Shiva Stotram

Garbha Upanishad Lyrics in Tamil

Garbhopanishad / Garbhopanisad in Tamil:

॥ க³ர்போ⁴பநிஷத் 17 ॥

யத்³க³ர்போ⁴பநிஷத்³வேத்³யம்ʼ க³ர்ப⁴ஸ்ய ஸ்வாத்மபோ³த⁴கம் ।
ஶரீராபஹ்னவாத்ஸித்³த⁴ம்ʼ ஸ்வமாத்ரம்ʼ கலயே ஹரிம் ॥

ௐ ஸஹனாவவத்விதி ஶாந்தி꞉ ॥

ௐ பஞ்சாத்மகம்ʼ பஞ்சஸு வர்தமானம்ʼ ஷடா³ஶ்ரயம்ʼ
ஷட்³கு³ணயோக³யுக்தம் ।
தத்ஸப்ததா⁴து த்ரிமலம்ʼ த்³வியோனி
சதுர்விதா⁴ஹாரமயம்ʼ ஶரீரம்ʼ ப⁴வதி ॥

பஞ்சாத்மகமிதி கஸ்மாத் ப்ருʼதி²வ்யாபஸ்தேஜோவாயுராகாஶமிதி ।
அஸ்மின்பஞ்சாத்மகே
ஶரீரே கா ப்ருʼதி²வீ கா ஆப꞉ கிம்ʼ தேஜ꞉ கோ வாயு꞉ கிமாகாஶம் ।
தத்ர யத்கடி²னம்ʼ ஸா ப்ருʼதி²வீ யத்³த்³ரவம்ʼ தா ஆபோ யது³ஷ்ணம்ʼ
தத்தேஜோ யத்ஸஞ்சரதி ஸ வாயு꞉ யத்ஸுஷிரம்ʼ ததா³காஶமித்யுச்யதே ॥

தத்ர ப்ருʼதி²வீ தா⁴ரணே ஆப꞉ பிண்டீ³கரணே தேஜ꞉ ப்ரகாஶனே
வாயுர்க³மனே ஆகாஶமவகாஶப்ரதா³னே । ப்ருʼத²க் ஶ்ரோத்ரே
ஶப்³தோ³பலப்³தௌ⁴ த்வக் ஸ்பர்ஶே சக்ஷுஷீ ரூபே ஜிஹ்வா ரஸனே
நாஸிகா(ஆ)க்⁴ராணே உபஸ்த²ஶ்சாநந்த³னே(அ)பானமுத்ஸர்கே³ பு³த்³த்⁴யா
பு³த்³த்⁴யதி மனஸா ஸங்கல்பயதி வாசா வத³தி । ஷடா³ஶ்ரயமிதி
கஸ்மாத் மது⁴ராம்லலவணதிக்தகடுகஷாயரஸான்விந்த³தே ।
ஷட்³ஜர்ஷப⁴கா³ந்தா⁴ரமத்⁴யமபஞ்சமதை⁴வதநிஷாதா³ஶ்சேதி ।
இஷ்டாநிஷ்டஶப்³த³ஸஞ்ஜ்ஞா꞉ ப்ரதிவிதா⁴꞉ ஸப்தவிதா⁴ ப⁴வந்தி ॥ 1 ॥

var ப்ரணிதா⁴நாத்³த³ஶவிதா⁴ ப⁴வந்தி
ஶுக்லோ ரக்த꞉ க்ருʼஷ்ணோ தூ⁴ம்ர꞉ பீத꞉ கபில꞉ பாண்டு³ர இதி ।
ஸப்ததா⁴துமிதி கஸ்மாத் யதா³ தே³வத³த்தஸ்ய த்³ரவ்யாதி³விஷயா
ஜாயந்தே ॥ பரஸ்பரம்ʼ ஸௌம்யகு³ணத்வாத் ஷட்³விதோ⁴ ரஸோ
ரஸாச்சோ²ணிதம்ʼ ஶோணிதான்மாம்ʼஸம்ʼ மாம்ʼஸான்மேதோ³ மேத³ஸ꞉
ஸ்னாவா ஸ்னாவ்னோ(அ)ஸ்தீ²ன்யஸ்தி²ப்⁴யோ மஜ்ஜா மஜ்ஜ்ஞ꞉ ஶுக்ரம்ʼ
ஶுக்ரஶோணிதஸம்ʼயோகா³தா³வர்ததே க³ர்போ⁴ ஹ்ருʼதி³ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ
நயதி । ஹ்ருʼத³யே(அ)ந்தராக்³னி꞉ அக்³நிஸ்தா²னே பித்தம்ʼ பித்தஸ்தா²னே
வாயு꞉ வாயுஸ்தா²னே ஹ்ருʼத³யம்ʼ ப்ராஜாபத்யாத்க்ரமாத் ॥ 2 ॥

ருʼதுகாலே ஸம்ப்ரயோகா³தே³கராத்ரோஷிதம்ʼ கலிலம்ʼ ப⁴வதி
ஸப்தராத்ரோஷிதம்ʼ பு³த்³பு³த³ம்ʼ ப⁴வதி அர்த⁴மாஸாப்⁴யந்தரேண பிண்டோ³
ப⁴வதி மாஸாப்⁴யந்தரேண கடி²னோ ப⁴வதி மாஸத்³வயேன ஶிர꞉
ஸம்பத்³யதே மாஸத்ரயேண பாத³ப்ரவேஶோ ப⁴வதி । அத² சதுர்தே² மாஸே
ஜட²ரகடிப்ரதே³ஶோ ப⁴வதி । பஞ்சமே மாஸே ப்ருʼஷ்ட²வம்ʼஶோ ப⁴வதி ।
ஷஷ்டே² மாஸே முக²நாஸிகாக்ஷிஶ்ரோத்ராணி ப⁴வந்தி । ஸப்தமே
மாஸே ஜீவேன ஸம்ʼயுக்தோ ப⁴வதி । அஷ்டமே மாஸே ஸர்வஸம்பூர்ணோ
ப⁴வதி । பிதூ ரேதோ(அ)திரிக்தாத் புருஷோ ப⁴வதி । மாது꞉
ரேதோ(அ)திரிக்தாத்ஸ்த்ரியோ ப⁴வந்த்யுப⁴யோர்பீ³ஜதுல்யத்வாந்நபும்ʼஸகோ
ப⁴வதி । வ்யாகுலிதமனஸோ(அ)ந்தா⁴꞉ க²ஞ்ஜா꞉ குப்³ஜா வாமனா
ப⁴வந்தி । அன்யோன்யவாயுபரிபீடி³தஶுக்ரத்³வைத்⁴யாத்³த்³விதா⁴
தனு꞉ ஸ்யாத்ததோ யுக்³மா꞉ ப்ரஜாயந்தே ॥ பஞ்சாத்மக꞉ ஸமர்த²꞉
பஞ்சாத்மகதேஜஸேத்³த⁴ரஸஶ்ச ஸம்யக்³ஜ்ஞானாத் த்⁴யானாத்
அக்ஷரமோங்காரம்ʼ சிந்தயதி । ததே³ததே³காக்ஷரம்ʼ ஜ்ஞாத்வா(அ)ஷ்டௌ
ப்ரக்ருʼதய꞉ ஷோட³ஶ விகாரா꞉ ஶரீரே தஸ்யைவே தே³ஹினாம் । அத²
மாத்ரா(அ)ஶிதபீதநாடீ³ஸூத்ரக³தேன ப்ராண ஆப்யாயதே । அத²
நவமே மாஸி ஸர்வலக்ஷணஸம்பூர்ணோ ப⁴வதி பூர்வஜாதீ꞉ ஸ்மரதி
க்ருʼதாக்ருʼதம்ʼ ச கர்ம விபா⁴தி ஶுபா⁴ஶுப⁴ம்ʼ ச கர்ம விந்த³தி ॥ 3 ॥

நானாயோநிஸஹஸ்ராணி த்³ருʼஷ்ட்வா சைவ ததோ மயா ।
ஆஹாரா விவிதா⁴ பு⁴க்தா꞉ பீதாஶ்ச விவிதா⁴꞉ ஸ்தனா꞉ ॥

ஜாதஸ்யைவ ம்ருʼதஸ்யைவ ஜன்ம சைவ புன꞉ புன꞉ ।
அஹோ து³꞉கோ²த³தௌ⁴ மக்³ன꞉ ந பஶ்யாமி ப்ரதிக்ரியாம் ॥

யன்மயா பரிஜனஸ்யார்தே² க்ருʼதம்ʼ கர்ம ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ।
ஏகாகீ தேன த³ஹ்யாமி க³தாஸ்தே ப²லபோ⁴கி³ன꞉ ॥

யதி³ யோன்யாம்ʼ ப்ரமுஞ்சாமி ஸாங்க்²யம்ʼ யோக³ம்ʼ ஸமாஶ்ரயே ।
அஶுப⁴க்ஷயகர்தாரம்ʼ ப²லமுக்திப்ரதா³யகம் ॥

யதி³ யோன்யாம்ʼ ப்ரமுஞ்சாமி தம்ʼ ப்ரபத்³யே மஹேஶ்வரம் ।
அஶுப⁴க்ஷயகர்தாரம்ʼ ப²லமுக்திப்ரதா³யகம் ॥

யதி³ யோன்யாம்ʼ ப்ரமுஞ்சாமி தம்ʼ ப்ரபத்³யே
ப⁴க³வந்தம்ʼ நாராயணம்ʼ தே³வம் ।
அஶுப⁴க்ஷயகர்தாரம்ʼ ப²லமுக்திப்ரதா³யகம் ।
யதி³ யோன்யாம்ʼ ப்ரமுஞ்சாமி த்⁴யாயே ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் ॥

அத² ஜந்து꞉ ஸ்த்ரீயோநிஶதம்ʼ யோனித்³வாரி
ஸம்ப்ராப்தோ யந்த்ரேணாபீட்³யமானோ மஹதா து³꞉கே²ன ஜாதமாத்ரஸ்து
வைஷ்ணவேன வாயுனா ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶ்யதே ததா³ ந ஸ்மரதி ஜன்மமரணம்ʼ
ந ச கர்ம ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ॥ 4 ॥

ஶரீரமிதி கஸ்மாத்
ஸாக்ஷாத³க்³னயோ ஹ்யத்ர ஶ்ரியந்தே ஜ்ஞாநாக்³நிர்த³ர்ஶநாக்³னி꞉
கோஷ்டா²க்³நிரிதி । தத்ர கோஷ்டா²க்³நிர்நாமாஶிதபீதலேஹ்யசோஷ்யம்ʼ
பசதீதி । த³ர்ஶநாக்³னீ ரூபாதீ³னாம்ʼ த³ர்ஶனம்ʼ கரோதி ।
ஜ்ஞாநாக்³னி꞉ ஶுபா⁴ஶுப⁴ம்ʼ ச கர்ம விந்த³தி । தத்ர த்ரீணி
ஸ்தா²னானி ப⁴வந்தி ஹ்ருʼத³யே த³க்ஷிணாக்³நிருத³ரே கா³ர்ஹபத்யம்ʼ
முக²மாஹவனீயமாத்மா யஜமானோ பு³த்³தி⁴ம்ʼ பத்னீம்ʼ நிதா⁴ய
மனோ ப்³ரஹ்மா லோபா⁴த³ய꞉ பஶவோ த்⁴ருʼதிர்தீ³க்ஷா ஸந்தோஷஶ்ச
பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியாணி யஜ்ஞபாத்ராணி கர்மேந்த்³ரியாணி ஹவீம்ʼஷி ஶிர꞉
கபாலம்ʼ கேஶா த³ர்பா⁴ முக²மந்தர்வேதி³꞉ சதுஷ்கபாலம்ʼ
ஶிர꞉ ஷோட³ஶ பார்ஶ்வத³ந்தோஷ்ட²படலானி ஸப்தோத்தரம்ʼ
மர்மஶதம்ʼ ஸாஶீதிகம்ʼ ஸந்தி⁴ஶதம்ʼ ஸனவகம்ʼ ஸ்னாயுஶதம்ʼ
ஸப்த ஶிராஸதானி பஞ்ச மஜ்ஜாஶதானி அஸ்தீ²னி ச ஹ
வை த்ரீணி ஶதானி ஷஷ்டிஶ்சார்த⁴சதஸ்ரோ ரோமாணி கோட்யோ
ஹ்ருʼத³யம்ʼ பலான்யஷ்டௌ த்³வாத³ஶ பலானி ஜிஹ்வா பித்தப்ரஸ்த²ம்ʼ
கப²ஸ்யாட⁴கம்ʼ ஶுக்லம்ʼ குட³வம்ʼ மேத³꞉ ப்ரஸ்தௌ² த்³வாவநியதம்ʼ
மூத்ரபுரீஷமாஹாரபரிமாணாத் । பைப்பலாத³ம்ʼ மோக்ஷஶாஸ்த்ரம்ʼ
பரிஸமாப்தம்ʼ பைப்பலாத³ம்ʼ மோக்ஷஶாஸ்த்ரம்ʼ பரிஸமாப்தமிதி ॥


ஸஹ நாவவத்விதி ஶாந்தி꞉ ॥

இதி க³ர்போ⁴பநிஷத்ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Garbha Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment