Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Hansa Upanishad Lyrics in Oriya

Hansa Upanishad 15 in Oriya:

॥ ହଂସୋପନିଷତ୍ ॥
ହଂସାଖ୍ୟୋପନିଷତ୍ପ୍ରୋକ୍ତନାଦାଲିର୍ୟତ୍ର ବିଶ୍ରମେତ୍ ।
ତଦାଧାରଂ ନିରାଧାରଂ ବ୍ରହ୍ମମାତ୍ରମହଂ ମହଃ ॥

ଓଁ ପୂର୍ଣମଦ ଇତି ଶାନ୍ତିଃ ॥

ଗୌତମ ଉବାଚ ।
ଭଗବନ୍ସର୍ୱଧର୍ମଜ୍ଞ ସର୍ୱଶାସ୍ତ୍ରବିଶାରଦ ।
ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାପ୍ରବୋଧୋ ହି କେନୋପାୟେନ ଜାୟତେ ॥ ୧॥

ସନତ୍କୁମାର ଉବାଚ ।
ବିଚାର୍ୟ ସର୍ୱବେଦେଷୁ ମତଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ପିନାକିନଃ ।
ପାର୍ୱତ୍ୟା କଥିତଂ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଶୃଣୁ ଗୌତମ ତନ୍ମମ ॥ ୨॥

ଅନାଖ୍ୟେୟମିଦଂ ଗୁହ୍ୟଂ ଯୋଗିନାଂ କୋଶସଂନିଭମ୍ ।
ହଂସସ୍ୟାକୃତିବିସ୍ତାରଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୩॥

ଅଥ ହଂସପରମହଂସନିର୍ଣୟଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାସ୍ୟାମଃ ।
ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ଶାନ୍ତାୟ ଦାନ୍ତାୟ ଗୁରୁଭକ୍ତାୟ ।
ହଂସହଂସେତି ସଦା ଧ୍ୟାୟନ୍ସର୍ୱେଷୁ ଦେହେଷୁ ବ୍ୟାପ୍ୟ ବର୍ତତେ ॥

ଯଥା ହ୍ୟଗ୍ନିଃ କାଷ୍ଠେଷୁ ତିଲେଷୁ ତୈଲମିବ ତଂ ବିଦିତ୍ୱା
ମୃତ୍ୟୁମତ୍ୟେତି ।
ଗୁଦମବଷ୍ଟଭ୍ୟାଧାରାଦ୍ୱାୟୁମୁତ୍ଥାପ୍ୟସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାଂ ତ୍ରିଃ
ପ୍ରଦିକ୍ଷିଣୀକୃତ୍ୟ ମଣିପୂରକଂ ଚ ଗତ୍ୱା ଅନାହତମତିକ୍ରମ୍ୟ
ବିଶୁଦ୍ଧୌ
ପ୍ରାଣାନ୍ନିରୁଧ୍ୟାଜ୍ଞାମନୁଧ୍ୟାୟନ୍ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରଂ ଧ୍ୟାୟନ୍
ତ୍ରିମାତ୍ରୋଽହମିତ୍ୟେବଂ ସର୍ୱଦା ଧ୍ୟାୟନ୍ । ଅଥୋ
ନାଦମାଧାରାଦ୍ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରପର୍ୟନ୍ତଂ ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକସଙ୍କାଶଂ
ସ ବୈ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମେତ୍ୟୁଚ୍ୟତେ ॥ ୧॥

ଅଥ ହଂସ ଋଷିଃ । ଅବ୍ୟକ୍ତା ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦଃ । ପରମହଂସୋ
ଦେବତା । ଅହମିତି ବୀଜମ୍ । ସ ଇତି ଶକ୍ତିଃ ।
ସୋଽହମିତି କୀଲକମ୍ । ଷଟ୍ ସଙ୍ଖ୍ୟଯା
ଅହୋରାତ୍ରୟୋରେକବିଂଶତିସହସ୍ରାଣି ଷଟ୍ ଶତାନ୍ୟଧିକାନି
ଭବନ୍ତି ।
ସୂର୍ୟାୟ ସୋମାୟ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନିରାଭାସାୟ ତନୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ
ପ୍ରଚୋଦୟାଦିତି ଅଗ୍ନୀଷୋମାଭ୍ୟାଂ ବୌଷଟ୍
ହୃଦୟାଦ୍ୟଙ୍ଗନ୍ୟାସକରନ୍ୟାସୌ ଭବତଃ । ଏବଂ କୃତ୍ୱା ହୃଦୟେ
ଅଷ୍ଟଦଲେ ହଂସାତ୍ମାନଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ । ଅଗ୍ନୀଷୋମୌ
ପକ୍ଷାବୋଙ୍କାରଃ ଶିରୋ ବିନ୍ଦୁସ୍ତୁ ନେତ୍ରଂ ମୁଖଂ ରୁଦ୍ରୋ ରୁଦ୍ରାଣୀ
ଚରଣୌ ବାହୂ କାଲଶ୍ଚାଗ୍ନିଶ୍ଚୋଭେ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଭବତଃ ।
ପଶ୍ୟତ୍ୟନାଗାରଶ୍ଚ ଶିଷ୍ଟୋଭୟପାର୍ଶ୍ୱେ ଭବତଃ । ଏଷୋଽସୌ
ପରମହଂସୋ ଭାନୁକୋଟିପ୍ରତୀକାଶଃ । ଯେନେଦଂ ବ୍ୟାପ୍ତମ୍ ।
ତସ୍ୟାଷ୍ଟଧା ବୃତ୍ତିର୍ଭବତି । ପୂର୍ୱଦଲେ ପୁଣ୍ୟେ ମତିଃ ଆଗ୍ନେୟେ
ନିଦ୍ରାଲସ୍ୟାଦୟୋ ଭବନ୍ତି ଯାମ୍ୟେ କ୍ରୂରେ ମତିଃ ନୈରୃତେ ପାପେ
ମନୀଷା ବାରୁଣ୍ୟାଂ କ୍ରୀଡା ବାୟବ୍ୟେ ଗମନାଦୌ ବୁଦ୍ଧିଃ ସୌମ୍ୟେ
ରତିପ୍ରୀତିଃ ଈଶାନେ ଦ୍ରବ୍ୟାଦାନଂ ମଧ୍ୟେ ବୈରାଗ୍ୟଂ କେସରେ
ଜାଗ୍ରଦବସ୍ଥା କର୍ଣିକାୟାଂ ସ୍ୱପ୍ନଂ ଲିଙ୍ଗେ ସୁଷୁପ୍ତିଃ ପଦ୍ମତ୍ୟାଗେ
ତୁରୀୟଂ ଯଦା ହଂସୋ ନାଦେ ଲୀନୋ ଭବତି ତଦା
ତୁର୍ୟାତୀତମୁନ୍ମନନମଜପୋପସଂହାରମିତ୍ୟଭିଧୀୟତେ । ଏବଂ ସର୍ୱଂ
ହଂସବଶାତ୍ତସ୍ମାନ୍ମନୋ ହଂସୋ ବିଚାର୍ୟତେ । ସ ଏବ ଜପକୋଟ୍ୟା
ନାଦମନୁଭବତି ଏବଂ ସର୍ୱଂ ହଂସବଶାନ୍ନାଦୋ ଦଶବିଧୋ ଜାୟତେ
। ଚିଣୀତି ପ୍ରଥମଃ । ଚିଞ୍ଚିଣୀତି ଦ୍ୱିତୀୟଃ ।
ଘଣ୍ଟାନାଦସ୍ତୃତୀୟଃ । ଶଙ୍ଖନାଦଶ୍ଚତୁର୍ଥଃ ।
ପଞ୍ଚମତନ୍ତ୍ରୀନାଦଃ । ଷଷ୍ଠସ୍ତାଲନାଦଃ । ସପ୍ତମୋ ବେଣୁନାଦଃ
। ଅଷ୍ଟମୋ ମୃଦଙ୍ଗନାଦଃ । ନବମୋ ଭେରୀନାଦଃ ।
ଦଶମୋ ମେଘନାଦଃ । ନବମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଦଶମମେବାଭ୍ୟସେତ୍ ।
ପ୍ରଥମେ ଚିଞ୍ଚିଣୀଗାତ୍ରଂ ଦ୍ୱିତୀୟେ ଗାତ୍ରଭଞ୍ଜନମ୍ । ତୃତୀୟେ
ଖେଦନଂ ଯାତି ଚତୁର୍ଥେ କମ୍ପତେ ଶିରଃ ॥

ପଞ୍ଚମେ ସ୍ରବତେ ତାଲୁ ଷଷ୍ଠେଽମୃତନିଷେବଣମ୍ । ସପ୍ତମେ
ଗୂଢବିଜ୍ଞାନଂ ପରା ବାଚା ତଥାଷ୍ଟମେ ॥

ଅଦୃଶ୍ୟଂ ନବମେ ଦେହଂ ଦିବ୍ୟଂ ଚକ୍ଷୁସ୍ତଥାମଲମ୍ । ଦଶମେ
ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ଭବେଦ୍ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମସଂନିଧୌ ॥

ତସ୍ମିନ୍ମନୋ ବିଲୀୟତେ ମନସି ସଙ୍କଲ୍ପବିକଲ୍ପେ ଦଗ୍ଧେ ପୁଣ୍ୟପାପେ
ସଦାଶିବଃ ଶକ୍ତ୍ୟାତ୍ମା ସର୍ୱତ୍ରାବସ୍ଥିତଃ ସ୍ୱୟଂଜ୍ୟୋତିଃ ଶୁଦ୍ଧୋ
ବୁଦ୍ଧୋ ନିତ୍ୟୋ ନିରଞ୍ଜନଃ ଶାନ୍ତଃ ପ୍ରକାଶତ ଇତି ॥

ଇତି ବେଦପ୍ରବଚନଂ ବେଦପ୍ରବଚନମ୍ ॥ ୨॥

ଓଁ ପୂର୍ଣମଦ ଇତି ଶାନ୍ତିଃ ॥

ଇତି ହଂସୋପନିଷତ୍ସମାପ୍ତା ॥

Also Read:

Hansa Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top