Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gauripati Shatnam Stotram Lyrics in Bengali | Lord Shiva Slokam

Gauripati Shatnam Stotram in Bengali:

গৌরীপতিশতনামস্তোত্রম্
বৃহস্পতিরুবাচ –
নমো রুদ্রায় নীলায় ভীমায় পরমাত্মনে ।
কপর্দিনে সুরেশায় ব্যোমকেশায় বৈ নমঃ ॥ ১ ॥

বৃহস্পতিজী বোলে- রুদ্র, নীল, ভীম ঔর পরমাত্মাকো নমস্কার হৈ ।
কপর্দী (জটাজূটধারী) , সুরেশ (দেবতাওংকে স্বামী) তথা আকাশরূপ
কেশবালে ব্যোমকেশকো নমস্কার হৈ ॥ ১ ॥

বৃষভধ্বজায় সোমায় সোমনাথায় শম্ভবে ।
দিগম্বরায় ভর্গায় উমাকান্তায় বৈ নমঃ ॥ ২ ॥

জো অপনী ধ্বজামেং বৃষভকা চিহ্ন ধারণ করনেকে কারণ
বৃষভধ্বজ হৈং, উমাকে সাথ বিরাজমান হোনেসে সোম হৈং,
চন্দ্রমাকে ভী রক্ষক হোনেসে সোমনাথ হৈং, উন ভগবান শম্ভুকো
নমস্কার হৈ । সম্পূর্ণ দিশাওংকো বস্ত্ররূপমেং ধারণ করনেকে
কারণ জো দিগম্বর কহলাতে হৈং, ভজনীয় তেজঃ- স্বরূপ হোনেসে
জিনকা নাম ভর্গ হৈ, উন উমাকান্তকো নমস্কার হৈ ॥ ২ ॥

তপোময়ায় ভব্যায় শিবশ্রেষ্ঠায় বিষ্ণবে ।
ব্যালপ্রিয়ায় ব্যালায় ব্যালানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩ ॥

জো তপোময়, ভব্য (কল্যাণরূপ) , শিবশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুরূপ,
ব্যালপ্রিয় (সর্পোংকো প্রিয় মাননেবালে) , ব্যাল (সর্পস্বরূপ) তথা
সর্পোংকে স্বামী হৈং, উন ভগবানকো নমস্কার হৈ ॥ ৩ ॥

মহীধরায় ব্যাঘ্রায় পশূনাং পতয়ে নমঃ ।
পুরান্তকায় সিংহায় শার্দূলায় মখায় চ ॥ ৪ ॥

জো মহীধর (পৃথ্বীকো ধারণ করনেবালে) , ব্যাঘ্র (বিশেষরূপসে
সূঁঘনেবালে) , পশুপতি (জীবোংকে পালক) , ত্রিপুরনাশক,
সিংহস্বরূপ, শার্দূলরূপ ঔর য়জ্ঞময় হৈং, উন ভগবান শিবকো
নমস্কার হৈ ॥ ৪ ॥

মীনায় মীননাথায় সিদ্ধায় পরমেষ্ঠিনে ।
কামান্তকায় বুদ্ধায় বুদ্ধীনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৫ ॥

জো মত্স্যরূপ, মত্স্যোংকে স্বামী, সিদ্ধ তথা পরমেষ্ঠী হৈং,
জিন্হোংনে কামদেবকা নাশ কিয়া হৈ, জো জ্ঞানস্বরূপ তথা বুদ্ধি-
বৃত্তিয়োংকে স্বামী হৈং, উনকো নমস্কার হৈ ॥ ৫ ॥

কপোতায় বিশিষ্টায় শিষ্টায় সকলাত্মনে ।
বেদায় বেদজীবায় বেদগুহ্যায় বৈ নমঃ ॥ ৬ ॥

জো কপোত (ব্রহ্মাজী জিনকে পুত্র হৈং) , বিশিষ্ট (সর্বশ্রেষ্ঠ),
শিষ্ট (সাধু পুরুষ) তথা সর্বাত্মা হৈং, উন্হেং নমস্কার হৈ ।
জো বেদস্বরূপ, বেদকো জীবন দেনেবালে তথা বেদোংমেং ছিপে হুএ গূঢ़
তত্ত্ব হৈং, উনকো নমস্কার হৈ ॥ ৬ ॥

দীর্ঘায় দীর্ঘরূপায় দীর্ঘার্থায়াবিনাশিনে ।
নমো জগত্প্রতিষ্ঠায় ব্যোমরূপায় বৈ নমঃ ॥ ৭ ॥

জো দীর্ঘ, দীর্ঘরূপ, দীর্ঘার্থস্বরূপ তথা অবিনাশী হৈং, জিনমেং
হী সম্পূর্ণ জগত্কী স্থিতি হৈ, উন্হেং নমস্কার হৈ তথা জো সর্বব্যাপী
ব্যোমরূপ হৈং, উন্হেং নমস্কার হৈ ॥ ৭ ॥

গজাসুরমহাকালায়ান্ধকাসুরভেদিনে ।
নীললোহিতশুক্লায় চণ্ডমুণ্ডপ্রিয়ায় চ ॥ ৮ ॥

জো গজাসুরকে মহান কাল হৈং, জিন্হোংনে অন্ধকাসুরকা বিনাশ
কিয়া হৈ, জো নীল, লোহিত ঔর শুক্লরূপ হৈং তথা চণ্ড- মুণ্ড
নামক পার্ষদ জিন্হেং বিশেষ প্রিয় হৈং, উন ভগবান (শিব) –
কো নমস্কার হৈ ॥ ৮ ॥

ভক্তিপ্রিয়ায় দেবায় জ্ঞাত্রে জ্ঞানাব্যয়ায় চ ।
মহেশায় নমস্তুভ্যং মহাদেব হরায় চ ॥ ৯ ॥

জিনকো ভক্তি প্রিয় হৈ, জো দ্যুতিমান দেবতা হৈং, জ্ঞাতা ঔর জ্ঞান
হৈং, জিনকে স্বরূপমেং কভী কোঈ বিকার নহীং হোতা, জো মহেশ,
মহাদেব তথা হর নামসে প্রসিদ্ধ হৈং, উনকো নমস্কার হৈ ॥ ৯ ॥

ত্রিনেত্রায় ত্রিবেদায় বেদাঙ্গায় নমো নমঃ ।
অর্থায় চার্থরূপায় পরমার্থায় বৈ নমঃ ॥ ১০ ॥

জিনকে তীন নেত্র হৈং, তীনোং বেদ ঔর বেদাংগ জিনকে স্বরূপ হৈং,
উন ভগবান শংকরকো নমস্কার হৈ! নমস্কার হৈ! জো অর্থ
(ধন) , অর্থরূপ (কাম) তথা পরমার্থ (মোক্ষস্বরূপ) হৈং,
উন ভগবানকো নমস্কার হৈ! ॥ ১০ ॥

বিশ্বভূপায় বিশ্বায় বিশ্বনাথায় বৈ নমঃ ।
শঙ্করায় চ কালায় কালাবয়বরূপিণে ॥ ১১ ॥

জো সম্পূর্ণ বিশ্বকী ভূমিকে পালক, বিশ্বরূপ, বিশ্বনাথ,
শংকর, কাল তথা কালাবয়বরূপ হৈং, উন্হেং নমস্কার হৈ ॥ ১১ ॥

অরূপায় বিরূপায় সূক্ষ্মসূক্ষ্মায় বৈ নমঃ ।
শ্মশানবাসিনে ভূয়ো নমস্তে কৃত্তিবাসসে ॥ ১২ ॥

জো রূপহীন, বিকৃতরূপবালে তথা সূক্ষ্মসে ভী সূক্ষ্ম হৈং,
উনকো নমস্কার হৈ, জো শ্মশানভূমিমেং নিবাস করনেবালে তথা
ব্যাঘ্রচর্মময় বস্ত্র ধারণ করনেবালে হৈং, উন্হেং পুনঃ নমস্কার
হৈ ॥ ১২ ॥

শশাঙ্কশেখরায়েশায়োগ্রভূমিশয়ায় চ ।
দুর্গায় দুর্গপারায় দুর্গাবয়বসাক্ষিণে ॥ ১৩ ॥

জো ঈশ্বর হোকর ভী ভয়ানক ভূমিমেং শয়ন করতে হৈং, উন
ভগবান চন্দ্রশেখরকো নমস্কার হৈ । জো দুর্গম হৈং, জিনকা
পার পানা অত্যন্ত কঠিন হৈ তথা জো দুর্গম অবয়বোংকে সাক্ষী
অথবা দুর্গারূপা পার্বতীকে সব অংগোংকা দর্শন করনেবালে হৈং,
উন ভগবান্ শিবকো নমস্কার হৈ ॥ ১৩ ॥

লিঙ্গরূপায় লিঙ্গায় লিঙ্গানাং পতয়ে নমঃ ।
নমঃ প্রলয়রূপায় প্রণবার্থায় বৈ নমঃ ॥ ১৪ ॥

জো লিংগরূপ, লিংগ (কারণ) তথা কারণোংকে ভী অধিপতি হৈং,
উন্হেং নমস্কার হৈ । মহাপ্রলয়রূপ রুদ্রকো নমস্কার হৈ। প্রণবকে
অর্থভূত ব্রহ্মরূপ শিবকো নমস্কার হৈ ॥ ১৪ ॥

নমো নমঃ কারণকারণায়
মৃত্যুঞজয়ায়াত্মভবস্বরূপিণে ।
শ্রীত্যম্বকায়াসিতকণ্ঠশর্ব
গৌরীপতে সকলমঙ্গলহেতবে নমঃ ॥ ১৫ ॥

জো কারণোংকে ভী কারণ, মৃত্যুংজয় তথা স্বয়ম্ভূরূপ হৈং, উন্হেং
নমস্কার হৈ । হে শ্রীত্র্ম্বক! হে অসিতকণ্ঠ! হে শর্ব! হে গৌরীপতে!
আপ সম্পূর্ণ মংগলোংকে হেতু হৈং; আপকো নমস্কার হৈ ॥ ১৫ ॥

॥ ইতি গৌরীপতিশতনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

॥ ইস প্রকার গৌরীপতিশতনামস্তোত্র সম্পূর্ণ হুআ ॥

Also Read:

Gauripati Shatnam Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gauripati Shatnam Stotram Lyrics in Bengali | Lord Shiva Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top