Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hymns with 108 Names of Maa Durga 2 in English | Goddess Durga Names

Ashtottara Shatanamavali of Goddess Durga 2 in English:

॥ sridurgastottara satanamastotra 2 ॥

॥Om sri durga paramesvaryai namah ॥

asyasri durgastottara satanamastotra malamantrasya
mahavisnu mahesvarah rsayah,
anustupchandah, sridurgaparamesvari devata,
hram bijam, hrim saktih, hrum kilakam,
sarvabhistasidhyarthe japahomarcane viniyogah ।
Om satya sadhya bhavaprita bhavani bhavamocani ।
arya durga jaya cadhya trinetrasuladharini ॥

pinakadharini citra camdaghamta mahatapah ।
mano buddhi rahamkara cidrupa ca cidakrtih ॥

ananta bhavini bhavya hyabhavya ca sadagatih ।
sambhavi devamata ca cinta ratnapriya tatha ॥

sarvavidya daksakanya daksayajnavinasini ।
aparna’nekavarna ca patala patalavati ॥

pattambaraparidhana kalamamjiraramjini ।
isani ca maharajni hyaprameyaparakrama ।
rudrani krurarupa ca sundari surasundari ॥

vanadurga ca matamgi matamgamunikanyaka ।
bramhi mahesvari caindri kaumari vaisnavi tatha ॥

camumda caiva varahi laksmisca purusakrtih ।
vimala jnanarupa ca kriya nitya ca buddhida ॥

bahula bahulaprema mahisasuramardini ।
madhukaithabha hantri ca camdamumdavinasini ॥

sarvasastramayi caiva sarvadhanavaghatini ।
anekasastrahasta ca sarvasastrastradharini ॥

bhadrakali sadakanya kaisori yuvatiryatih ।
praudha’praudha vrddhamata ghorarupa mahodari ॥

balaprada ghorarupa mahotsaha mahabala ।
agnijvala raudramukhi kalaratri tapasvini ॥

narayani mahadevi visnumaya sivatmika ।
sivaduti karali ca hyananta paramesvari ॥

katyayani mahavidya mahamedhasvarupini ।
gauri sarasvati caiva savitri brahmavadini ।
sarvatattvaikanilaya vedamantrasvarupini ॥

idam stotram mahadevyah namnam astottaram satam ।
yah pathet prayato nityam bhaktibhavena cetasa ।
satrubhyo na bhayam tasya tasya satruksayam bhavet ।
sarvaduhkhadaridracca susukham mucyate dhruvam ॥

vidyarthi labhate vidyam dhanarthi labhate dhanam ।
kanyarthi labhate kanyam kanya ca labhate varam ॥

rni rnat vimucyeta hyaputro labhate sutam ।
rogadvimucyate rogi sukhamatyantamasnute ॥

bhumilabho bhavettasya sarvatra vijayi bhavet ।
sarvankamanavapnoti mahadeviprasadatah ॥

kumkumaih bilvapatraisca sugandhaih raktapuspakaih ।
raktapatrairvisesena pujayanbhadramasnute ॥

॥Om tatsat ॥

Also Read:

Hymns with 108 Names of Maa Durga 2 | Goddess Durga Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Hymns with 108 Names of Maa Durga 2 in English | Goddess Durga Names

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top