Ashtottara Shatanama

Hymns with 108 Names of Maa Durga 2 in Punjabi | Goddess Durga Names

Ashtottara Shatanamavali of Goddess Durga 2 in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਦੁਰ੍ਗਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੨ ॥

॥ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥

ਅਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤਨਾਮਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਮਾਲਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਃ ऋਸ਼ਯਃ,
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ, ਸ਼੍ਰੀਦੁਰ੍ਗਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਦੇਵਤਾ,
ਹ੍ਰਾਂ ਬੀਜਂ, ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਹ੍ਰੂਂ ਕੀਲਕਂ,
ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪਹੋਮਾਰ੍ਚਨੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਾ ਸਾਧ੍ਯਾ ਭਵਪ੍ਰੀਤਾ ਭਵਾਨੀ ਭਵਮੋਚਨੀ ।
ਆਰ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਜਯਾ ਚਾਧ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਾਸ਼ੂਲਧਾਰਿਣੀ ॥

ਪਿਨਾਕਧਾਰਿਣੀ ਚਿਤ੍ਰਾ ਚਂਡਘਂਟਾ ਮਹਾਤਪਾਃ ।
ਮਨੋ ਬੁਦ੍ਧਿ ਰਹਂਕਾਰਾ ਚਿਦ੍ਰੂਪਾ ਚ ਚਿਦਾਕਤਿਃ ॥

ਅਨਨ੍ਤਾ ਭਾਵਿਨੀ ਭਵ੍ਯਾ ਹ੍ਯਭਵ੍ਯਾ ਚ ਸਦਾਗਤਿਃ ।
ਸ਼ਾਂਭਵੀ ਦੇਵਮਾਤਾ ਚ ਚਿਨ੍ਤਾ ਰਤ੍ਨਪ੍ਰਿਯਾ ਤਥਾ ॥

ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾ ਦਕ੍ਸ਼ਕਨ੍ਯਾ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਅਪਰ੍ਣਾऽਨੇਕਵਰ੍ਣਾ ਚ ਪਾਟਲਾ ਪਾਟਲਾਵਤੀ ॥

ਪਟ੍ਟਾਂਬਰਪਰੀਧਾਨਾ ਕਲਮਂਜੀਰਰਂਜਿਨੀ ।
ਈਸ਼ਾਨੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ੍ਞੀ ਹ੍ਯਪ੍ਰਮੇਯਪਰਾਕ੍ਰਮਾ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਕ੍ਰੂਰਰੂਪਾ ਚ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥

ਵਨਦੁਰ੍ਗਾ ਚ ਮਾਤਂਗੀ ਮਤਂਗਮੁਨਿਕਨ੍ਯਕਾ ।
ਬ੍ਰਾਮ੍ਹੀ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚੈਨ੍ਦ੍ਰੀ ਕੌਮਾਰੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਤਥਾ ॥

ਚਾਮੁਂਡਾ ਚੈਵ ਵਾਰਾਹੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼੍ਚ ਪੁਰੁਸ਼ਾਕਤਿਃ ।
ਵਿਮਲਾ ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਾ ਚ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਚ ਬੁਦ੍ਧਿਦਾ ॥

ਬਹੁਲਾ ਬਹੁਲਪ੍ਰੇਮਾ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਮਧੁਕੈਠਭ ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਚਂਡਮੁਂਡਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮਯੀ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਧਾਨਵਘਾਤਿਨੀ ।
ਅਨੇਕਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਹਸ੍ਤਾ ਚ ਸਰ੍ਵਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ॥

ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਸਦਾਕਨ੍ਯਾ ਕੈਸ਼ੋਰੀ ਯੁਵਤਿਰ੍ਯਤਿਃ ।
ਪ੍ਰੌਢਾऽਪ੍ਰੌਢਾ ਵਦ੍ਧਮਾਤਾ ਘੋਰਰੂਪਾ ਮਹੋਦਰੀ ॥

ਬਲਪ੍ਰਦਾ ਘੋਰਰੂਪਾ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾ ਮਹਾਬਲਾ ।
ਅਗ੍ਨਿਜ੍ਵਾਲਾ ਰੌਦ੍ਰਮੁਖੀ ਕਾਲਾਰਾਤ੍ਰੀ ਤਪਸ੍ਵਿਨੀ ॥

ਨਾਰਾਯਣੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਸ਼ਿਵਦੂਤੀ ਕਰਾਲੀ ਚ ਹ੍ਯਨਨ੍ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥

ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਮੇਧਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਗੌਰੀ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਚੈਵ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਤਤ੍ਤ੍ਵੈਕਨਿਲਯਾ ਵੇਦਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥

ਇਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮਹਾਦੇਵ੍ਯਾਃ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਪ੍ਰਯਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਕ੍ਤਿਭਾਵੇਨ ਚੇਤਸਾ ।
ਸ਼ਤ੍ਰੁਭ੍ਯੋ ਨ ਭਯਂ ਤਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਤ੍ਰੁਕ੍ਸ਼ਯਂ ਭਵੇਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਦਰਿਦ੍ਰਾਚ੍ਚ ਸੁਸੁਖਂ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਧਨਮ੍ ।
ਕਨ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕਨ੍ਯਾਂ ਕਨ੍ਯਾ ਚ ਲਭਤੇ ਵਰਮ੍ ॥

ऋਣੀ ऋਣਾਤ੍ ਵਿਮੁਚ੍ਯੇਤ ਹ੍ਯਪੁਤ੍ਰੋ ਲਭਤੇ ਸੁਤਮ੍ ।
ਰੋਗਾਦ੍ਵਿਮੁਚ੍ਯਤੇ ਰੋਗੀ ਸੁਖਮਤ੍ਯਨ੍ਤਮਸ਼੍ਨੁਤੇ ॥

ਭੂਮਿਲਾਭੋ ਭਵੇਤ੍ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਮਹਾਦੇਵੀਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥

ਕੁਂਕੁਮੈਃ ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰੈਸ਼੍ਚ ਸੁਗਨ੍ਧੈਃ ਰਕ੍ਤਪੁਸ਼੍ਪਕੈਃ ।
ਰਕ੍ਤਪਤ੍ਰੈਰ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਪੂਜਯਨ੍ਭਦ੍ਰਮਸ਼੍ਨੁਤੇ ॥

॥ॐ ਤਤ੍ਸਤ੍ ॥

Also Read:

Hymns with 108 Names of Maa Durga 2 | Goddess Durga Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil