Gita - Geetaa

Devi Gita Lyrics in Tamil

Devi Geetaa in Tamil:

॥ தே³வீகீ³தா ॥

॥ ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ ॥

॥ ௐ நம꞉ ஶ்ரீ தே³வ்யை ॥

அத² ஶ்ரீமத்³தே³வீகீ³தா ப்ராரப்⁴யதே ।
॥ அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஹிமாலய உவாச –
யோக³ம்ʼ ச ப⁴க்திஸஹிதம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ச ஶ்ருதிஸம்ʼமதம் ।
வத³ஸ்வ பரமேஶானி த்வமேவாஹம்ʼ யதோ ப⁴வே꞉ ॥

வ்யாஸ உவாச –
இதி தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ப்ரஸன்னமுக²பங்கஜா ।
வக்துமாரப⁴தாம்பா³ ஸா ரஹஸ்யம்ʼ ஶ்ருதிகூ³ஹிதம் ॥

ஶ்ருʼண்வந்து நிர்ஜரா꞉ ஸர்வே வ்யாஹரந்த்யா வசோ மம ।
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண மத்³ரூபத்வம்ʼ ப்ரபத்³யதே ॥ 1 ॥

அஹமேவாஸ பூர்வம்ʼ மே நான்யத்கிஞ்சின்னகா³தி⁴ப ।
ததா³த்மரூபம்ʼ சித்ஸம்ʼவித்பரப்³ரஹ்மைகநாமகம் ॥ 2 ॥

அப்ரதர்க்யமநிர்தே³ஶ்யமனௌபம்யமநாமயம் ।
தஸ்ய காசித்ஸ்வத꞉ஸித்³தா⁴ ஶக்திர்மாயேதி விஶ்ருதா ॥ 3 ॥

ந ஸதீ ஸா நாஸதீ ஸா நோப⁴யாத்மா விரோத⁴த꞉ ।
ஏதத்³விலக்ஷணா காசித்³வஸ்துபூ⁴தா(அ)ஸ்தி ஸர்வதா³ ॥ 4 ॥

பாவகஸ்யோஷ்ணதேவேயமுஷ்ணாம்ʼஶோரிவ தீ³தி⁴தி꞉ ।
சந்த்³ரஸ்ய சந்த்³ரிகேவேயம்ʼ மமேயம்ʼ ஸஹஜா த்⁴ருவா ॥ 5 ॥

தஸ்யாம்ʼ கர்மாணி ஜீவானாம்ʼ ஜீவா꞉ காலாஶ்ச ஸஞ்சரே ।
அபே⁴தே³ன விலீனா꞉ ஸ்யு꞉ ஸுஷுப்தௌ வ்யவஹாரவத் ॥ 6 ॥

ஸ்வஶக்தேஶ்ச ஸமாயோகா³த³ஹம்ʼ பீ³ஜாத்மதாம்ʼ க³தா ।
ஸ்வதா⁴ராவரணாத்தஸ்யா தோ³ஷத்வம்ʼ ச ஸமாக³தம் ॥ 7 ॥

சைதன்யஸ்ய ஸமாயோகா³ந்நிமித்தத்வம்ʼ ச கத்²யதே ।
ப்ரபஞ்சபரிணாமாச்ச ஸமவாயித்வமுச்யதே ॥ 8 ॥

கேசித்தாம்ʼ தப இத்யாஹுஸ்தம꞉ கேசிஜ்ஜட³ம்ʼ பரே ।
ஜ்ஞானம்ʼ மாயா ப்ரதா⁴னம்ʼ ச ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ஶக்திமப்யஜாம் ॥ 9 ॥

விமர்ஶ இதி தாம்ʼ ப்ராஹு꞉ ஶைவஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³꞉ ।
அவித்³யாமிதரே ப்ராஹுர்வேத³தத்த்வார்த²சிந்தகா꞉ ॥ 10 ॥

ஏவம்ʼ நானாவிதா⁴னி ஸ்யுர்நாமானி நிக³மாதி³ஷு ।
தஸ்யாஜட³த்வம்ʼ த்³ருʼஶ்யத்வாஜ்ஜ்ஞானநாஶாத்ததோ(அ)ஸதீ ॥11 ॥

சைதன்யஸ்ய ந த்³ருʼஶ்யத்வம்ʼ த்³ருʼஶ்யத்வே ஜட³மேவ தத் ।
ஸ்வப்ரகாஶம்ʼ ச சைதன்யம்ʼ ந பரேண ப்ரகாஶிதம் ॥ 12 ॥

அனவஸ்தா²தோ³ஷஸத்த்வான்ன ஸ்வேனாபி ப்ரகாஶிதம் ।
கர்மகர்த்ருʼவிரோத⁴꞉ ஸ்யாத்தஸ்மாத்தத்³தீ³பவத்ஸ்வயம் ॥ 13 ॥

ப்ரகாஶமானமன்யேஷாம்ʼ பா⁴ஸகம்ʼ வித்³தி⁴ பர்வத ।
அத ஏவ ச நித்யத்வம்ʼ ஸித்³த⁴ம்ʼ ஸம்ʼவித்தனோர்மம ॥ 14 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்த்யாதௌ³ த்³ருʼஶ்யஸ்ய வ்யபி⁴சாரத꞉ ।
ஸம்ʼவிதோ³ வ்யபி⁴சாரஶ்ச நானுபூ⁴தோ(அ)ஸ்தி கர்ஹிசித் ॥ 15 ॥

யதி³ தஸ்யாப்யனுப⁴வதர்ஹ்யயம்ʼ யேன ஸாக்ஷிணா ।
அனுபூ⁴த꞉ ஸ ஏவாத்ர ஶிஷ்ட꞉ ஸம்ʼவித்³வபு꞉ புரா ॥ 16 ॥

அத ஏவ ச நித்யத்வம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஸச்சா²ஸ்த்ரகோவித³꞉ ।
ஆனந்த³ரூபதா சாஸ்யா꞉ பரப்ரேமாஸ்பத³த்வத꞉ ॥ 17 ॥

மா ந பூ⁴வம்ʼ ஹி பூ⁴யாஸமிதி ப்ரேமாத்மனி ஸ்தி²தம் ।
ஸர்வஸ்யான்யஸ்ய மித்²யாத்வாத³ஸங்க³த்வம்ʼ ஸ்பு²டம்ʼ மம ॥ 18 ॥

அபரிச்சி²ன்னதாப்யேவமத ஏவ மதா மம ।
தச்ச ஜ்ஞானம்ʼ நாத்மத⁴ர்மோ த⁴ர்மத்வே ஜட³தா(ஆ)த்மன꞉ ॥ 19 ॥

ஜ்ஞானஸ்ய ஜட³ஶேஷத்வம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டம்ʼ ந ச ஸம்ப⁴வி ।
சித்³த⁴ர்மத்வம்ʼ ததா² நாஸ்தி சிதஶ்சின்ன ஹி பி⁴த்³யதே ॥ 20 ॥

தஸ்மாதா³த்மா ஜ்ஞானரூப꞉ ஸுக²ரூபஶ்ச ஸர்வதா³ ।
ஸத்ய꞉ பூர்ணோ(அ)ப்யஸங்க³ஶ்ச த்³வைதஜாலவிவர்ஜித꞉ ॥ 21 ॥

ஸ புன꞉ காமகர்மாதி³யுக்தயா ஸ்வீயமாயயா ।
பூர்வானுபூ⁴தஸம்ʼஸ்காராத்காலகர்மவிபாகத꞉ ॥ 22 ॥

அவிவேகாச்ச தத்த்வஸ்ய ஸிஸ்ருʼக்ஷாவான்ப்ரஜாயதே ।
அபு³த்³தி⁴பூர்வ꞉ ஸர்கோ³(அ)யம்ʼ கதி²தஸ்தே நகா³தி⁴ப ॥ 23 ॥

ஏதத்³தி⁴ யன்மயா ப்ரோக்தம்ʼ மம ரூபமலௌகிகம் ।
அவ்யாக்ருʼதம்ʼ தத³வ்யக்தம்ʼ மாயாஶப³லமித்யபி ॥ 24 ॥

ப்ரோச்யதே ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷு ஸர்வகாரணகாரணம் ।
தத்த்வாநாமாதி³பூ⁴தம்ʼ ச ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹம் ॥ 25 ॥

ஸர்வகர்மக⁴னீபூ⁴தமிச்சா²ஜ்ஞானக்ரியாஶ்ரயம் ।
ஹ்ரீங்காரமந்த்ரவாச்யம்ʼ ததா³தி³தத்த்வம்ʼ தது³ச்யதே ॥ 26 ॥

தஸ்மாதா³காஶ உத்பன்ன꞉ ஶப்³த³தன்மாத்ரரூபக꞉ ।
ப⁴வேத்ஸ்பர்ஶாத்மகோ வாயுஸ்தேஜோ ரூபாத்மகம்ʼ புன꞉ ॥ 27 ॥

ஜலம்ʼ ரஸாத்மகம்ʼ பஶ்சாத்ததோ க³ந்தா⁴த்மிகா த⁴ரா ।
ஶப்³தை³ககு³ண ஆகாஶோ வாயு꞉ ஸ்பர்ஶரவான்வித꞉ ॥ 28 ॥

ஶப்³த³ஸ்பர்ஶரூபகு³ணம்ʼ தேஜ இத்யுச்யதே பு³தை⁴꞉ ।
ஶப்³த³ஸ்பர்ஶரூபரஸைராபோ வேத³கு³ணா꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 29 ॥

ஶப்³த³ஸ்பர்ஶரூபரஸக³ந்தை⁴꞉ பஞ்சகு³ணா த⁴ரா ।
தேப்⁴யோ(அ)ப⁴வன்மஹத்ஸூத்ரம்ʼ யல்லிங்க³ம்ʼ பரிசக்ஷதே ॥ 30 ॥

ஸர்வாத்மகம்ʼ தத்ஸம்ப்ரோக்தம்ʼ ஸூக்ஷ்மதே³ஹோ(அ)யமாத்மன꞉ ।
அவ்யக்தம்ʼ காரணோ தே³ஹ꞉ ஸ சோக்த꞉ பூர்வமேவ ஹி ॥ 31 ॥

யஸ்மிஞ்ஜக³த்³பீ³ஜரூபம்ʼ ஸ்தி²தம்ʼ லிங்கோ³த்³ப⁴வோ யத꞉ ।
தத꞉ ஸ்தூ²லானி பூ⁴தானி பஞ்சீகரணமார்க³த꞉ ॥ 32 ॥

பஞ்ச ஸங்க்²யானி ஜாயந்தே தத்ப்ரகாரஸ்த்வதோ²ச்யதே ।
பூர்வோக்தானி ச பூ⁴தானி ப்ரத்யேகம்ʼ விப⁴ஜேத்³த்³விதா⁴ ॥ 33 ॥

ஏகைகம்ʼ பா⁴க³மேகஸ்ய சதுர்தா⁴ விப⁴ஜேத்³கி³ரே ।
ஸ்வஸ்வேதரத்³விதீயாம்ʼஶே யோஜனாத்பஞ்ச பஞ்ச தே ॥ 34 ॥

தத்கார்யம்ʼ ச விராட்³ தே³ஹ꞉ ஸ்தூ²லதே³ஹோ(அ)யமாத்மன꞉ ।
பஞ்சபூ⁴தஸ்த²ஸத்த்வாம்ʼஶை꞉ ஶ்ரோத்ராதீ³னாம்ʼ ஸமுத்³ப⁴வ꞉ ॥ 35 ॥

ஜ்ஞானேந்த்³ரியாணாம்ʼ ராஜேந்த்³ர ப்ரத்யேகம்ʼ மீலிதைஸ்து தை꞉ ।
அந்த꞉கரணமேகம்ʼ ஸ்யாத்³வ்ருʼத்திபே⁴தா³ச்சதுர்வித⁴ம் ॥ 36 ॥

யதா³ து ஸங்கல்பவிகல்பக்ருʼத்யம்ʼ
ததா³ ப⁴வேத்தன்மன இத்யபி⁴க்²யம் ।
ஸ்யாத்³பு³த்³தி⁴ஸஞ்ஜ்ஞம்ʼ ச யதா³ ப்ரவேத்தி
ஸுநிஶ்சிதம்ʼ ஸம்ʼஶயஹீனரூபம் ॥ 37 ॥

அனுஸந்தா⁴னரூபம்ʼ தச்சித்தம்ʼ ச பரிகீர்திதம் ।
அஹங்க்ருʼத்யா(ஆ)த்மவ்ருʼத்யா து தத³ஹங்காரதாம்ʼ க³தம் ॥ 38 ॥

தேஷாம்ʼ ரஜோம்ʼ(அ)ஶைர்ஜாதானி க்ரமாத்கர்மேந்த்³ரியாணி ச ।
ப்ரத்யேகம்ʼ மீலிதைஸ்தைஸ்து ப்ராணோ ப⁴வதி பஞ்சதா⁴ ॥ 39 ॥

ஹ்ருʼதி³ ப்ராணோ கு³தே³(அ)பானோ நாபி⁴ஸ்த²ஸ்து ஸமானக꞉ ।
கண்ட²தே³ஶேப்யுதா³ன꞉ ஸ்யாத்³வ்யான꞉ ஸர்வஶரீரக³꞉ ॥ 40 ॥

ஜ்ஞானேந்த்³ரியாணி பஞ்சைவ பஞ்ச கர்மேந்த்³ரியாணி ச ।
ப்ராணாதி³ பஞ்சகம்ʼ சைவ தி⁴யா ச ஸஹிதம்ʼ மன꞉ ॥ 41 ॥

ஏதத்ஸூக்ஷ்மஶரீரம்ʼ ஸ்யான்மம லிங்க³ம்ʼ யது³ச்யதே ।
தத்ர யா ப்ரக்ருʼதி꞉ ப்ரோக்தா ஸா ராஜன்விவிதா⁴ ஸ்ம்ருʼதா ॥ 42 ॥

ஸத்த்வாத்மிகா து மாயா ஸ்யாத³வித்³யா கு³ணமிஶ்ரிதா ।
ஸ்வாஶ்ரயம்ʼ யா து ஸம்ʼரக்ஷேத்ஸா மாயேதி நிக³த்³யதே ॥ 43 ॥

தஸ்யாம்ʼ யத்ப்ரதிபி³ம்ப³ம்ʼ ஸ்யாத்³பி³ம்ப³பூ⁴தஸ்ய சேஶிது꞉ ।
ஸ ஈஶ்வர꞉ ஸமாக்²யாத꞉ ஸ்வாஶ்ரயஜ்ஞானவான் பர꞉ ॥ 44 ॥

ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வகர்தா ச ஸர்வானுக்³ரஹகாரக꞉ ।
அவித்³யாயாம்ʼ து யத்கிஞ்சித்ப்ரதிபி³ம்ப³ம்ʼ நகா³தி⁴ப ॥ 45 ॥

ததே³வ ஜீவஸஞ்ஜ்ஞம்ʼ ஸ்யாத்ஸர்வது³꞉கா²ஶ்ரயம்ʼ புன꞉ ।
த்³வயோரபீஹ ஸம்ப்ரோக்தம்ʼ தே³ஹத்ரயமவித்³யயா ॥ 46 ॥

தே³ஹத்ரயாபி⁴மானாச்சாப்யபூ⁴ந்நாமத்ரயம்ʼ புன꞉ ।
ப்ராஜ்ஞஸ்து காரணாத்மா ஸ்யாத்ஸூக்ஷ்மதீ⁴ து தைஜஸ꞉ ॥ 47 ॥

ஸ்தூ²லதே³ஹீ து விஶ்வாக்²யஸ்த்ரிவித⁴꞉ பரிகீர்தித꞉ ।
ஏவமீஶோ(அ)பி ஸம்ப்ரோக்த ஈஶஸூத்ரவிராட்பதை³꞉ ॥ 48 ॥

ப்ரத²மோ வ்யஷ்டிரூபஸ்து ஸமஷ்ட்யாத்மா பர꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
ஸ ஹி ஸர்வேஶ்வர꞉ ஸாக்ஷாஜ்ஜீவானுக்³ரஹகாம்யயா ॥ 49 ॥

கரோதி விவித⁴ம்ʼ விஶ்வம்ʼ நாநாபோ⁴கா³ஶ்ரயம்ʼ புன꞉ ।
மச்ச²க்திப்ரேரிதோ நித்யம்ʼ மயி ராஜன்ப்ரகல்பித꞉ ॥ 50 ॥

இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே தே³வீகீ³தாயாம்ʼ ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

தே³வ்யுவாச –
மன்மாயாஶக்திஸங்க்ல்ருʼப்தஞ்ஜக³த்ஸர்வம்ʼ சராசரம் ।
ஸாபி மத்த꞉ ப்ருʼத²ங் மாயா நாஸ்த்யேவ பரமார்த²த꞉ ॥ 1 ॥

வ்யவஹாரத்³ருʼஶா ஸேயம்ʼ மாயா(அ)வித்³யேதி விஶ்ருதா ।
தத்த்வத்³ருʼஷ்ட்யா து நாஸ்த்யேவ தத்த்வமேவாஸ்தி கேவலம் ॥ 2 ॥

ஸாஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஜக³த்ஸ்ருʼஷ்ட்வா தத³ந்த꞉ ப்ரவிஶாம்யஹம் ।
மாயா கர்மாதி³ஸஹிதா கி³ரே ப்ராணபுர꞉ஸரா ॥ 3 ॥

லோகாந்தரக³திர்னோ சேத்கத²ம்ʼ ஸ்யாதி³தி ஹேதுனா ।
யதா² யதா² ப⁴வந்த்யேவ மாயாபே⁴தா³ஸ்ததா² ததா² ॥ 4 ॥

உபாதி⁴பே⁴தா³த்³பி⁴ன்னா(அ)ஹம்ʼ க⁴டாகாஶாத³யோ யதா² ।
உச்சநீசாதி³ வஸ்தூனி பா⁴ஸயன்பா⁴ஸ்கர꞉ ஸதா³ ॥ 5 ॥

ந து³ஷ்யதி ததை²வாஹம்ʼ தோ³ஷைர்லிப்தா கதா³பி ந ।
மயி பு³த்³த்⁴யாதி³கர்த்ருʼத்வமத்⁴யஸ்யைவாபரே ஜனா꞉ ॥ 6 ॥

வத³ந்தி சாத்மா கர்தேதி விமூடா⁴ ந ஸுபு³த்³த⁴ய꞉ ।
அஜ்ஞானபே⁴த³தஸ்தத்³வன்மாயாயா பே⁴த³தஸ்ததா² ॥ 7 ॥

ஜீவேஶ்வரவிபா⁴க³ஶ்ச கல்பிதோ மாயயைவ து ।
க⁴டாகாஶமஹாகாஶவிபா⁴க³꞉ கல்பிதோ யதா² ॥ 8 ॥

ததை²வ கல்பிதோ பே⁴தோ³ ஜீவாத்மபரமாத்மனோ꞉ ।
யதா² ஜீவப³ஹுத்வம்ʼ ச மாயயைவ ந ச ஸ்வத꞉ ॥ 9 ॥

ததே²ஶ்வரப³ஹுத்வம்ʼ ச மாயயா ந ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
தே³ஹேந்த்³ரியாதி³ஸங்கா⁴தவாஸநாபே⁴த³பே⁴தி³தா ॥ 10 ॥

அவித்³யா ஜீவபே⁴த³ஸ்ய ஹேதுர்னான்ய꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ।
கு³ணானாம்ʼ வாஸநாபே⁴த³பே⁴தி³தா யா த⁴ராத⁴ர ॥ 11 ॥

மாயா ஸா பரபே⁴த³ஸ்ய ஹேதுர்னான்ய꞉ கதா³சன ।
மயி ஸர்வமித³ம்ʼ ப்ரோதமோதம்ʼ ச த⁴ரணீத⁴ர ॥ 12 ॥

ஈஶ்வரோ(அ)ஹம்ʼ ச ஸூத்ராத்மா விராடா³த்மா(அ)ஹமஸ்மி ச ।
ப்³ரஹ்மா(அ)ஹம்ʼ விஷ்ணுருத்³ரௌ ச கௌ³ரீ ப்³ராஹ்மீ ச வைஷ்ணவீ ॥ 13 ॥

ஸூர்யோ(அ)ஹம்ʼ தாரகாஶ்சாஹம்ʼ தாரகேஶஸ்ததா²ஸ்ம்யஹம் ।
பஶுபக்ஷிஸ்வரூபா(அ)ஹம்ʼ சாண்டா³லோ(அ)ஹம்ʼ ச தஸ்கர꞉ ॥ 14 ॥

வ்யாதோ⁴(அ)ஹம்ʼ க்ரூரகர்மா(அ)ஹம்ʼ ஸத்கர்மோ(அ)ஹம்ʼ மஹாஜன꞉ ।
ஸ்த்ரீபுந்நபும்ʼஸகாகாரோ(அ)ப்யஹமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 15 ॥

யச்ச கிஞ்சித்க்வசித்³வஸ்து த்³ருʼஶ்யதே ஶ்ரூயதே(அ)பி வா ।
அந்தர்ப³ஹிஶ்ச தத்ஸர்வம்ʼ வ்யாப்யாஹம்ʼ ஸர்வதா³ ஸ்தி²தா ॥ 16 ॥

ந தத³ஸ்தி மயா த்யக்தம்ʼ வஸ்து கிஞ்சிச்சராசரம் ।
யத்³யஸ்தி சேத்தச்சூ²ன்யம்ʼ ஸ்யாத்³வந்த்⁴யாபுத்ரோபமம்ʼ ஹி தத் ॥ 17 ॥

ரஜ்ஜுர்யதா² ஸர்பமாலாபே⁴தை³ரேகா விபா⁴தி ஹி ।
ததை²வேஶாதி³ரூபேண பா⁴ம்யஹம்ʼ நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 18 ॥

அதி⁴ஷ்டா²னாதிரேகேண கல்பிதம்ʼ தன்ன பா⁴ஸதே ।
தஸ்மான்மத்ஸத்தயைவைதத்ஸத்தாவன்னான்யதா² ப⁴வேத் ॥ 19 ॥

ஹிமாலய உவாச –
யதா² வத³ஸி தே³வேஶி ஸமஷ்ட்யா(ஆ)த்மவபுஸ்த்வித³ம் ।
ததை²வ த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி யதி³ தே³வி க்ருʼபா மயி ॥ 20 ॥

வ்யாஸ உவாச –
இதி தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸர்வே தே³வா꞉ ஸவிஷ்ணவ꞉ ।
நனந்து³ர்முதி³தாத்மான꞉ பூஜயந்தஶ்ச தத்³வச꞉ ॥ 21 ॥

அத² தே³வமதம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ப⁴க்தகாமது³கா⁴ ஶிவா ।
அத³ர்ஶயந்நிஜம்ʼ ரூபம்ʼ ப⁴க்தகாமப்ரபூரிணீ ॥ 22 ॥

அபஶ்யம்ʼஸ்தே மஹாதே³வ்யா விராட³ரூபம்ʼ பராத்பரம் ।
த்³யௌர்மஸ்தகம்ʼ ப⁴வேத்³யஸ்ய சந்த்³ரஸூர்யௌ ச சக்ஷுஷீ ॥ 23 ॥

தி³ஶ꞉ ஶ்ரோத்ரே வசோ வேதா³꞉ ப்ராணோ வாயு꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ।
விஶ்வம்ʼ ஹ்ருʼத³யமித்யாஹு꞉ ப்ருʼதி²வீ ஜக⁴னம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 24 ॥

நப⁴ஸ்தலம்ʼ நாபி⁴ஸரோ ஜ்யோதிஶ்சக்ரமுரஸ்த²லம் ।
மஹர்லோகஸ்து க்³ரீவா ஸ்யாஜ்ஜனோ லோகோ முக²ம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 25 ॥

தபோ லோகோ ரராடிஸ்து ஸத்யலோகாத³த⁴꞉ ஸ்தி²த꞉ ।
இந்த்³ராத³யோ பா³ஹவ꞉ ஸ்யு꞉ ஶப்³த³꞉ ஶ்ரோத்ரம்ʼ மஹேஶிது꞉ ॥ 26 ॥

நாஸத்யத³ஸ்ரௌ நாஸே ஸ்தௌ க³ந்தோ⁴ க்⁴ராணம்ʼ ஸ்ம்ருʼதோ பு³தை⁴꞉ ।
முக²மக்³னி꞉ ஸமாக்²யாதோ தி³வாராத்ரீ ச பக்ஷ்மணீ ॥ 27 ॥

ப்³ரஹ்மஸ்தா²னம்ʼ ப்⁴ரூவிஜ்ருʼம்போ⁴(அ)ப்யாபஸ்தாலு꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ ।
ரஸோ ஜிஹ்வா ஸமாக்²யாதா யமோ த³ம்ʼஷ்ட்ரா꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ ॥ 28 ॥

த³ந்தா꞉ ஸ்னேஹகலா யஸ்ய ஹாஸோ மாயா ப்ரகீர்திதா ।
ஸர்க³ஸ்த்வபாங்க³மோக்ஷ꞉ ஸ்யாத்³வ்ரீடோ³ர்த்⁴வோஷ்டோ² மஹேஶிது꞉ ॥ 29 ॥

லோப⁴꞉ ஸ்யாத³த⁴ரோஷ்டோ²(அ)ஸ்யா த⁴ர்மமார்க³ஸ்து ப்ருʼஷ்ட²பூ⁴꞉ ।
ப்ரஜாபதிஶ்ச மேட்⁴ரம்ʼ ஸ்யாத்³ய꞉ ஸ்ரஷ்டா ஜக³தீதலே ॥ 30 ॥

குக்ஷி꞉ ஸமுத்³ரா கி³ரயோ(அ)ஸ்தீ²னி தே³வ்யா மஹேஶிது꞉ ।
நத்³யோ நாட்³ய꞉ ஸமாக்²யாதா வ்ருʼக்ஷா꞉ கேஶா꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ ॥ 31 ॥

கௌமாரயௌவனஜராவயோ(அ)ஸ்ய க³திருத்தமா ।
ப³லாஹகாஸ்து கேஶா꞉ ஸ்யு꞉ ஸந்த்⁴யே தே வாஸஸீ விபோ⁴꞉ ॥ 32 ॥

ராஜஞ்ச்²ரீஜக³த³ம்பா³யாஶ்சந்த்³ரமாஸ்து மன꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
விஜ்ஞானஶக்திஸ்து ஹரீ ருத்³ரோந்த꞉கரணம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 33 ॥

அஶ்வாதி³ஜாதய꞉ ஸர்வா꞉ ஶ்ரோணிதே³ஶே ஸ்தி²தா விபோ⁴꞉ ।
அதலாதி³மஹாலோகா꞉ கட்யதோ⁴பா⁴க³தாம்ʼ க³தா꞉ ॥ 34 ॥

ஏதாத்³ருʼஶம்ʼ மஹாரூபம்ʼ த³த்³ருʼஶு꞉ ஸுரபுங்க³வா꞉ ।
ஜ்வாலாமாலாஸஹஸ்ராட்⁴யம்ʼ லேலிஹானம்ʼ ச ஜிஹ்வயா ॥ 35 ॥

த³ம்ʼஷ்ட்ராகடகடாராவம்ʼ வமந்தம்ʼ வஹ்னிமக்ஷிபி⁴꞉ ।
நானாயுத⁴த⁴ரம்ʼ வீரம்ʼ ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரௌத³னம்ʼ ச யத் ॥ 36 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷநயனம்ʼ ஸஹஸ்ரசரணம்ʼ ததா² ।
கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶம்ʼ வித்³யுத்கோடிஸமப்ரப⁴ம் ॥ 37 ॥

ப⁴யங்கரம்ʼ மஹாகோ⁴ரம்ʼ ஹ்ருʼத³க்ஷ்ணோஸ்த்ராஸகாரகம் ।
த³த்³ருʼஶுஸ்தே ஸுரா꞉ ஸர்வே ஹாஹாகாரம்ʼ ச சக்ரிரே ॥ 38 ॥

விகம்பமானஹ்ருʼத³யா மூர்ச்சா²மாபுர்து³ரத்யயாம் ।
ஸ்மரணம்ʼ ச க³தம்ʼ தேஷாம்ʼ ஜக³த³ம்பே³யமித்யபி ॥ 39 ॥

அத² தே யே ஸ்தி²தா வேதா³ஶ்சதுர்தி³க்ஷு மஹாவிபோ⁴꞉ ।
போ³த⁴யாமாஸுரத்யுக்³ரம்ʼ மூர்ச்சா²தோ மூர்ச்சி²தான்ஸுரான் ॥ 40 ॥

அத² தே தை⁴ர்யமாலம்ப்³ய லப்³த்⁴வா ச ஶ்ருதிமுத்தமாம் ।
ப்ரேமாஶ்ருபூர்ணநயனா ருத்³த⁴கண்டா²ஸ்து நிர்ஜரா꞉ ॥ 41 ॥

பா³ஷ்பக³த்³க³த³த³யா வாசா ஸ்தோதும்ʼ ஸமுபசக்ரிரே ।
தே³வா ஊசு꞉ –
அபராத⁴ம்ʼ க்ஷமஸ்வாம்ப³ பாஹி தீ³னாம்ʼஸ்த்வது³த்³ப⁴வான் ॥ 42 ॥

கோபம்ʼ ஸம்ʼஹர தே³வேஶி ஸப⁴யா ரூபத³ர்ஶனாத் ।
கா தே ஸ்துதி꞉ ப்ரகர்தவ்யா பாமரைர்நிஜரைரிஹ ॥ 43 ॥

ஸ்வஸ்யாப்யஜ்ஞேய ஏவாஸௌ யாவான்யஶ்ச ஸ்வவிக்ரம꞉ ।
தத³ர்வாக்³ஜாயமானானாம்ʼ கத²ம்ʼ ஸ விஷயோ ப⁴வேத் ॥ 44 ॥

நமஸ்தே பு⁴வனேஶானி நமஸ்தே ப்ரணவாத்மகே ।
ஸர்வ வேதா³ந்தஸம்ʼஸித்³தே⁴ நமோ ஹ்ரீங்காரமூர்தயே ॥ 45 ॥

யஸ்மாத³க்³னி꞉ ஸமுத்பன்னோ யஸ்மாத்ஸூர்யஶ்ச சந்த்³ரமா꞉ ।
யஸ்மாதோ³ஷத⁴ய꞉ ஸர்வாஸ்தஸ்மை ஸர்வாத்மனே நம꞉ ॥ 46 ॥

யஸ்மாச்ச தே³வா꞉ ஸம்பூ⁴தா꞉ ஸாத்⁴யா꞉ பக்ஷிண ஏவ ச ।
பஶவஶ்ச மனுஷ்யாஶ்ச தஸ்மை ஸர்வாத்மனே நம꞉ ॥ 47 ॥

ப்ராணாபானௌ வ்ரீஹியவௌ தப꞉ ஶ்ரத்³தா⁴ ருʼதம்ʼ ததா² ।
ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ விதி⁴ஶ்சைவ யஸ்மாத்தஸ்மை நமோ நம꞉ ॥ 48 ॥

ஸப்த ப்ராணார்சிஷோ யஸ்மாத்ஸமித⁴꞉ ஸப்த ஏவ ச ।
ஹோமா꞉ ஸப்த ததா² லோகாஸ்தஸ்மை ஸர்வாத்மனே நம꞉ ॥ 49 ॥

யஸ்மாத்ஸமுத்³ரா கி³ரய꞉ ஸிந்த⁴வ꞉ ப்ரசரந்தி ச ।
யஸ்மாதோ³ஷத⁴ய꞉ ஸர்வா ரஸாஸ்தஸ்மை நமோ நம꞉ ॥ 50 ॥

யஸ்மாத்³யஜ்ஞ꞉ ஸமுத்³பூ⁴தோ தீ³க்ஷாயூபஶ்ச த³க்ஷிணா꞉ ।
ருʼசோ யஜூம்ʼஷி ஸாமானி தஸ்மை ஸர்வாத்மனே நம꞉ ॥ 51 ॥

நம꞉ புரஸ்தாத்ப்ருʼஷ்டே² ச நமஸ்தே பார்ஶ்வயோர்த்³வயோ꞉ ।
அத⁴ ஊர்த்⁴வம்ʼ சதுர்தி³க்ஷு மாதர்பூ⁴யோ நமோ நம꞉ ॥ 52 ॥

உபஸம்ʼஹர தே³வேஶி ரூபமேதத³லௌகிகம் ।
ததே³வ த³ர்ஶயாஸ்மாகம்ʼ ரூபம்ʼ ஸுந்த³ரஸுந்த³ரம் ॥ 53 ॥

வ்யாஸ உவாச –
இதி பீ⁴தான்ஸுராந்த்³ருʼஷ்ட்வா ஜக³த³ம்பா³ க்ருʼபார்ணவா ।
ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய ரூபம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ தத்³த³ர்ஶயாமாஸ ஸுந்த³ரம் ॥ 54 ॥

பாஶாங்குஶவராபீ⁴தித⁴ரம்ʼ ஸர்வாங்க³கோமலம் ।
கருணாபூர்ணநயனம்ʼ மந்த³ஸ்மிதமுகா²ம்பு³ஜம் ॥ 55 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா தத்ஸுந்த³ரம்ʼ ரூபம்ʼ ததா³ பீ⁴திவிவர்ஜிதா꞉ ।
ஶாந்திசித்தா ப்ரணேமுஸ்தே ஹர்ஷக³த்³க³த³நி꞉ஸ்வனா꞉ ॥ 56 ॥

॥ இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே தே³வீகீ³தாயாம்ʼ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ அத² த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச –
க்வ யூயம்ʼ மந்த³பா⁴க்³யா வை க்வேத³ம்ʼ ரூபம்ʼ மஹாத்³பு⁴தம் ।
ததா²பி ப⁴க்தவாத்ஸல்யாதீ³த்³ருʼஶம்ʼ த³ர்ஶிதம்ʼ மயா ॥ 1 ॥

ந வேதா³த்⁴யயனைர்யோகை³ர்ன தா³னைஸ்தபஸேஜ்யயா ।
ரூபம்ʼ த்³ரஷ்டுமித³ம்ʼ ஶக்யம்ʼ கேவலம்ʼ மத்க்ருʼபாம்ʼ வினா ॥ 2 ॥

ப்ரக்ருʼதம்ʼ ஶ்ருʼணு ராஜேந்த்³ர பரமாத்மாத்ர ஜீவதாம் ।
உபாதி⁴யோகா³த்ஸம்ப்ராப்த꞉ கர்த்ருʼத்வாதி³கமப்யுத ॥ 3 ॥

க்ரியா꞉ கரோதி விவிதா⁴ த⁴ர்மாத⁴ர்மைகஹேதவ꞉ ।
நானாயோனீஸ்தத꞉ ப்ராப்ய ஸுக²து³꞉கை²ஶ்ச யுஜ்யதே ॥ 4 ॥

புனஸ்தத்ஸம்ʼஸ்க்ருʼதிவஶான்னானாகர்மரத꞉ ஸதா³ ।
நாநாதே³ஹான்ஸமாப்னோதி ஸுக²து³꞉கை²ஶ்ச யுஜ்யதே ॥ 5 ॥

க⁴டீயந்த்ரவதே³தஸ்ய ந விராம꞉ கதா³பி ஹி ।
அஜ்ஞானமேவ மூலம்ʼ ஸ்யாத்தத꞉ காம꞉ க்ரியாஸ்தத꞉ ॥ 6 ॥

தஸ்மாத³ஜ்ஞானநாஶாய யதேத நியதம்ʼ நர꞉ ।
ஏதத்³தி⁴ ஜன்மஸாப²ல்யம்ʼ யத³ஜ்ஞானஸ்ய நாஶனம் ॥ 7 ॥

புருஷார்த²ஸமாப்திஶ்ச ஜீவன்முக்தித³ஶா(அ)பி ச ।
அஜ்ஞானநாஶனே ஶக்தா வித்³யைவ து படீயஸீ ॥ 8 ॥

ந கர்ம தஜ்ஜம்ʼ நோபாஸ்திர்விரோதா⁴பா⁴வதோ கி³ரே ।
ப்ரத்யுதாஶா(அ)ஜ்ஞானநாஶே கர்மணா நைவ பா⁴வ்யதாம் ॥ 9 ॥

அனர்த²தா³னி கர்மாணி புன꞉ புனருஶந்தி ஹி ।
ததோ ராக³ஸ்ததோ தோ³ஷஸ்ததோ(அ)னர்தோ² மஹான்ப⁴வேத் ॥ 10 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்னேன ஜ்ஞானம்ʼ ஸம்பாத³யேன்னர꞉ ।
குர்வன்னேவேஹ கர்மாணீத்யத꞉ கர்மாப்யவஶ்யகம் ॥ 11 ॥

ஜ்ஞாநாதே³வ ஹி கைவல்யமத꞉ ஸ்யாத்தத்ஸமுச்சய꞉ ।
ஸஹாயதாம்ʼ வ்ரஜேத்கர்ம ஜ்ஞானஸ்ய ஹிதகாரி ச ॥ 12 ॥

இதி கேசித்³வத³ந்த்யத்ர தத்³விரோதா⁴ன்ன ஸம்ப⁴வேத் ।
ஜ்ஞானாத்⁴ருʼத்³க்³ரந்தி²பே⁴த³꞉ ஸ்யாத்⁴ருʼத்³க்³ரந்தௌ² கர்மஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 13 ॥

யௌக³பத்³யம்ʼ ந ஸம்பா⁴வ்யம்ʼ விரோதா⁴த்து ததஸ்தயோ꞉ ।
தம꞉ப்ரகாஶயோர்யத்³வத்³யௌக³பத்³யம்ʼ ந ஸம்ப⁴வி ॥ 14 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வாணி கர்மாணி வைதி³கானி மஹாமதே ।
சித்தஶுத்³த்⁴யந்தமேவ ஸ்யுஸ்தானி குர்யாத்ப்ரயத்னத꞉ ॥ 15 ॥

ஶமோ த³மஸ்திதிக்ஷா ச வைராக்³யம்ʼ ஸத்த்வஸம்ப⁴வ꞉ ।
தாவத்பர்யந்தமேவ ஸ்யு꞉ கர்மாணி ந தத꞉ பரம் ॥ 16 ॥

தத³ந்தே சைவ ஸம்ʼந்யஸ்ய ஸஶ்ரயேத்³கு³ருமாத்மவான் ।
ஶ்ரோத்ரியம்ʼ ப்³ரஹ்மநிஷ்ட²ம்ʼ ச ப⁴க்த்யா நிர்வ்யாஜயா புன꞉ ॥ 17 ॥

வேதா³ந்தஶ்ரவணம்ʼ குர்யாந்நித்யமேவமதந்த்³ரித꞉ ।
தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யஸ்ய நித்யமர்த²ம்ʼ விசாரயேத் ॥ 18 ॥

தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யம்ʼ து ஜீவப்³ரஹ்மைக்யபோ³த⁴கம் ।
ஐக்யே ஜ்ஞாதே நிர்ப⁴யஸ்து மத்³ரூபோ ஹி ப்ரஜாயதே ॥ 19 ॥

பதா³ர்தா²வக³தி꞉ பூர்வம்ʼ வாக்யார்தா²வக³திஸ்தத꞉ ।
தத்பத³ஸ்ய ச வாச்யார்தோ² கி³ரே(அ)ஹம்ʼ பரிகீர்தித꞉ ॥ 20 ॥

த்வம்பத³ஸ்ய ச வாச்யார்தோ² ஜீவ ஏவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
உப⁴யோரைக்யமஸினா பதே³ன ப்ரோச்யதே பு³தை⁴꞉ ॥ 21 ॥

வாச்யார்த²யோர்விருத்³த⁴த்வாதை³க்யம்ʼ நைவ க⁴டேத ஹ ।
லக்ஷணா(அ)த꞉ ப்ரகர்தவ்யா தத்த்வமோ꞉ ஶ்ருதிஸம்ʼஸ்த²யோ꞉ ॥ 22 ॥

சின்மாத்ரம்ʼ து தயோர்லக்ஷ்யம்ʼ தயோரைக்யஸ்ய ஸம்ப⁴வ꞉ ।
தயோரைக்யம்ʼ ததா² ஜ்ஞாத்வா ஸ்வாபே⁴தே³நாத்³வயோ ப⁴வேத் ॥ 23 ॥

தே³வத³த்த꞉ ஸ ஏவாயமிதிவல்லக்ஷணா ஸ்ம்ருʼதா ।
ஸ்தூ²லாதி³தே³ஹரஹிதோ ப்³ரஹ்மஸம்பத்³யதே நர꞉ ॥ 24 ॥

பஞ்சீக்ருʼதமஹாபூ⁴தஸம்பூ⁴த꞉ ஸ்தூ²லதே³ஹக꞉ ।
போ⁴கா³லயோ ஜராவ்யாதி⁴ஸம்ʼயுத꞉ ஸர்வகர்மணாம் ॥ 25 ॥

மித்²யாபூ⁴தோ(அ)யமாபா⁴தி ஸ்பு²டம்ʼ மாயாமயத்வத꞉ ।
ஸோ(அ)யம்ʼ ஸ்தூ²ல உபாதி⁴꞉ ஸ்யாதா³த்மனோ மே நகே³ஶ்வர ॥ 26 ॥

ஜ்ஞானகர்மேந்த்³ரியயுதம்ʼ ப்ராணபஞ்சகஸம்ʼயுதம் ।
மனோபு³த்³தி⁴யுதம்ʼ சைதத்ஸூக்ஷ்மம்ʼ தத்கவயோ விது³꞉ ॥ 27 ॥

அபஞ்சீக்ருʼதபூ⁴தோத்த²ம்ʼ ஸூக்ஷ்மதே³ஹோ(அ)யமாத்மன꞉ ।
த்³விதீயோ(அ)யமுபாதி⁴꞉ ஸ்யாத்ஸுகா²தே³ரவபோ³த⁴க꞉ ॥ 28 ॥

அநாத்³யநிர்வாச்யமித³மஜ்ஞானம்ʼ து த்ருʼதீயக꞉ ।
தே³ஹோ(அ)யமாத்மனோ பா⁴தி காரணாத்மா நகே³ஶ்வர ॥ 29 ॥

உபாதி⁴விலயே ஜாதே கேவலாத்மா(அ)வஶிஷ்யதே ।
தே³ஹத்ரயே பஞ்சகோஶா அந்தஸ்தா²꞉ ஸந்தி ஸர்வதா³ ॥ 30 ॥

பஞ்சகோஶபரித்யாகே³ ப்³ரஹ்மபுச்ச²ம்ʼ ஹி லப்⁴யதே ।
நேதி நேதீத்யாதி³வாக்யைர்மம ரூபம்ʼ யது³ச்யதே ॥ 31 ॥

ந ஜாயதே ம்ரியதே வா கதா³சி-
ந்னாயம்ʼ பூ⁴த்வா ந ப³பூ⁴வ கஶ்சித் ।
அஜோ நித்ய꞉ ஶாஶ்வதோ(அ)யம்ʼ புராணோ
ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஶரீரே ॥ 32 ॥

ஹந்தா சேன்மன்யதே ஹந்தும்ʼ ஹதஶ்சேன்மன்யதே ஹதம் ।
உபௌ⁴ தௌ ந விஜானீதோ நாயம்ʼ ஹந்தி ந ஹன்யதே ॥ 33 ॥

அணோரணீயான்மஹதோ மஹீயா-
நாத்மா(அ)ஸ்ய ஜந்தோர்நிஹிதோ கு³ஹாயாம் ।
தமக்ரது꞉ பஶ்யதி வீதஶோகோ
தா⁴துப்ரஸாதா³ன்மஹிமாநமஸ்ய ॥ 34 ॥

ஆத்மானம்ʼ ரதி²னம்ʼ வித்³தி⁴ ஶரீரம்ʼ ரத²மேவ து ।
பு³த்³தி⁴ம்ʼ து ஸாரதி²ம்ʼ வித்³தி⁴ மன꞉ ப்ரக்³ரஹமேவ ச ॥ 35 ॥

இந்த்³ரியாணி ஹயானாஹுர்விஷயாம்ʼஸ்தேஷு கோ³சரான் ।
ஆத்மேந்த்³ரியமனோயுக்தம்ʼ போ⁴க்தேத்யாஹுர்மனீஷிண꞉ ॥ 36 ॥

யஸ்த்வவித்³வான்ப⁴வதி சாமனஸ்க꞉ ஸதா³(அ)ஶுசி꞉ ।
ஸ து தத்பத³மவாப்னோதி ஸம்ʼஸாரம்ʼ சாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 37 ॥

யஸ்து விஜ்ஞானவான்ப⁴வதி ஸமனஸ்க꞉ ஸதா³ ஶுசி꞉ ।
ஸ து தத்பத³மாப்னோதி யஸ்மாத்³பூ⁴யோ ந ஜாயதே ॥ 38 ॥

விஜ்ஞானஸாரதி²ர்யஸ்து மன꞉ ப்ரக்³ரஹவான்னர꞉ ।
ஸோ(அ)த்⁴வன꞉ பாரமாப்னோதி மதீ³யம்ʼ யத்பரம்ʼ பத³ம் ॥ 39 ॥

இத்த²ம்ʼ ஶ்ருத்யா ச மத்யா ச நிஶ்சித்யாத்மானமாத்மனா ।
பா⁴வயேன்மாமாத்மரூபாம்ʼ நிதி³த்⁴யாஸனதோ(அ)பி ச ॥ 40 ॥

யோக³வ்ருʼத்தே꞉ புரா ஸ்வாமின்பா⁴வயேத³க்ஷரத்ரயம் ।
தே³வீப்ரணவஸஞ்ஜ்ஞஸ்ய த்⁴யானார்த²ம்ʼ மந்த்ரவாச்யயோ꞉ ॥ 41 ॥

ஹகார꞉ ஸ்தூ²லதே³ஹ꞉ ஸ்யாத்³ரகார꞉ ஸூக்ஷ்மதே³ஹக꞉ ।
ஈகார꞉ காராணாத்மா(அ)ஸௌ ஹ்ரீங்காரோ(அ)ஹம்ʼ துரீயகம் ॥ 42 ॥

ஏவம்ʼ ஸமஷ்டிதே³ஹே(அ)பி ஜ்ஞாத்வா பீ³ஜத்ரயம்ʼ க்ரமாத் ।
ஸமஷ்டிவ்யஷ்ட்யோரேகத்வம்ʼ பா⁴வயேன்மதிமான்னர꞉ ॥ 43 ॥

ஸமாதி⁴காலாத்பூர்வம்ʼ து பா⁴வயித்வைவமாத்³ருʼத꞉ ।
ததோ த்⁴யாயேன்னிலீனாக்ஷோ தே³வீம்ʼ மாம்ʼ ஜக³தீ³ஶ்வரீம் ॥ 44 ॥

ப்ராணாபானௌ ஸமௌ க்ருʼத்வா நாஸாப்⁴யந்தரசாரிணௌ ।
நிவ்ருʼத்தவிஷயாகாங்க்ஷோ வீததோ³ஷோ விமத்ஸர꞉ ॥ 45 ॥

ப⁴க்த்யா நிர்வ்யாஜயா யுக்தோ கு³ஹாயாம்ʼ நி꞉ஸ்வனே ஸ்த²லே ।
ஹகாரம்ʼ விஶ்வமாத்மானம்ʼ ரகாரே ப்ரவிலாபயேத் ॥ 46 ॥

ரகாரம்ʼ தைஜஸம்ʼ தே³வமீகாரே ப்ரவிலாபயேத் ।
ஈகாரம்ʼ ப்ராஜ்ஞயாத்மானம்ʼ ஹ்ரீங்காரே ப்ரவிலாபயேத் ॥ 47 ॥

வாச்யவாசகதாஹீனம்ʼ த்³வைதபா⁴வவிவர்ஜிதம் ।
அக²ண்ட³ம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ பா⁴வயேத்தச்சி²கா²ந்தரே ॥ 48 ॥

இதி த்⁴யானேன மாம்ʼ ராஜன்ஸாக்ஷாத்க்ருʼத்ய நரோத்தம꞉ ।
மத்³ரூப ஏவ ப⁴வதி த்³வயோரப்யேகதா யத꞉ ॥ 49 ॥

யோக³யுக்த்யா(அ)னயா த்³ரஷ்டா மாமாத்மானம்ʼ பராத்பரம் ।
அஜ்ஞானஸ்ய ஸகார்யஸ்ய தத்க்ஷணே நாஶகோ ப⁴வேத் ॥ 50 ॥

॥ இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே தே³வீகீ³தாயாம்ʼ த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ அத² சதுர்தோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஹிமாலய உவாச –
யோக³ம்ʼ வத³ மஹேஶானி ஸாங்க³ ஸம்ʼவித்ப்ரதா³யகம் ।
க்ருʼதேன யேன யோக்³யோ(அ)ஹம்ʼ ப⁴வேயம்ʼ தத்த்வத³ர்ஶனே ॥ 1 ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச –
ந யோகோ³ நப⁴ஸ꞉ ப்ருʼஷ்டே² ந பூ⁴மௌ ந ரஸாதலே ।
ஐக்யம்ʼ ஜீவாத்மனோராஹுர்யோக³ம்ʼ யோக³விஶாரதா³꞉ ॥ 2 ॥

தத்ப்ரத்யூஹா꞉ ஷடா³க்²யாதா யோக³விக்⁴னகரானக⁴ ।
காமக்ரோதௌ⁴ லோப⁴மோஹௌ மத³மாத்ஸர்யஸஞ்ஜ்ஞகௌ ॥ 3 ॥

யோகா³ங்கை³ரேவ பி⁴த்த்வா தான்யோகி³னோ யோக³மாப்னுயு꞉ ।
யமம்ʼ நியமமாஸனப்ராணாயாமௌ தத꞉பரம் ॥ 4 ॥

ப்ரத்யாஹாரம்ʼ தா⁴ரணாக்²யம்ʼ த்⁴யானம்ʼ ஸார்த⁴ம்ʼ ஸமாதி⁴னா ।
அஷ்டாங்கா³ன்யாஹுரேதானி யோகி³னாம்ʼ யோக³ஸாத⁴னே ॥ 5 ॥

அஹிம்ʼஸா ஸத்யமஸ்தேயம்ʼ ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ த³யா(ஆ)ர்ஜவம் ।
க்ஷமா த்⁴ருʼதிர்மிதாஹார꞉ ஶௌசம்ʼ சேதி யமா த³ஶ ॥ 6 ॥

தப꞉ ஸந்தோஷ ஆஸ்திக்யம்ʼ தா³னம்ʼ தே³வஸ்ய பூஜனம் ।
ஸித்³தா⁴ந்தஶ்ரவணம்ʼ சைவ ஹ்ரீர்மதிஶ்ச ஜபோ ஹுதம் ॥ 7 ॥

த³ஶைதே நியமா꞉ ப்ரோக்தா மயா பர்வதநாயக ।
பத்³மாஸனம்ʼ ஸ்வஸ்திகம்ʼ ச ப⁴த்³ரம்ʼ வஜ்ராஸனம்ʼ ததா² ॥ 8 ॥

வீராஸனமிதி ப்ரோக்தம்ʼ க்ரமாதா³ஸனபஞ்சகம் ।
ஊர்வோருபரி வின்யஸ்ய ஸம்யக்பாத³தலே ஶுபே⁴ ॥ 9 ॥

அங்கி³ஷ்டௌ² ச நிப³த்⁴னீயாத்³த⁴ஸ்தாப்⁴யாம்ʼ வ்யுத்க்ரமாத்தத꞉ ।
பத்³மாஸனமிதி ப்ரோக்தம்ʼ யோகி³னாம்ʼ ஹ்ருʼத³யங்க³மம் ॥ 10 ॥

ஜானூர்வோரந்தரே ஸம்யக்க்ருʼத்வா பாத³தலே ஶுபே⁴ ।
ருʼஜுகாயோ விஶேத்³யோகீ³ ஸ்வஸ்திகம்ʼ தத்ப்ரசக்ஷதே ॥ 11 ॥

ஸீவன்யா꞉ பார்ஶ்வயோர்ன்யஸ்ய கு³ல்ப²யுக்³மம்ʼ ஸுநிஶ்சிதம் ।
வ்ருʼஷணாத⁴꞉ பாத³பார்ஷ்ணீ பாணிப்⁴யாம்ʼ பரிப³ந்த⁴யேத் ॥ 12 ॥

ப⁴த்³ராஸனமிதி ப்ரோக்தம்ʼ யோகி³பி⁴꞉ பரிபூஜிதம் ।
ஊர்வோ꞉ பாதௌ³ க்ரமான்ன்யஸ்ய ஜான்வோ꞉ப்ரத்யங்முகா²ங்கு³லீ ॥ 13 ॥

கரௌ வித³த்⁴யாதா³க்²யாதம்ʼ வஜ்ராஸனமனுத்தமம் ।
ஏகம்ʼ பாத³மத⁴꞉ க்ருʼத்வா வின்யஸ்யோரும்ʼ ததோ²த்தரே ॥ 14 ॥

ருʼஜுகாயோ விஶேத்³யோகீ³ வீராஸனமிதீரிதம் ।
ஈட³யாகர்ஷயேத்³வாயும்ʼ பா³ஹ்யம்ʼ ஷோட³ஶமாத்ரயா
தா⁴ரயேத்பூரிதம்ʼ யோகீ³ சது꞉ஷஷ்ட்யா து மாத்ரயா ॥ 15 ॥

ஸுஷும்நாமத்⁴யக³ம்ʼ ஸம்ய த்³வாத்ரிம்ʼஶன்மாத்ரயா ஶனை꞉ ॥ 16 ॥

நாட்³யா பிங்க³லயா சைவ ரேசயேத்³யோக³வித்தம꞉ ।
ப்ராணாயாமமிமம்ʼ ப்ராஹுர்யோக³ஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³꞉ ॥ 17 ॥

பூ⁴யோ பூ⁴ய꞉ க்ரமாத்தஸ்ய பா³ஹ்யமேவம்ʼ ஸமாசரேத் ।
மாத்ராவ்ருʼத்³தி⁴꞉ க்ரமேணைவ ஸம்யக்³த்³வாத³ஶ ஷோட³ஶ ॥ 18 ॥

ஜபத்⁴யாநாதி³பி⁴꞉ ஸார்த²ம்ʼ ஸக³ர்ப⁴ம்ʼ தம்ʼ விது³ர்பு³தா⁴꞉ ।
தத³பேதம்ʼ விக³ர்ப⁴ம்ʼ ச ப்ராணாயாமம்ʼ பரே விது³꞉ ॥ 19 ॥

க்ரமாத³ப்⁴யஸ்யத꞉ பும்ʼஸோ தே³ஹே ஸ்வேதோ³த்³க³மோ(அ)த⁴ம꞉ ।
மத்⁴யம꞉ கம்பஸம்ʼயுக்தோ பூ⁴மித்யாக³꞉ பரோ மத꞉ ॥ 20 ॥

உத்தமஸ்ய கு³ணாவாப்திர்யாவச்சீ²லனமிஷ்யதே ।
இந்த்³ரியாணாம்ʼ விசரதாம்ʼ விஷயேஷு நிரர்க³லம் ॥ 21 ॥

ப³லாதா³ஹரணம்ʼ தேப்⁴ய꞉ ப்ரத்யாஹாரோ(அ)பி⁴தீ⁴யதே ।
அங்கு³ஷ்ட²கு³ல்ப²ஜானூருமூலாதா⁴ரலிங்க³நாபி⁴ஷு ॥ 22 ॥

ஹ்ருʼத்³க்³ரீவாகண்ட²தே³ஶேஷு லம்பி³காயாம்ʼ ததோ நஸி ।
ப்⁴ரூமத்⁴யே மஸ்தகே மூர்த்⁴னி த்³வாத³ஶாந்தே யதா²விதி⁴ ॥ 23 ॥

தா⁴ரணம்ʼ ப்ராணமருதோ தா⁴ரணேதி நிக³த்³யதே ।
ஸமாஹிதேன மனஸா சைதன்யாந்தரவர்தினா ॥ 24 ॥

ஆத்மன்யபீ⁴ஷ்டதே³வானாம்ʼ த்⁴யானம்ʼ த்⁴யானமிஹோச்யதே ।
ஸமத்வபா⁴வனா நித்யம்ʼ ஜீவாத்மபரமாத்மனோ꞉ ॥ 25 ॥

ஸமாதி⁴ர்மாஹுர்முனய꞉ ப்ரோக்தமஷ்டாங்க³லக்ஷணம் ।
இதா³னீம்ʼ கத²யே தே(அ)ஹம்ʼ மந்த்ரயோக³மனுத்தமம் ॥ 26 ॥

விஶ்வம்ʼ ஶரீரமித்யுக்தம்ʼ பஞ்சபூ⁴தாத்மகம்ʼ நக³ ।
சந்த்³ரஸூர்யாக்³னிதேஜோபி⁴ர்ஜீவப்³ரஹ்மைக்யரூபகம் ॥ 27 ॥

திஸ்ர꞉ கோட்யஸ்தத³ர்தே⁴ன ஶரீரே நாட³யோ மதா꞉ ।
தாஸு முக்²யா த³ஶ ப்ரோக்தாஸ்தாப்⁴யஸ்திஸ்ரோ வ்யவஸ்தி²தா꞉ ॥ 28 ॥

ப்ரதா⁴னா மேருத³ண்டே³(அ)த்ர சந்த்³ரஸூர்யாக்³நிரூபிணீ ।
இடா³ வாமே ஸ்தி²தா நாடீ³ ஶுப்⁴ரா து சந்த்³ரரூபிணீ ॥ 29 ॥

ஶக்திரூபா து ஸா நாடீ³ ஸாக்ஷாத³ம்ருʼதவிக்³ரஹா ।
த³க்ஷிணே யா பிங்க³லாக்²யா பும்ʼரூபா ஸூர்யவிக்³ரஹா ॥ 30 ॥

ஸர்வதேஜோமயீ ஸா து ஸுஷும்னா வஹ்நிரூபிணீ ।
தஸ்யா மத்⁴யே விசித்ராக்²யே இச்சா²ஜ்ஞானக்ரியாத்மகம் ॥ 31 ॥

மத்⁴யே ஸ்வயம்பூ⁴லிங்க³ம்ʼ து கோடிஸூர்யஸமப்ரப⁴ம் ।
ததூ³ர்த்⁴வம்ʼ மாயாபீ³ஜம்ʼ து ஹராத்மாபி³ந்து³நாத³கம் ॥ 32 ॥

ததூ³ர்த்⁴வம்ʼ து ஶிகா²காரா குண்ட³லீ ரக்தவிக்³ரஹா ।
தே³வ்யாத்மிகா து ஸா ப்ரோக்தா மத³பி⁴ன்னா நகா³தி⁴ப ॥ 33 ॥

தத்³பா³ஹ்யே ஹேமரூபாப⁴ம்ʼ வாதி³ஸாந்தசதுர்த³லம் ।
த்³ருதஹேமஸமப்ரக்²யம்ʼ பத்³மம்ʼ தத்ர விசிந்தயேத் ॥ 34 ॥

ததூ³ர்த்⁴வம்ʼ த்வனலப்ரக்²யம்ʼ ஷட்³த³லம்ʼ ஹீரகப்ரப⁴ம் ।
வாதி³லாந்தஷட்³வர்ணேன ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னமனுத்தமம் ॥ 35 ॥

மூலாதா⁴ர ஷட்கோணம்ʼ மூலாதா⁴ரம்ʼ ததோ விது³꞉ ।
ஸ்வஶப்³தே³ன பரம்ʼ லிங்க³ம்ʼ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னம்ʼ ததோ விது³꞉ ॥ 36 ॥

ததூ³ர்த்⁴வம்ʼ நாபி⁴தே³ஶே து மணிபூரம்ʼ மஹாப்ரப⁴ம் ।
மேகா⁴ப⁴ம்ʼ வித்³யுதா³ப⁴ம்ʼ ச ப³ஹுதேஜோமயம்ʼ தத꞉ ॥ 37 ॥

மணிவத்³பி⁴ன்னம்ʼ தத்பத்³மம்ʼ மணிபத்³மம்ʼ ததோ²ச்யதே ।
த³ஶபி⁴ஶ்ச த³லைர்யுக்தம்ʼ டா³தி³பா²ந்தாக்ஷரான்விதம் ॥ 38 ॥

விஷ்ணுனா(அ)தி⁴ஷ்டி²தம்ʼ பத்ரம்ʼ விஷ்ண்வாலோகனகாரணம் ।
ததூ³ர்த்⁴வே(அ)னாஹதம்ʼ பத்³மமுத்³யதா³தி³த்யஸன்னிப⁴ம் ॥ 39 ॥

காதி³டா²ந்தத³லைரர்கபத்ரைஶ்ச ஸமதி⁴ஷ்டி²தம் ।
தன்மத்⁴யே பா³ணலிங்க³ம்ʼ து ஸூர்யாயுதஸமப்ரப⁴ம் ॥ 40 ॥

ஶப்³த³ப்³ரஹ்மமயம்ʼ ஶப்³தா³னாஹதம்ʼ தத்ர த்³ருʼஶ்யதே ।
அனாஹதாக்²யம்ʼ தத்பத்³மம்ʼ முனிபி⁴꞉ பரிகீர்திதம் ॥ 41 ॥

ஆனந்த³ஸத³னம்ʼ தத்து புருஷாதி⁴ஷ்டி²தம்ʼ பரம் ।
ததூ³ர்த்⁴வம்ʼ து விஶுத்³தா⁴க்²யம்ʼ த³லஷோட³ஶபங்கஜம் ॥ 42 ॥

ஸ்வரை꞉ ஷோட³ஶபி⁴ர்யுக்தம்ʼ தூ⁴ம்ரவர்ணம்ʼ மஹாப்ரப⁴ம் ।
விஶுத்³த⁴ம்ʼ தனுதே யஸ்மாஜ்ஜீவஸ்ய ஹம்ʼஸலோகனாத் ॥ 43 ॥

விஶுத்³த⁴ம்ʼ பத்³மமாக்²யாதமாகாஶாக்²யம்ʼ மஹாத்³பு⁴தம் ।
ஆஜ்ஞாசக்ரம்ʼ ததூ³ர்த்⁴வே து ஆத்மனா(அ)தி⁴ஷ்டி²தம்ʼ பரம் ॥ 44 ॥

ஆஜ்ஞாஸங்க்ரமணம்ʼ தத்ர தேனாஜ்ஞேதி ப்ரகீர்திதம் ।
த்³வித³லம்ʼ ஹக்ஷஸம்ʼயுக்தம்ʼ பத்³மம்ʼ தத்ஸுமனோஹரம் ॥ 45 ॥

கைலாஸாக்²யம்ʼ ததூ³ர்த்⁴வம்ʼ து ரோதி⁴னீ து ததூ³ர்த்⁴வத꞉ ।
ஏவம்ʼ த்வாதா⁴ரசக்ராணி ப்ரோக்தானி தவ ஸுவ்ரத ॥ 46 ॥

ஸஹஸ்ராரயுதம்ʼ பி³ந்து³ஸ்தா²னம்ʼ ததூ³ர்த்⁴வமீரிதம் ।
இத்யேதத்கதி²தம்ʼ ஸர்வம்ʼ யோக³மார்க³மனுத்தமம் ॥ 47 ॥

ஆதௌ³ பூரகயோகே³னாப்யாதா⁴ரே யோஜயேன்மன꞉ ।
கு³த³மேட்⁴ராந்தரே ஶக்திஸ்தாமாகுஞ்ச்ய ப்ரபோ³த⁴யேத் ॥ 48 ॥

லிங்க³பே⁴த³க்ரமேணைவ பி³ந்து³சக்ரம்ʼ ச ப்ராபயேத் ।
ஶம்பு⁴னா தாம்ʼ பராஶக்திமேகீபூ⁴தாம்ʼ விசிந்தயேத் ॥ 49 ॥

தத்ரோத்தி²தாம்ருʼதம்ʼ யத்து த்³ருதலாக்ஷாரஸோபமம் ।
பாயயித்வா து தாம்ʼ ஶக்திம்ʼ மாயக்²யாம்ʼ யோக³ஸித்³தி⁴தா³ம் ॥ 50 ॥

ஷட்சக்ரதே³வதாஸ்தத்ர ஸந்தர்ப்யாம்ருʼததா⁴ரயா ।
ஆனயேத்தேன மார்கே³ண மூலாதா⁴ரம்ʼ தத꞉ ஸுதீ⁴꞉ ॥ 51 ॥

ஏவமப்⁴யஸ்யமானஸ்யாப்யஹன்யஹனி நிஶ்சிதம் ।
பூர்வோக்ததூ³ஷிதா மந்த்ரா꞉ ஸர்வே ஸித்⁴யந்தி நான்யதா² ॥ 52 ॥

ஜராமரணது³꞉கா²த்³யைர்முச்யதே ப⁴வப³ந்த⁴னாத் ।
யே கு³ணா꞉ ஸந்தி தே³வ்யா மே ஜக³ன்மாதுர்யதா² ததா² ॥ 53 ॥

தே கு³ணா꞉ ஸாத⁴கவரே ப⁴வந்த்யேவ சான்யதா² ।
இத்யேவம்ʼ கதி²தம்ʼ தாத வாயுதா⁴ரணமுத்தமம் ॥ 54 ॥

இதா³னீம்ʼ தா⁴ரணாக்²யம்ʼ து ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ மம ।
தி³க்காலாத்³யனவச்சி²ன்னதே³வ்யாம்ʼ சேதோ விதா⁴ய ச ॥ 55 ॥

தன்மயோ ப⁴வதி க்ஷிப்ரம்ʼ ஜீவப்³ரஹ்மைக்யயோஜனாத் ।
அத²வா ஸமலம்ʼ சேதோ யதி³ க்ஷிப்ரம்ʼ ந ஸித்⁴யதி ॥ 56 ॥

ததா³வயவயோகே³ன யோகீ³ யோகா³ன்ஸமப்⁴யஸேத் ।
மதீ³யஹஸ்தபாதா³தா³வங்கே³ து மது⁴ரே நக³ ॥ 57 ॥

சித்தம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா²பயேன்மந்த்ரீ ஸ்தா²னஸ்தா²னஜயாத்புன꞉ ।
விஶுத்³த⁴சித்த꞉ ஸர்வஸ்மின்ரூபே ஸம்ʼஸ்தா²பயேன்மன꞉ ॥ 58 ॥

யாவன்மனோலயம்ʼ யாதி தே³வ்யாம்ʼ ஸம்ʼவிதி³ பர்வத ।
தாவதி³ஷ்டமித³ம்ʼ மந்த்ரீ ஜபஹோமை꞉ ஸமப்⁴யஸேத் ॥ 59 ॥

மந்த்ராப்⁴யாஸேன யோகே³ன ஜ்ஞேயஜ்ஞானாய கல்பதே ।
ந யோகே³ன வினா மந்த்ரோ ந மந்த்ரேண வினா ஹி ஸ꞉ ॥ 60 ॥

த்³வயோரப்⁴யாஸயோகோ³ ஹி ப்³ரஹ்மஸம்ʼஸித்³தி⁴காரணம் ।
தம꞉பரிவ்ருʼதே கே³ஹே க⁴டோ தீ³பேன த்³ருʼஶ்யதே ॥ 61 ॥

ஏவம்ʼ மாயாவ்ருʼதோ ஹ்யாத்மா மனுனா கோ³சரீக்ருʼத꞉ ।
இதி யோக³விதி⁴꞉ க்ருʼத்ஸ்ன꞉ ஸாங்க³꞉ ப்ரோக்தோ மயா(அ)து⁴னா ॥ 62 ॥

॥ இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே தே³வீகீ³தாயாம்ʼ சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ அத² பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச –
இத்யாதி³ யோக³யுக்தாத்மா த்⁴யாயேன்மாம்ʼ ப்³ரஹ்மரூபிணீம் ।
ப⁴க்த்யா நிர்வ்யாஜயா ராஜன்னாஸனே ஸமுபஸ்தி²த꞉ ॥ 1 ॥

ஆவி꞉ ஸந்நிஹிதம்ʼ கு³ஹாசரம்ʼ நாம மஹத்பரம் ।
அத்ரைதத்ஸர்வமர்பிதமேஜத்ப்ராணநிமிஷச்ச யத் ॥ 2 ॥

ஏதஜ்ஜானத² ஸத³ஸத்³வரேண்யம்ʼ
விஜ்ஞாநாத்³யத்³வரிஷ்ட²ம்ʼ ப்ரஜானாம் ।
யத³ர்சிமத்³யத³ணுப்⁴யோ(அ)ணு ச
யஸ்மிம்ʼல்லோகா நிஹிதா லோகினஶ்ச ॥ 3 ॥

ததே³தத³க்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ ப்ராணஸ்தது³ வாங் மன꞉ ।
ததே³தத்ஸத்யமம்ருʼதம்ʼ தத்³வேத்³த⁴வ்யம்ʼ ஸௌம்ய வித்³தி⁴ ॥ 4 ॥

த⁴னுர்க்³ரூʼத்வௌபநிஷத³ம்ʼ மஹாஸ்த்ரம்ʼ
ஶரம்ʼ ஹ்யுபாஸாநிஶிதம்ʼ ஸந்த⁴யீத ।
ஆயம்ய தத்³பா⁴வக³தேன சேதஸா
லக்ஷ்யம்ʼ ததே³வாக்ஷரம்ʼ ஸௌம்ய வித்³தி⁴ ॥ 5 ॥

ப்ரணவோ த⁴னு꞉ ஶரோ ஹ்யாத்மா ப்³ரஹ்மதல்லக்ஷ்யமுச்யதே ।
அப்ரமத்தேன வேத்³த⁴வ்யம்ʼ ஶரவத்தன்மயோ ப⁴வேத் ॥ 6 ॥

யஸ்மிந்த்³யௌஶ்ச ப்ருʼதி²வீ சாந்தரிக்ஷ-
மோதம்ʼ மன꞉ ஸஹ ப்ராணைஶ்ச ஸர்வை꞉ ।
தமேவைகம்ʼ ஜானதா²த்மானமன்யா
வாசோ விமுஞ்சதா² அம்ருʼதஸ்யைஷ ஸேது꞉ ॥ 7 ॥

அரா இவ ரத²நாபௌ⁴ ஸம்ʼஹதா யத்ர நாட்³ய꞉ ।
ஸ ஏஷோந்தஶ்சரதே ப³ஹுதா⁴ ஜாயமான꞉ ॥ 8 ॥

ஓமித்யேவம்ʼ த்⁴யாயதா²த்மானம்ʼ ஸ்வஸ்தி வ꞉ பாராய தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ।
தி³வ்யே ப்³ரஹ்மபுரே வ்யோம்னி ஆத்மா ஸம்ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ॥ 9 ॥

மனோமய꞉ ப்ராணஶரீரனேதா
ப்ரதிஷ்டி²தோ(அ)ன்னே ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸம்ʼநிதா⁴ய ।
தத்³விஜ்ஞானேன பரிபஶ்யந்தி தீ⁴ரா
ஆனந்த³ரூபமம்ருʼதம்ʼ யத்³விபா⁴தி ॥ 10 ॥

பி⁴த்³யதே ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ஶ்ச்சி²த்³யந்தே ஸர்வஸம்ʼஶயா꞉ ।
க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி தஸ்மிந்த்³ருʼஷ்டே பராவரே ॥ 11 ॥

ஹிரண்மயே பரே கோஶே விரஜம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிஷ்கலம் ।
தச்சு²ப்⁴ரம்ʼ ஜ்யோதிஷாம்ʼ ஜ்யோதிஸ்தத்³யதா³த்மவிதோ³ விது³꞉ ॥ 12 ॥

ந தத்ர ஸூர்யோ பா⁴தி ந சந்த்³ரதாரகம்ʼ
நேமா வித்³யுதோ பா⁴ந்தி குதோ(அ)யமக்³னி꞉ ।
தமேவ பா⁴ந்தமனுபா⁴தி ஸர்வம்ʼ
தஸ்ய பா⁴ஸா ஸர்வமித³ம்ʼ விபா⁴தி ॥ 13 ॥

ப்³ரஹ்மைவேத³மம்ருʼதம்ʼ புரஸ்தாத்³
ப்³ரஹ்ம பஶ்சாத்³ ப்³ரஹ்ம த³க்ஷிணஶ்சோத்தரேண ।
அத⁴ஶ்சோர்த்⁴வம்ʼ ப்ரஸ்ருʼதம்ʼ ப்³ரஹ்ம
ஏவேத³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ வரிஷ்ட²ம் ॥ 14 ॥

ஏதாத்³ருʼக³னுப⁴வோ யஸ்ய ஸ க்ருʼதார்தோ² நரோத்தம꞉ ।
ப்³ரஹ்மபூ⁴த꞉ ப்ரஸன்னாத்மா ந ஶோசதி ந காங்க்ஷதி ॥ 15 ॥

த்³விதீயாத்³வை ப⁴யம்ʼ ரஜம்ʼஸ்தத³பா⁴வாத்³பி³பே⁴தி ந ।
ந தத்³வியோகோ³ மே(அ)ப்யஸ்தி மத்³வியோகோ³(அ)பி தஸ்ய ந ॥ 16 ॥

அஹமேவ ஸ ஸோ(அ)ஹம்ʼ வை நிஶ்சிதம்ʼ வித்³தி⁴ பர்வத ।
மத்³த³ர்ஶனம்ʼ து தத்ர ஸ்யாத்³யத்ர ஜ்ஞானீ ஸ்தி²தோ மம ॥ 17 ॥

நாஹம்ʼ தீர்தே² ந கைலாஸே வைகுண்டே² வா ந கர்ஹிசித் ।
வஸாமி கிந்து மஜ்ஜ்ஞானிஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜமத்⁴யமே ॥ 18 ॥

மத்பூஜாகோடிப²லத³ம்ʼ ஸக்ருʼன்மஜ்ஜ்ஞானினோ(அ)ர்சனம் ।
குலம்ʼ பவித்ரம்ʼ தஸ்யாஸ்தி ஜனனீ க்ருʼதக்ருʼத்யகா ॥ 19 ॥

விஶ்வம்ப⁴ரா புண்யவதீ சில்லயோ யஸ்ய சேதஸ꞉ ।
ப்³ரஹ்மஜ்ஞானம்ʼ து யத்ப்ருʼஷ்டம்ʼ த்வயா பர்வதஸத்தம ॥ 20 ॥

கதி²தம்ʼ தன்மயா ஸர்வம்ʼ நாதோ வக்தவ்யமஸ்தி ஹி ।
இத³ம்ʼ ஜ்யேஷ்டா²ய புத்ராய ப⁴க்தியுக்தாய ஶீலினே ॥ 21 ॥

ஶிஷ்யாய ச யதோ²க்தாய வக்தவ்யம்ʼ நான்யதா² க்வசித் ।
யஸ்ய தே³வே பரா ப⁴க்திர்யதா² தே³வே ததா² கு³ரௌ ॥ 22 ॥

தஸ்யைதே கதி²தா ஹ்யர்தா²꞉ ப்ரகாஶந்தே மஹாத்மன꞉ ।
யேனோபதி³ஷ்டா வித்³யேயம்ʼ ஸ ஏவ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 23 ॥

யஸ்யாயம்ʼ ஸுக்ருʼதம்ʼ கர்துமஸமர்த²ஸ்ததோ ருʼணீ ।
பித்ரோரப்யதி⁴க꞉ ப்ரோக்தோ ப்³ரஹ்மஜன்மப்ரதா³யக꞉ ॥ 24 ॥

பித்ருʼஜாதம்ʼ ஜன்ம நஷ்டம்ʼ நேத்த²ம்ʼ ஜாதம்ʼ கதா³சன ।
தஸ்மை ந த்³ருஹ்யேதி³த்யாதி³ நிக³மோ(அ)ப்யவத³ன்னக³ ॥ 25 ॥

தஸ்மாச்சா²ஸ்த்ரஸ்ய ஸித்³தா⁴ந்தோ ப்³ரஹ்மதா³தா கு³ரு꞉ பர꞉ ।
ஶிவே ருஷ்டே கு³ருஸ்த்ராதா கு³ரௌ ருஷ்டே ந ஶங்கர꞉ ॥ 26 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்னேன ஶ்ரீகு³ரும்ʼ தோஷயேன்னக³ ।
காயேன மனஸா வாசா ஸர்வதா³ தத்பரோ ப⁴வேத் ॥ 27 ॥

அன்யதா² து க்ருʼதக்⁴ன꞉ ஸ்யாத்க்ருʼதக்⁴னே நாஸ்தி நிஷ்க்ருʼதி꞉ ।
இந்த்³ரேணாத²ர்வணாயோக்தா ஶிரஶ்சே²த³ப்ரதிஜ்ஞயா ॥ 28 ॥

அஶ்விப்⁴யாம்ʼ கத²னே தஸ்ய ஶிரஶ்சி²ன்னம்ʼ ச வஜ்ரிணா ।
அஶ்வீயம்ʼ தச்சி²ரோ நஷ்டம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா வைத்³யோ ஸுரோத்தமௌ ॥ 29 ॥

புன꞉ ஸம்ʼயோஜிதம்ʼ ஸ்வீயம்ʼ தாப்⁴யாம்ʼ முநிஶிரஸ்ததா³ ।
இதி ஸங்கடஸம்பாத்³யா ப்³ரஹ்மவித்³யா நகா³தி⁴ப ।
லப்³தா⁴ யேன ஸ த⁴ன்ய꞉ ஸ்யாத்க்ருʼதக்ருʼத்யஶ்ச பூ⁴த⁴ர ॥ 30 ॥

॥ இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே தே³வீகீ³தாயாம்ʼ பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ அத² ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஹிமாலய உவாச –
ஸ்வீயாம்ʼ ப⁴க்திம்ʼ வத³ஸ்வாம்ப³ யேன ஜ்ஞாதம்ʼ ஸுகே²ன ஹி ।
ஜாயதே மனுஜஸ்யாஸ்ய மத்⁴யமஸ்யவிராகி³ண꞉ ॥ 1 ॥

தே³வ்யுவாச –
மார்கா³ஸ்த்ரயோ மே விக்²யாதா மோக்ஷப்ராப்தௌ நகா³தி⁴ப ।
கர்மயோகோ³ ஜ்ஞானயோகோ³ ப⁴க்தியோக³ஶ்ச ஸத்தம ॥ 2 ॥

த்ரயாணாமப்யயம்ʼ யோக்³ய꞉ கர்தும்ʼ ஶக்யோ(அ)ஸ்தி ஸர்வதா² ।
ஸுலப⁴த்வான்மானஸத்வாத்காயசித்தாத்³யபீட³னாத் ॥ 3 ॥

கு³ணபே⁴தா³ன்மனுஷ்யாணாம்ʼ ஸா ப⁴க்திஸ்த்ரிவிதா⁴ மதா ।
பரபீடா³ம்ʼ ஸமுத்³தி³ஶ்ய த³ம்ப⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா புர꞉ஸரம் ॥ 3 ॥

மாத்ஸர்யக்ரோத⁴யுக்தோ யஸ்தஸ்ய ப⁴க்திஸ்து தாமஸீ ।
பரபீடா³தி³ரஹித꞉ ஸ்வகல்யாணார்த²மேவ ச ॥ 5 ॥

நித்யம்ʼ ஸகாமோ ஹ்ருʼத³யே யஶோர்தீ² போ⁴க³லோலுப꞉ ।
தத்தத்ப²லஸமாவாப்த்யை மாமுபாஸ்தே(அ)திப⁴க்தித꞉ ॥ 6 ॥

பே⁴த³பு³த்³த்⁴யா து மாம்ʼ ஸ்வஸ்மாத³ன்யாம்ʼ ஜானாதி பாமர꞉ ।
தஸ்ய ப⁴க்தி꞉ ஸமாக்²யாதா நகா³தி⁴ப து ராஜஸீ ॥ 7 ॥

பரமேஶார்பணம்ʼ கர்ம பாபஸங்க்ஷாலனாய ச ।
வேதோ³க்தத்வாத³வஶ்யம்ʼ தத்கர்தவ்யம்ʼ து மயாநிஶம் ॥ 8 ॥

இதி நிஶ்சிதபு³த்³தி⁴ஸ்து பே⁴த³பு³த்³தி⁴முபாஶ்ரித꞉ ।
கரோதி ப்ரீயதே கர்ம ப⁴க்தி꞉ ஸா நக³ ஸாத்த்விகீ ॥ 9 ॥

பரப⁴க்தே꞉ ப்ராபிகேயம்ʼ பே⁴த³பு³த்³த்⁴யவலம்ப³னாத் ।
பூர்வப்ரோக்தேத்யுபே⁴ ப⁴க்தீ ந பரப்ராபிகே மதே ॥ 10 ॥

அது⁴னா பரப⁴க்திம்ʼ து ப்ரோச்யமானாம்ʼ நிபோ³த⁴ மே ।
மத்³கு³ணஶ்ரவணம்ʼ நித்யம்ʼ மம நாமானுகீர்தனம் ॥ 11 ॥

கல்யாணகு³ணரத்னாநாமாகராயாம்ʼ மயி ஸ்தி²ரம் ।
சேதஸோ வர்தனம்ʼ சைவ தைலதா⁴ராஸமம்ʼ ஸதா³ ॥ 12 ॥

ஹேதுஸ்து தத்ர கோ வாபி ந கதா³சித்³ப⁴வேத³பி ।
ஸாமீப்யஸார்ஷ்டிஸாயுஜ்யஸலோக்யானாம்ʼ ந சஏஷணா ॥ 13 ॥

மத்ஸேவாதோ(அ)தி⁴கம்ʼ கிஞ்சின்னைவ ஜானாதி கர்ஹிசித் ।
ஸேவ்யஸேவகதாபா⁴வாதத்ர மோக்ஷம்ʼ ந வாஞ்ச²தி ॥ 14 ॥

பரானுரக்த்யா மாமேவ சிந்தயேத்³யோ ஹ்யதந்த்³ரித꞉ ।
ஸ்வாபே⁴தே³னைவ மாம்ʼ நித்யம்ʼ ஜானாதி ந விபே⁴த³த꞉ ॥ 15 ॥

மத்³ரூபத்வேன ஜீவானாம்ʼ சிந்தனம்ʼ குருதே து ய꞉ ।
யதா² ஸ்வஸ்யாத்மனி ப்ரீதிஸ்ததை²வ ச பராத்மனி ॥ 16 ॥

சைதன்யஸ்ய ஸமானத்வான்ன பே⁴த³ம்ʼ குருதே து ய꞉ ।
ஸர்வத்ர வர்தமானாம்ʼ மாம்ʼ ஸர்வரூபாம்ʼ ச ஸர்வதா³ ॥ 17 ॥

நமதே யஜதே சைவாப்யாசாண்டா³லாந்தமீஶ்வரம் ।
ந குத்ராபி த்³ரோஹபு³த்³தி⁴ம்ʼ குருதே பே⁴த³வர்ஜனாத் ॥ 18 ॥

மத்ஸ்தா²னத³ர்ஶனே ஶ்ரத்³தா⁴ மத்³ப⁴க்தத³ர்ஶனே ததா² ।
மச்சா²ஸ்த்ரஶ்ரவணே ஶ்ரத்³தா⁴ மந்த்ரதந்த்ராதி³ஷு ப்ரபோ⁴ ॥ 19 ॥

மயி ப்ரேமாகுலமதீ ரோமாஞ்சிததனு꞉ ஸதா³ ।
ப்ரேமாஶ்ருஜலபூர்ணாக்ஷ꞉ கண்ட²க³த்³க³த³நிஸ்வன꞉ ॥ 20 ॥

அனன்யேனைவ பா⁴வேன பூஜயேத்³யோ நகா³தி⁴ப ।
மாமீஶ்வரீம்ʼ ஜக³த்³யோனிம்ʼ ஸர்வகாரணகாரணம் ॥ 21 ॥

வ்ரதானி மம தி³வ்யானி நித்யநைமித்திகான்யபி ।
நித்யம்ʼ ய꞉ குருதே ப⁴க்த்யா வித்தஶாட்²யவிவர்ஜித꞉ ॥ 22 ॥

மது³த்ஸ்வதி³த்³ருʼக்ஷா ச மது³த்ஸ்வக்ருʼதிஸ்ததா² ।
ஜாயதே யஸ்ய நியதம்ʼ ஸ்வபா⁴வாதே³வ பூ⁴த⁴ர ॥ 23 ॥

உச்சைர்கா³யம்ʼஶ்ச நாமானி மமைவ க²லு ந்ருʼத்யதி ।
அஹங்காராதி³ரஹிதோ தே³ஹதாதா³த்ம்யவர்ஜித꞉ ॥ 24 ॥

ப்ராரப்³தே⁴ன யதா² யச்ச க்ரியதே தத்ததா² ப⁴வேத் ।
ந மே சிந்தாஸ்தி தத்ராபி தே³ஹஸம்ʼரக்ஷணாதி³ஷு ॥ 25 ॥

இதி ப⁴க்திஸ்து யா ப்ரோக்தா பரப⁴க்திஸ்து ஸா ஸ்ம்ருʼதா ।
யஸ்யாம்ʼ தே³வ்யதிரிக்தம்ʼ து ந கிஞ்சித³பி பா⁴வ்யதே ॥ 26 ॥

இத்த²ம்ʼ ஜாதா பரா ப⁴க்திர்யஸ்ய பூ⁴த⁴ர தத்த்வத꞉ ।
ததை³வ தஸ்ய சின்மாத்ரே மத்³ரூபே விலயோ ப⁴வேத் ॥ 27 ॥

ப⁴க்தேஸ்து யா பரா காஷ்டா² ஸைவ ஜ்ஞானம்ʼ ப்ரகீர்திதம் ।
வைராக்³யஸ்ய ச ஸீமா ஸா ஜ்ஞானே தது³ப⁴யம்ʼ யத꞉ ॥ 28 ॥

ப⁴க்தௌ க்ருʼதாயாம்ʼ யஸ்யாபி ப்ராரப்³த⁴வஶதோ நக³ ।
ந ஜாயதே மம ஜ்ஞானம்ʼ மணித்³வீபம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி ॥ 29 ॥

தத்ர க³த்வா(அ)கி²லான்போ⁴கா³னனிச்ச²ன்னபி சர்ச்ச²தி ।
தத³ந்தே மம சித்³ரூபஜ்ஞானம்ʼ ஸம்யக்³ப⁴வேன்னக³ ॥ 30 ॥

தேன யுக்த꞉ ஸதை³வ ஸ்யாஜ்ஜ்ஞானான்முக்திர்ன சான்யதா² ।
இஹைவ யஸ்ய ஜ்ஞானம்ʼ ஸ்யாத்⁴ருʼத்³க³தப்ரத்யகா³த்மன꞉ ॥ 31 ॥

மம ஸம்ʼவித்பரதனோஸ்தஸ்ய ப்ராணா வ்ரஜந்தி ந ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸம்ʼஸ்ததா³ப்னோதி ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்ம வேத³ ய꞉ ॥ 32 ॥

கண்ட²சாமீகரஸமமஜ்ஞானாத்து திரோஹிதம் ।
ஜ்ஞாநாத³ஜ்ஞானநாஶேன லப்³த⁴மேவ ஹி லப்⁴யதே ॥ 33 ॥

விதி³தாவிதி³தாத³ன்யன்னகோ³த்தம வபுர்மம ।
யதா²(ஆ)த³ர்ஶே யதா²(ஆ)த்மனி யதா² ஜலே ததா² பித்ருʼலோகே ॥ 34 ॥

சா²யாதபௌ ததா² ஸ்வச்சௌ² விவிக்தௌ தத்³வதே³வ ஹி ।
மம லோகே ப⁴வேஜ்ஜ்ஞானம்ʼ த்³வைதபா⁴னவிவர்ஜிதம் ॥ 35 ॥

யஸ்து வைராக்³யவானேவ ஜ்ஞானஹீனோ ம்ரியேத சேத் ।
ப்³ரஹ்மலோகே வஸேந்நித்யம்ʼ யாவத்கல்பம்ʼ தத꞉பரம் ॥ 36 ॥

ஶுசீனாம்ʼ ஶ்ரீமதாம்ʼ கே³ஹே ப⁴வேத்தஸ்யா ஜனி꞉ புன꞉ ।
கரோதி ஸாத⁴னம்ʼ பஶ்சாத்ததோ ஜ்ஞானம்ʼ ஹி ஜாயதே ॥ 37 ॥

அனேகஜன்மபீ⁴ ராஜஞ்ஜ்ஞானம்ʼ ஸ்யான்னைகஜன்மனா ।
தத꞉ ஸர்வப்ரயத்னேன ஜ்ஞானார்த²ம்ʼ யத்னமாஶ்ரயேத் ॥ 38 ॥

நோசேன்மஹாவிநாஶ꞉ ஸ்யாஜ்ஜன்மேதத்³து³ர்லப⁴ம்ʼ புன꞉ ।
தத்ராபி ப்ரத²மே வர்ணே வேதே³ ப்ராப்திஶ்ச து³ர்லபா⁴ ॥ 39 ॥

ஶமாதி³ஷட்கஸம்பத்திர்யோக³ஸித்³தி⁴ஸ்ததை²வ ச ।
ததோ²த்தமகு³ருப்ராப்தி꞉ ஸர்வமேவாத்ர து³ர்லப⁴ம் ॥ 40 ॥

ததே²ந்த்³ரியாணாம்ʼ படுதா ஸம்ʼஸ்க்ருʼதத்வம்ʼ தனோஸ்ததா² ।
அனேகஜன்மபுண்யைஸ்து மோக்ஷேச்சா² ஜாயதே தத꞉ ॥ 41 ॥

ஸாத⁴னே ஸப²லே(அ)ப்யேவம்ʼ ஜாயமானே(அ)பி யோ நர꞉ ।
ஜ்ஞானார்த²ம்ʼ நைவ யததே தஸ்ய ஜன்ம நிரர்த²கம் ॥ 42 ॥

தஸ்மாத்³ராஜன்யதா²ஶக்த்யா ஜ்ஞானார்த²ம்ʼ யத்னமாஶ்ரயேத் ।
பதே³ பதே³(அ)ஶ்வமேத⁴ஸ்ய ப²லமாப்னோதி நிஶ்சிதம் ॥ 43 ॥

க்⁴ருʼதமிவ பயஸி நிகூ³ட⁴ம்ʼ பூ⁴தே ச வஸதி விஜ்ஞானம் ।
ஸததம்ʼ மந்த²யிதவ்யம்ʼ மனஸா மந்தா²னபூ⁴தேன ॥ 44 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ லப்³த்⁴வா க்ருʼதார்த²꞉ ஸ்யாதி³தி வேதா³ந்ததி³ண்டி³ம꞉ ।
ஸர்வமுக்தம்ʼ ஸமாஸேன கிம்ʼ பூ⁴ய꞉ ஶ்ரோதுமிச்ச²ஸி ॥ 45 ॥

॥ இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே தே³வீகீ³தாயாம்ʼ ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ அத² ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஹிமாலய உவாச –
கதி ஸ்தா²னானி தே³வேஶி த்³ரஷ்டவ்யானி மஹீதலே ।
முக்²யானி ச பவித்ராணி தே³வீப்ரியதமானி ச ॥ 1 ॥

வ்ரதான்யபி ததா² யானி துஷ்டிதா³ன்யுத்ஸவா அபி ।
தத்ஸர்வம்ʼ வத³ மே மாத꞉ க்ருʼதக்ருʼத்யோ யதோ நர꞉ ॥ 2 ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச –
ஸர்வம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ மம ஸ்தா²னம்ʼ ஸர்வே காலா வ்ரதாத்மகா꞉ ।
உத்ஸவா꞉ ஸர்வகாலேஷு யதோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வரூபிணீ ॥ 3 ॥

ததா²பி ப⁴க்தவாத்ஸல்யாத்கிஞ்சித்கிஞ்சித³தோ²ச்யதே ।
ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ பூ⁴த்வா நக³ராஜ வசோ மம ॥ 4 ॥

கோலாபுரம்ʼ மஹாஸ்தா²னம்ʼ யத்ர லக்ஷ்மீ꞉ ஸதா³ ஸ்தி²தா ।
மாது꞉புரம்ʼ த்³விதீயம்ʼ ச ரேணுகாதி⁴ஷ்டி²தம்ʼ பரம் ॥ 5 ॥

துலஜாபுரம்ʼ த்ருʼதீயம்ʼ ஸ்யாத்ஸப்தஶ்ருʼங்க³ம்ʼ ததை²வ ச ।
ஹிங்கு³லாயாம்ʼ மஹாஸ்தா²னம்ʼ ஜ்வாலாமுக்²யாஸ்ததை²வ ச ॥ 6 ॥

ஶாகம்ப⁴ர்யா꞉ பரம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ப்⁴ராமர்யா꞉ ஸ்தா²னமுத்தமம் ।
ஶ்ரீரக்தத³ந்திகாஸ்தா²னம்ʼ து³ர்கா³ஸ்தா²னம்ʼ ததை²வ ச ॥ 7 ॥

விந்த்⁴யாசலநிவாஸின்யா꞉ ஸ்தா²னம்ʼ ஸர்வோத்தமோத்தமம் ।
அன்னபூர்ணாமஹாஸ்தா²னம்ʼ காஞ்சீபுரமனுத்தமம் ॥ 8 ॥

பீ⁴மாதே³வ்யா꞉ பரம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ விமலாஸ்தா²னமேவ ச ।
ஶ்ரீசந்த்³ரலாமஹாஸ்தா²னம்ʼ கௌஶிகீஸ்தா²னமேவ ச ॥ 9 ॥

நீலாம்பா³யா꞉ பரம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ நீலபர்வதமஸ்தகே ।
ஜாம்பூ³னதே³ஶ்வரீஸ்தா²னம்ʼ ததா² ஶ்ரீநக³ரம்ʼ ஶுப⁴ம் ॥ 10 ॥

கு³ஹ்யகால்யா மஹாஸ்தா²னம்ʼ நேபாலே யத்ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
மீனாக்ஷ்யா꞉ பரமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ யச்ச ப்ரோக்தம்ʼ சித³ம்ப³ரே ॥ 11 ॥

வேதா³ரண்யம்ʼ மஹாஸ்தா²னம்ʼ ஸுந்த³ர்யா ஸமதி⁴ஷ்டி²தம் ।
ஏகாம்ப³ரம்ʼ மஹாஸ்தா²னம்ʼ பரஶக்த்யா ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 12 ॥

மஹாலஸா பரம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ யோகே³ஶ்வர்யாஸ்ததை²வ ச ।
ததா² நீலஸரஸ்வத்யா꞉ ஸ்தா²னம்ʼ சீனேஷு விஶ்ருதம் ॥ 13 ॥

வைத்³யநாதே² து ப³க³லாஸ்தா²னம்ʼ ஸர்வோத்தமம்ʼ மதம் ।
ஶ்ரீமச்ச்²ரீபு⁴வனேஶ்வர்யா மணித்³வீபம்ʼ மம ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 14 ॥

ஶ்ரீமத்த்ரிபுரபை⁴ரவ்யா꞉ காமாக்²யாயோனிமண்ட³லம் ।
பூ⁴மண்ட³லே க்ஷேத்ரரத்னம்ʼ மஹாமாயாதி⁴வாஸிதம் ॥ 15 ॥

நாத꞉ பரதரம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ க்வசித³ஸ்தி த⁴ராதலே ।
ப்ரதிமாஸம்ʼ ப⁴வேத்³தே³வீ யத்ர ஸாக்ஷாத்³ரஜஸ்வலா ॥ 16 ॥

தத்ரத்யா தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ பர்வதாத்மகதாம்ʼ க³தா꞉ ।
பர்வதேஷு வஸந்த்யேவ மஹத்யோ தே³வதா அபி ॥ 17 ॥

தத்ரத்யா ப்ருʼதி²வீ ஸர்வா தே³வீரூபா ஸ்ம்ருʼதா பு³தை⁴꞉ ।
நாத꞉ பரதரம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ காமாக்²யாயோனிமண்ட³லாத் ॥ 18 ॥

கா³யத்ர்யாஶ்ச பரம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ஶ்ரீமத்புஷ்கரமீரிதம் ।
அமரேஶே சண்டி³கா ஸ்யாத்ப்ரபா⁴ஸே புஷ்கரேக்ஷிணீ ॥ 19 ॥

நைமிஷே து மஹாஸ்தா²னே தே³வீ ஸா லிங்க³தா⁴ரிணீ ।
புருஹூதா புஷ்கராக்ஷே ஆஷாடௌ⁴ ச ரதிஸ்ததா² ॥ 20 ॥

சண்ட³முண்டீ³ மஹாஸ்தா²னே த³ண்டி³னீ பரமேஶ்வரீ ।
பா⁴ரபூ⁴தௌ ப⁴வேத்³பூ⁴திர்னாகுலே நகுலேஶ்வரீ ॥ 21 ॥

சந்த்³ரிகா து ஹரிஶ்சந்த்³ரே ஶ்ரீகி³ரௌ ஶாங்கரீ ஸ்ம்ருʼதா ।
ஜப்யேஶ்வரே த்ரிஶூலா ஸ்யாத்ஸூக்ஷ்மா சாம்ராதகேஶ்வரே ॥ 22 ॥

ஶாங்கரீ து மஹாகாலே ஶர்வாணீ மத்⁴யமாபி⁴தே⁴ ।
கேதா³ராக்²யே மஹாக்ஷேத்ரே தே³வீ ஸா மார்க³தா³யினீ ॥ 23 ॥

பை⁴ரவாக்²யே பை⁴ரவீ ஸா க³யாயாம்ʼ மங்க³லா ஸ்ம்ருʼதா ।
ஸ்தா²ணுப்ரியா குருக்ஷேத்ரே ஸ்வாயம்பு⁴வ்யபி நாகுலே ॥ 24 ॥

கநக²லே ப⁴வேது³க்³ரா விஶ்வேஶா விமலேஶ்வரே ।
அட்டஹாஸே மஹானந்தா³ மஹேந்த்³ரே து மஹாந்தகா ॥ 25 ॥

பீ⁴மே பீ⁴மேஶ்வரீ ப்ரோக்தா ருத்³ராணீ த்வர்த⁴கோடிகே ॥ 26 ॥

அவிமுக்தே விஶாலாக்ஷீ மஹாபா⁴கா³ மஹாலயே ।
கோ³கர்ணே ப⁴த்³ரகர்ணீ ஸ்யாத்³ப⁴த்³ரா ஸ்யாத்³ப⁴த்³ரகர்ணகே ॥ 27 ॥

உத்பலாக்ஷீ ஸுவர்ணாக்ஷே ஸ்தா²ண்வீஶா ஸ்தா²ணுஸஞ்ஜ்ஞகே ।
கமலாலயே து கமலா ப்ரசண்டா³ ச²க³லண்ட³கே ॥ 28 ॥

குரண்ட³லே த்ரிஸந்த்⁴யா ஸ்யான்மாகோடே முகுடேஶ்வரீ ।
மண்ட³லேஶே ஶாண்ட³கீ ஸ்யாத்காலீ காலஞ்ஜரே புன꞉ ॥ 29 ॥

ஶங்குகர்ணே த்⁴வனி꞉ ப்ரோக்தா ஸ்தூ²லா ஸ்யாத்ஸ்தூ²லகேஶ்வரே ।
ஜ்ஞானினாம்ʼ ஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜே ஹ்ருʼல்லேகா² பரமேஶ்வரீ ॥ 30 ॥

ப்ரோக்தானீமானி ஸ்தா²னானி தே³வ்யா꞉ ப்ரியதமானி ச ।
தத்தத்க்ஷேத்ரஸ்ய மாஹாத்ம்யம்ʼ ஶ்ருத்வா பூர்வம்ʼ நகோ³த்தம ॥ 31 ॥

தது³க்தேன விதா⁴னேன பஶ்சாத்³தே³வீம்ʼ ப்ரபூஜயேத் ।
அத²வா ஸர்வக்ஷேத்ராணி காஶ்யாம்ʼ ஸந்தி நகோ³த்தம ॥ 32 ॥

தத்ர நித்யம்ʼ வஸேந்நித்யம்ʼ தே³வீப⁴க்திபராயண꞉ ।
தானி ஸ்தா²னானி ஸம்பஶ்யஞ்ஜபந்தே³வீம்ʼ நிரந்தரம் ॥ 33 ॥

த்⁴யாயம்ʼஸ்தச்சரணாம்போ⁴ஜம்ʼ முக்தோ ப⁴வதி ப³ந்த⁴னாத் ।
இஅமானி தே³வீநாமானி ப்ராதருத்தா²ய ய꞉ படே²த் ॥ 34 ॥

ப⁴ஸ்மீப⁴வந்தி பாபானி தத்க்ஷணான்னக³ ஸத்வரம் ।
ஶ்ராத்³த⁴காலே படே²தே³தான்யமலானி த்³விஜாக்³ரத꞉ ॥ 35 ॥

முக்தாஸ்தத்பிதர꞉ ஸர்வே ப்ரயாந்தி பரமாம்ʼ க³திம் ।
அது⁴னா கத²யிஷ்யாமி வ்ரதானி தவ ஸுவ்ரத ॥ 36 ॥

நாரீபி⁴ஶ்ச நரைஶ்சைவ கர்தவ்யானி ப்ரயத்னத꞉ ।
வ்ரதமனந்தத்ருʼதீயாக்²யம்ʼ ரஸகல்யாணினீவ்ரதம் ॥ 37 ॥

ஆர்த்³ரானந்த³கரம்ʼ னாம்னா த்ருʼதீயாயாம்ʼ வ்ரதம்ʼ ச யத் ।
ஶுக்ரவாரவதம்ʼ சைவ ததா² க்ருʼஷ்ணசதுர்த³ஶீ ॥ 38 ॥

பௌ⁴மவாரவ்ரதம்ʼ சைவ ப்ரதோ³ஷவ்ரதமேவ ச ।
யத்ர தே³வோ மஹாதே³வோ தே³வீம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய விஷ்டரே ॥ 39 ॥

ந்ருʼத்யம்ʼ கரோதி புரத꞉ ஸார்த⁴ம்ʼ த³வைர்நிஶாமுகே² ।
தத்ரோபோஷ்ய ரஜன்யாதௌ³ ப்ரதோ³ஷே பூஜயாச்சி²வாம் ॥ 40 ॥

ப்ரதிபக்ஷம்ʼ விஶேஷேண தத்³தே³வீப்ரீதிகாரகம் ।
ஸோமவாரவ்ரதம்ʼ சைவ மமாதிப்ரியக்ருʼன்னக³ ॥ 41 ॥

தத்ராபி தே³வீம்ʼ ஸம்பூஜ்ய ராத்ரௌ போ⁴ஜனமாசரேத் ।
நவராத்ரத்³வயம்ʼ சைவ வ்ரதம்ʼ ப்ரீதிகரம்ʼ மம ॥ 42 ॥

ஏவமன்யான்யபி விபோ⁴ நித்யநைமித்திகானி ச ।
வ்ரதானி குருதே யோ வை மத்ப்ரீத்யர்த²ம்ʼ விமத்ஸர꞉ ॥ 43 ॥

ப்ராப்னோதி மம ஸாயுஜ்யம்ʼ ஸ மே ப⁴க்த꞉ ஸ மே ப்ரிய꞉ ।
உத்ஸவானபி குர்வீத தோ³லோத்ஸவமுகா²ன்விபோ⁴ ॥ 44 ॥

ஶயனோத்ஸவம்ʼ ததா² குர்யாத்ததா² ஜாக³ரணோத்ஸவம் ।
ரதோ²த்ஸவம்ʼ ச மே குர்யாத்³த³மனோத்ஸவமேவ ச ॥ 45 ॥

பவித்ரோத்ஸவமேவாபி ஶ்ராவணே ப்ரீதிகாரகம் ।
மம ப⁴க்த꞉ ஸதா³ குர்யாதே³வமன்யான்மஹோத்ஸவான் ॥ 46 ॥

மத்³ப⁴க்தான்போ⁴ஜயேத்ப்ரீத்யா ததா² சைவ ஸுவாஸினீ꞉ ।
குமாரீப³டுகாம்ʼஶ்சாபி மத்³பு³த்³த்⁴யா தத்³க³தாந்தர꞉ ॥ 47 ॥

வித்தஶாட்²யேன ரஹிதோ யஜேதே³தான்ஸுமாதி³பி⁴꞉ ।
ய ஏவம்ʼ குருதே ப⁴க்த்யா ப்ரதிவர்ஷமதந்த்³ரித꞉ ॥ 48 ॥

ஸ த⁴ன்ய꞉ க்ருʼதக்ருʼத்யோ(அ)ஸௌ மத்ப்ரீதே꞉ பாத்ரமஞ்ஜஸா ।
ஸர்வமுக்தம்ʼ ஸமாஸேன மம ப்ரீதிப்ரதா³யகம் ।
நாஶிஷ்யாய ப்ரதா³தவ்யம்ʼ நாப⁴க்தாய கதா³சன ॥ 49 ॥

॥ இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே தே³வீகீ³தாயாம்ʼ ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ அத² அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஹிமாலய உவாச –
தே³வதே³வி மஹேஶானி கருணாஸாக³ரே(அ)ம்பி³கே ।
ப்³ரூஹி பூஜாவிதி⁴ம்ʼ ஸம்யக்³யதா²வத³து⁴னா நிஜம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச –
வக்ஷ்யே பூஜாவிதி⁴ம்ʼ ராஜன்னம்பி³காயா யதா²ப்ரியம் ।
அத்யந்தஶ்ரத்³த⁴யா ஸார்த⁴ம்ʼ ஶ்ருʼணு பர்வதபுங்க³வ ॥ 2 ॥

த்³விவிதா⁴ மம பூஜா ஸ்யாத்³பா³ஹ்யா சாப்⁴யாந்தராபி ச ।
பா³ஹ்யாபி த்³விவிதா⁴ ப்ரோக்தா வைதி³கீ தாந்த்ரிகீ ததா² ॥ 3 ॥

வைதி³க்யர்சாபி த்³விவிதா⁴ மூர்திபே⁴தே³ன பூ⁴த⁴ர ।
வைதி³கீ வைதி³கை꞉ கார்யா வேத³தீ³க்ஷா ஸமன்விதை꞉ ॥ 4 ॥

தந்த்ரோக்ததீ³க்ஷாவத்³பி⁴ஸ்து தாந்த்ரிகீ ஸம்ʼஶ்ரிதா ப⁴வேத் ।
இத்த²ம்ʼ பூஜாரஹஸ்யம்ʼ ச ந ஜ்ஞாத்வா விபரீதகம் ॥ 5 ॥

கரோதி யோ நரோ மூட⁴꞉ ஸ பதத்யேவ ஸர்வதா² ।
தத்ர யா வைதி³கீ ப்ரோக்தா ப்ரத²மா தாம்ʼ வதா³ம்யஹம் ॥ 6 ॥

யன்மே ஸாக்ஷாத்பரம்ʼ ரூபம்ʼ த்³ருʼஷ்டவானஸி பூ⁴த⁴ர ।
அனந்தஶீர்ஷநயனமனந்தசரணம்ʼ மஹத் ॥ 7 ॥

ஸர்வஶக்திஸமாயுக்தம்ʼ ப்ரேரகம்ʼ யத்பராத்பரம் ।
ததே³வ பூஜயேந்நித்யம்ʼ நமேத்³த்⁴யாயேத்ஸ்மரேத³பி ॥ 8 ॥

இத்யேதத்ப்ரத²மாசார்யா꞉ ஸ்வரூபம்ʼ கதி²தம்ʼ நக³ ।
ஶாந்த꞉ ஸமாஹிதமனா த³ம்பா⁴ஹங்காரவர்ஜித꞉ ॥ 9 ॥

தத்பரோ ப⁴வ தத்³யாஜீ ததே³வ ஶரணம்ʼ வ்ரஜ ।
ததே³வ சேதஸா பஶ்ய ஜப த்⁴யாயஸ்வ ஸர்வதா³ ॥ 10 ॥

அனன்யயா ப்ரேமயுக்தப⁴க்த்யா மத்³பா⁴வமாஶ்ரித꞉ ।
யஜ்ஞைர்யஜ தபோதா³னைர்மாமேவ பரிதோஷய ॥ 11 ॥

இத்த²ம்ʼ மமானுக்³ரஹதோ மோக்ஷ்யஸே ப⁴வப³ந்த⁴னாத் ।
மத்பரா யே மதா³ஸக்தசித்தா ப⁴க்தபரா மதா꞉ ॥ 12 ॥

ப்ரதிஜானே ப⁴வாத³ஸ்மாது³த்³தா⁴ராம்யசிரேண து ।
த்⁴யானேன கர்மயுக்தேன ப⁴க்திஜ்ஞானேன வா புன꞉ ॥ 13 ॥

ப்ராப்யாஹம்ʼ ஸர்வதா² ராஜன்ன து கேவலகர்மபி⁴꞉ ।
த⁴ர்மாத்ஸஞ்ஜாயதே ப⁴க்திர்ப⁴க்த்யா ஸஞ்ஜாயதே பரம் ॥ 14 ॥

ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிப்⁴யாமுதி³தம்ʼ யத்ஸ த⁴ர்ம꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ।
அன்யஶாஸ்த்ரேண ய꞉ ப்ரோக்தோ த⁴ர்மாபா⁴ஸ꞉ ஸ உச்யதே ॥ 15 ॥

ஸர்வஜ்ஞாத்ஸர்வஶக்தேஶ்ச மத்தோ வேத³꞉ ஸமுத்தி²த꞉ ।
அஜ்ஞானஸ்ய மமாபா⁴வாத³ப்ரமாணா ந ச ஶ்ருதி꞉ ॥ 16 ॥

ஸ்ம்ருʼதயஶ்ச ஶ்ருதேரர்த²ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வைவ ச நிர்க³தா꞉ ।
மன்வாதீ³னாம்ʼ ஸ்ம்ருʼதீனாம்ʼ ச தத꞉ ப்ராமாண்யமிஷ்யதே ॥ 17 ॥

க்வசித்கதா³சித்தந்த்ரார்த²கடாக்ஷேண பரோதி³தம் ।
த⁴ர்மம்ʼ வத³ந்தி ஸோம்ʼ(அ)ஶஸ்து நைவ க்³ராஹ்யோ(அ)ஸ்தி வைதி³கை꞉ ॥ 18 ॥

அன்யேஷாம்ʼ ஶாஸ்த்ரகர்த்ரூʼணாமஜ்ஞானப்ரப⁴வத்வத꞉ ।
அஜ்ஞானதோ³ஷது³ஷ்டத்வாத்தது³க்தேர்ன ப்ரமாணதா ॥ 19 ॥

தஸ்மான்முமுக்ஷுர்த⁴ர்மார்த²ம்ʼ ஸர்வதா² வேத³மாஶ்ரயேத் ।
ராஜாஜ்ஞா ச யதா² லோகே ஹன்யதே ந கதா³சன ॥ 20 ॥

ஸர்வேஶாயா மமாஜ்ஞா ஸா ஶ்ருதிஸ்த்யாஜ்யா கத²ம்ʼ ந்ருʼபி⁴꞉ ।
மதா³ஜ்ஞாரக்ஷணார்த²ம்ʼ து ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரியஜாதய꞉ ॥ 21 ॥

மயா ஸ்ருʼஷ்டாஸ்ததோ ஜ்ஞேயம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ மே ஶ்ருதேர்வச꞉ ।
யதா³ யதா³ ஹி த⁴ர்மஸ்ய க்³லாநிர்ப⁴வதி பூ⁴த⁴ர ॥ 22 ॥

அப்⁴யுத்தா²னமத⁴ர்மஸ்ய ததா³ வேஷான்பி³ப⁴ர்ம்யஹம் ।
தே³வதை³த்யவிபா⁴க³ஶ்சாப்யத ஏவாப⁴வந்ந்ருʼப ॥ 23 ॥

யே ந குர்வந்தி தத்³த⁴ர்மம்ʼ தச்சி²க்ஷார்த²ம்ʼ மயா ஸதா³ ।
ஸம்பாதி³தாஸ்து நரகாஸ்ராஸோ யச்ச்²ரவணாத்³ப⁴வேத் ॥ 24 ॥

யோ வேத³த⁴ர்மமுஜ்ஜி²த்ய த⁴ர்மமன்யம்ʼ ஸமாஶ்ரயேத் ।
ராஜா ப்ரவாஸயேத்³தே³ஶாந்நிஜாதே³தானத⁴ர்மிண꞉ ॥ 25 ॥

ப்³ராஹ்மணைர்ன ச ஸம்பா⁴ஷ்யா꞉ பங்க்திக்³ராஹ்யா ந ச த்³விஜை꞉ ।
அன்யானி யானி ஶாஸ்த்ராணி லோகே(அ)ஸ்மின்விவிதா⁴னி ச ॥ 26 ॥

ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிவிருத்³தா⁴னி தாமஸான்யேவ ஸர்வஶ꞉ ।
வாமம்ʼ காபாலகம்ʼ சைவ கௌலகம்ʼ பை⁴ரவாக³ம꞉ ॥ 27 ॥

ஶிவேன மோஹனார்தா²ய ப்ரணீதோ நான்யஹேதுக꞉ ।
யக்ஷஶாபாத்³ ப்⁴ருʼகோ³꞉ ஶாபாத்³த³தீ⁴சஸ்ய ச ஶாபத꞉ ॥ 28 ॥

த³க்³தா⁴ யே ப்³ராஹ்மணவரா வேத³மார்க³ப³ஹிஷ்க்ருʼதா꞉ ।
தேஷாமுத்³த⁴ரணார்தா²ய ஸோபானக்ரமத꞉ ஸதா³ ॥ 29 ॥

ஶைவாஶ்ச வைஷ்ணவாஶ்சைவ ஸௌரா꞉ ஶாக்தாஸ்ததை²வ ச ।
கா³ணபத்யா ஆக³மாஶ்ச ப்ரணீதா꞉ ஶங்கரேண து ॥ 30 ॥

தத்ர வேதா³விருத்³தோ⁴ம்ʼ(அ)ஶோ(அ)ப்யுக்த ஏவ க்வசித்க்வசித் ।
வைதி³கஸ்தத்³க்³ரஹே தோ³ஷோ ந ப⁴வத்யேவ கர்ஹிசித் ॥ 31 ॥

ஸர்வதா² வேத³பி⁴ன்னார்தே² நாதி⁴காரீ த்³விஜோ ப⁴வேத் ।
வேதா³தி⁴காரஹீனஸ்து ப⁴வேத்தத்ராதி⁴காரவான் ॥ 32 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்னேன வைதி³கோ வேத³மாஶ்ரயேத் ।
த⁴ர்மேண ஸஹிதம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரகாஶயேத் ॥ 33 ॥

ஸர்வைஷணா꞉ பரித்யஜ்ய மாமேவ ஶரணம்ʼ க³தா꞉ ।
ஸர்வபூ⁴தத³யாவந்தோ மானாஹங்காரவர்ஜிதா꞉ ॥ 34 ॥

மச்சித்தா மத்³க³தப்ராணா மத்ஸ்தா²னகத²னே ரதா꞉ ।
ஸம்ʼந்யாஸினோ வனஸ்தா²ஶ்ச க்³ருʼஹஸ்தா² ப்³ரஹ்மசாரிண꞉ ॥ 35 ॥

உபாஸந்தே ஸதா³ ப⁴க்த்யா யோக³மைஶ்வரஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
தேஷாம்ʼ நித்யாபி⁴யுக்தாநாமஹமஜ்ஞானஜம்ʼ தம꞉ ॥ 36 ॥

ஜ்ஞானஸூர்யப்ரகாஶேன நாஶயாமி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
இத்த²ம்ʼ வைதி³கபூஜாயா꞉ ப்ரத²மாயா நகா³தி⁴ப ॥ 37 ॥

ஸ்வரூபமுக்தம்ʼ ஸங்க்ஷேபாத்³த்³விதீயாயா அதோ² ப்³ருவே ।
மூர்தௌ வா ஸ்த²ண்டி³லே வாபி ததா² ஸூர்யேந்து³மண்ட³லே ॥ 38 ॥

ஜலே(அ)த²வா பா³ணலிங்கே³ யந்த்ரே வாபி மஹாபடே ।
ததா² ஶ்ரீஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜே த்⁴யாத்வா தே³வீம்ʼ பராத்பராம் ॥ 39 ॥

ஸகு³ணாம்ʼ கருணாபூர்ணாம்ʼ தருணீமருணாருணாம் ।
ஸௌந்த³ர்யஸாரஸீமாந்தாம்ʼ ஸர்வாவயவஸுந்த³ராம் ॥ 40 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணாம்ʼ ஸதா³ ப⁴க்தார்திகாதராம் ।
ப்ரஸாத³ஸுமுகீ²மம்பா³ம்ʼ சந்த்³ரக²ண்டா³ஶிக²ண்டி³னீம் ॥ 41 ॥

பாஶாங்குஶவராபீ⁴தித⁴ராமானந்த³ரூபிணீம் ।
பூஜயேது³பசாரைஶ்ச யதா²வித்தானுஸாரத꞉ ॥ 42 ॥

யாவதா³ந்தரபூஜாயாமதி⁴காரோ ப⁴வேன்ன ஹி ।
தாவத்³பா³ஹ்யாமிமாம்ʼ பூஜாம்ʼ ஶ்ரயேஜ்ஜாதே து தாம்ʼ த்யஜேத் ॥ 43 ॥

ஆப்⁴யந்தரா து யா பூஜா ஸா து ஸம்ʼவில்லய꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
ஸம்ʼவிதே³வபரம்ʼ ரூபமுபாதி⁴ரஹிதம்ʼ மம ॥ 44 ॥

அத꞉ ஸம்ʼவிதி³ மத்³ரூபே சேத꞉ ஸ்தா²ப்யம்ʼ நிராஶ்ரயம் ।
ஸம்ʼவித்³ரூபாதிரிக்தம்ʼ து மித்²யா மாயாமயம்ʼ ஜக³த் ॥ 45 ॥

அத꞉ ஸம்ʼஸாரநாஶாய ஸாக்ஷிணீமாத்மரூபிணீம் ।
பா⁴வயந்நிர்மனஸ்கேன யோக³யுக்தேன சேதஸா ॥ 46 ॥

அத꞉பரம்ʼ பா³ஹ்யபூஜாவிஸ்தார꞉ கத்²யதே மயா ।
ஸாவதா⁴னேன மனஸா ஶ்ருʼணு பர்வதஸத்தம ॥ 47 ॥

॥ இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே தே³வீகீ³தாயாம்ʼ அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ அத² நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச –
ப்ராதருத்தா²ய ஶிரஸி ஸம்ʼஸ்மரேத்பத்³மமுஜ்ஜ்வலம் ।
கர்பூராப⁴ம்ʼ ஸ்மரேத்தத்ர ஶ்ரீகு³ரும்ʼ நிஜரூபிணம் ॥ 1 ॥

ஸுப்ரஸன்னம்ʼ லஸத்³பூ⁴ஷாபூ⁴ஷிதம்ʼ ஶக்திஸம்ʼயுதம் ।
நமஸ்க்ருʼத்ய ததோ தே³வீம்ʼ குண்ட³லீம்ʼ ஸம்ʼஸ்மரேத்³பு³த⁴꞉ ॥ 2 ॥

ப்ரகாஶமானாம்ʼ ப்ரத²மே ப்ரயாணே
ப்ரதிப்ரயாணே(அ)ப்யம்ருʼதாயமானாம் ।
அந்த꞉பத³வ்யாமனுஸஞ்சரந்தீ-
மானந்த³ரூபாமப³லாம்ʼ ப்ரபத்³யே ॥ 3 ॥

த்⁴யாத்வைவம்ʼ தச்சி²கா²மத்⁴யே ஸச்சிதா³னந்த³ரூபிணீம் ।
மாம்ʼ த்⁴யாயேத³த² ஶௌசாதி³க்ரியா꞉ ஸர்வா꞉ ஸமாபயேத் ॥ 4 ॥

அக்³னிஹோத்ரம்ʼ ததோ ஹுத்வா மத்ப்ரீத்யர்த²ம்ʼ த்³விஜோத்தம꞉ ।
ஹோமாந்தே ஸ்வாஸனே ஸ்தி²த்வா பூஜாஸங்கல்பமாசரேத் ॥ 5 ॥

பூ⁴தஶுத்³தி⁴ம்ʼ புரா க்ருʼத்வா மாத்ருʼகாந்யாஸமேவ ச ।
ஹ்ருʼல்லேகா²மாத்ருʼகாந்யாஸம்ʼ நித்யமேவ ஸமாசரேத் ॥ 6 ॥

மூலாதா⁴ரே ஹகாரம்ʼ ச ஹ்ருʼத³யே ச ரகாரகம் ।
ப்⁴ரூமத்⁴யே தத்³வதீ³காரம்ʼ ஹ்ரீங்காரம்ʼ மஸ்தகே ந்யஸேத் ॥ 7 ॥

தத்தன்மந்த்ரோதி³தானன்யாந்ந்யாஸான்ஸர்வான்ஸமாசரேத் ।
கல்பயேத்ஸ்வாத்மனோ தே³ஹே பீட²ம்ʼ த⁴ர்மாதி³பி⁴꞉ புன꞉ ॥ 8 ॥

ததோ த்⁴யாயேன்மஹாதே³வீம்ʼ ப்ராணாயாமைர்விஜ்ருʼம்பி⁴தே ।
ஹ்ருʼத³ம்போ⁴ஜே மம ஸ்தா²னே பஞ்சப்ரேதாஸனே பு³த⁴꞉ ॥ 9 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச ஈஶ்வரஶ்ச ஸதா³ஶிவ꞉ ।
ஏதே பஞ்ச மஹாப்ரேதா꞉ பாத³மூலே மம ஸ்தி²தா꞉ ॥ 10 ॥

பஞ்சபூ⁴தாத்மகா ஹ்யேதே பஞ்சாவஸ்தா²த்மகா அபி ।
அஹம்ʼ த்வவ்யக்தசித்³ரூபா தத³தீதா(அ)ஸ்மி ஸர்வதா² ॥ 11 ॥

ததோ விஷ்டரதாம்ʼ யாதா꞉ ஶக்திதந்த்ரேஷு ஸர்வதா³ ।
த்⁴யாத்வைவம்ʼ மானஸைர்போ⁴கை³꞉ பூஜயேன்மாம்ʼ ஜபேத³பி ॥ 12 ॥

ஜபம்ʼ ஸமர்ப்ய ஶ்ரீதே³வ்யை ததோ(அ)ர்க்⁴யஸ்தா²பனம்ʼ சரேத் ।
பாத்ராஸாத³னகம்ʼ க்ருʼத்வா பூஜாத்³ரவ்யாணி ஶோத⁴யேத் ॥ 13 ॥

ஜலேன தேன மனுனா சாஸ்த்ரமந்த்ரேண தே³ஶிக꞉ ।
தி³க்³ப³ந்த⁴ம்ʼ ச புரா க்ருʼத்வா கு³ரூன்னத்வா தத꞉ பரம் ॥ 14 ॥

தத³னுஜ்ஞாம்ʼ ஸமாதா³ய பா³ஹ்யபீடே² தத꞉ பரம் ।
ஹ்ருʼதி³ஸ்தா²ம்ʼ பா⁴விதாம்ʼ மூர்திம்ʼ மம தி³வ்யாம்ʼ மனோஹராம் ॥ 15 ॥

ஆவாஹயேத்தத꞉ பீடே² ப்ராணஸ்தா²பனவித்³யயா ।
ஆஸனாவாஹனே சார்க்⁴யம்ʼ பாத்³யாத்³யாசமனம்ʼ ததா² ॥ 16 ॥

ஸ்னானம்ʼ வாஸோத்³வயம்ʼ சைவ பூ⁴ஷணானி ச ஸர்வஶ꞉ ।
க³ந்த⁴புஷ்பம்ʼ யதா²யோக்³யம்ʼ த³த்த்வா தே³வ்யை ஸ்வப⁴க்தித꞉ ॥ 17 ॥

யந்த்ரஸ்தா²நாமாவ்ருʼதீனாம்ʼ பூஜனம்ʼ ஸம்யகா³சரேத் ।
ப்ரதிவாரமஶக்தானாம்ʼ ஶுக்ரவாரோ நியம்யதே ॥ 18 ॥

மூலதே³வீப்ரபா⁴ரூபா꞉ ஸ்மர்தவ்யா அங்க³தே³வதா꞉ ।
தத்ப்ரபா⁴படலவ்யாப்தம்ʼ த்ரைலோக்யம்ʼ ச விசிந்தயேத் ॥ 19 ॥

புனராவ்ருʼத்திஸஹிதாம்ʼ மூலதே³வீம்ʼ ச பூஜயேத் ।
க³ந்தா⁴தி³பி⁴꞉ ஸுக³ந்தை⁴ஸ்து ததா² புஷ்பை꞉ ஸுவாஸிதை꞉ ॥ 20 ॥

நைவேத்³யைஸ்தர்பணைஶ்சைவ தாம்பூ³லைர்த³க்ஷிணாதி³பி⁴꞉ ।
தோஷயேன்மாம்ʼ த்வத்க்ருʼதேன னாம்னாம்ʼ ஸாஹஸ்ரகேண ச ॥ 21 ॥

கவசேன ச ஸூக்தேனாஹம்ʼ ருத்³ரேபி⁴ரிதி ப்ரபோ⁴ ।
தே³வ்யத²ர்வஶிரோமந்த்ரைர்ஹ்ருʼல்லேகோ²பநிஷத்³ப⁴வை꞉ ॥ 22 ॥

மஹாவித்³யாமஹாமந்த்ரைஸ்தோஷயேன்மாம்ʼ முஹுர்முஹு꞉ ।
க்ஷமாபயேஜ்ஜக³த்³தா⁴த்ரீம்ʼ ப்ரேமார்த்³ரஹ்ருʼத³யோ நர꞉ ॥ 23 ॥

புலகாங்கிதஸர்வாங்கை³ர்பா³ல்யருத்³தா⁴க்ஷிநி꞉ஸ்வன꞉ ।
ந்ருʼத்யகீ³தாதி³கோ⁴ஷேண தோஷயேன்மாம்ʼ முஹுர்முஹு꞉ ॥ 24 ॥

வேத³பாராயணைஶ்சைவ புராணை꞉ ஸகலைரபி ।
ப்ரதிபாத்³யா யதோ(அ)ஹம்ʼ வை தஸ்மாத்தைஸ்தோஷயேத்து மாம் ॥ 25 ॥

நிஜ ஸர்வஸ்வமபி மே ஸதே³ஹம்ʼ நித்யஶோ(அ)ர்பயேத் ।
நித்யஹோமம்ʼ தத꞉ குர்யாத்³ப்³ராஹ்மணாம்ʼஶ்ச ஸுவாஸினீ꞉ ॥ 26 ॥

ப³டுகான்பாமரானனன்யாந்தே³வீபு³த்³த்⁴யா து போ⁴ஜயேத் ।
நத்வா புன꞉ ஸ்வஹ்ருʼத³யே வ்யுத்க்ரமேண விஸர்ஜயேத் ॥ 27 ॥

ஸர்வம்ʼ ஹ்ருʼல்லேக²யா குர்யாத்பூஜனம்ʼ மம ஸுவ்ரத ।
ஹ்ருʼல்லேகா² ஸர்வமந்த்ராணாம்ʼ நாயிகா பரமா ஸ்ம்ருʼதா ॥ 28 ॥

ஹ்ருʼல்லேகா²த³ர்பணே நித்யமஹம்ʼ து ப்ரதிபி³ம்பி³தா ।
தஸ்மாத்⁴ருʼல்லேக²யா த³த்தம்ʼ ஸர்வமந்த்ரை꞉ ஸமர்பிதம் ॥ 29 ॥

கு³ரும்ʼ ஸம்பூஜ்ய ப்⁴ருʼஷாத்³யை꞉ க்ருʼதக்ருʼத்யத்வமாவஹேத் ।
ய ஏவம்ʼ பூஜயேத்³தே³வீம்ʼ ஶ்ரீமத்³பு⁴வனஸுந்த³ரீம் ॥ 30 ॥

ந தஸ்ய து³ர்லப⁴ம்ʼ கிஞ்சித்கதா³வ்ஹித்க்வசித³ஸ்தி ஹி ।
தே³ஹாந்தே து மணித்³வீபம்ʼ மாம யாத்யேவ ஸர்வதா² ॥ 31 ॥

ஜ்ஞேயோ தே³வீஸ்வரூபோ(அ)ஸௌ தே³வா நித்யம்ʼ நமந்தி தம் ।
இதி தே கதி²தம்ʼ ராஜன்மஹாதே³வ்யா꞉ ப்ரபூஜனம் ॥ 32 ॥

விம்ருʼஶ்யைதத³ஶேஷேணாப்யதி⁴காரானுரூபத꞉ ।
குரு மே பூஜனம்ʼ தேன க்ருʼதார்த²ஸ்த்வம்ʼ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 33 ॥

இத³ம்ʼ து கீ³தாஶாஸ்த்ரம்ʼ மே நாஶிஷ்யாய வதே³த்க்வசித் ।
நாப⁴க்தாய ப்ரதா³தவ்யம்ʼ ந தூ⁴ர்தாய ச து³ர்ஹ்ருʼதே³ ॥ 34 ॥

ஏதத்ப்ரகாஶனம்ʼ மாதுருத்³தா⁴டனமுரோஜயோ꞉ ।
தஸ்மாத³வஶ்யம்ʼ யத்னேன கோ³பனீயமித³ம்ʼ ஸதா³ ॥ 35 ॥

தே³யம்ʼ ப⁴க்தாய ஶிஷ்யாய ஜ்யேஷ்ட²புத்ராய சைவ ஹி ।
ஸுஶீலாய ஸுவேஷாய தே³வீப⁴க்தியுதாய ச ॥ 36 ॥

ஶ்ராத்³த⁴காலே படே²தே³தத்³ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ ஸமீபத꞉ ।
த்ருʼப்தாஸ்தத்பிதர꞉ ஸர்வே ப்ரயாந்தி பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 37 ॥

வ்யாஸ உவாச –
இத்யுக்த்வா ஸா ப⁴க³வதீ தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ।
தே³வாஶ்ச முதி³தா꞉ ஸர்வே தே³வீத³ர்ஶனதோ(அ)ப⁴வன் ॥ 38 ॥

ததா ஹிமாலயே ஜஜ்ஞே தே³வீ ஹைமவதீ து ஸா ।
யா கௌ³ரீதி ப்ரஸித்³தா⁴ஸீத்³த³த்தா ஸா ஶங்கராய ச ॥ 39 ॥

தத꞉ ஸ்கந்த³꞉ ஸமுத்³பூ⁴தஸ்தாரகஸ்தேன பாதித꞉ ।
ஸமுத்³ரமந்த²னே பூர்வம்ʼ ரத்னாந்யாஸுர்னராதி⁴ப ॥ 40 ॥

தத்ர தே³வைஸ்துதா தே³வீ லக்ஷ்மீப்ராப்த்யர்த²மாத³ராத் ।
தேஷாமனுக்³ரஹார்தா²ய நிர்க³தா து ரமா தத꞉ ॥ 41 ॥

வைகுண்டா²ய ஸுரைர்த³த்தா தேன தஸ்ய ஶமாப⁴வத் ।
இதி தே கதி²தம்ʼ ராஜந்தே³வீமாஹாத்ம்யமுத்தமம் ॥ 42 ॥

கௌ³ரீலக்ஷ்ம்யோ꞉ ஸமுத்³பூ⁴திவிஷயம்ʼ ஸர்வகாமத³ம் ।
ந வாச்யம்ʼ த்வேதத³ன்யஸ்மை ரஹஸ்யம்ʼ கதி²தம்ʼ யத꞉ ॥ 43 ॥

கீ³தா ரஹஸ்யபூ⁴தேயம்ʼ கோ³பனீயா ப்ரயத்னத꞉ ।
ஸர்வமுக்தம்ʼ ஸமாஸேன யத்ப்ருʼஷ்டம்ʼ தத்வயானக⁴ ।
பவித்ரம்ʼ பாவனம்ʼ தி³வ்யம்ʼ கிம்ʼ பூ⁴ய꞉ ஶ்ரோதுமிச்ச²ஸி ॥ 44 ॥

॥ இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே தே³வீகீ³தாயாம்ʼ நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ இதி ஶ்ரீமத்³தே³வீகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Devi Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment