Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Gauripati Shatnam Stotram Lyrics in English | Lord Shiva Slokam

Gauripati Shatnam Stotram in English:

gauripatisatanamastotram
brhaspatiruvaca –
namo rudraya nilaya bhimaya paramatmane ।
kapardine suresaya vyomakesaya vai namah ॥ 1 ॥

brhaspatiji bole- rudra, nila, bhima aura paramatmako namaskara hai ।
kapardi (jatajutadhari), suresa (devataomke svami) tatha akasarupa
kesavale vyomakesako namaskara hai ॥ 1 ॥

vrsabhadhvajaya somaya somanathaya sambhave ।
digambaraya bhargaya umakantaya vai namah ॥ 2 ॥

jo apani dhvajamem vrsabhaka cihna dharana karaneke karana
vrsabhadhvaja haim, umake satha virajamana honese soma haim,
candramake bhi raksaka honese somanatha haim, una bhagavana sambhuko
namaskara hai । sampurna disaomko vastrarupamem dharana karaneke
karana jo digambara kahalate haim, bhajaniya tejah- svarupa honese
jinaka nama bharga hai, una umakantako namaskara hai ॥ 2 ॥

tapomayaya bhavyaya sivasresthaya visnave ।
vyalapriyaya vyalaya vyalanam pataye namah ॥ 3 ॥

jo tapomaya, bhavya (kalyanarupa), sivasrestha, visnurupa,
vyalapriya (sarpomko priya mananevale), vyala (sarpasvarupa) tatha
sarpomke svami haim, una bhagavanako namaskara hai ॥ 3 ॥

mahidharaya vyaghraya pasunam pataye namah ।
purantakaya simhaya sardulaya makhaya ca ॥ 4 ॥

jo mahidhara (prthviko dharana karanevale), vyaghra (visesarupase
su~ghanevale), pasupati (jivomke palaka), tripuranasaka,
simhasvarupa, sardularupa aura yajnamaya haim, una bhagavana sivako
namaskara hai ॥ 4 ॥

minaya minanathaya siddhaya paramesthine ।
kamantakaya buddhaya buddhinam pataye namah ॥ 5 ॥

jo matsyarupa, matsyomke svami, siddha tatha paramesthi haim,
jinhomne kamadevaka nasa kiya hai, jo jnanasvarupa tatha buddhi-
vrttiyomke svami haim, unako namaskara hai ॥ 5 ॥

kapotaya visistaya sistaya sakalatmane ।
vedaya vedajivaya vedaguhyaya vai namah ॥ 6 ॥

jo kapota (brahmaji jinake putra haim), visista (sarvasrestha),
sista (sadhu purusa) tatha sarvatma haim, unhem namaskara hai ।
jo vedasvarupa, vedako jivana denevale tatha vedommem chipe hue guḍha़
tattva haim, unako namaskara hai ॥ 6 ॥

dirghaya dirgharupaya dirgharthayavinasine ।
namo jagatpratisthaya vyomarupaya vai namah ॥ 7 ॥

jo dirgha, dirgharupa, dirgharthasvarupa tatha avinasi haim, jinamem
hi sampurna jagatki sthiti hai, unhem namaskara hai tatha jo sarvavyapi
vyomarupa haim, unhem namaskara hai ॥ 7 ॥

gajasuramahakalayandhakasurabhedine ।
nilalohitasuklaya canḍamunḍapriyaya ca ॥ 8 ॥

jo gajasurake mahana kala haim, jinhomne andhakasuraka vinasa
kiya hai, jo nila, lohita aura suklarupa haim tatha canḍa- munḍa
namaka parsada jinhem visesa priya haim, una bhagavana (siva) –
ko namaskara hai ॥ 8 ॥

bhaktipriyaya devaya jnatre jnanavyayaya ca ।
mahesaya namastubhyam mahadeva haraya ca ॥ 9 ॥

jinako bhakti priya hai, jo dyutimana devata haim, jnata aura jnana
haim, jinake svarupamem kabhi koi vikara nahim hota, jo mahesa,
mahadeva tatha hara namase prasiddha haim, unako namaskara hai ॥ 9 ॥

trinetraya trivedaya vedaṅgaya namo namah ।
arthaya cartharupaya paramarthaya vai namah ॥ 10 ॥

jinake tina netra haim, tinom veda aura vedamga jinake svarupa haim,
una bhagavana samkarako namaskara hai! namaskara hai! jo artha
(dhana), artharupa (kama) tatha paramartha (moksasvarupa) haim,
una bhagavanako namaskara hai! ॥ 10 ॥

visvabhupaya visvaya visvanathaya vai namah ।
saṅkaraya ca kalaya kalavayavarupine ॥ 11 ॥

jo sampurna visvaki bhumike palaka, visvarupa, visvanatha,
samkara, kala tatha kalavayavarupa haim, unhem namaskara hai ॥ 11 ॥

arupaya virupaya suksmasuksmaya vai namah ।
smasanavasine bhuyo namaste krttivasase ॥ 12 ॥

jo rupahina, vikrtarupavale tatha suksmase bhi suksma haim,
unako namaskara hai, jo smasanabhumimem nivasa karanevale tatha
vyaghracarmamaya vastra dharana karanevale haim, unhem punah namaskara
hai ॥ 12 ॥

sasaṅkasekharayesayograbhumisayaya ca ।
durgaya durgaparaya durgavayavasaksine ॥ 13 ॥

jo isvara hokara bhi bhayanaka bhumimem sayana karate haim, una
bhagavana candrasekharako namaskara hai । jo durgama haim, jinaka
para pana atyanta kathina hai tatha jo durgama avayavomke saksi
athava durgarupa parvatike saba amgomka darsana karanevale haim,
una bhagavan sivako namaskara hai ॥ 13 ॥

liṅgarupaya liṅgaya liṅganam pataye namah ।
namah pralayarupaya pranavarthaya vai namah ॥ 14 ॥

jo limgarupa, limga (karana) tatha karanomke bhi adhipati haim,
unhem namaskara hai । mahapralayarupa rudrako namaskara hai। pranavake
arthabhuta brahmarupa sivako namaskara hai ॥ 14 ॥

namo namah karanakaranaya
mrtyunajayayatmabhavasvarupine ।
srityambakayasitakanthasarva
gauripate sakalamaṅgalahetave namah ॥ 15 ॥

jo karanomke bhi karana, mrtyumjaya tatha svayambhurupa haim, unhem
namaskara hai । he sritrmbaka! he asitakantha! he sarva! he gauripate!
apa sampurna mamgalomke hetu haim; apako namaskara hai ॥ 15 ॥

॥ iti gauripatisatanamastotram sampurnam ॥

॥ isa prakara gauripatisatanamastotra sampurna hua ॥

Also Read:

Gauripati Shatnam Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top