Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Hansa Upanishad Lyrics in Telugu

Hansa Upanishad 15 in Telugu:

॥ హంసోపనిషత్ ॥
హంసాఖ్యోపనిషత్ప్రోక్తనాదాలిర్యత్ర విశ్రమేత్ ।
తదాధారం నిరాధారం బ్రహ్మమాత్రమహం మహః ॥

ఓం పూర్ణమద ఇతి శాంతిః ॥

గౌతమ ఉవాచ ।
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద ।
బ్రహ్మవిద్యాప్రబోధో హి కేనోపాయేన జాయతే ॥ 1 ॥

సనత్కుమార ఉవాచ ।
విచార్య సర్వవేదేషు మతం జ్ఞాత్వా పినాకినః ।
పార్వత్యా కథితం తత్త్వం శృణు గౌతమ తన్మమ ॥ 2 ॥

అనాఖ్యేయమిదం గుహ్యం యోగినాం కోశసంనిభం ।
హంసస్యాకృతివిస్తారం భుక్తిముక్తిఫలప్రదం ॥ 3 ॥

అథ హంసపరమహంసనిర్ణయం వ్యాఖ్యాస్యామః ।
బ్రహ్మచారిణే శాంతాయ దాంతాయ గురుభక్తాయ ।
హంసహంసేతి సదా ధ్యాయన్సర్వేషు దేహేషు వ్యాప్య వర్తతే ॥

యథా హ్యగ్నిః కాష్ఠేషు తిలేషు తైలమివ తం విదిత్వా
మృత్యుమత్యేతి ।
గుదమవష్టభ్యాధారాద్వాయుముత్థాప్యస్వాధిష్ఠాం త్రిః
ప్రదిక్షిణీకృత్య మణిపూరకం చ గత్వా అనాహతమతిక్రమ్య
విశుద్ధౌ
ప్రాణాన్నిరుధ్యాజ్ఞామనుధ్యాయన్బ్రహ్మరంధ్రం ధ్యాయన్
త్రిమాత్రోఽహమిత్యేవం సర్వదా ధ్యాయన్ । అథో
నాదమాధారాద్బ్రహ్మరంధ్రపర్యంతం శుద్ధస్ఫటికసంకాశం
స వై బ్రహ్మ పరమాత్మేత్యుచ్యతే ॥ 1 ॥

అథ హంస ఋషిః । అవ్యక్తా గాయత్రీ ఛందః । పరమహంసో
దేవతా । అహమితి బీజం । స ఇతి శక్తిః ।
సోఽహమితి కీలకం । షట్ సంఖ్యయా
అహోరాత్రయోరేకవింశతిసహస్రాణి షట్ శతాన్యధికాని
భవంతి ।
సూర్యాయ సోమాయ నిరంజనాయ నిరాభాసాయ తను సూక్ష్మం
ప్రచోదయాదితి అగ్నీషోమాభ్యాం వౌషట్
హృదయాద్యంగన్యాసకరన్యాసౌ భవతః । ఏవం కృత్వా హృదయే
అష్టదలే హంసాత్మానం ధ్యాయేత్ । అగ్నీషోమౌ
పక్షావోంకారః శిరో బిందుస్తు నేత్రం ముఖం రుద్రో రుద్రాణీ
చరణౌ బాహూ కాలశ్చాగ్నిశ్చోభే పార్శ్వే భవతః ।
పశ్యత్యనాగారశ్చ శిష్టోభయపార్శ్వే భవతః । ఏషోఽసౌ
పరమహంసో భానుకోటిప్రతీకాశః । యేనేదం వ్యాప్తం ।
తస్యాష్టధా వృత్తిర్భవతి । పూర్వదలే పుణ్యే మతిః ఆగ్నేయే
నిద్రాలస్యాదయో భవంతి యామ్యే క్రూరే మతిః నైరృతే పాపే
మనీషా వారుణ్యాం క్రీడా వాయవ్యే గమనాదౌ బుద్ధిః సౌమ్యే
రతిప్రీతిః ఈశానే ద్రవ్యాదానం మధ్యే వైరాగ్యం కేసరే
జాగ్రదవస్థా కర్ణికాయాం స్వప్నం లింగే సుషుప్తిః పద్మత్యాగే
తురీయం యదా హంసో నాదే లీనో భవతి తదా
తుర్యాతీతమున్మననమజపోపసంహారమిత్యభిధీయతే । ఏవం సర్వం
హంసవశాత్తస్మాన్మనో హంసో విచార్యతే । స ఏవ జపకోట్యా
నాదమనుభవతి ఏవం సర్వం హంసవశాన్నాదో దశవిధో జాయతే
। చిణీతి ప్రథమః । చించిణీతి ద్వితీయః ।
ఘంటానాదస్తృతీయః । శంఖనాదశ్చతుర్థః ।
పంచమతంత్రీనాదః । షష్ఠస్తాలనాదః । సప్తమో వేణునాదః
। అష్టమో మృదంగనాదః । నవమో భేరీనాదః ।
దశమో మేఘనాదః । నవమం పరిత్యజ్య దశమమేవాభ్యసేత్ ।
ప్రథమే చించిణీగాత్రం ద్వితీయే గాత్రభంజనం । తృతీయే
ఖేదనం యాతి చతుర్థే కంపతే శిరః ॥

పంచమే స్రవతే తాలు షష్ఠేఽమృతనిషేవణం । సప్తమే
గూఢవిజ్ఞానం పరా వాచా తథాష్టమే ॥

అదృశ్యం నవమే దేహం దివ్యం చక్షుస్తథామలం । దశమే
పరమం బ్రహ్మ భవేద్బ్రహ్మాత్మసంనిధౌ ॥

తస్మిన్మనో విలీయతే మనసి సంకల్పవికల్పే దగ్ధే పుణ్యపాపే
సదాశివః శక్త్యాత్మా సర్వత్రావస్థితః స్వయంజ్యోతిః శుద్ధో
బుద్ధో నిత్యో నిరంజనః శాంతః ప్రకాశత ఇతి ॥

ఇతి వేదప్రవచనం వేదప్రవచనం ॥ 2 ॥

ఓం పూర్ణమద ఇతి శాంతిః ॥

ఇతి హంసోపనిషత్సమాప్తా ॥

Also Read:

Hansa Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Hansa Upanishad Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top