Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Gauripati Shatnam Stotram Lyrics in Punjabi | Lord Shiva Slokam

Gauripati Shatnam Stotram in Punjabi:

ਗੌਰੀਪਤਿਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਬਹਸ੍ਪਤਿਰੁਵਾਚ –
ਨਮੋ ਰੁਦ੍ਰਾਯ ਨੀਲਾਯ ਭੀਮਾਯ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਕਪਰ੍ਦਿਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ਾਯ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ॥ ੧ ॥

ਬਹਸ੍ਪਤਿਜੀ ਬੋਲੇ- ਰੁਦ੍ਰ, ਨੀਲ, ਭੀਮ ਔਰ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ।
ਕਪਰ੍ਦੀ (ਜਟਾਜੂਟਧਾਰੀ) , ਸੁਰੇਸ਼ (ਦੇਵਤਾਓਂਕੇ ਸ੍ਵਾਮੀ) ਤਥਾ ਆਕਾਸ਼ਰੂਪ
ਕੇਸ਼ਵਾਲੇ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜਾਯ ਸੋਮਾਯ ਸੋਮਨਾਥਾਯ ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ।
ਦਿਗਮ੍ਬਰਾਯ ਭਰ੍ਗਾਯ ਉਮਾਕਾਨ੍ਤਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ॥ ੨ ॥

ਜੋ ਅਪਨੀ ਧ੍ਵਜਾਮੇਂ ਵਸ਼ਭਕਾ ਚਿਹ੍ਨ ਧਾਰਣ ਕਰਨੇਕੇ ਕਾਰਣ
ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜ ਹੈਂ, ਉਮਾਕੇ ਸਾਥ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਨੇਸੇ ਸੋਮ ਹੈਂ,
ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਕੇ ਭੀ ਰਕ੍ਸ਼ਕ ਹੋਨੇਸੇ ਸੋਮਨਾਥ ਹੈਂ, ਉਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਮ੍ਭੁਕੋ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ । ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣ ਦਿਸ਼ਾਓਂਕੋ ਵਸ੍ਤ੍ਰਰੂਪਮੇਂ ਧਾਰਣ ਕਰਨੇਕੇ
ਕਾਰਣ ਜੋ ਦਿਗਮ੍ਬਰ ਕਹਲਾਤੇ ਹੈਂ, ਭਜਨੀਯ ਤੇਜਃ- ਸ੍ਵਰੂਪ ਹੋਨੇਸੇ
ਜਿਨਕਾ ਨਾਮ ਭਰ੍ਗ ਹੈ, ਉਨ ਉਮਾਕਾਨ੍ਤਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਤਪੋਮਯਾਯ ਭਵ੍ਯਾਯ ਸ਼ਿਵਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ।
ਵ੍ਯਾਲਪ੍ਰਿਯਾਯ ਵ੍ਯਾਲਾਯ ਵ੍ਯਾਲਾਨਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੩ ॥

ਜੋ ਤਪੋਮਯ, ਭਵ੍ਯ (ਕਲ੍ਯਾਣਰੂਪ) , ਸ਼ਿਵਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ, ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪ,
ਵ੍ਯਾਲਪ੍ਰਿਯ (ਸਰ੍ਪੋਂਕੋ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨਨੇਵਾਲੇ) , ਵ੍ਯਾਲ (ਸਰ੍ਪਸ੍ਵਰੂਪ) ਤਥਾ
ਸਰ੍ਪੋਂਕੇ ਸ੍ਵਾਮੀ ਹੈਂ, ਉਨ ਭਗਵਾਨਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੩ ॥

ਮਹੀਧਰਾਯ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਯ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਪੁਰਾਨ੍ਤਕਾਯ ਸਿਂਹਾਯ ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਾਯ ਮਖਾਯ ਚ ॥ ੪ ॥

ਜੋ ਮਹੀਧਰ (ਪਥ੍ਵੀਕੋ ਧਾਰਣ ਕਰਨੇਵਾਲੇ) , ਵ੍ਯਾਘ੍ਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਰੂਪਸੇ
ਸੂਁਘਨੇਵਾਲੇ) , ਪਸ਼ੁਪਤਿ (ਜੀਵੋਂਕੇ ਪਾਲਕ) , ਤ੍ਰਿਪੁਰਨਾਸ਼ਕ,
ਸਿਂਹਸ੍ਵਰੂਪ, ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਰੂਪ ਔਰ ਯਜ੍ਞਮਯ ਹੈਂ, ਉਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵਕੋ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੪ ॥

ਮੀਨਾਯ ਮੀਨਨਾਥਾਯ ਸਿਦ੍ਧਾਯ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨੇ ।
ਕਾਮਾਨ੍ਤਕਾਯ ਬੁਦ੍ਧਾਯ ਬੁਦ੍ਧੀਨਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੫ ॥

ਜੋ ਮਤ੍ਸ੍ਯਰੂਪ, ਮਤ੍ਸ੍ਯੋਂਕੇ ਸ੍ਵਾਮੀ, ਸਿਦ੍ਧ ਤਥਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠੀ ਹੈਂ,
ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਾਮਦੇਵਕਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਯਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਵਰੂਪ ਤਥਾ ਬੁਦ੍ਧਿ-
ਵਤ੍ਤਿਯੋਂਕੇ ਸ੍ਵਾਮੀ ਹੈਂ, ਉਨਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੫ ॥

ਕਪੋਤਾਯ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਯ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਯ ਸਕਲਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਵੇਦਾਯ ਵੇਦਜੀਵਾਯ ਵੇਦਗੁਹ੍ਯਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ॥ ੬ ॥

ਜੋ ਕਪੋਤ (ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਜੀ ਜਿਨਕੇ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈਂ) , ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟ (ਸਰ੍ਵਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ),
ਸ਼ਿਸ਼੍ਟ (ਸਾਧੁ ਪੁਰੁਸ਼) ਤਥਾ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਹੈਂ, ਉਨ੍ਹੇਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ।
ਜੋ ਵੇਦਸ੍ਵਰੂਪ, ਵੇਦਕੋ ਜੀਵਨ ਦੇਨੇਵਾਲੇ ਤਥਾ ਵੇਦੋਂਮੇਂ ਛਿਪੇ ਹੁਏ ਗੂਢ़
ਤਤ੍ਤ੍ਵ ਹੈਂ, ਉਨਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੬ ॥

ਦੀਰ੍ਘਾਯ ਦੀਰ੍ਘਰੂਪਾਯ ਦੀਰ੍ਘਾਰ੍ਥਾਯਾਵਿਨਾਸ਼ਿਨੇ ।
ਨਮੋ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਯ ਵ੍ਯੋਮਰੂਪਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ॥ ੭ ॥

ਜੋ ਦੀਰ੍ਘ, ਦੀਰ੍ਘਰੂਪ, ਦੀਰ੍ਘਾਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪ ਤਥਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈਂ, ਜਿਨਮੇਂ
ਹੀ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣ ਜਗਤ੍ਕੀ ਸ੍ਥਿਤਿ ਹੈ, ਉਨ੍ਹੇਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ਤਥਾ ਜੋ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਪੀ
ਵ੍ਯੋਮਰੂਪ ਹੈਂ, ਉਨ੍ਹੇਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੭ ॥

ਗਜਾਸੁਰਮਹਾਕਾਲਾਯਾਨ੍ਧਕਾਸੁਰਭੇਦਿਨੇ ।
ਨੀਲਲੋਹਿਤਸ਼ੁਕ੍ਲਾਯ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਪ੍ਰਿਯਾਯ ਚ ॥ ੮ ॥

ਜੋ ਗਜਾਸੁਰਕੇ ਮਹਾਨ ਕਾਲ ਹੈਂ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਅਨ੍ਧਕਾਸੁਰਕਾ ਵਿਨਾਸ਼
ਕਿਯਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਲ, ਲੋਹਿਤ ਔਰ ਸ਼ੁਕ੍ਲਰੂਪ ਹੈਂ ਤਥਾ ਚਣ੍ਡ- ਮੁਣ੍ਡ
ਨਾਮਕ ਪਾਰ੍ਸ਼ਦ ਜਿਨ੍ਹੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਿਯ ਹੈਂ, ਉਨ ਭਗਵਾਨ (ਸ਼ਿਵ) –
ਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੮ ॥

ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਦੇਵਾਯ ਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ ਜ੍ਞਾਨਾਵ੍ਯਯਾਯ ਚ ।
ਮਹੇਸ਼ਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਮਹਾਦੇਵ ਹਰਾਯ ਚ ॥ ੯ ॥

ਜਿਨਕੋ ਭਕ੍ਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਹੈ, ਜੋ ਦ੍ਯੁਤਿਮਾਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈਂ, ਜ੍ਞਾਤਾ ਔਰ ਜ੍ਞਾਨ
ਹੈਂ, ਜਿਨਕੇ ਸ੍ਵਰੂਪਮੇਂ ਕਭੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਜੋ ਮਹੇਸ਼,
ਮਹਾਦੇਵ ਤਥਾ ਹਰ ਨਾਮਸੇ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧ ਹੈਂ, ਉਨਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੯ ॥

ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਯ ਤ੍ਰਿਵੇਦਾਯ ਵੇਦਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਰ੍ਥਾਯ ਚਾਰ੍ਥਰੂਪਾਯ ਪਰਮਾਰ੍ਥਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ਜਿਨਕੇ ਤੀਨ ਨੇਤ੍ਰ ਹੈਂ, ਤੀਨੋਂ ਵੇਦ ਔਰ ਵੇਦਾਂਗ ਜਿਨਕੇ ਸ੍ਵਰੂਪ ਹੈਂ,
ਉਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਂਕਰਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ! ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ! ਜੋ ਅਰ੍ਥ
(ਧਨ) , ਅਰ੍ਥਰੂਪ (ਕਾਮ) ਤਥਾ ਪਰਮਾਰ੍ਥ (ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪ) ਹੈਂ,
ਉਨ ਭਗਵਾਨਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ! ॥ ੧੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਭੂਪਾਯ ਵਿਸ਼੍ਵਾਯ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਚ ਕਾਲਾਯ ਕਾਲਾਵਯਵਰੂਪਿਣੇ ॥ ੧੧ ॥

ਜੋ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣ ਵਿਸ਼੍ਵਕੀ ਭੂਮਿਕੇ ਪਾਲਕ, ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪ, ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥ,
ਸ਼ਂਕਰ, ਕਾਲ ਤਥਾ ਕਾਲਾਵਯਵਰੂਪ ਹੈਂ, ਉਨ੍ਹੇਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੧੧ ॥

ਅਰੂਪਾਯ ਵਿਰੂਪਾਯ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸਿਨੇ ਭੂਯੋ ਨਮਸ੍ਤੇ ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਸੇ ॥ ੧੨ ॥

ਜੋ ਰੂਪਹੀਨ, ਵਿਕਤਰੂਪਵਾਲੇ ਤਥਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਸੇ ਭੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਹੈਂ,
ਉਨਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਭੂਮਿਮੇਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨੇਵਾਲੇ ਤਥਾ
ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਮਯ ਵਸ੍ਤ੍ਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨੇਵਾਲੇ ਹੈਂ, ਉਨ੍ਹੇਂ ਪੁਨਃ ਨਮਸ੍ਕਾਰ
ਹੈ ॥ ੧੨ ॥

ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਸ਼ੇਖਰਾਯੇਸ਼ਾਯੋਗ੍ਰਭੂਮਿਸ਼ਯਾਯ ਚ ।
ਦੁਰ੍ਗਾਯ ਦੁਰ੍ਗਪਾਰਾਯ ਦੁਰ੍ਗਾਵਯਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ॥ ੧੩ ॥

ਜੋ ਈਸ਼੍ਵਰ ਹੋਕਰ ਭੀ ਭਯਾਨਕ ਭੂਮਿਮੇਂ ਸ਼ਯਨ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਉਨ
ਭਗਵਾਨ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ । ਜੋ ਦੁਰ੍ਗਮ ਹੈਂ, ਜਿਨਕਾ
ਪਾਰ ਪਾਨਾ ਅਤ੍ਯਨ੍ਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਤਥਾ ਜੋ ਦੁਰ੍ਗਮ ਅਵਯਵੋਂਕੇ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ
ਅਥਵਾ ਦੁਰ੍ਗਾਰੂਪਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀਕੇ ਸਬ ਅਂਗੋਂਕਾ ਦਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰਨੇਵਾਲੇ ਹੈਂ,
ਉਨ ਭਗਵਾਨ੍ ਸ਼ਿਵਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੧੩ ॥

ਲਿਙ੍ਗਰੂਪਾਯ ਲਿਙ੍ਗਾਯ ਲਿਙ੍ਗਾਨਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਪ੍ਰਲਯਰੂਪਾਯ ਪ੍ਰਣਵਾਰ੍ਥਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ॥ ੧੪ ॥

ਜੋ ਲਿਂਗਰੂਪ, ਲਿਂਗ (ਕਾਰਣ) ਤਥਾ ਕਾਰਣੋਂਕੇ ਭੀ ਅਧਿਪਤਿ ਹੈਂ,
ਉਨ੍ਹੇਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ । ਮਹਾਪ੍ਰਲਯਰੂਪ ਰੁਦ੍ਰਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਵਕੇ
ਅਰ੍ਥਭੂਤ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪ ਸ਼ਿਵਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੧੪ ॥

ਨਮੋ ਨਮਃ ਕਾਰਣਕਾਰਣਾਯ
ਮਤ੍ਯੁਞਜਯਾਯਾਤ੍ਮਭਵਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਯਮ੍ਬਕਾਯਾਸਿਤਕਣ੍ਠਸ਼ਰ੍ਵ
ਗੌਰੀਪਤੇ ਸਕਲਮਙ੍ਗਲਹੇਤਵੇ ਨਮਃ ॥ ੧੫ ॥

ਜੋ ਕਾਰਣੋਂਕੇ ਭੀ ਕਾਰਣ, ਮਤ੍ਯੁਂਜਯ ਤਥਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਰੂਪ ਹੈਂ, ਉਨ੍ਹੇਂ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ । ਹੇ ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਰ੍ਮ੍ਬਕ! ਹੇ ਅਸਿਤਕਣ੍ਠ! ਹੇ ਸ਼ਰ੍ਵ! ਹੇ ਗੌਰੀਪਤੇ!
ਆਪ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣ ਮਂਗਲੋਂਕੇ ਹੇਤੁ ਹੈਂ; ਆਪਕੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥ ੧੫ ॥

॥ ਇਤਿ ਗੌਰੀਪਤਿਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੌਰੀਪਤਿਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣ ਹੁਆ ॥

Also Read:

Gauripati Shatnam Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top