Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Jabala Upanishad Lyrics in Malayalam

Jabala Upanishad in Malayalam:

॥ ജാബാലോപനിഷത് ॥
ജാബാലോപനിഷത്ഖ്യാതം സംന്യാസജ്ഞാനഗോചരം ।
വസ്തുതസ്ത്രൈപദം ബ്രഹ്മ സ്വമാത്രമവശിഷ്യതേ ॥

ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യതേ ।
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ॥

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ॥

ഓം ബൃഹസ്പതിരുവാച യാജ്ഞവൽക്യം യദനു കുരുക്ഷേത്രം
ദേവാനാം ദേവയജനം സർവേഷാം ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മസദനം ।
അവിമുക്തം വൈ കുരുക്ഷേത്രം ദേവാനാം ദേവയജനം സർവേഷാം
ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മസദനം ।
തസ്മാദ്യത്ര ക്വചന ഗച്ഛതി തദേവ മന്യേത തദവിമുക്തമേവ ।
ഇദം വൈ കുരുക്ഷേത്രം ദേവാനാം ദേവയജനം സർവേഷാം
ഭൂതാനാം ബ്രഹ്മസദനം ॥

അത്ര ഹി ജന്തോഃ പ്രാണേഷൂത്ക്രമമാണേഷു രുദ്രസ്താരകം ബ്രഹ്മ
വ്യാചഷ്ടേ യേനാസാവമൃതീ ഭൂത്വാ മോക്ഷീ ഭവതി
തസ്മാദവിമുക്തമേവ നിഷേവേത അവിമുക്തം ന
വിമുഞ്ചേദേവമേവൈതദ്യാജ്ഞവൽക്യഃ ॥ 1 ॥

അഥ ഹൈനമത്രിഃ പപ്രച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം യ ഏഷോഽനന്തോഽവ്യക്ത
ആത്മാ തം കഥമഹം വിജാനീയാമിതി ॥

സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ സോഽവിമുക്ത ഉപാസ്യോ യ
ഏഷോഽനന്തോഽവ്യക്ത ആത്മാ സോഽവിമുക്തേ പ്രതിഷ്ഠിത ഇതി ॥

സോഽവിമുക്തഃ കസ്മിൻപ്രതിഷ്ഠിത ഇതി । വരണായാം നാശ്യാം ച
മധ്യേ പ്രതിഷ്ഠിത ഇതി ॥

കാ വൈ വരണാ കാ ച നാശീതി ।
സർവാനിന്ദ്രിയകൃതാന്ദോഷാന്വാരയതീതി തേന വരണാ ഭവതി ॥

സർവാനിന്ദ്രിയകൃതാൻപാപാന്നാശയതീതി തേന നാശീ ഭവതീതി ॥

കതമം ചാസ്യ സ്ഥാനം ഭവതീതി । ഭ്രുവോർഘ്രാണസ്യ ച യഃ
സന്ധിഃ സ ഏഷ ദ്യൗർലോകസ്യ പരസ്യ ച സന്ധിർഭവതീതി । ഏതദ്വൈ
സന്ധിം സന്ധ്യാം ബ്രഹ്മവിദ ഉപാസത ഇതി । സോഽവിമുക്ത ഉപാസ്യ ഇതി
। സോഽവിമുക്തം ജ്ഞാനമാചഷ്ടേ । യോ വൈതദേവം വേദേതി ॥ 2 ॥

അഥ ഹൈനം ബ്രഹ്മചാരിണ ഊചുഃ കിം ജപ്യേനാമൃതത്വം ബ്രൂഹീതി ॥

സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ । ശതരുദ്രിയേണേത്യേതാന്യേവ ഹ വാ
അമൃതസ്യ നാമാനി ॥

ഏതൈർഹ വാ അമൃതോ ഭവതീതി ഏവമേവൈതദ്യാജ്ഞവൽക്യഃ ॥ 3 ॥

അഥ ഹൈനം ജനകോ വൈദേഹോ യാജ്ഞവൽക്യമുപസമേത്യോവാച
ഭഗവൻസംന്യാസം ബ്രൂഹീതി । സ ഹോവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ ।
ബ്രഹ്മചര്യം പരിസമാപ്യ ഗൃഹീ ഭവേത് । ഗൃഹീ ഭൂത്വാ വനീ
ഭവേത് । വനീ ഭൂത്വാ പ്രവ്രജേത് । യദി വേതരഥാ
ബ്രഹ്മചര്യാദേവ പ്രവ്രജേദ്ഗൃഹാദ്വാ വനാദ്വാ ॥

അഥ പുനരവ്രതീ വാ വ്രതീ വാ സ്നാതകോ വാഽസ്നാതകോ
വോത്സന്നഗ്നികോ വാ യദഹരേവ വിരജേത്തദഹരേവ പ്രവ്രജേത് ।
തദ്ധൈകേ പ്രാജാപത്യാമേവേഷ്ടി,ന് കുർവന്തി । തദു തഥാ ന
കുര്യാദാഗ്നേയീമേവ കുര്യാത് ॥

അഗ്നിർഹ വൈ പ്രാണഃ പ്രാണമേവ തഥാ കരോതി ॥

ത്രൈധാതവീയാമേവ കുര്യാത് । ഏതയൈവ ത്രയോ ധാതവോ യദുത
സത്ത്വം രജസ്തമ ഇതി ॥

അയം തേ യോനിരൃത്വിജോ യതോ ജാതഃ പ്രാണാദരോചഥാഃ । തം
പ്രാണം ജാനന്നഗ്ന ആരോഹാഥാ നോ വർധയ രയിം । ഇത്യനേന
മന്ത്രേണാഗ്നിമാജിഘ്രേത് ॥

ഏഷ ഹ വാ അഗ്നേര്യോനിര്യഃ പ്രാണഃ പ്രാണം ഗച്ഛ
സ്വാഹേത്യേവമേവൈതദാഹ ॥

ഗ്രാമാദഗ്നിമാഹൃത്യ പൂർവദഗ്നിമാഘ്രാപയേത് ॥

യദ്യഗ്നിം ന വിന്ദേദപ്സു ജുഹുയാത് । ആപോ വൈ സർവാ ദേവതാഃ
സർവാഭ്യോ ദേവതാഭ്യോ ജുഹോമി സ്വാഹേതി ഹുത്വോധൃത്യ
പ്രാശ്നീയാത്സാജ്യം ഹവിരനാമയം മോക്ഷമന്ത്രഃ ത്രയ്യൈവം
വദേത് । ഏതദ്ബ്രഹ്മൈതദുപാസിതവ്യം । ഏവമേവൈതദ്ഭഗവന്നിതി വൈ
യാജ്ഞവൽക്യഃ ॥ 4 ॥

അഥ ഹൈനമത്രിഃ പപ്രച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം പൃച്ഛാമി ത്വാ
യാജ്ഞവൽക്യ അയജ്ഞോപവീതി കഥം ബ്രാഹ്മണ ഇതി । സ ഹോവാച
യാജ്ഞവൽക്യഃ । ഇദമേവാസ്യ തദ്യജ്ഞോപവീതം യ ആത്മാപഃ
പ്രാശ്യാചമ്യായം വിധിഃ പരിവ്രാജകാനാം । വീരാധ്വാനേ വാ
അനാശകേ വാ അപാം പ്രവേശേ വാ അഗ്നിപ്രവേശേ വാ മഹാപ്രസ്ഥാനേ വാ
। അഥ പരിവ്രാഡ്വിവർണവാസാ മുണ്ഡോഽപരിഗ്രഹഃ ശുചിരദ്രോഹീ
ഭൈക്ഷണോ ബ്രഹ്മഭൂയായ ഭവതീതി । യദ്യാതുരഃ സ്യാന്മനസാ
വാചാ സംന്യസേത് । ഏഷ പന്ഥാ ബ്രഹ്മണാ ഹാനുവിത്തസ്തേനൈതി
സംന്യാസീ ബ്രഹ്മവിദിത്യേവമേവൈഷ ഭഗവന്യാജ്ഞവൽക്യ ॥ 5 ॥

തത്ര
പരമഹംസാനാമസംവർതകാരുണിശ്വേതകേതുദുർവാസഋഭുനിദാഘജഡ
ഭരതദത്താത്രേയരൈവതക-
പ്രഭൃതയോഽവ്യക്തലിംഗാ അവ്യക്താചാരാ അനുന്മത്താ
ഉന്മത്തവദാചരന്തസ്ത്രിദണ്ഡം കമണ്ഡലും ശിക്യം പാത്രം
ജലപവിത്രം ശിഖാം യജ്ഞോപവീതം ച ഇത്യേതത്സർവം
ഭൂഃസ്വാഹേത്യപ്സു പരിത്യജ്യാത്മാനമന്വിച്ഛേത് ॥

യഥാ ജാതരൂപധരോ നിർഗ്രന്ഥോ നിഷ്പരിഗ്രഹസ്തത്തദ്ബ്രഹ്മമാർഗേ
സമ്യക്സമ്പന്നഃ ശുദ്ധമാനസഃ പ്രാണസന്ധാരണാർഥം
യഥോക്തകാലേ വിമുക്തോ ഭൈക്ഷമാചരന്നുദരപാത്രേണ
ലാഭാലാഭയോഃ സമോ ഭൂത്വാ
ശൂന്യാഗാരദേവഗൃഹതൃണകൂടവൽമീകവൃക്ഷമൂലകുലാലശാലാഗ്
നിഹോത്രഗൃഹനദീപുലിനഗിരികുഹരകന്ദരകോടരനിർഝരസ്ഥണ്ഡിലേഷു
തേഷ്വനികേതവാസ്യ പ്രയത്നോ നിർമമഃ
ശുക്ലധ്യാനപരായണോഽധ്യാത്മനിഷ്ഠോഽശുഭകർമ-
നിർമൂലനപരഃ സംന്യാസേന ദേഹത്യാഗം കരോതി സ പരമഹംസോ
നാമ പരമഹംസോ നാമേതി ॥ 6 ॥

ഓം പൂർണമദ ഇതി ശാതിഃ ॥

ഇത്യഥർവവേദീയാ ജാബാലോപനിഷത്സമാപ്താ ॥

Also Read:

Jabala Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Jabala Upanishad Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top