Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Hansa Upanishad Lyrics in Kannada

Hansa Upanishad 15 in Kannada:

॥ ಹಂಸೋಪನಿಷತ್ ॥
ಹಂಸಾಖ್ಯೋಪನಿಷತ್ಪ್ರೋಕ್ತನಾದಾಲಿರ್ಯತ್ರ ವಿಶ್ರಮೇತ್ ।
ತದಾಧಾರಂ ನಿರಾಧಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರಮಹಂ ಮಹಃ ॥

ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಇತಿ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಗೌತಮ ಉವಾಚ ।
ಭಗವನ್ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಬೋಧೋ ಹಿ ಕೇನೋಪಾಯೇನ ಜಾಯತೇ ॥ 1 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ ।
ವಿಚಾರ್ಯ ಸರ್ವವೇದೇಷು ಮತಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪಿನಾಕಿನಃ ।
ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ಕಥಿತಂ ತತ್ತ್ವಂ ಶೃಣು ಗೌತಮ ತನ್ಮಮ ॥ 2 ॥

ಅನಾಖ್ಯೇಯಮಿದಂ ಗುಹ್ಯಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಕೋಶಸಂನಿಭಂ ।
ಹಂಸಸ್ಯಾಕೃತಿವಿಸ್ತಾರಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ॥ 3 ॥

ಅಥ ಹಂಸಪರಮಹಂಸನಿರ್ಣಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ಶಾಂತಾಯ ದಾಂತಾಯ ಗುರುಭಕ್ತಾಯ ।
ಹಂಸಹಂಸೇತಿ ಸದಾ ಧ್ಯಾಯನ್ಸರ್ವೇಷು ದೇಹೇಷು ವ್ಯಾಪ್ಯ ವರ್ತತೇ ॥

ಯಥಾ ಹ್ಯಗ್ನಿಃ ಕಾಷ್ಠೇಷು ತಿಲೇಷು ತೈಲಮಿವ ತಂ ವಿದಿತ್ವಾ
ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ ।
ಗುದಮವಷ್ಟಭ್ಯಾಧಾರಾದ್ವಾಯುಮುತ್ಥಾಪ್ಯಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾಂ ತ್ರಿಃ
ಪ್ರದಿಕ್ಷಿಣೀಕೃತ್ಯ ಮಣಿಪೂರಕಂ ಚ ಗತ್ವಾ ಅನಾಹತಮತಿಕ್ರಮ್ಯ
ವಿಶುದ್ಧೌ
ಪ್ರಾಣಾನ್ನಿರುಧ್ಯಾಜ್ಞಾಮನುಧ್ಯಾಯನ್ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಂ ಧ್ಯಾಯನ್
ತ್ರಿಮಾತ್ರೋಽಹಮಿತ್ಯೇವಂ ಸರ್ವದಾ ಧ್ಯಾಯನ್ । ಅಥೋ
ನಾದಮಾಧಾರಾದ್ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಪರ್ಯಂತಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಂ
ಸ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ॥ 1 ॥

ಅಥ ಹಂಸ ಋಷಿಃ । ಅವ್ಯಕ್ತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ । ಪರಮಹಂಸೋ
ದೇವತಾ । ಅಹಮಿತಿ ಬೀಜಂ । ಸ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಸೋಽಹಮಿತಿ ಕೀಲಕಂ । ಷಟ್ ಸಂಖ್ಯಯಾ
ಅಹೋರಾತ್ರಯೋರೇಕವಿಂಶತಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಷಟ್ ಶತಾನ್ಯಧಿಕಾನಿ
ಭವಂತಿ ।
ಸೂರ್ಯಾಯ ಸೋಮಾಯ ನಿರಂಜನಾಯ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ತನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ
ಪ್ರಚೋದಯಾದಿತಿ ಅಗ್ನೀಷೋಮಾಭ್ಯಾಂ ವೌಷಟ್
ಹೃದಯಾದ್ಯಂಗನ್ಯಾಸಕರನ್ಯಾಸೌ ಭವತಃ । ಏವಂ ಕೃತ್ವಾ ಹೃದಯೇ
ಅಷ್ಟದಲೇ ಹಂಸಾತ್ಮಾನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ । ಅಗ್ನೀಷೋಮೌ
ಪಕ್ಷಾವೋಂಕಾರಃ ಶಿರೋ ಬಿಂದುಸ್ತು ನೇತ್ರಂ ಮುಖಂ ರುದ್ರೋ ರುದ್ರಾಣೀ
ಚರಣೌ ಬಾಹೂ ಕಾಲಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚೋಭೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಭವತಃ ।
ಪಶ್ಯತ್ಯನಾಗಾರಶ್ಚ ಶಿಷ್ಟೋಭಯಪಾರ್ಶ್ವೇ ಭವತಃ । ಏಷೋಽಸೌ
ಪರಮಹಂಸೋ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಃ । ಯೇನೇದಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ।
ತಸ್ಯಾಷ್ಟಧಾ ವೃತ್ತಿರ್ಭವತಿ । ಪೂರ್ವದಲೇ ಪುಣ್ಯೇ ಮತಿಃ ಆಗ್ನೇಯೇ
ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯಾದಯೋ ಭವಂತಿ ಯಾಮ್ಯೇ ಕ್ರೂರೇ ಮತಿಃ ನೈರೃತೇ ಪಾಪೇ
ಮನೀಷಾ ವಾರುಣ್ಯಾಂ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಯವ್ಯೇ ಗಮನಾದೌ ಬುದ್ಧಿಃ ಸೌಮ್ಯೇ
ರತಿಪ್ರೀತಿಃ ಈಶಾನೇ ದ್ರವ್ಯಾದಾನಂ ಮಧ್ಯೇ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಕೇಸರೇ
ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥಾ ಕರ್ಣಿಕಾಯಾಂ ಸ್ವಪ್ನಂ ಲಿಂಗೇ ಸುಷುಪ್ತಿಃ ಪದ್ಮತ್ಯಾಗೇ
ತುರೀಯಂ ಯದಾ ಹಂಸೋ ನಾದೇ ಲೀನೋ ಭವತಿ ತದಾ
ತುರ್ಯಾತೀತಮುನ್ಮನನಮಜಪೋಪಸಂಹಾರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ । ಏವಂ ಸರ್ವಂ
ಹಂಸವಶಾತ್ತಸ್ಮಾನ್ಮನೋ ಹಂಸೋ ವಿಚಾರ್ಯತೇ । ಸ ಏವ ಜಪಕೋಟ್ಯಾ
ನಾದಮನುಭವತಿ ಏವಂ ಸರ್ವಂ ಹಂಸವಶಾನ್ನಾದೋ ದಶವಿಧೋ ಜಾಯತೇ
। ಚಿಣೀತಿ ಪ್ರಥಮಃ । ಚಿಂಚಿಣೀತಿ ದ್ವಿತೀಯಃ ।
ಘಂಟಾನಾದಸ್ತೃತೀಯಃ । ಶಂಖನಾದಶ್ಚತುರ್ಥಃ ।
ಪಂಚಮತಂತ್ರೀನಾದಃ । ಷಷ್ಠಸ್ತಾಲನಾದಃ । ಸಪ್ತಮೋ ವೇಣುನಾದಃ
। ಅಷ್ಟಮೋ ಮೃದಂಗನಾದಃ । ನವಮೋ ಭೇರೀನಾದಃ ।
ದಶಮೋ ಮೇಘನಾದಃ । ನವಮಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ದಶಮಮೇವಾಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಪ್ರಥಮೇ ಚಿಂಚಿಣೀಗಾತ್ರಂ ದ್ವಿತೀಯೇ ಗಾತ್ರಭಂಜನಂ । ತೃತೀಯೇ
ಖೇದನಂ ಯಾತಿ ಚತುರ್ಥೇ ಕಂಪತೇ ಶಿರಃ ॥

ಪಂಚಮೇ ಸ್ರವತೇ ತಾಲು ಷಷ್ಠೇಽಮೃತನಿಷೇವಣಂ । ಸಪ್ತಮೇ
ಗೂಢವಿಜ್ಞಾನಂ ಪರಾ ವಾಚಾ ತಥಾಷ್ಟಮೇ ॥

ಅದೃಶ್ಯಂ ನವಮೇ ದೇಹಂ ದಿವ್ಯಂ ಚಕ್ಷುಸ್ತಥಾಮಲಂ । ದಶಮೇ
ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಸಂನಿಧೌ ॥

ತಸ್ಮಿನ್ಮನೋ ವಿಲೀಯತೇ ಮನಸಿ ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪೇ ದಗ್ಧೇ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ
ಸದಾಶಿವಃ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತ್ರಾವಸ್ಥಿತಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಶುದ್ಧೋ
ಬುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿರಂಜನಃ ಶಾಂತಃ ಪ್ರಕಾಶತ ಇತಿ ॥

ಇತಿ ವೇದಪ್ರವಚನಂ ವೇದಪ್ರವಚನಂ ॥ 2 ॥

ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಇತಿ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಇತಿ ಹಂಸೋಪನಿಷತ್ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Hansa Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top