Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Jabala Upanishad Lyrics in Gujarati

Jabala Upanishad in Gujarati:

॥ જાબાલોપનિષત્ ॥
જાબાલોપનિષત્ખ્યાતં સંન્યાસજ્ઞાનગોચરમ્ ।
વસ્તુતસ્ત્રૈપદં બ્રહ્મ સ્વમાત્રમવશિષ્યતે ॥

ૐ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે ।
પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ॥

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

ૐ બૃહસ્પતિરુવાચ યાજ્ઞવલ્ક્યં યદનુ કુરુક્ષેત્રં
દેવાનાં દેવયજનં સર્વેષાં ભૂતાનાં બ્રહ્મસદનમ્ ।
અવિમુક્તં વૈ કુરુક્ષેત્રં દેવાનાં દેવયજનં સર્વેષાં
ભૂતાનાં બ્રહ્મસદનમ્ ।
તસ્માદ્યત્ર ક્વચન ગચ્છતિ તદેવ મન્યેત તદવિમુક્તમેવ ।
ઇદં વૈ કુરુક્ષેત્રં દેવાનાં દેવયજનં સર્વેષાં
ભૂતાનાં બ્રહ્મસદનમ્ ॥

અત્ર હિ જન્તોઃ પ્રાણેષૂત્ક્રમમાણેષુ રુદ્રસ્તારકં બ્રહ્મ
વ્યાચષ્ટે યેનાસાવમૃતી ભૂત્વા મોક્ષી ભવતિ
તસ્માદવિમુક્તમેવ નિષેવેત અવિમુક્તં ન
વિમુઞ્ચેદેવમેવૈતદ્યાજ્ઞવલ્ક્યઃ ॥ ૧ ॥

અથ હૈનમત્રિઃ પપ્રચ્છ યાજ્ઞવલ્ક્યં ય એષોઽનન્તોઽવ્યક્ત
આત્મા તં કથમહં વિજાનીયામિતિ ॥

સ હોવાચ યાજ્ઞવલ્ક્યઃ સોઽવિમુક્ત ઉપાસ્યો ય
એષોઽનન્તોઽવ્યક્ત આત્મા સોઽવિમુક્તે પ્રતિષ્ઠિત ઇતિ ॥

સોઽવિમુક્તઃ કસ્મિન્પ્રતિષ્ઠિત ઇતિ । વરણાયાં નાશ્યાં ચ
મધ્યે પ્રતિષ્ઠિત ઇતિ ॥

કા વૈ વરણા કા ચ નાશીતિ ।
સર્વાનિન્દ્રિયકૃતાન્દોષાન્વારયતીતિ તેન વરણા ભવતિ ॥

સર્વાનિન્દ્રિયકૃતાન્પાપાન્નાશયતીતિ તેન નાશી ભવતીતિ ॥

કતમં ચાસ્ય સ્થાનં ભવતીતિ । ભ્રુવોર્ઘ્રાણસ્ય ચ યઃ
સન્ધિઃ સ એષ દ્યૌર્લોકસ્ય પરસ્ય ચ સન્ધિર્ભવતીતિ । એતદ્વૈ
સન્ધિં સન્ધ્યાં બ્રહ્મવિદ ઉપાસત ઇતિ । સોઽવિમુક્ત ઉપાસ્ય ઇતિ
। સોઽવિમુક્તં જ્ઞાનમાચષ્ટે । યો વૈતદેવં વેદેતિ ॥ ૨ ॥

અથ હૈનં બ્રહ્મચારિણ ઊચુઃ કિં જપ્યેનામૃતત્વં બ્રૂહીતિ ॥

સ હોવાચ યાજ્ઞવલ્ક્યઃ । શતરુદ્રિયેણેત્યેતાન્યેવ હ વા
અમૃતસ્ય નામાનિ ॥

એતૈર્હ વા અમૃતો ભવતીતિ એવમેવૈતદ્યાજ્ઞવલ્ક્યઃ ॥ ૩ ॥

અથ હૈનં જનકો વૈદેહો યાજ્ઞવલ્ક્યમુપસમેત્યોવાચ
ભગવન્સંન્યાસં બ્રૂહીતિ । સ હોવાચ યાજ્ઞવલ્ક્યઃ ।
બ્રહ્મચર્યં પરિસમાપ્ય ગૃહી ભવેત્ । ગૃહી ભૂત્વા વની
ભવેત્ । વની ભૂત્વા પ્રવ્રજેત્ । યદિ વેતરથા
બ્રહ્મચર્યાદેવ પ્રવ્રજેદ્ગૃહાદ્વા વનાદ્વા ॥

અથ પુનરવ્રતી વા વ્રતી વા સ્નાતકો વાઽસ્નાતકો
વોત્સન્નગ્નિકો વા યદહરેવ વિરજેત્તદહરેવ પ્રવ્રજેત્ ।
તદ્ધૈકે પ્રાજાપત્યામેવેષ્ટિ,ન્ કુર્વન્તિ । તદુ તથા ન
કુર્યાદાગ્નેયીમેવ કુર્યાત્ ॥

અગ્નિર્હ વૈ પ્રાણઃ પ્રાણમેવ તથા કરોતિ ॥

ત્રૈધાતવીયામેવ કુર્યાત્ । એતયૈવ ત્રયો ધાતવો યદુત
સત્ત્વં રજસ્તમ ઇતિ ॥

અયં તે યોનિરૃત્વિજો યતો જાતઃ પ્રાણાદરોચથાઃ । તં
પ્રાણં જાનન્નગ્ન આરોહાથા નો વર્ધય રયિમ્ । ઇત્યનેન
મન્ત્રેણાગ્નિમાજિઘ્રેત્ ॥

એષ હ વા અગ્નેર્યોનિર્યઃ પ્રાણઃ પ્રાણં ગચ્છ
સ્વાહેત્યેવમેવૈતદાહ ॥

ગ્રામાદગ્નિમાહૃત્ય પૂર્વદગ્નિમાઘ્રાપયેત્ ॥

યદ્યગ્નિં ન વિન્દેદપ્સુ જુહુયાત્ । આપો વૈ સર્વા દેવતાઃ
સર્વાભ્યો દેવતાભ્યો જુહોમિ સ્વાહેતિ હુત્વોધૃત્ય
પ્રાશ્નીયાત્સાજ્યં હવિરનામયં મોક્ષમન્ત્રઃ ત્રય્યૈવં
વદેત્ । એતદ્બ્રહ્મૈતદુપાસિતવ્યમ્ । એવમેવૈતદ્ભગવન્નિતિ વૈ
યાજ્ઞવલ્ક્યઃ ॥ ૪ ॥

અથ હૈનમત્રિઃ પપ્રચ્છ યાજ્ઞવલ્ક્યં પૃચ્છામિ ત્વા
યાજ્ઞવલ્ક્ય અયજ્ઞોપવીતિ કથં બ્રાહ્મણ ઇતિ । સ હોવાચ
યાજ્ઞવલ્ક્યઃ । ઇદમેવાસ્ય તદ્યજ્ઞોપવીતં ય આત્માપઃ
પ્રાશ્યાચમ્યાયં વિધિઃ પરિવ્રાજકાનામ્ । વીરાધ્વાને વા
અનાશકે વા અપાં પ્રવેશે વા અગ્નિપ્રવેશે વા મહાપ્રસ્થાને વા
। અથ પરિવ્રાડ્વિવર્ણવાસા મુણ્ડોઽપરિગ્રહઃ શુચિરદ્રોહી
ભૈક્ષણો બ્રહ્મભૂયાય ભવતીતિ । યદ્યાતુરઃ સ્યાન્મનસા
વાચા સંન્યસેત્ । એષ પન્થા બ્રહ્મણા હાનુવિત્તસ્તેનૈતિ
સંન્યાસી બ્રહ્મવિદિત્યેવમેવૈષ ભગવન્યાજ્ઞવલ્ક્ય ॥ ૫ ॥

તત્ર
પરમહંસાનામસંવર્તકારુણિશ્વેતકેતુદુર્વાસઋભુનિદાઘજડ
ભરતદત્તાત્રેયરૈવતક-
પ્રભૃતયોઽવ્યક્તલિઙ્ગા અવ્યક્તાચારા અનુન્મત્તા
ઉન્મત્તવદાચરન્તસ્ત્રિદણ્ડં કમણ્ડલું શિક્યં પાત્રં
જલપવિત્રં શિખાં યજ્ઞોપવીતં ચ ઇત્યેતત્સર્વં
ભૂઃસ્વાહેત્યપ્સુ પરિત્યજ્યાત્માનમન્વિચ્છેત્ ॥

યથા જાતરૂપધરો નિર્ગ્રન્થો નિષ્પરિગ્રહસ્તત્તદ્બ્રહ્મમાર્ગે
સમ્યક્સમ્પન્નઃ શુદ્ધમાનસઃ પ્રાણસન્ધારણાર્થં
યથોક્તકાલે વિમુક્તો ભૈક્ષમાચરન્નુદરપાત્રેણ
લાભાલાભયોઃ સમો ભૂત્વા
શૂન્યાગારદેવગૃહતૃણકૂટવલ્મીકવૃક્ષમૂલકુલાલશાલાગ્
નિહોત્રગૃહનદીપુલિનગિરિકુહરકન્દરકોટરનિર્ઝરસ્થણ્ડિલેષુ
તેષ્વનિકેતવાસ્ય પ્રયત્નો નિર્મમઃ
શુક્લધ્યાનપરાયણોઽધ્યાત્મનિષ્ઠોઽશુભકર્મ-
નિર્મૂલનપરઃ સંન્યાસેન દેહત્યાગં કરોતિ સ પરમહંસો
નામ પરમહંસો નામેતિ ॥ ૬ ॥

ૐ પૂર્ણમદ ઇતિ શાતિઃ ॥

ઇત્યથર્વવેદીયા જાબાલોપનિષત્સમાપ્તા ॥

Also Read:

Jabala Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top