರಾಜನ್ನ ತು ಕೇವಲಕರ್ಮಭಿಃ ।
ಧರ್ಮಾತ್ಸಂಜಾಯತೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಜಾಯತೇ ಪರಂ ॥ 14 ॥

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಮುದಿತಂ ಯತ್ಸ ಧರ್ಮಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಅನ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಧರ್ಮಾಭಾಸಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಸರ್ವಶಕ್ತೇಶ್ಚ ಮತ್ತೋ ವೇದಃ ಸಮುತ್ಥಿತಃ ।
ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಮಮಾಭಾವಾದಪ್ರಮಾಣಾ ನ ಚ ಶ್ರುತಿಃ ॥ 16 ॥

ಸ್ಮೃತಯಶ್ಚ ಶ್ರುತೇರರ್ಥಂ ಗೃಹೀತ್ವೈವ ಚ ನಿರ್ಗತಾಃ ।
ಮನ್ವಾದೀನಾಂ ಸ್ಮೃತೀನಾಂ ಚ ತತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿಷ್ಯತೇ ॥ 17 ॥

ಕ್ವಚಿತ್ಕದಾಚಿತ್ತಂತ್ರಾರ್ಥಕಟಾಕ್ಷೇಣ ಪರೋದಿತಂ ।
ಧರ್ಮಂ ವದಂತಿ ಸೋಂಽಶಸ್ತು ನೈವ ಗ್ರಾಹ್ಯೋಽಸ್ತಿ ವೈದಿಕೈಃ ॥ 18 ॥

ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತೄಣಾಮಜ್ಞಾನಪ್ರಭವತ್ವತಃ ।
ಅಜ್ಞಾನದೋಷದುಷ್ಟತ್ವಾತ್ತದುಕ್ತೇರ್ನ ಪ್ರಮಾಣತಾ ॥ 19 ॥

ತಸ್ಮಾನ್ಮುಮುಕ್ಷುರ್ಧರ್ಮಾರ್ಥಂ ಸರ್ವಥಾ ವೇದಮಾಶ್ರಯೇತ್ ।
ರಾಜಾಜ್ಞಾ ಚ ಯಥಾ ಲೋಕೇ ಹನ್ಯತೇ ನ ಕದಾಚನ ॥ 20 ॥

ಸರ್ವೇಶಾಯಾ ಮಮಾಜ್ಞಾ ಸಾ ಶ್ರುತಿಸ್ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಕಥಂ ನೃಭಿಃ ।
ಮದಾಜ್ಞಾರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಿಯಜಾತಯಃ ॥ 21 ॥

ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಾಸ್ತತೋ ಜ್ಞೇಯಂ ರಹಸ್ಯಂ ಮೇ ಶ್ರುತೇರ್ವಚಃ ।
ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭೂಧರ ॥ 22 ॥

ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾ ವೇಷಾನ್ಬಿಭರ್ಮ್ಯಹಂ ।
ದೇವದೈತ್ಯವಿಭಾಗಶ್ಚಾಪ್ಯತ ಏವಾಭವನ್ನೃಪ ॥ 23 ॥

ಯೇ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ತದ್ಧರ್ಮಂ ತಚ್ಛಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಮಯಾ ಸದಾ ।
ಸಂಪಾದಿತಾಸ್ತು ನರಕಾಸ್ರಾಸೋ ಯಚ್ಛ್ರವಣಾದ್ಭವೇತ್ ॥ 24 ॥

ಯೋ ವೇದಧರ್ಮಮುಜ್ಝಿತ್ಯ ಧರ್ಮಮನ್ಯಂ ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ ।
ರಾಜಾ ಪ್ರವಾಸಯೇದ್ದೇಶಾನ್ನಿಜಾದೇತಾನಧರ್ಮಿಣಃ ॥ 25 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈರ್ನ ಚ ಸಂಭಾಷ್ಯಾಃ ಪಂಕ್ತಿಗ್ರಾಹ್ಯಾ ನ ಚ ದ್ವಿಜೈಃ ।
ಅನ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ॥ 26 ॥

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವಿರುದ್ಧಾನಿ ತಾಮಸಾನ್ಯೇವ ಸರ್ವಶಃ ।
ವಾಮಂ ಕಾಪಾಲಕಂ ಚೈವ ಕೌಲಕಂ ಭೈರವಾಗಮಃ ॥ 27 ॥

ಶಿವೇನ ಮೋಹನಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರಣೀತೋ ನಾನ್ಯಹೇತುಕಃ ।
ಯಕ್ಷಶಾಪಾದ್ ಭೃಗೋಃ ಶಾಪಾದ್ದಧೀಚಸ್ಯ ಚ ಶಾಪತಃ ॥ 28 ॥

ದಗ್ಧಾ ಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರಾ ವೇದಮಾರ್ಗಬಹಿಷ್ಕೃತಾಃ ।
ತೇಷಾಮುದ್ಧರಣಾರ್ಥಾಯ ಸೋಪಾನಕ್ರಮತಃ ಸದಾ ॥ 29 ॥

ಶೈವಾಶ್ಚ ವೈಷ್ಣವಾಶ್ಚೈವ ಸೌರಾಃ ಶಾಕ್ತಾಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಗಾಣಪತ್ಯಾ ಆಗಮಾಶ್ಚ ಪ್ರಣೀತಾಃ ಶಂಕರೇಣ ತು ॥ 30 ॥

ತತ್ರ ವೇದಾವಿರುದ್ಧೋಂಽಶೋಽಪ್ಯುಕ್ತ ಏವ ಕ್ವಚಿತ್ಕ್ವಚಿತ್ ।
ವೈದಿಕಸ್ತದ್ಗ್ರಹೇ ದೋಷೋ ನ ಭವತ್ಯೇವ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ॥ 31 ॥

ಸರ್ವಥಾ ವೇದಭಿನ್ನಾರ್ಥೇ ನಾಧಿಕಾರೀ ದ್ವಿಜೋ ಭವೇತ್ ।
ವೇದಾಧಿಕಾರಹೀನಸ್ತು ಭವೇತ್ತತ್ರಾಧಿಕಾರವಾನ್ ॥ 32 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ವೈದಿಕೋ ವೇದಮಾಶ್ರಯೇತ್ ।
ಧರ್ಮೇಣ ಸಹಿತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ ॥ 33 ॥

ಸರ್ವೈಷಣಾಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇವ ಶರಣಂ ಗತಾಃ ।
ಸರ್ವಭೂತದಯಾವಂತೋ ಮಾನಾಹಂಕಾರವರ್ಜಿತಾಃ ॥ 34 ॥

ಮಚ್ಚಿತ್ತಾ ಮದ್ಗತಪ್ರಾಣಾ ಮತ್ಸ್ಥಾನಕಥನೇ ರತಾಃ ।
ಸಂನ್ಯಾಸಿನೋ ವನಸ್ಥಾಶ್ಚ ಗೃಹಸ್ಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಃ ॥ 35 ॥

ಉಪಾಸಂತೇ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಸಂಜ್ಞಿತಂ ।
ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಮಹಮಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ॥ 36 ॥

ಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶೇನ ನಾಶಯಾಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಇತ್ಥಂ ವೈದಿಕಪೂಜಾಯಾಃ ಪ್ರಥಮಾಯಾ ನಗಾಧಿಪ ॥ 37 ॥

ಸ್ವರೂಪಮುಕ್ತಂ ಸಂಕ್ಷೇಪಾದ್ದ್ವಿತೀಯಾಯಾ ಅಥೋ ಬ್ರುವೇ ।
ಮೂರ್ತೌ ವಾ ಸ್ಥಂಡಿಲೇ ವಾಪಿ ತಥಾ ಸೂರ್ಯೇಂದುಮಂಡಲೇ ॥ 38 ॥

ಜಲೇಽಥವಾ ಬಾಣಲಿಂಗೇ ಯಂತ್ರೇ ವಾಪಿ ಮಹಾಪಟೇ ।
ತಥಾ ಶ್ರೀಹೃದಯಾಂಭೋಜೇ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವೀಂ ಪರಾತ್ಪರಾಂ ॥ 39 ॥

ಸಗುಣಾಂ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಾಂ ತರುಣೀಮರುಣಾರುಣಾಂ ।
ಸೌಂದರ್ಯಸಾರಸೀಮಾಂತಾಂ ಸರ್ವಾವಯವಸುಂದರಾಂ ॥ 40 ॥

ಶೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಾಂ ಸದಾ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಕಾತರಾಂ ।
ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖೀಮಂಬಾಂ ಚಂದ್ರಖಂಡಾಶಿಖಂಡಿನೀಂ ॥ 41 ॥

ಪಾಶಾಂಕುಶವರಾಭೀತಿಧರಾಮಾನಂದರೂಪಿಣೀಂ ।
ಪೂಜಯೇದುಪಚಾರೈಶ್ಚ ಯಥಾವಿತ್ತಾನುಸಾರತಃ ॥ 42 ॥

ಯಾವದಾಂತರಪೂಜಾಯಾಮಧಿಕಾರೋ ಭವೇನ್ನ ಹಿ ।
ತಾವದ್ಬಾಹ್ಯಾಮಿಮಾಂ ಪೂಜಾಂ ಶ್ರಯೇಜ್ಜಾತೇ ತು ತಾಂ ತ್ಯಜೇತ್ ॥ 43 ॥

ಆಭ್ಯಂತರಾ ತು ಯಾ ಪೂಜಾ ಸಾ ತು ಸಂವಿಲ್ಲಯಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಸಂವಿದೇವಪರಂ ರೂಪಮುಪಾಧಿರಹಿತಂ ಮಮ ॥ 44 ॥

ಅತಃ ಸಂವಿದಿ ಮದ್ರೂಪೇ ಚೇತಃ ಸ್ಥಾಪ್ಯಂ ನಿರಾಶ್ರಯಂ ।
ಸಂವಿದ್ರೂಪಾತಿರಿಕ್ತಂ ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಮಾಯಾಮಯಂ ಜಗತ್ ॥ 45 ॥

ಅತಃ ಸಂಸಾರನಾಶಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೀಮಾತ್ಮರೂಪಿಣೀಂ ।
ಭಾವಯನ್ನಿರ್ಮನಸ್ಕೇನ ಯೋಗಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ ॥ 46 ॥

ಅತಃಪರಂ ಬಾಹ್ಯಪೂಜಾವಿಸ್ತಾರಃ ಕಥ್ಯತೇ ಮಯಾ ।
ಸಾವಧಾನೇನ ಮನಸಾ ಶೃಣು ಪರ್ವತಸತ್ತಮ ॥ 47 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ದೇವೀಗೀತಾಯಾಂ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ಅಥ ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಶಿರಸಿ ಸಂಸ್ಮರೇತ್ಪದ್ಮಮುಜ್ಜ್ವಲಂ ।
ಕರ್ಪೂರಾಭಂ ಸ್ಮರೇತ್ತತ್ರ ಶ್ರೀಗುರುಂ ನಿಜರೂಪಿಣಂ ॥ 1 ॥

ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ ಲಸದ್ಭೂಷಾಭೂಷಿತಂ ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಂ ।
ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತತೋ ದೇವೀಂ ಕುಂಡಲೀಂ ಸಂಸ್ಮರೇದ್ಬುಧಃ ॥ 2 ॥

ಪ್ರಕಾಶಮಾನಾಂ ಪ್ರಥಮೇ ಪ್ರಯಾಣೇ
ಪ್ರತಿಪ್ರಯಾಣೇಽಪ್ಯಮೃತಾಯಮಾನಾಂ ।
ಅಂತಃಪದವ್ಯಾಮನುಸಂಚರಂತೀ-
ಮಾನಂದರೂಪಾಮಬಲಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 3 ॥

ಧ್ಯಾತ್ವೈವಂ ತಚ್ಛಿಖಾಮಧ್ಯೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೀಂ ।
ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದಥ ಶೌಚಾದಿಕ್ರಿಯಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸಮಾಪಯೇತ್ ॥ 4 ॥

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ತತೋ ಹುತ್ವಾ ಮತ್ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ ।
ಹೋಮಾಂತೇ ಸ್ವಾಸನೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪೂಜಾಸಂಕಲ್ಪಮಾಚರೇತ್ ॥ 5 ॥

ಭೂತಶುದ್ಧಿಂ ಪುರಾ ಕೃತ್ವಾ ಮಾತೃಕಾನ್ಯಾಸಮೇವ ಚ ।
ಹೃಲ್ಲೇಖಾಮಾತೃಕಾನ್ಯಾಸಂ ನಿತ್ಯಮೇವ ಸಮಾಚರೇತ್ ॥ 6 ॥

ಮೂಲಾಧಾರೇ ಹಕಾರಂ ಚ ಹೃದಯೇ ಚ ರಕಾರಕಂ ।
ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ತದ್ವದೀಕಾರಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಂ ಮಸ್ತಕೇ ನ್ಯಸೇತ್ ॥ 7 ॥

ತತ್ತನ್ಮಂತ್ರೋದಿತಾನನ್ಯಾನ್ನ್ಯಾಸಾನ್ಸರ್ವಾನ್ಸಮಾಚರೇತ್ ।
ಕಲ್ಪಯೇತ್ಸ್ವಾತ್ಮನೋ ದೇಹೇ ಪೀಠಂ ಧರ್ಮಾದಿಭಿಃ ಪುನಃ ॥ 8 ॥

ತತೋ ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಹಾದೇವೀಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ವಿಜೃಂಭಿತೇ ।
ಹೃದಂಭೋಜೇ ಮಮ ಸ್ಥಾನೇ ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನೇ ಬುಧಃ ॥ 9 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಈಶ್ವರಶ್ಚ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಏತೇ ಪಂಚ ಮಹಾಪ್ರೇತಾಃ ಪಾದಮೂಲೇ ಮಮ ಸ್ಥಿತಾಃ ॥ 10 ॥

ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕಾ ಹ್ಯೇತೇ ಪಂಚಾವಸ್ಥಾತ್ಮಕಾ ಅಪಿ ।
ಅಹಂ ತ್ವವ್ಯಕ್ತಚಿದ್ರೂಪಾ ತದತೀತಾಽಸ್ಮಿ ಸರ್ವಥಾ ॥ 11 ॥

ತತೋ ವಿಷ್ಟರತಾಂ ಯಾತಾಃ ಶಕ್ತಿತಂತ್ರೇಷು ಸರ್ವದಾ ।
ಧ್ಯಾತ್ವೈವಂ ಮಾನಸೈರ್ಭೋಗೈಃ ಪೂಜಯೇನ್ಮಾಂ ಜಪೇದಪಿ ॥ 12 ॥

ಜಪಂ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ತತೋಽರ್ಘ್ಯಸ್ಥಾಪನಂ ಚರೇತ್ ।
ಪಾತ್ರಾಸಾದನಕಂ ಕೃತ್ವಾ ಪೂಜಾದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಶೋಧಯೇತ್ ॥ 13 ॥

ಜಲೇನ ತೇನ ಮನುನಾ ಚಾಸ್ತ್ರಮಂತ್ರೇಣ ದೇಶಿಕಃ ।
ದಿಗ್ಬಂಧಂ ಚ ಪುರಾ ಕೃತ್ವಾ ಗುರೂನ್ನತ್ವಾ ತತಃ ಪರಂ ॥ 14 ॥

ತದನುಜ್ಞಾಂ ಸಮಾದಾಯ ಬಾಹ್ಯಪೀಠೇ ತತಃ ಪರಂ ।
ಹೃದಿಸ್ಥಾಂ ಭಾವಿತಾಂ ಮೂರ್ತಿಂ ಮಮ ದಿವ್ಯಾಂ ಮನೋಹರಾಂ ॥ 15 ॥

ಆವಾಹಯೇತ್ತತಃ ಪೀಠೇ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾಪನವಿದ್ಯಯಾ ।
ಆಸನಾವಾಹನೇ ಚಾರ್ಘ್ಯಂ ಪಾದ್ಯಾದ್ಯಾಚಮನಂ ತಥಾ ॥ 16 ॥

ಸ್ನಾನಂ ವಾಸೋದ್ವಯಂ ಚೈವ ಭೂಷಣಾನಿ ಚ ಸರ್ವಶಃ ।
ಗಂಧಪುಷ್ಪಂ ಯಥಾಯೋಗ್ಯಂ ದತ್ತ್ವಾ ದೇವ್ಯೈ ಸ್ವಭಕ್ತಿತಃ ॥ 17 ॥

ಯಂತ್ರಸ್ಥಾನಾಮಾವೃತೀನಾಂ ಪೂಜನಂ ಸಮ್ಯಗಾಚರೇತ್ ।
ಪ್ರತಿವಾರಮಶಕ್ತಾನಾಂ ಶುಕ್ರವಾರೋ ನಿಯಮ್ಯತೇ ॥ 18 ॥

ಮೂಲದೇವೀಪ್ರಭಾರೂಪಾಃ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಾ ಅಂಗದೇವತಾಃ ।
ತತ್ಪ್ರಭಾಪಟಲವ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಚ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ ॥ 19 ॥

ಪುನರಾವೃತ್ತಿಸಹಿತಾಂ ಮೂಲದೇವೀಂ ಚ ಪೂಜಯೇತ್ ।
ಗಂಧಾದಿಭಿಃ ಸುಗಂಧೈಸ್ತು ತಥಾ ಪುಷ್ಪೈಃ ಸುವಾಸಿತೈಃ ॥ 20 ॥

ನೈವೇದ್ಯೈಸ್ತರ್ಪಣೈಶ್ಚೈವ ತಾಂಬೂಲೈರ್ದಕ್ಷಿಣಾದಿಭಿಃ ।
ತೋಷಯೇನ್ಮಾಂ ತ್ವತ್ಕೃತೇನ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕೇಣ ಚ ॥ 21 ॥

ಕವಚೇನ ಚ ಸೂಕ್ತೇನಾಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರಿತಿ ಪ್ರಭೋ ।
ದೇವ್ಯಥರ್ವಶಿರೋಮಂತ್ರೈರ್ಹೃಲ್ಲೇಖೋಪನಿಷದ್ಭವೈಃ ॥ 22 ॥

ಮಹಾವಿದ್ಯಾಮಹಾಮಂತ್ರೈಸ್ತೋಷಯೇನ್ಮಾಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ।
ಕ್ಷಮಾಪಯೇಜ್ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಪ್ರೇಮಾರ್ದ್ರಹೃದಯೋ ನರಃ ॥ 23 ॥

ಪುಲಕಾಂಕಿತಸರ್ವಾಂಗೈರ್ಬಾಲ್ಯರುದ್ಧಾಕ್ಷಿನಿಃಸ್ವನಃ ।
ನೃತ್ಯಗೀತಾದಿಘೋಷೇಣ ತೋಷಯೇನ್ಮಾಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ॥ 24 ॥

ವೇದಪಾರಾಯಣೈಶ್ಚೈವ ಪುರಾಣೈಃ ಸಕಲೈರಪಿ ।
ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ಯತೋಽಹಂ ವೈ ತಸ್ಮಾತ್ತೈಸ್ತೋಷಯೇತ್ತು ಮಾಂ ॥ 25 ॥

ನಿಜ ಸರ್ವಸ್ವಮಪಿ ಮೇ ಸದೇಹಂ ನಿತ್ಯಶೋಽರ್ಪಯೇತ್ ।
ನಿತ್ಯಹೋಮಂ ತತಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಶ್ಚ ಸುವಾಸಿನೀಃ ॥ 26 ॥

ಬಟುಕಾನ್ಪಾಮರಾನನನ್ಯಾಂದೇವೀಬುದ್ಧ್ಯಾ ತು ಭೋಜಯೇತ್ ।
ನತ್ವಾ ಪುನಃ ಸ್ವಹೃದಯೇ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮೇಣ ವಿಸರ್ಜಯೇತ್ ॥ 27 ॥

ಸರ್ವಂ ಹೃಲ್ಲೇಖಯಾ ಕುರ್ಯಾತ್ಪೂಜನಂ ಮಮ ಸುವ್ರತ ।
ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾಣಾಂ ನಾಯಿಕಾ ಪರಮಾ ಸ್ಮೃತಾ ॥ 28 ॥

ಹೃಲ್ಲೇಖಾದರ್ಪಣೇ ನಿತ್ಯಮಹಂ ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಾ ।
ತಸ್ಮಾಧೃಲ್ಲೇಖಯಾ ದತ್ತಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರೈಃ ಸಮರ್ಪಿತಂ ॥ 29 ॥

ಗುರುಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಭೃಷಾದ್ಯೈಃ ಕೃತಕೃತ್ಯತ್ವಮಾವಹೇತ್ ।
ಯ ಏವಂ ಪೂಜಯೇದ್ದೇವೀಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭುವನಸುಂದರೀಂ ॥ 30 ॥

ನ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಂಚಿತ್ಕದಾವ್ಹಿತ್ಕ್ವಚಿದಸ್ತಿ ಹಿ ।
ದೇಹಾಂತೇ ತು ಮಣಿದ್ವೀಪಂ ಮಾಮ ಯಾತ್ಯೇವ ಸರ್ವಥಾ ॥ 31 ॥

ಜ್ಞೇಯೋ ದೇವೀಸ್ವರೂಪೋಽಸೌ ದೇವಾ ನಿತ್ಯಂ ನಮಂತಿ ತಂ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ರಾಜನ್ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಪೂಜನಂ ॥ 32 ॥

ವಿಮೃಶ್ಯೈತದಶೇಷೇಣಾಪ್ಯಧಿಕಾರಾನುರೂಪತಃ ।
ಕುರು ಮೇ ಪೂಜನಂ ತೇನ ಕೃತಾರ್ಥಸ್ತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ॥ 33 ॥

ಇದಂ ತು ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ಮೇ ನಾಶಿಷ್ಯಾಯ ವದೇತ್ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನಾಭಕ್ತಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ನ ಧೂರ್ತಾಯ ಚ ದುರ್ಹೃದೇ ॥ 34 ॥

ಏತತ್ಪ್ರಕಾಶನಂ ಮಾತುರುದ್ಧಾಟನಮುರೋಜಯೋಃ ।
ತಸ್ಮಾದವಶ್ಯಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪನೀಯಮಿದಂ ಸದಾ ॥ 35 ॥

ದೇಯಂ ಭಕ್ತಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಾಯ ಚೈವ ಹಿ ।
ಸುಶೀಲಾಯ ಸುವೇಷಾಯ ದೇವೀಭಕ್ತಿಯುತಾಯ ಚ ॥ 36 ॥

ಶ್ರಾದ್ಧಕಾಲೇ ಪಠೇದೇತದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಸಮೀಪತಃ ।
ತೃಪ್ತಾಸ್ತತ್ಪಿತರಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ 37 ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸಾ ಭಗವತೀ ತತ್ರೈವಾಂತರಧೀಯತ ।
ದೇವಾಶ್ಚ ಮುದಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ದೇವೀದರ್ಶನತೋಽಭವನ್ ॥ 38 ॥

ತತಾ ಹಿಮಾಲಯೇ ಜಜ್ಞೇ ದೇವೀ ಹೈಮವತೀ ತು ಸಾ ।
ಯಾ ಗೌರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಸೀದ್ದತ್ತಾ ಸಾ ಶಂಕರಾಯ ಚ ॥ 39 ॥

ತತಃ ಸ್ಕಂದಃ ಸಮುದ್ಭೂತಸ್ತಾರಕಸ್ತೇನ ಪಾತಿತಃ ।
ಸಮುದ್ರಮಂಥನೇ ಪೂರ್ವಂ ರತ್ನಾನ್ಯಾಸುರ್ನರಾಧಿಪ ॥ 40 ॥

ತತ್ರ ದೇವೈಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಮಾದರಾತ್ ।
ತೇಷಾಮನುಗ್ರಹಾರ್ಥಾಯ ನಿರ್ಗತಾ ತು ರಮಾ ತತಃ ॥ 41 ॥

ವೈಕುಂಠಾಯ ಸುರೈರ್ದತ್ತಾ ತೇನ ತಸ್ಯ ಶಮಾಭವತ್ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ರಾಜಂದೇವೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಂ ॥ 42 ॥

ಗೌರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೋಃ ಸಮುದ್ಭೂತಿವಿಷಯಂ ಸರ್ವಕಾಮದಂ ।
ನ ವಾಚ್ಯಂ ತ್ವೇತದನ್ಯಸ್ಮೈ ರಹಸ್ಯಂ ಕಥಿತಂ ಯತಃ ॥ 43 ॥

ಗೀತಾ ರಹಸ್ಯಭೂತೇಯಂ ಗೋಪನೀಯಾ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ಸಮಾಸೇನ ಯತ್ಪೃಷ್ಟಂ ತತ್ವಯಾನಘ ।
ಪವಿತ್ರಂ ಪಾವನಂ ದಿವ್ಯಂ ಕಿಂ ಭೂಯಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ ॥ 44 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ದೇವೀಗೀತಾಯಾಂ ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ದೇವೀಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Devi Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment