Shiva Stotram

Garbha Upanishad Lyrics in Oriya

Garbhopanishad / Garbhopanisad in Oriya:

॥ ଗର୍ଭୋପନିଷତ୍ ୧୭ ॥
ଯଦ୍ଗର୍ଭୋପନିଷଦ୍ୱେଦ୍ୟଂ ଗର୍ଭସ୍ୟ ସ୍ୱାତ୍ମବୋଧକମ୍ ।
ଶରୀରାପହ୍ନବାତ୍ସିଦ୍ଧଂ ସ୍ୱମାତ୍ରଂ କଲୟେ ହରିମ୍ ॥

ଓଁ ସହନାବବତ୍ୱିତି ଶାନ୍ତିଃ ॥

ଓଁ ପଞ୍ଚାତ୍ମକଂ ପଞ୍ଚସୁ ବର୍ତମାନଂ ଷଡାଶ୍ରୟଂ
ଷଡ୍ଗୁଣୟୋଗୟୁକ୍ତମ୍ ।
ତତ୍ସପ୍ତଧାତୁ ତ୍ରିମଲଂ ଦ୍ୱିୟୋନି
ଚତୁର୍ୱିଧାହାରମୟଂ ଶରୀରଂ ଭବତି ॥

ପଞ୍ଚାତ୍ମକମିତି କସ୍ମାତ୍ ପୃଥିବ୍ୟାପସ୍ତେଜୋବାୟୁରାକାଶମିତି ।
ଅସ୍ମିନ୍ପଞ୍ଚାତ୍ମକେ
ଶରୀରେ କା ପୃଥିବୀ କା ଆପଃ କିଂ ତେଜଃ କୋ ବାୟୁଃ କିମାକାଶମ୍ ।
ତତ୍ର ଯତ୍କଠିନଂ ସା ପୃଥିବୀ ଯଦ୍ଦ୍ରବଂ ତା ଆପୋ ଯଦୁଷ୍ଣଂ
ତତ୍ତେଜୋ ଯତ୍ସଞ୍ଚରତି ସ ବାୟୁଃ ଯତ୍ସୁଷିରଂ ତଦାକାଶମିତ୍ୟୁଚ୍ୟତେ ॥

ତତ୍ର ପୃଥିବୀ ଧାରଣେ ଆପଃ ପିଣ୍ଡୀକରଣେ ତେଜଃ ପ୍ରକାଶନେ
ବାୟୁର୍ଗମନେ ଆକାଶମବକାଶପ୍ରଦାନେ । ପୃଥକ୍ ଶ୍ରୋତ୍ରେ
ଶବ୍ଦୋପଲବ୍ଧୌ ତ୍ୱକ୍ ସ୍ପର୍ଶେ ଚକ୍ଷୁଷୀ ରୂପେ ଜିହ୍ୱା ରସନେ
ନାସିକାଽଽଘ୍ରାଣେ ଉପସ୍ଥଶ୍ଚାନନ୍ଦନେଽପାନମୁତ୍ସର୍ଗେ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା
ବୁଦ୍ଧ୍ୟତି ମନସା ସଙ୍କଲ୍ପୟତି ବାଚା ବଦତି । ଷଡାଶ୍ରୟମିତି
କସ୍ମାତ୍ ମଧୁରାମ୍ଲଲବଣତିକ୍ତକଟୁକଷାୟରସାନ୍ୱିନ୍ଦତେ ।
ଷଡ୍ଜର୍ଷଭଗାନ୍ଧାରମଧ୍ୟମପଞ୍ଚମଧୈବତନିଷାଦାଶ୍ଚେତି ।
ଇଷ୍ଟାନିଷ୍ଟଶବ୍ଦସଂଜ୍ଞାଃ ପ୍ରତିବିଧାଃ ସପ୍ତବିଧା ଭବନ୍ତି ॥ ୧॥

var ପ୍ରଣିଧାନାଦ୍ଦଶବିଧା ଭବନ୍ତି
ଶୁକ୍ଲୋ ରକ୍ତଃ କୃଷ୍ଣୋ ଧୂମ୍ରଃ ପୀତଃ କପିଲଃ ପାଣ୍ଡୁର ଇତି ।
ସପ୍ତଧାତୁମିତି କସ୍ମାତ୍ ଯଦା ଦେବଦତ୍ତସ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଦିବିଷୟା
ଜାୟନ୍ତେ ॥ ପରସ୍ପରଂ ସୌମ୍ୟଗୁଣତ୍ୱାତ୍ ଷଡ୍ୱିଧୋ ରସୋ
ରସାଚ୍ଛୋଣିତଂ ଶୋଣିତାନ୍ମାଂସଂ ମାଂସାନ୍ମେଦୋ ମେଦସଃ
ସ୍ନାବା ସ୍ନାବ୍ନୋଽସ୍ଥୀନ୍ୟସ୍ଥିଭ୍ୟୋ ମଜ୍ଜା ମଜ୍ଜ୍ଞଃ ଶୁକ୍ରଂ
ଶୁକ୍ରଶୋଣିତସଂୟୋଗାଦାବର୍ତତେ ଗର୍ଭୋ ହୃଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାଂ
ନୟତି । ହୃଦୟେଽନ୍ତରାଗ୍ନିଃ ଅଗ୍ନିସ୍ଥାନେ ପିତ୍ତଂ ପିତ୍ତସ୍ଥାନେ
ବାୟୁଃ ବାୟୁସ୍ଥାନେ ହୃଦୟଂ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟାତ୍କ୍ରମାତ୍ ॥ ୨॥

ଋତୁକାଲେ ସମ୍ପ୍ରୟୋଗାଦେକରାତ୍ରୋଷିତଂ କଲିଲଂ ଭବତି
ସପ୍ତରାତ୍ରୋଷିତଂ ବୁଦ୍ବୁଦଂ ଭବତି ଅର୍ଧମାସାଭ୍ୟନ୍ତରେଣ ପିଣ୍ଡୋ
ଭବତି ମାସାଭ୍ୟନ୍ତରେଣ କଠିନୋ ଭବତି ମାସଦ୍ୱୟେନ ଶିରଃ
ସମ୍ପଦ୍ୟତେ ମାସତ୍ରୟେଣ ପାଦପ୍ରବେଶୋ ଭବତି । ଅଥ ଚତୁର୍ଥେ ମାସେ
ଜଠରକଟିପ୍ରଦେଶୋ ଭବତି । ପଞ୍ଚମେ ମାସେ ପୃଷ୍ଠବଂଶୋ ଭବତି ।
ଷଷ୍ଠେ ମାସେ ମୁଖନାସିକାକ୍ଷିଶ୍ରୋତ୍ରାଣି ଭବନ୍ତି । ସପ୍ତମେ
ମାସେ ଜୀବେନ ସଂୟୁକ୍ତୋ ଭବତି । ଅଷ୍ଟମେ ମାସେ ସର୍ୱସମ୍ପୂର୍ଣୋ
ଭବତି । ପିତୂ ରେତୋଽତିରିକ୍ତାତ୍ ପୁରୁଷୋ ଭବତି । ମାତୁଃ
ରେତୋଽତିରିକ୍ତାତ୍ସ୍ତ୍ରିୟୋ ଭବନ୍ତ୍ୟୁଭୟୋର୍ବୀଜତୁଲ୍ୟତ୍ୱାନ୍ନପୁଂସକୋ
ଭବତି । ବ୍ୟାକୁଲିତମନସୋଽନ୍ଧାଃ ଖଞ୍ଜାଃ କୁବ୍ଜା ବାମନା
ଭବନ୍ତି । ଅନ୍ୟୋନ୍ୟବାୟୁପରିପୀଡିତଶୁକ୍ରଦ୍ୱୈଧ୍ୟାଦ୍ଦ୍ୱିଧା
ତନୁଃ ସ୍ୟାତ୍ତତୋ ଯୁଗ୍ମାଃ ପ୍ରଜାୟନ୍ତେ ॥ ପଞ୍ଚାତ୍ମକଃ ସମର୍ଥଃ
ପଞ୍ଚାତ୍ମକତେଜସେଦ୍ଧରସଶ୍ଚ ସମ୍ୟଗ୍ଜ୍ଞାନାତ୍ ଧ୍ୟାନାତ୍
ଅକ୍ଷରମୋଙ୍କାରଂ ଚିନ୍ତୟତି । ତଦେତଦେକାକ୍ଷରଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱାଽଷ୍ଟୌ
ପ୍ରକୃତୟଃ ଷୋଡଶ ବିକାରାଃ ଶରୀରେ ତସ୍ୟୈବେ ଦେହିନାମ୍ । ଅଥ
ମାତ୍ରାଽଶିତପୀତନାଡୀସୂତ୍ରଗତେନ ପ୍ରାଣ ଆପ୍ୟାୟତେ । ଅଥ
ନବମେ ମାସି ସର୍ୱଲକ୍ଷଣସମ୍ପୂର୍ଣୋ ଭବତି ପୂର୍ୱଜାତୀଃ ସ୍ମରତି
କୃତାକୃତଂ ଚ କର୍ମ ବିଭାତି ଶୁଭାଶୁଭଂ ଚ କର୍ମ ବିନ୍ଦତି ॥ ୩॥

ନାନାୟୋନିସହସ୍ରାଣି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଚୈବ ତତୋ ମୟା ।
ଆହାରା ବିବିଧା ଭୁକ୍ତାଃ ପୀତାଶ୍ଚ ବିବିଧାଃ ସ୍ତନାଃ ॥

ଜାତସ୍ୟୈବ ମୃତସ୍ୟୈବ ଜନ୍ମ ଚୈବ ପୁନଃ ପୁନଃ ।
ଅହୋ ଦୁଃଖୋଦଧୌ ମଗ୍ନଃ ନ ପଶ୍ୟାମି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାମ୍ ॥

ଯନ୍ମୟା ପରିଜନସ୍ୟାର୍ଥେ କୃତଂ କର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭମ୍ ।
ଏକାକୀ ତେନ ଦହ୍ୟାମି ଗତାସ୍ତେ ଫଲଭୋଗିନଃ ॥

ଯଦି ଯୋନ୍ୟାଂ ପ୍ରମୁଞ୍ଚାମି ସାଂଖ୍ୟଂ ଯୋଗଂ ସମାଶ୍ରୟେ ।
ଅଶୁଭକ୍ଷୟକର୍ତାରଂ ଫଲମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥

ଯଦି ଯୋନ୍ୟାଂ ପ୍ରମୁଞ୍ଚାମି ତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ।
ଅଶୁଭକ୍ଷୟକର୍ତାରଂ ଫଲମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥

ଯଦି ଯୋନ୍ୟାଂ ପ୍ରମୁଞ୍ଚାମି ତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ
ଭଗବନ୍ତଂ ନାରାୟଣଂ ଦେବମ୍ ।
ଅଶୁଭକ୍ଷୟକର୍ତାରଂ ଫଲମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକମ୍ ।
ଯଦି ଯୋନ୍ୟାଂ ପ୍ରମୁଞ୍ଚାମି ଧ୍ୟାୟେ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନମ୍ ॥

ଅଥ ଜନ୍ତୁଃ ସ୍ତ୍ରୀୟୋନିଶତଂ ଯୋନିଦ୍ୱାରି
ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତୋ ଯନ୍ତ୍ରେଣାପୀଡ୍ୟମାନୋ ମହତା ଦୁଃଖେନ ଜାତମାତ୍ରସ୍ତୁ
ବୈଷ୍ଣବେନ ବାୟୁନା ସଂସ୍ପୃଶ୍ୟତେ ତଦା ନ ସ୍ମରତି ଜନ୍ମମରଣଂ
ନ ଚ କର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭମ୍ ॥ ୪॥

ଶରୀରମିତି କସ୍ମାତ୍
ସାକ୍ଷାଦଗ୍ନୟୋ ହ୍ୟତ୍ର ଶ୍ରିୟନ୍ତେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିର୍ଦର୍ଶନାଗ୍ନିଃ
କୋଷ୍ଠାଗ୍ନିରିତି । ତତ୍ର କୋଷ୍ଠାଗ୍ନିର୍ନାମାଶିତପୀତଲେହ୍ୟଚୋଷ୍ୟଂ
ପଚତୀତି । ଦର୍ଶନାଗ୍ନୀ ରୂପାଦୀନାଂ ଦର୍ଶନଂ କରୋତି ।
ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିଃ ଶୁଭାଶୁଭଂ ଚ କର୍ମ ବିନ୍ଦତି । ତତ୍ର ତ୍ରୀଣି
ସ୍ଥାନାନି ଭବନ୍ତି ହୃଦୟେ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନିରୁଦରେ ଗାର୍ହପତ୍ୟଂ
ମୁଖମାହବନୀୟମାତ୍ମା ଯଜମାନୋ ବୁଦ୍ଧିଂ ପତ୍ନୀଂ ନିଧାୟ
ମନୋ ବ୍ରହ୍ମା ଲୋଭାଦୟଃ ପଶବୋ ଧୃତିର୍ଦୀକ୍ଷା ସନ୍ତୋଷଶ୍ଚ
ବୁଦ୍ଧୀନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଯଜ୍ଞପାତ୍ରାଣି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ହବୀଂଷି ଶିରଃ
କପାଲଂ କେଶା ଦର୍ଭା ମୁଖମନ୍ତର୍ୱେଦିଃ ଚତୁଷ୍କପାଲଂ
ଶିରଃ ଷୋଡଶ ପାର୍ଶ୍ୱଦନ୍ତୋଷ୍ଠପଟଲାନି ସପ୍ତୋତ୍ତରଂ
ମର୍ମଶତଂ ସାଶୀତିକଂ ସନ୍ଧିଶତଂ ସନବକଂ ସ୍ନାୟୁଶତଂ
ସପ୍ତ ଶିରାସତାନି ପଞ୍ଚ ମଜ୍ଜାଶତାନି ଅସ୍ଥୀନି ଚ ହ
ବୈ ତ୍ରୀଣି ଶତାନି ଷଷ୍ଟିଶ୍ଚାର୍ଧଚତସ୍ରୋ ରୋମାଣି କୋଟ୍ୟୋ
ହୃଦୟଂ ପଲାନ୍ୟଷ୍ଟୌ ଦ୍ୱାଦଶ ପଲାନି ଜିହ୍ୱା ପିତ୍ତପ୍ରସ୍ଥଂ
କଫସ୍ୟାଢକଂ ଶୁକ୍ଲଂ କୁଡବଂ ମେଦଃ ପ୍ରସ୍ଥୌ ଦ୍ୱାବନିୟତଂ
ମୂତ୍ରପୁରୀଷମାହାରପରିମାଣାତ୍ । ପୈପ୍ପଲାଦଂ ମୋକ୍ଷଶାସ୍ତ୍ରଂ
ପରିସମାପ୍ତଂ ପୈପ୍ପଲାଦଂ ମୋକ୍ଷଶାସ୍ତ୍ରଂ ପରିସମାପ୍ତମିତି ॥

ଓଁ
ସହ ନାବବତ୍ୱିତି ଶାନ୍ତିଃ ॥

ଇତି ଗର୍ଭୋପନିଷତ୍ସମାପ୍ତା ॥

Also Read:

Garbha Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment