Shiva Stotram

Garbha Upanishad Lyrics in Malayalam

Garbhopanishad / Garbhopanisad in Malayalam:

॥ ഗർഭോപനിഷത് 17 ॥

യദ്ഗർഭോപനിഷദ്വേദ്യം ഗർഭസ്യ സ്വാത്മബോധകം ।
ശരീരാപഹ്നവാത്സിദ്ധം സ്വമാത്രം കലയേ ഹരിം ॥

ഓം സഹനാവവത്വിതി ശാന്തിഃ ॥

ഓം പഞ്ചാത്മകം പഞ്ചസു വർതമാനം ഷഡാശ്രയം
ഷഡ്ഗുണയോഗയുക്തം ।
തത്സപ്തധാതു ത്രിമലം ദ്വിയോനി
ചതുർവിധാഹാരമയം ശരീരം ഭവതി ॥

പഞ്ചാത്മകമിതി കസ്മാത് പൃഥിവ്യാപസ്തേജോവായുരാകാശമിതി ।
അസ്മിൻപഞ്ചാത്മകേ
ശരീരേ കാ പൃഥിവീ കാ ആപഃ കിം തേജഃ കോ വായുഃ കിമാകാശം ।
തത്ര യത്കഠിനം സാ പൃഥിവീ യദ്ദ്രവം താ ആപോ യദുഷ്ണം
തത്തേജോ യത്സഞ്ചരതി സ വായുഃ യത്സുഷിരം തദാകാശമിത്യുച്യതേ ॥

തത്ര പൃഥിവീ ധാരണേ ആപഃ പിണ്ഡീകരണേ തേജഃ പ്രകാശനേ
വായുർഗമനേ ആകാശമവകാശപ്രദാനേ । പൃഥക് ശ്രോത്രേ
ശബ്ദോപലബ്ധൗ ത്വക് സ്പർശേ ചക്ഷുഷീ രൂപേ ജിഹ്വാ രസനേ
നാസികാഽഽഘ്രാണേ ഉപസ്ഥശ്ചാനന്ദനേഽപാനമുത്സർഗേ ബുദ്ധ്യാ
ബുദ്ധ്യതി മനസാ സങ്കൽപയതി വാചാ വദതി । ഷഡാശ്രയമിതി
കസ്മാത് മധുരാമ്ലലവണതിക്തകടുകഷായരസാന്വിന്ദതേ ।
ഷഡ്ജർഷഭഗാന്ധാരമധ്യമപഞ്ചമധൈവതനിഷാദാശ്ചേതി ।
ഇഷ്ടാനിഷ്ടശബ്ദസഞ്ജ്ഞാഃ പ്രതിവിധാഃ സപ്തവിധാ ഭവന്തി ॥ 1 ॥

var പ്രണിധാനാദ്ദശവിധാ ഭവന്തി
ശുക്ലോ രക്തഃ കൃഷ്ണോ ധൂമ്രഃ പീതഃ കപിലഃ പാണ്ഡുര ഇതി ।
സപ്തധാതുമിതി കസ്മാത് യദാ ദേവദത്തസ്യ ദ്രവ്യാദിവിഷയാ
ജായന്തേ ॥ പരസ്പരം സൗമ്യഗുണത്വാത് ഷഡ്വിധോ രസോ
രസാച്ഛോണിതം ശോണിതാന്മാംസം മാംസാന്മേദോ മേദസഃ
സ്നാവാ സ്നാവ്നോഽസ്ഥീന്യസ്ഥിഭ്യോ മജ്ജാ മജ്ജ്ഞഃ ശുക്രം
ശുക്രശോണിതസംയോഗാദാവർതതേ ഗർഭോ ഹൃദി വ്യവസ്ഥാം
നയതി । ഹൃദയേഽന്തരാഗ്നിഃ അഗ്നിസ്ഥാനേ പിത്തം പിത്തസ്ഥാനേ
വായുഃ വായുസ്ഥാനേ ഹൃദയം പ്രാജാപത്യാത്ക്രമാത് ॥ 2 ॥

ഋതുകാലേ സമ്പ്രയോഗാദേകരാത്രോഷിതം കലിലം ഭവതി
സപ്തരാത്രോഷിതം ബുദ്ബുദം ഭവതി അർധമാസാഭ്യന്തരേണ പിണ്ഡോ
ഭവതി മാസാഭ്യന്തരേണ കഠിനോ ഭവതി മാസദ്വയേന ശിരഃ
സമ്പദ്യതേ മാസത്രയേണ പാദപ്രവേശോ ഭവതി । അഥ ചതുർഥേ മാസേ
ജഠരകടിപ്രദേശോ ഭവതി । പഞ്ചമേ മാസേ പൃഷ്ഠവംശോ ഭവതി ।
ഷഷ്ഠേ മാസേ മുഖനാസികാക്ഷിശ്രോത്രാണി ഭവന്തി । സപ്തമേ
മാസേ ജീവേന സംയുക്തോ ഭവതി । അഷ്ടമേ മാസേ സർവസമ്പൂർണോ
ഭവതി । പിതൂ രേതോഽതിരിക്താത് പുരുഷോ ഭവതി । മാതുഃ
രേതോഽതിരിക്താത്സ്ത്രിയോ ഭവന്ത്യുഭയോർബീജതുല്യത്വാന്നപുംസകോ
ഭവതി । വ്യാകുലിതമനസോഽന്ധാഃ ഖഞ്ജാഃ കുബ്ജാ വാമനാ
ഭവന്തി । അന്യോന്യവായുപരിപീഡിതശുക്രദ്വൈധ്യാദ്ദ്വിധാ
തനുഃ സ്യാത്തതോ യുഗ്മാഃ പ്രജായന്തേ ॥ പഞ്ചാത്മകഃ സമർഥഃ
പഞ്ചാത്മകതേജസേദ്ധരസശ്ച സമ്യഗ്ജ്ഞാനാത് ധ്യാനാത്
അക്ഷരമോങ്കാരം ചിന്തയതി । തദേതദേകാക്ഷരം ജ്ഞാത്വാഽഷ്ടൗ
പ്രകൃതയഃ ഷോഡശ വികാരാഃ ശരീരേ തസ്യൈവേ ദേഹിനാം । അഥ
മാത്രാഽശിതപീതനാഡീസൂത്രഗതേന പ്രാണ ആപ്യായതേ । അഥ
നവമേ മാസി സർവലക്ഷണസമ്പൂർണോ ഭവതി പൂർവജാതീഃ സ്മരതി
കൃതാകൃതം ച കർമ വിഭാതി ശുഭാശുഭം ച കർമ വിന്ദതി ॥ 3 ॥

നാനായോനിസഹസ്രാണി ദൃഷ്ട്വാ ചൈവ തതോ മയാ ।
ആഹാരാ വിവിധാ ഭുക്താഃ പീതാശ്ച വിവിധാഃ സ്തനാഃ ॥

ജാതസ്യൈവ മൃതസ്യൈവ ജന്മ ചൈവ പുനഃ പുനഃ ।
അഹോ ദുഃഖോദധൗ മഗ്നഃ ന പശ്യാമി പ്രതിക്രിയാം ॥

യന്മയാ പരിജനസ്യാർഥേ കൃതം കർമ ശുഭാശുഭം ।
ഏകാകീ തേന ദഹ്യാമി ഗതാസ്തേ ഫലഭോഗിനഃ ॥

യദി യോന്യാം പ്രമുഞ്ചാമി സാംഖ്യം യോഗം സമാശ്രയേ ।
അശുഭക്ഷയകർതാരം ഫലമുക്തിപ്രദായകം ॥

യദി യോന്യാം പ്രമുഞ്ചാമി തം പ്രപദ്യേ മഹേശ്വരം ।
അശുഭക്ഷയകർതാരം ഫലമുക്തിപ്രദായകം ॥

യദി യോന്യാം പ്രമുഞ്ചാമി തം പ്രപദ്യേ
ഭഗവന്തം നാരായണം ദേവം ।
അശുഭക്ഷയകർതാരം ഫലമുക്തിപ്രദായകം ।
യദി യോന്യാം പ്രമുഞ്ചാമി ധ്യായേ ബ്രഹ്മ സനാതനം ॥

അഥ ജന്തുഃ സ്ത്രീയോനിശതം യോനിദ്വാരി
സമ്പ്രാപ്തോ യന്ത്രേണാപീഡ്യമാനോ മഹതാ ദുഃഖേന ജാതമാത്രസ്തു
വൈഷ്ണവേന വായുനാ സംസ്പൃശ്യതേ തദാ ന സ്മരതി ജന്മമരണം
ന ച കർമ ശുഭാശുഭം ॥ 4 ॥

ശരീരമിതി കസ്മാത്
സാക്ഷാദഗ്നയോ ഹ്യത്ര ശ്രിയന്തേ ജ്ഞാനാഗ്നിർദർശനാഗ്നിഃ
കോഷ്ഠാഗ്നിരിതി । തത്ര കോഷ്ഠാഗ്നിർനാമാശിതപീതലേഹ്യചോഷ്യം
പചതീതി । ദർശനാഗ്നീ രൂപാദീനാം ദർശനം കരോതി ।
ജ്ഞാനാഗ്നിഃ ശുഭാശുഭം ച കർമ വിന്ദതി । തത്ര ത്രീണി
സ്ഥാനാനി ഭവന്തി ഹൃദയേ ദക്ഷിണാഗ്നിരുദരേ ഗാർഹപത്യം
മുഖമാഹവനീയമാത്മാ യജമാനോ ബുദ്ധിം പത്നീം നിധായ
മനോ ബ്രഹ്മാ ലോഭാദയഃ പശവോ ധൃതിർദീക്ഷാ സന്തോഷശ്ച
ബുദ്ധീന്ദ്രിയാണി യജ്ഞപാത്രാണി കർമേന്ദ്രിയാണി ഹവീംഷി ശിരഃ
കപാലം കേശാ ദർഭാ മുഖമന്തർവേദിഃ ചതുഷ്കപാലം
ശിരഃ ഷോഡശ പാർശ്വദന്തോഷ്ഠപടലാനി സപ്തോത്തരം
മർമശതം സാശീതികം സന്ധിശതം സനവകം സ്നായുശതം
സപ്ത ശിരാസതാനി പഞ്ച മജ്ജാശതാനി അസ്ഥീനി ച ഹ
വൈ ത്രീണി ശതാനി ഷഷ്ടിശ്ചാർധചതസ്രോ രോമാണി കോട്യോ
ഹൃദയം പലാന്യഷ്ടൗ ദ്വാദശ പലാനി ജിഹ്വാ പിത്തപ്രസ്ഥം
കഫസ്യാഢകം ശുക്ലം കുഡവം മേദഃ പ്രസ്ഥൗ ദ്വാവനിയതം
മൂത്രപുരീഷമാഹാരപരിമാണാത് । പൈപ്പലാദം മോക്ഷശാസ്ത്രം
പരിസമാപ്തം പൈപ്പലാദം മോക്ഷശാസ്ത്രം പരിസമാപ്തമിതി ॥

ഓം
സഹ നാവവത്വിതി ശാന്തിഃ ॥

ഇതി ഗർഭോപനിഷത്സമാപ്താ ॥

Also Read:

Garbha Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment