Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ganeshashtakam Lyrics in Punjabi | ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਯਤੋऽਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤੇਰਨਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਜੀਵਾ
ਯਤੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਦਪ੍ਰਮੇਯਾ ਗੁਣਾਸ੍ਤੇ ।
ਯਤੋ ਭਾਤਿ ਸਰ੍ਵਂ ਤ੍ਰਿਧਾ ਭੇਦਭਿਨ੍ਨਂ
ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ ਭਜਾਮਃ ॥ ੧॥

ਯਤਸ਼੍ਚਾਵਿਰਾਸੀਜ੍ਜਗਤ੍ਸਰ੍ਵਮੇਤ-
ਤ੍ਤਥਾਬ੍ਜਾਸਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵਗੋ ਵਿਸ਼੍ਵਗੋਪ੍ਤਾ ।
ਤਥੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਯੋ ਦੇਵਸਙ੍ਘਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਃ
ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ ਭਜਾਮਃ ॥ ੨॥

ਯਤੋ ਵਹ੍ਨਿਭਾਨੂ ਭਵੋ ਭੂਰ੍ਜਲਂ ਚ
ਯਤਃ ਸਾਗਰਾਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾ ਵ੍ਯੋਮ ਵਾਯੁਃ ।
ਯਤਃ ਸ੍ਥਾਵਰਾ ਜਙ੍ਗਮਾ ਵਕ੍ਸ਼ਸਙ੍ਘਾ-
ਸ੍ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ ਭਜਾਮਃ ॥ ੩॥

ਯਤੋ ਦਾਨਵਾ ਕਿਨ੍ਨਰਾ ਯਕ੍ਸ਼ਸਙ੍ਘਾ
ਯਤਸ਼੍ਚਾਰਣਾ ਵਾਰਣਾ ਸ਼੍ਵਾਪਦਾਸ਼੍ਚ ।
ਯਤਃ ਪਕ੍ਸ਼ਿਕੀਟਾ ਯਤੋ ਵੀਰੁਧਸ਼੍ਚ
ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ ਭਜਾਮਃ ॥ ੪॥

ਯਤੋ ਬੁਦ੍ਧਿਰਜ੍ਞਾਨਨਾਸ਼ੋ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੋਃ
ਯਤਃ ਸਮ੍ਪਦੋ ਭਕ੍ਤਸਨ੍ਤੋਸ਼ਿਕਾਃ ਸ੍ਯੁਃ ।
ਯਤੋ ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ੋ ਯਤਃ ਕਾਰ੍ਯਸਿਦ੍ਧਿਃ
ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ ਭਜਾਮਃ ॥ ੫॥

ਯਤਃ ਪੁਤ੍ਰਸਮ੍ਪਦ੍ਯਤੋ ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍ਥੋ
ਯਤੋऽਭਕ੍ਤਵਿਘ੍ਨਾਸ੍ਤਥਾਨੇਕਰੂਪਾਃ ।
ਯਤਃ ਸ਼ੋਕਮੋਹੌ ਯਤਃ ਕਾਮ ਏਵ
ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ ਭਜਾਮਃ ॥ ੬॥

ਯਤੋऽਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੋ ਬਭੂਵ
ਧਰਾਧਾਰਣੇऽਨੇਕਰੂਪੇ ਚ ਸ਼ਕ੍ਤਃ ।
ਯਤੋऽਨੇਕਧਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਲੋਕਾ ਹਿ ਨਾਨਾ
ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ ਭਜਾਮਃ ॥ ੭॥

ਯਤੋ ਵੇਦਵਾਚੋ ਵਿਕੁਣ੍ਠਾ ਮਨੋਭਿਃ
ਸਦਾ ਨੇਤਿ ਨੇਤੀਤਿ ਯਤ੍ਤਾ ਗਣਨ੍ਤਿ ।
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਂ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਭੂਤਂ
ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ ਭਜਾਮਃ ॥ ੮॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ।
ਪੁਨਰੂਚੇ ਗਣਾਧੀਸ਼ਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਤ੍ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਦਿਨਂ ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯਂ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੯॥

ਯੋ ਜਪੇਦਸ਼੍ਟਦਿਵਸਂ ਸ਼੍ਲੋਕਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਵਾਰਂ ਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਾਂ ਤੁ ਸੋऽਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧੀਰਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੦॥

ਯਃ ਪਠੇਨ੍ਮਾਸਮਾਤ੍ਰਂ ਤੁ ਦਸ਼ਵਾਰਂ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ।
ਸ ਮੋਚਯੇਦ੍ਬਨ੍ਧਗਤਂ ਰਾਜਵਧ੍ਯਂ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੧॥

ਵਿਦ੍ਯਾਕਾਮੋ ਲਭੇਦ੍ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਪੁਤ੍ਰਾਰ੍ਥੀ ਪੁਤ੍ਰਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਨ੍ ਲਭਤੇ ਸਰ੍ਵਾਨੇਕਵਿਂਸ਼ਤਿਵਾਰਤਃ ॥ ੧੨॥

ਯੋ ਜਪੇਤ੍ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਗਜਾਨਨਪਦੋ ਨਰਃ ।
ਏਵਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤਤੋ ਦੇਵਸ਼੍ਚਾਨ੍ਤਰ੍ਧਾਨਂ ਗਤਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੩॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top