Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Ganesha Ashtakam in Punjabi

Shri Ganeshashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਗਣਪਤਿ-ਪਰਿਵਾਰਂ ਚਾਰੁਕੇਯੂਰਹਾਰਂ ਗਿਰਿਧਰਵਰਸਾਰਂ ਯੋਗਿਨੀਚਕ੍ਰਚਾਰਮ੍ । ਭਵ-ਭਯ-ਪਰਿਹਾਰਂ ਦੁਃਖ-ਦਾਰਿਦ੍ਰਯ-ਦੂਰਂ ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਵਤਾਰਮ੍ ॥ ੧॥ ਅਖਿਲਮਲਵਿਨਾਸ਼ਂ ਪਾਣਿਨਾ ਧ੍ਵਸ੍ਤਪਾਸ਼ਂ var ਹਸ੍ਤਪਾਸ਼ਂ ਕਨਕਗਿਰਿਨਿਕਾਸ਼ਂ ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ੍ । ਭਵਭਵਗਿਰਿਨਾਸ਼ਂ ਮਾਲਤੀਤੀਰਵਾਸਂ ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਮਾਨਸੇ ਰਾਜਹਂਸਮ੍ ॥ ੨॥ ਵਿਵਿਧ-ਮਣਿ-ਮਯੂਖੈਃ ਸ਼ੋਭਮਾਨਂ ਵਿਦੂਰੈਃ ਕਨਕ-ਰਚਿਤ-ਚਿਤ੍ਰਂ ਕਣ੍ਠਦੇਸ਼ੇਵਿਚਿਤ੍ਰਂ । ਦਧਤਿ ਵਿਮਲਹਾਰਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਯਤ੍ਨਸਾਰਂ ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਵਤਾਰਮ੍ ॥ ੩॥ ਦੁਰਿਤਗਜਮਮਨ੍ਦਂ ਵਾਰਣੀਂ ਚੈਵ ਵੇਦਂ ਵਿਦਿਤਮਖਿਲਨਾਦਂ ਨਤ੍ਯਮਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਮ੍ । ਦਧਤਿ […]

Ganeshashtakam Lyrics in Punjabi | ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਯਤੋऽਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤੇਰਨਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਜੀਵਾ ਯਤੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਦਪ੍ਰਮੇਯਾ ਗੁਣਾਸ੍ਤੇ । ਯਤੋ ਭਾਤਿ ਸਰ੍ਵਂ ਤ੍ਰਿਧਾ ਭੇਦਭਿਨ੍ਨਂ ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ ਭਜਾਮਃ ॥ ੧॥ ਯਤਸ਼੍ਚਾਵਿਰਾਸੀਜ੍ਜਗਤ੍ਸਰ੍ਵਮੇਤ- ਤ੍ਤਥਾਬ੍ਜਾਸਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵਗੋ ਵਿਸ਼੍ਵਗੋਪ੍ਤਾ । ਤਥੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਯੋ ਦੇਵਸਙ੍ਘਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਃ ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ ਭਜਾਮਃ ॥ ੨॥ ਯਤੋ ਵਹ੍ਨਿਭਾਨੂ ਭਵੋ ਭੂਰ੍ਜਲਂ ਚ ਯਤਃ ਸਾਗਰਾਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾ ਵ੍ਯੋਮ ਵਾਯੁਃ । ਯਤਃ ਸ੍ਥਾਵਰਾ ਜਙ੍ਗਮਾ ਵਕ੍ਸ਼ਸਙ੍ਘਾ- ਸ੍ਸਦਾ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮੋ […]

Scroll to top