Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Garbha Upanishad Lyrics in English

Garbha Upanishad Lyrics in English

113 Views

Garbha Upanishad
garbhopanishhat.h – 17

yadgarbhopanishhadvedya.n garbhasya svaatmabodhakam.h .
shariiraapahnavaatsiddha.n svamaatra.n kalaye harim.h ..
AUM sahanaavavatviti shaantiH ..
AUM pa~nchaatmakaM pa~nchasu vartamaana.n shhaDaashraya.n
shhaDguNayogayuktam.h .
tatsaptadhaatu trimala.n dviyoni
chaturvidhaahaaramaya.n shariiraM bhavati ..
pa~nchaatmakamiti kasmaat.h pR^ithivyaapastejovaayuraakaashamiti .
asminpa~nchaatmake
shariire kaa pR^ithivii kaa aapaH ki.n tejaH ko vaayuH kimaakaasham.h .
tatra yatkaThina.n saa pR^ithivii yaddrava.n taa aapo yadushhNa.n
tattejo yatsa~ncharati sa vaayuH yatsushhira.n tadaakaashamityuchyate ..
tatra pR^ithivii dhaaraNe aapaH piNDiikaraNe tejaH prakaashane
vaayurgamane aakaashamavakaashapradaane . pR^ithak.h shrotre
shabdopalabdhau tvak.h sparshe chakshushhii ruupe jihvaa rasane
naasikaa.a.aghraaNe upasthashchaanandane.apaanamutsarge buddhyaa
buddhyati manasaa sa~Nkalpayati vaachaa vadati . shhaDaashrayamiti
kasmaat.h madhuraamlalavaNatiktakaTukashhaayarasaanvindate .
shhaDjarshhabhagaandhaaramadhyamapa~nchamadhaivatanishhaadaashcheti .
ishhTaanishhTashabdasa.nj~naaH pratividhaaH saptavidhaa bhavanti .. 1..

shuklo raktaH kR^ishhNo dhuumraH piitaH kapilaH paaNDura iti .
saptadhaatumiti kasmaat.h yadaa devadattasya dravyaadivishhayaa
jaayante .. paraspara.n saumyaguNatvaat.h shhaDvidho raso
rasaachchhoNita.n shoNitaanmaa.nsaM maa.nsaanmedo medasaH
snaavaa snaavno.asthiinyasthibhyo majjaa majj~naH shukra.n
shukrashoNitasa.nyogaadaavartate garbho hR^idi vyavasthaa.n
nayati . hR^idaye.antaraagniH agnisthaane pittaM pittasthaane
vaayuH vaayusthaane hR^idayaM praajaapatyaatkramaat.h .. 2..

R^itukaale saMprayogaadekaraatroshhita.n kalilaM bhavati
saptaraatroshhitaM budbudaM bhavati ardhamaasaabhyantareNa piNDo
bhavati maasaabhyantareNa kaThino bhavati maasadvayena shiraH
saMpadyate maasatrayeNa paadapravesho bhavati . atha chaturthe maase
jaTharakaTipradesho bhavati . pa~nchame maase pR^ishhThava.nsho bhavati .
shhashhThe maase mukhanaasikaakshishrotraaNi bhavanti . saptame
maase jiivena sa.nyukto bhavati . ashhTame maase sarvasaMpuurNo
bhavati . pituu reto.atiriktaat.h purushho bhavati . maatuH
reto.atiriktaatstriyo bhavantyubhayorbiijatulyatvaannapu.nsako
bhavati . vyaakulitamanaso.andhaaH kha~njaaH kubjaa vaamanaa
bhavanti . anyonyavaayuparipiiDitashukradvaidhyaaddvidhaa
tanuH syaattato yugmaaH prajaayante .. pa~nchaatmakaH samarthaH
pa~nchaatmakatejaseddharasashcha samyagj~naanaat.h dhyaanaat.h
aksharamo~Nkaara.n chintayati . tadetadekaakshara.n j~naatvaa.ashhTau
prakR^itayaH shhoDasha vikaaraaH shariire tasyaive dehinaam.h . atha
maatraa.ashitapiitanaaDiisuutragatena praaNa aapyaayate . atha
navame maasi sarvalakshaNasaMpuurNo bhavati puurvajaatiiH smarati
kR^itaakR^ita.n cha karma vibhaati shubhaashubha.n cha karma vindati .. 3..

naanaayonisahasraaNi dR^ishhTvaa chaiva tato mayaa .
aahaaraa vividhaa bhuktaaH piitaashcha vividhaaH stanaaH ..
jaatasyaiva mR^itasyaiva janma chaiva punaH punaH .
aho duHkhodadhau magnaH na pashyaami pratikriyaam.h ..
yanmayaa parijanasyaarthe kR^ita.n karma shubhaashubham.h .
ekaakii tena dahyaami gataaste phalabhoginaH ..
yadi yonyaaM pramu~nchaami saa.nkhya.n yoga.n samaashraye .
ashubhakshayakartaaraM phalamuktipradaayakam.h ..
yadi yonyaaM pramu~nchaami taM prapadye maheshvaram.h .
ashubhakshayakartaaraM phalamuktipradaayakam.h ..
yadi yonyaaM pramu~nchaami taM prapadye
bhagavanta.n naaraayaNa.n devam.h .
ashubhakshayakartaaraM phalamuktipradaayakam.h .
yadi yonyaaM pramu~nchaami dhyaaye brahma sanaatanam.h ..
atha jantuH striiyonishata.n yonidvaari
saMpraapto yantreNaapiiDyamaano mahataa duHkhena jaatamaatrastu
vaishhNavena vaayunaa sa.nspR^ishyate tadaa na smarati janmamaraNa.n
na cha karma shubhaashubham.h .. 4..

shariiramiti kasmaat.h
saakshaadagnayo hyatra shriyante j~naanaagnirdarshanaagniH
koshhThaagniriti . tatra koshhThaagnirnaamaashitapiitalehyachoshhyaM
pachatiiti . darshanaagnii ruupaadiinaa.n darshana.n karoti .
j~naanaagniH shubhaashubha.n cha karma vindati . tatra triiNi
sthaanaani bhavanti hR^idaye dakshiNaagnirudare gaarhapatyaM
mukhamaahavaniiyamaatmaa yajamaano buddhiM patnii.n nidhaaya
mano brahmaa lobhaadayaH pashavo dhR^itirdiikshaa santoshhashcha
buddhiindriyaaNi yaj~napaatraaNi karmendriyaaNi havii.nshhi shiraH
kapaala.n keshaa darbhaa mukhamantarvediH chatushhkapaala.n
shiraH shhoDasha paarshvadantoshhThapaTalaani saptottara.n
marmashata.n saashiitika.n sandhishata.n sanavaka.n snaayushata.n
sapta shiraasataani pa~ncha majjaashataani asthiini cha ha
vai triiNi shataani shhashhTishchaardhachatasro romaaNi koTyo
hR^idayaM palaanyashhTau dvaadasha palaani jihvaa pittaprastha.n
kaphasyaaDhaka.n shukla.n kuDavaM medaH prasthau dvaavaniyataM
muutrapuriishhamaahaaraparimaaNaat.h . paippalaadaM mokshashaastraM
parisamaaptaM paippalaadaM mokshashaastraM parisamaaptamiti ..

AUM saha naavavatviti shaantiH ..
iti garbhopanishhatsamaaptaa ..

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *