Shiva Stotram

Garbha Upanishad Lyrics in Telugu

Garbhopanishad / Garbhopanisad in Telugu:

॥ గర్భోపనిషత్ 17 ॥

యద్గర్భోపనిషద్వేద్యం గర్భస్య స్వాత్మబోధకం ।
శరీరాపహ్నవాత్సిద్ధం స్వమాత్రం కలయే హరిం ॥

ఓం సహనావవత్వితి శాంతిః ॥

ఓం పంచాత్మకం పంచసు వర్తమానం షడాశ్రయం
షడ్గుణయోగయుక్తం ।
తత్సప్తధాతు త్రిమలం ద్వియోని
చతుర్విధాహారమయం శరీరం భవతి ॥

పంచాత్మకమితి కస్మాత్ పృథివ్యాపస్తేజోవాయురాకాశమితి ।
అస్మిన్పంచాత్మకే
శరీరే కా పృథివీ కా ఆపః కిం తేజః కో వాయుః కిమాకాశం ।
తత్ర యత్కఠినం సా పృథివీ యద్ద్రవం తా ఆపో యదుష్ణం
తత్తేజో యత్సంచరతి స వాయుః యత్సుషిరం తదాకాశమిత్యుచ్యతే ॥

తత్ర పృథివీ ధారణే ఆపః పిండీకరణే తేజః ప్రకాశనే
వాయుర్గమనే ఆకాశమవకాశప్రదానే । పృథక్ శ్రోత్రే
శబ్దోపలబ్ధౌ త్వక్ స్పర్శే చక్షుషీ రూపే జిహ్వా రసనే
నాసికాఽఽఘ్రాణే ఉపస్థశ్చానందనేఽపానముత్సర్గే బుద్ధ్యా
బుద్ధ్యతి మనసా సంకల్పయతి వాచా వదతి । షడాశ్రయమితి
కస్మాత్ మధురామ్లలవణతిక్తకటుకషాయరసాన్విందతే ।
షడ్జర్షభగాంధారమధ్యమపంచమధైవతనిషాదాశ్చేతి ।
ఇష్టానిష్టశబ్దసంజ్ఞాః ప్రతివిధాః సప్తవిధా భవంతి ॥ 1 ॥

var ప్రణిధానాద్దశవిధా భవంతి
శుక్లో రక్తః కృష్ణో ధూమ్రః పీతః కపిలః పాండుర ఇతి ।
సప్తధాతుమితి కస్మాత్ యదా దేవదత్తస్య ద్రవ్యాదివిషయా
జాయంతే ॥ పరస్పరం సౌమ్యగుణత్వాత్ షడ్విధో రసో
రసాచ్ఛోణితం శోణితాన్మాంసం మాంసాన్మేదో మేదసః
స్నావా స్నావ్నోఽస్థీన్యస్థిభ్యో మజ్జా మజ్జ్ఞః శుక్రం
శుక్రశోణితసంయోగాదావర్తతే గర్భో హృది వ్యవస్థాం
నయతి । హృదయేఽన్తరాగ్నిః అగ్నిస్థానే పిత్తం పిత్తస్థానే
వాయుః వాయుస్థానే హృదయం ప్రాజాపత్యాత్క్రమాత్ ॥ 2 ॥

ఋతుకాలే సంప్రయోగాదేకరాత్రోషితం కలిలం భవతి
సప్తరాత్రోషితం బుద్బుదం భవతి అర్ధమాసాభ్యంతరేణ పిండో
భవతి మాసాభ్యంతరేణ కఠినో భవతి మాసద్వయేన శిరః
సంపద్యతే మాసత్రయేణ పాదప్రవేశో భవతి । అథ చతుర్థే మాసే
జఠరకటిప్రదేశో భవతి । పంచమే మాసే పృష్ఠవంశో భవతి ।
షష్ఠే మాసే ముఖనాసికాక్షిశ్రోత్రాణి భవంతి । సప్తమే
మాసే జీవేన సంయుక్తో భవతి । అష్టమే మాసే సర్వసంపూర్ణో
భవతి । పితూ రేతోఽతిరిక్తాత్ పురుషో భవతి । మాతుః
రేతోఽతిరిక్తాత్స్త్రియో భవంత్యుభయోర్బీజతుల్యత్వాన్నపుంసకో
భవతి । వ్యాకులితమనసోఽన్ధాః ఖంజాః కుబ్జా వామనా
భవంతి । అన్యోన్యవాయుపరిపీడితశుక్రద్వైధ్యాద్ద్విధా
తనుః స్యాత్తతో యుగ్మాః ప్రజాయంతే ॥ పంచాత్మకః సమర్థః
పంచాత్మకతేజసేద్ధరసశ్చ సమ్యగ్జ్ఞానాత్ ధ్యానాత్
అక్షరమోంకారం చింతయతి । తదేతదేకాక్షరం జ్ఞాత్వాఽష్టౌ
ప్రకృతయః షోడశ వికారాః శరీరే తస్యైవే దేహినాం । అథ
మాత్రాఽశితపీతనాడీసూత్రగతేన ప్రాణ ఆప్యాయతే । అథ
నవమే మాసి సర్వలక్షణసంపూర్ణో భవతి పూర్వజాతీః స్మరతి
కృతాకృతం చ కర్మ విభాతి శుభాశుభం చ కర్మ విందతి ॥ 3 ॥

నానాయోనిసహస్రాణి దృష్ట్వా చైవ తతో మయా ।
ఆహారా వివిధా భుక్తాః పీతాశ్చ వివిధాః స్తనాః ॥

జాతస్యైవ మృతస్యైవ జన్మ చైవ పునః పునః ।
అహో దుఃఖోదధౌ మగ్నః న పశ్యామి ప్రతిక్రియాం ॥

యన్మయా పరిజనస్యార్థే కృతం కర్మ శుభాశుభం ।
ఏకాకీ తేన దహ్యామి గతాస్తే ఫలభోగినః ॥

యది యోన్యాం ప్రముంచామి సాంఖ్యం యోగం సమాశ్రయే ।
అశుభక్షయకర్తారం ఫలముక్తిప్రదాయకం ॥

యది యోన్యాం ప్రముంచామి తం ప్రపద్యే మహేశ్వరం ।
అశుభక్షయకర్తారం ఫలముక్తిప్రదాయకం ॥

యది యోన్యాం ప్రముంచామి తం ప్రపద్యే
భగవంతం నారాయణం దేవం ।
అశుభక్షయకర్తారం ఫలముక్తిప్రదాయకం ।
యది యోన్యాం ప్రముంచామి ధ్యాయే బ్రహ్మ సనాతనం ॥

అథ జంతుః స్త్రీయోనిశతం యోనిద్వారి
సంప్రాప్తో యంత్రేణాపీడ్యమానో మహతా దుఃఖేన జాతమాత్రస్తు
వైష్ణవేన వాయునా సంస్పృశ్యతే తదా న స్మరతి జన్మమరణం
న చ కర్మ శుభాశుభం ॥ 4 ॥

శరీరమితి కస్మాత్
సాక్షాదగ్నయో హ్యత్ర శ్రియంతే జ్ఞానాగ్నిర్దర్శనాగ్నిః
కోష్ఠాగ్నిరితి । తత్ర కోష్ఠాగ్నిర్నామాశితపీతలేహ్యచోష్యం
పచతీతి । దర్శనాగ్నీ రూపాదీనాం దర్శనం కరోతి ।
జ్ఞానాగ్నిః శుభాశుభం చ కర్మ విందతి । తత్ర త్రీణి
స్థానాని భవంతి హృదయే దక్షిణాగ్నిరుదరే గార్హపత్యం
ముఖమాహవనీయమాత్మా యజమానో బుద్ధిం పత్నీం నిధాయ
మనో బ్రహ్మా లోభాదయః పశవో ధృతిర్దీక్షా సంతోషశ్చ
బుద్ధీంద్రియాణి యజ్ఞపాత్రాణి కర్మేంద్రియాణి హవీంషి శిరః
కపాలం కేశా దర్భా ముఖమంతర్వేదిః చతుష్కపాలం
శిరః షోడశ పార్శ్వదంతోష్ఠపటలాని సప్తోత్తరం
మర్మశతం సాశీతికం సంధిశతం సనవకం స్నాయుశతం
సప్త శిరాసతాని పంచ మజ్జాశతాని అస్థీని చ హ
వై త్రీణి శతాని షష్టిశ్చార్ధచతస్రో రోమాణి కోట్యో
హృదయం పలాన్యష్టౌ ద్వాదశ పలాని జిహ్వా పిత్తప్రస్థం
కఫస్యాఢకం శుక్లం కుడవం మేదః ప్రస్థౌ ద్వావనియతం
మూత్రపురీషమాహారపరిమాణాత్ । పైప్పలాదం మోక్షశాస్త్రం
పరిసమాప్తం పైప్పలాదం మోక్షశాస్త్రం పరిసమాప్తమితి ॥

ఓం
సహ నావవత్వితి శాంతిః ॥

ఇతి గర్భోపనిషత్సమాప్తా ॥

Also Read:

Garbha Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment