Shiva Stotram

Garbha Upanishad Lyrics in Kannada

Garbhopanishad / Garbhopanisad in Kannada:

॥ ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ 17 ॥
ಯದ್ಗರ್ಭೋಪನಿಷದ್ವೇದ್ಯಂ ಗರ್ಭಸ್ಯ ಸ್ವಾತ್ಮಬೋಧಕಂ ।
ಶರೀರಾಪಹ್ನವಾತ್ಸಿದ್ಧಂ ಸ್ವಮಾತ್ರಂ ಕಲಯೇ ಹರಿಂ ॥

ಓಂ ಸಹನಾವವತ್ವಿತಿ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಓಂ ಪಂಚಾತ್ಮಕಂ ಪಂಚಸು ವರ್ತಮಾನಂ ಷಡಾಶ್ರಯಂ
ಷಡ್ಗುಣಯೋಗಯುಕ್ತಂ ।
ತತ್ಸಪ್ತಧಾತು ತ್ರಿಮಲಂ ದ್ವಿಯೋನಿ
ಚತುರ್ವಿಧಾಹಾರಮಯಂ ಶರೀರಂ ಭವತಿ ॥

ಪಂಚಾತ್ಮಕಮಿತಿ ಕಸ್ಮಾತ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಪಸ್ತೇಜೋವಾಯುರಾಕಾಶಮಿತಿ ।
ಅಸ್ಮಿನ್ಪಂಚಾತ್ಮಕೇ
ಶರೀರೇ ಕಾ ಪೃಥಿವೀ ಕಾ ಆಪಃ ಕಿಂ ತೇಜಃ ಕೋ ವಾಯುಃ ಕಿಮಾಕಾಶಂ ।
ತತ್ರ ಯತ್ಕಠಿನಂ ಸಾ ಪೃಥಿವೀ ಯದ್ದ್ರವಂ ತಾ ಆಪೋ ಯದುಷ್ಣಂ
ತತ್ತೇಜೋ ಯತ್ಸಂಚರತಿ ಸ ವಾಯುಃ ಯತ್ಸುಷಿರಂ ತದಾಕಾಶಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ॥

ತತ್ರ ಪೃಥಿವೀ ಧಾರಣೇ ಆಪಃ ಪಿಂಡೀಕರಣೇ ತೇಜಃ ಪ್ರಕಾಶನೇ
ವಾಯುರ್ಗಮನೇ ಆಕಾಶಮವಕಾಶಪ್ರದಾನೇ । ಪೃಥಕ್ ಶ್ರೋತ್ರೇ
ಶಬ್ದೋಪಲಬ್ಧೌ ತ್ವಕ್ ಸ್ಪರ್ಶೇ ಚಕ್ಷುಷೀ ರೂಪೇ ಜಿಹ್ವಾ ರಸನೇ
ನಾಸಿಕಾಽಽಘ್ರಾಣೇ ಉಪಸ್ಥಶ್ಚಾನಂದನೇಽಪಾನಮುತ್ಸರ್ಗೇ ಬುದ್ಧ್ಯಾ
ಬುದ್ಧ್ಯತಿ ಮನಸಾ ಸಂಕಲ್ಪಯತಿ ವಾಚಾ ವದತಿ । ಷಡಾಶ್ರಯಮಿತಿ
ಕಸ್ಮಾತ್ ಮಧುರಾಮ್ಲಲವಣತಿಕ್ತಕಟುಕಷಾಯರಸಾನ್ವಿಂದತೇ ।
ಷಡ್ಜರ್ಷಭಗಾಂಧಾರಮಧ್ಯಮಪಂಚಮಧೈವತನಿಷಾದಾಶ್ಚೇತಿ ।
ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಶಬ್ದಸಂಜ್ಞಾಃ ಪ್ರತಿವಿಧಾಃ ಸಪ್ತವಿಧಾ ಭವಂತಿ ॥ 1 ॥

var ಪ್ರಣಿಧಾನಾದ್ದಶವಿಧಾ ಭವಂತಿ
ಶುಕ್ಲೋ ರಕ್ತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಧೂಮ್ರಃ ಪೀತಃ ಕಪಿಲಃ ಪಾಂಡುರ ಇತಿ ।
ಸಪ್ತಧಾತುಮಿತಿ ಕಸ್ಮಾತ್ ಯದಾ ದೇವದತ್ತಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾದಿವಿಷಯಾ
ಜಾಯಂತೇ ॥ ಪರಸ್ಪರಂ ಸೌಮ್ಯಗುಣತ್ವಾತ್ ಷಡ್ವಿಧೋ ರಸೋ
ರಸಾಚ್ಛೋಣಿತಂ ಶೋಣಿತಾನ್ಮಾಂಸಂ ಮಾಂಸಾನ್ಮೇದೋ ಮೇದಸಃ
ಸ್ನಾವಾ ಸ್ನಾವ್ನೋಽಸ್ಥೀನ್ಯಸ್ಥಿಭ್ಯೋ ಮಜ್ಜಾ ಮಜ್ಜ್ಞಃ ಶುಕ್ರಂ
ಶುಕ್ರಶೋಣಿತಸಂಯೋಗಾದಾವರ್ತತೇ ಗರ್ಭೋ ಹೃದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಂ
ನಯತಿ । ಹೃದಯೇಽನ್ತರಾಗ್ನಿಃ ಅಗ್ನಿಸ್ಥಾನೇ ಪಿತ್ತಂ ಪಿತ್ತಸ್ಥಾನೇ
ವಾಯುಃ ವಾಯುಸ್ಥಾನೇ ಹೃದಯಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾತ್ಕ್ರಮಾತ್ ॥ 2 ॥

ಋತುಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಯೋಗಾದೇಕರಾತ್ರೋಷಿತಂ ಕಲಿಲಂ ಭವತಿ
ಸಪ್ತರಾತ್ರೋಷಿತಂ ಬುದ್ಬುದಂ ಭವತಿ ಅರ್ಧಮಾಸಾಭ್ಯಂತರೇಣ ಪಿಂಡೋ
ಭವತಿ ಮಾಸಾಭ್ಯಂತರೇಣ ಕಠಿನೋ ಭವತಿ ಮಾಸದ್ವಯೇನ ಶಿರಃ
ಸಂಪದ್ಯತೇ ಮಾಸತ್ರಯೇಣ ಪಾದಪ್ರವೇಶೋ ಭವತಿ । ಅಥ ಚತುರ್ಥೇ ಮಾಸೇ
ಜಠರಕಟಿಪ್ರದೇಶೋ ಭವತಿ । ಪಂಚಮೇ ಮಾಸೇ ಪೃಷ್ಠವಂಶೋ ಭವತಿ ।
ಷಷ್ಠೇ ಮಾಸೇ ಮುಖನಾಸಿಕಾಕ್ಷಿಶ್ರೋತ್ರಾಣಿ ಭವಂತಿ । ಸಪ್ತಮೇ
ಮಾಸೇ ಜೀವೇನ ಸಂಯುಕ್ತೋ ಭವತಿ । ಅಷ್ಟಮೇ ಮಾಸೇ ಸರ್ವಸಂಪೂರ್ಣೋ
ಭವತಿ । ಪಿತೂ ರೇತೋಽತಿರಿಕ್ತಾತ್ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ । ಮಾತುಃ
ರೇತೋಽತಿರಿಕ್ತಾತ್ಸ್ತ್ರಿಯೋ ಭವಂತ್ಯುಭಯೋರ್ಬೀಜತುಲ್ಯತ್ವಾನ್ನಪುಂಸಕೋ
ಭವತಿ । ವ್ಯಾಕುಲಿತಮನಸೋಽನ್ಧಾಃ ಖಂಜಾಃ ಕುಬ್ಜಾ ವಾಮನಾ
ಭವಂತಿ । ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಯುಪರಿಪೀಡಿತಶುಕ್ರದ್ವೈಧ್ಯಾದ್ದ್ವಿಧಾ
ತನುಃ ಸ್ಯಾತ್ತತೋ ಯುಗ್ಮಾಃ ಪ್ರಜಾಯಂತೇ ॥ ಪಂಚಾತ್ಮಕಃ ಸಮರ್ಥಃ
ಪಂಚಾತ್ಮಕತೇಜಸೇದ್ಧರಸಶ್ಚ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನಾತ್ ಧ್ಯಾನಾತ್
ಅಕ್ಷರಮೋಂಕಾರಂ ಚಿಂತಯತಿ । ತದೇತದೇಕಾಕ್ಷರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾಽಷ್ಟೌ
ಪ್ರಕೃತಯಃ ಷೋಡಶ ವಿಕಾರಾಃ ಶರೀರೇ ತಸ್ಯೈವೇ ದೇಹಿನಾಂ । ಅಥ
ಮಾತ್ರಾಽಶಿತಪೀತನಾಡೀಸೂತ್ರಗತೇನ ಪ್ರಾಣ ಆಪ್ಯಾಯತೇ । ಅಥ
ನವಮೇ ಮಾಸಿ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪೂರ್ಣೋ ಭವತಿ ಪೂರ್ವಜಾತೀಃ ಸ್ಮರತಿ
ಕೃತಾಕೃತಂ ಚ ಕರ್ಮ ವಿಭಾತಿ ಶುಭಾಶುಭಂ ಚ ಕರ್ಮ ವಿಂದತಿ ॥ 3 ॥

ನಾನಾಯೋನಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚೈವ ತತೋ ಮಯಾ ।
ಆಹಾರಾ ವಿವಿಧಾ ಭುಕ್ತಾಃ ಪೀತಾಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಸ್ತನಾಃ ॥

ಜಾತಸ್ಯೈವ ಮೃತಸ್ಯೈವ ಜನ್ಮ ಚೈವ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಅಹೋ ದುಃಖೋದಧೌ ಮಗ್ನಃ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಂ ॥

ಯನ್ಮಯಾ ಪರಿಜನಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ ।
ಏಕಾಕೀ ತೇನ ದಹ್ಯಾಮಿ ಗತಾಸ್ತೇ ಫಲಭೋಗಿನಃ ॥

ಯದಿ ಯೋನ್ಯಾಂ ಪ್ರಮುಂಚಾಮಿ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗಂ ಸಮಾಶ್ರಯೇ ।
ಅಶುಭಕ್ಷಯಕರ್ತಾರಂ ಫಲಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಂ ॥

ಯದಿ ಯೋನ್ಯಾಂ ಪ್ರಮುಂಚಾಮಿ ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಮಹೇಶ್ವರಂ ।
ಅಶುಭಕ್ಷಯಕರ್ತಾರಂ ಫಲಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಂ ॥

ಯದಿ ಯೋನ್ಯಾಂ ಪ್ರಮುಂಚಾಮಿ ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ
ಭಗವಂತಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ।
ಅಶುಭಕ್ಷಯಕರ್ತಾರಂ ಫಲಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಂ ।
ಯದಿ ಯೋನ್ಯಾಂ ಪ್ರಮುಂಚಾಮಿ ಧ್ಯಾಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ ॥

ಅಥ ಜಂತುಃ ಸ್ತ್ರೀಯೋನಿಶತಂ ಯೋನಿದ್ವಾರಿ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೋ ಯಂತ್ರೇಣಾಪೀಡ್ಯಮಾನೋ ಮಹತಾ ದುಃಖೇನ ಜಾತಮಾತ್ರಸ್ತು
ವೈಷ್ಣವೇನ ವಾಯುನಾ ಸಂಸ್ಪೃಶ್ಯತೇ ತದಾ ನ ಸ್ಮರತಿ ಜನ್ಮಮರಣಂ
ನ ಚ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ ॥ 4 ॥

ಶರೀರಮಿತಿ ಕಸ್ಮಾತ್
ಸಾಕ್ಷಾದಗ್ನಯೋ ಹ್ಯತ್ರ ಶ್ರಿಯಂತೇ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿರ್ದರ್ಶನಾಗ್ನಿಃ
ಕೋಷ್ಠಾಗ್ನಿರಿತಿ । ತತ್ರ ಕೋಷ್ಠಾಗ್ನಿರ್ನಾಮಾಶಿತಪೀತಲೇಹ್ಯಚೋಷ್ಯಂ
ಪಚತೀತಿ । ದರ್ಶನಾಗ್ನೀ ರೂಪಾದೀನಾಂ ದರ್ಶನಂ ಕರೋತಿ ।
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಃ ಶುಭಾಶುಭಂ ಚ ಕರ್ಮ ವಿಂದತಿ । ತತ್ರ ತ್ರೀಣಿ
ಸ್ಥಾನಾನಿ ಭವಂತಿ ಹೃದಯೇ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿರುದರೇ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಂ
ಮುಖಮಾಹವನೀಯಮಾತ್ಮಾ ಯಜಮಾನೋ ಬುದ್ಧಿಂ ಪತ್ನೀಂ ನಿಧಾಯ
ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಲೋಭಾದಯಃ ಪಶವೋ ಧೃತಿರ್ದೀಕ್ಷಾ ಸಂತೋಷಶ್ಚ
ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಯಜ್ಞಪಾತ್ರಾಣಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹವೀಂಷಿ ಶಿರಃ
ಕಪಾಲಂ ಕೇಶಾ ದರ್ಭಾ ಮುಖಮಂತರ್ವೇದಿಃ ಚತುಷ್ಕಪಾಲಂ
ಶಿರಃ ಷೋಡಶ ಪಾರ್ಶ್ವದಂತೋಷ್ಠಪಟಲಾನಿ ಸಪ್ತೋತ್ತರಂ
ಮರ್ಮಶತಂ ಸಾಶೀತಿಕಂ ಸಂಧಿಶತಂ ಸನವಕಂ ಸ್ನಾಯುಶತಂ
ಸಪ್ತ ಶಿರಾಸತಾನಿ ಪಂಚ ಮಜ್ಜಾಶತಾನಿ ಅಸ್ಥೀನಿ ಚ ಹ
ವೈ ತ್ರೀಣಿ ಶತಾನಿ ಷಷ್ಟಿಶ್ಚಾರ್ಧಚತಸ್ರೋ ರೋಮಾಣಿ ಕೋಟ್ಯೋ
ಹೃದಯಂ ಪಲಾನ್ಯಷ್ಟೌ ದ್ವಾದಶ ಪಲಾನಿ ಜಿಹ್ವಾ ಪಿತ್ತಪ್ರಸ್ಥಂ
ಕಫಸ್ಯಾಢಕಂ ಶುಕ್ಲಂ ಕುಡವಂ ಮೇದಃ ಪ್ರಸ್ಥೌ ದ್ವಾವನಿಯತಂ
ಮೂತ್ರಪುರೀಷಮಾಹಾರಪರಿಮಾಣಾತ್ । ಪೈಪ್ಪಲಾದಂ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರಂ
ಪರಿಸಮಾಪ್ತಂ ಪೈಪ್ಪಲಾದಂ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಮಿತಿ ॥

ಓಂ
ಸಹ ನಾವವತ್ವಿತಿ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಇತಿ ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Garbha Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment