Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hymns with 108 Names of Maa Durga 2 in Kannada | Goddess Durga Names

Ashtottara Shatanamavali of Goddess Durga 2 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರ 2 ॥

॥ಓಂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥

ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಾಃ ಋಷಯಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ,
ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಂ,
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪಹೋಮಾರ್ಚನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಭವಪ್ರೀತಾ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಚನೀ ।
ಆರ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ಜಯಾ ಚಾಧ್ಯಾ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಶೂಲಧಾರಿಣೀ ॥

ಪಿನಾಕಧಾರಿಣೀ ಚಿತ್ರಾ ಚಂಡಘಂಟಾ ಮಹಾತಪಾಃ ।
ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ರಹಂಕಾರಾ ಚಿದ್ರೂಪಾ ಚ ಚಿದಾಕೃತಿಃ ॥

ಅನನ್ತಾ ಭಾವಿನೀ ಭವ್ಯಾ ಹ್ಯಭವ್ಯಾ ಚ ಸದಾಗತಿಃ ।
ಶಾಂಭವೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ಚಿನ್ತಾ ರತ್ನಪ್ರಿಯಾ ತಥಾ ॥

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ ।
ಅಪರ್ಣಾಽನೇಕವರ್ಣಾ ಚ ಪಾಟಲಾ ಪಾಟಲಾವತೀ ॥

ಪಟ್ಟಾಂಬರಪರೀಧಾನಾ ಕಲಮಂಜೀರರಂಜಿನೀ ।
ಈಶಾನೀ ಚ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಹ್ಯಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಾ ।
ರುದ್ರಾಣೀ ಕ್ರೂರರೂಪಾ ಚ ಸುನ್ದರೀ ಸುರಸುನ್ದರೀ ॥

ವನದುರ್ಗಾ ಚ ಮಾತಂಗೀ ಮತಂಗಮುನಿಕನ್ಯಕಾ ।
ಬ್ರಾಮ್ಹೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚೈನ್ದ್ರೀ ಕೌಮಾರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ ॥

ಚಾಮುಂಡಾ ಚೈವ ವಾರಾಹೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪುರುಷಾಕೃತಿಃ ।
ವಿಮಲಾ ಜ್ಞಾನರೂಪಾ ಚ ಕ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಚ ಬುದ್ಧಿದಾ ॥

ಬಹುಲಾ ಬಹುಲಪ್ರೇಮಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ।
ಮಧುಕೈಠಭ ಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ ॥

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಚೈವ ಸರ್ವಧಾನವಘಾತಿನೀ ।
ಅನೇಕಶಸ್ತ್ರಹಸ್ತಾ ಚ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀ ಸದಾಕನ್ಯಾ ಕೈಶೋರೀ ಯುವತಿರ್ಯತಿಃ ।
ಪ್ರೌಢಾಽಪ್ರೌಢಾ ವೃದ್ಧಮಾತಾ ಘೋರರೂಪಾ ಮಹೋದರೀ ॥

ಬಲಪ್ರದಾ ಘೋರರೂಪಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹಾಬಲಾ ।
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ರೌದ್ರಮುಖೀ ಕಾಲಾರಾತ್ರೀ ತಪಸ್ವಿನೀ ॥

ನಾರಾಯಣೀ ಮಹಾದೇವೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಶಿವದೂತೀ ಕರಾಲೀ ಚ ಹ್ಯನನ್ತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮೇಧಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಗೌರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಚೈವ ಸಾವಿತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ।
ಸರ್ವತತ್ತ್ವೈಕನಿಲಯಾ ವೇದಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ನಾಮ್ನಾಂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತೋ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಚೇತಸಾ ।
ಶತ್ರುಭ್ಯೋ ನ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಶತ್ರುಕ್ಷಯಂ ಭವೇತ್ ।
ಸರ್ವದುಃಖದರಿದ್ರಾಚ್ಚ ಸುಸುಖಂ ಮುಚ್ಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ।
ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕನ್ಯಾಂ ಕನ್ಯಾ ಚ ಲಭತೇ ವರಮ್ ॥

ಋಣೀ ಋಣಾತ್ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಹ್ಯಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಸುತಮ್ ।
ರೋಗಾದ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗೀ ಸುಖಮತ್ಯನ್ತಮಶ್ನುತೇ ॥

ಭೂಮಿಲಾಭೋ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಮಹಾದೇವೀಪ್ರಸಾದತಃ ॥

ಕುಂಕುಮೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಸುಗನ್ಧೈಃ ರಕ್ತಪುಷ್ಪಕೈಃ ।
ರಕ್ತಪತ್ರೈರ್ವಿಶೇಷೇಣ ಪೂಜಯನ್ಭದ್ರಮಶ್ನುತೇ ॥

॥ಓಂ ತತ್ಸತ್ ॥

Also Read:

Hymns with 108 Names of Maa Durga 2 | Goddess Durga Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Hymns with 108 Names of Maa Durga 2 in Kannada | Goddess Durga Names

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top