Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Hansa Upanishad Lyrics in English

Hansa Upanishad 15 in :

॥ hamsopanishat ॥
hamsaakhyopanishatproktanaadaaliryatra vishramet ।
tadaadhaaram niraadhaaram brahmamaatramaham mahah’ ॥

om poornamada iti shaantih’ ॥

gautama uvaacha ।
bhagavansarvadharmajnya sarvashaastravishaarada ।
brahmavidyaaprabodho hi kenopaayena jaayate ॥ 1 ॥

sanatkumaara uvaacha ।
vichaarya sarvavedeshu matam jnyaatvaa pinaakinah’ ।
paarvatyaa kathitam tattvam shri’nu gautama tanmama ॥ 2 ॥

anaakhyeyamidam guhyam yoginaam koshasamnibham ।
hamsasyaakri’tivistaaram bhuktimuktiphalapradam ॥ 3 ॥

atha hamsaparamahamsanirnayam vyaakhyaasyaamah’ ।
brahmachaarine shaantaaya daantaaya gurubhaktaaya ।
hamsahamseti sadaa dhyaayansarveshu deheshu vyaapya vartate ॥

yathaa hyagnih’ kaasht’heshu tileshu tailamiva tam viditvaa
mri’tyumatyeti ।
gudamavasht’abhyaadhaaraadvaayumutthaapyasvaadhisht’haam trih’
pradikshineekri’tya manipoorakam cha gatvaa anaahatamatikramya
vishuddhau
praanaannirudhyaajnyaamanudhyaayanbrahmarandhram dhyaayan
trimaatro’hamityevam sarvadaa dhyaayan । atho
naadamaadhaaraadbrahmarandhraparyantam shuddhasphat’ikasankaasham
sa vai brahma paramaatmetyuchyate ॥ 1 ॥

atha hamsa ri’shih’ । avyaktaa gaayatree chhandah’ । paramahamso
devataa । ahamiti beejam । sa iti shaktih’ ।
so’hamiti keelakam । shat’ sankhyayaa
ahoraatrayorekavimshatisahasraani shat’ shataanyadhikaani
bhavanti ।
sooryaaya somaaya niranjanaaya niraabhaasaaya tanu sookshmam
prachodayaaditi agneeshomaabhyaam vaushat’
hri’dayaadyanganyaasakaranyaasau bhavatah’ । evam kri’tvaa hri’daye
asht’adale hamsaatmaanam dhyaayet । agneeshomau
pakshaavonkaarah’ shiro bindustu netram mukham rudro rudraanee
charanau baahoo kaalashchaagnishchobhe paarshve bhavatah’ ।
pashyatyanaagaarashcha shisht’obhayapaarshve bhavatah’ । esho’sau
paramahamso bhaanukot’iprateekaashah’ । yenedam vyaaptam ।
tasyaasht’adhaa vri’ttirbhavati । poorvadale punye matih’ aagneye
nidraalasyaadayo bhavanti yaamye kroore matih’ nairri’te paape
maneeshaa vaarunyaam kreed’aa vaayavye gamanaadau buddhih’ saumye
ratipreetih’ eeshaane dravyaadaanam madhye vairaagyam kesare
yaagradavasthaa karnikaayaam svapnam linge sushuptih’ padmatyaage
tureeyam yadaa hamso naade leeno bhavati tadaa
turyaateetamunmananamajapopasamhaaramityabhidheeyate । evam sarvam
hamsavashaattasmaanmano hamso vichaaryate । sa eva japakot’yaa
naadamanubhavati evam sarvam hamsavashaannaado dashavidho jaayate
। chineeti prathamah’ । chinchineeti dviteeyah’ ।
ghant’aanaadastri’teeyah’ । shankhanaadashchaturthah’ ।
panchamatantreenaadah’ । shasht’hastaalanaadah’ । saptamo venunaadah’
। asht’amo mri’danganaadah’ । navamo bhereenaadah’ ।
dashamo meghanaadah’ । navamam parityajya dashamamevaabhyaset ।
prathame chinchineegaatram dviteeye gaatrabhanjanam । tri’teeye
khedanam yaati chaturthe kampate shirah’ ॥

panchame sravate taalu shasht’he’mri’tanishevanam । saptame
good’havijnyaanam paraa vaachaa tathaasht’ame ॥

adri’shyam navame deham divyam chakshustathaamalam । dashame
paramam brahma bhavedbrahmaatmasamnidhau ॥

tasminmano vileeyate manasi sankalpavikalpe dagdhe punyapaape
sadaashivah’ shaktyaatmaa sarvatraavasthitah’ svayanjyotih’ shuddho
buddho nityo niranjanah’ shaantah’ prakaashata iti ॥

iti vedapravachanam vedapravachanam ॥ 2 ॥

om poornamada iti shaantih’ ॥

iti hamsopanishatsamaaptaa ॥

Also Read:

Hansa Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top