Slokas

Hindu Prayer for Safe Delivery of Child Lyrics in Kannada

ಸುಖ ಪ್ರಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಮಾತ್ರುಭೂತೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ

ಮಾತೃ ಭೂತೇಶ್ವರೋ ದೇವೋ ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯಕ |
ಸುಗನ್ಧ ಕುನ್ತಳಾ ನಾಥ ಸುಖ ಪ್ರಸವಮೃಚ್ಚನ್ತುಃ ||

ಹೇ ಶಙ್ಕರ ಸ್ಮರಹರ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥ
ಮನ್ನಾಥ ಸಾಮ್ಬ ಶಶಿಚೂಡ ಹರ ತ್ರಿಶೂಲಿನ್ |
ಶಮ್ಬೋ ಸುಖ ಪ್ರಸವಕೃತ್ ಭವಮೇ ದಯಾಳೋ
ಶ್ರೀ ಮಾತೃಭೂತ ಶಿವ ಪಾಲಯಮಾಮ್ ನಮಸ್ತೇ ||

Add Comment

Click here to post a comment