Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Jabala Upanishad Lyrics in Kannada

Jabala Upanishad in Kannada:

॥ ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್ ॥
ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್ಖ್ಯಾತಂ ಸಂನ್ಯಾಸಜ್ಞಾನಗೋಚರಂ ।
ವಸ್ತುತಸ್ತ್ರೈಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಮಾತ್ರಮವಶಿಷ್ಯತೇ ॥

ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ ।
ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿರುವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ಯದನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಂ
ದೇವಾನಾಂ ದೇವಯಜನಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಸದನಂ ।
ಅವಿಮುಕ್ತಂ ವೈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವಾನಾಂ ದೇವಯಜನಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ
ಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಸದನಂ ।
ತಸ್ಮಾದ್ಯತ್ರ ಕ್ವಚನ ಗಚ್ಛತಿ ತದೇವ ಮನ್ಯೇತ ತದವಿಮುಕ್ತಮೇವ ।
ಇದಂ ವೈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವಾನಾಂ ದೇವಯಜನಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ
ಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಸದನಂ ॥

ಅತ್ರ ಹಿ ಜಂತೋಃ ಪ್ರಾಣೇಷೂತ್ಕ್ರಮಮಾಣೇಷು ರುದ್ರಸ್ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ
ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಯೇನಾಸಾವಮೃತೀ ಭೂತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷೀ ಭವತಿ
ತಸ್ಮಾದವಿಮುಕ್ತಮೇವ ನಿಷೇವೇತ ಅವಿಮುಕ್ತಂ ನ
ವಿಮುಂಚೇದೇವಮೇವೈತದ್ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ॥ 1 ॥

ಅಥ ಹೈನಮತ್ರಿಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ಯ ಏಷೋಽನಂತೋಽವ್ಯಕ್ತ
ಆತ್ಮಾ ತಂ ಕಥಮಹಂ ವಿಜಾನೀಯಾಮಿತಿ ॥

ಸ ಹೋವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ಸೋಽವಿಮುಕ್ತ ಉಪಾಸ್ಯೋ ಯ
ಏಷೋಽನಂತೋಽವ್ಯಕ್ತ ಆತ್ಮಾ ಸೋಽವಿಮುಕ್ತೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ ॥

ಸೋಽವಿಮುಕ್ತಃ ಕಸ್ಮಿನ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ । ವರಣಾಯಾಂ ನಾಶ್ಯಾಂ ಚ
ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ ॥

ಕಾ ವೈ ವರಣಾ ಕಾ ಚ ನಾಶೀತಿ ।
ಸರ್ವಾನಿಂದ್ರಿಯಕೃತಾಂದೋಷಾನ್ವಾರಯತೀತಿ ತೇನ ವರಣಾ ಭವತಿ ॥

ಸರ್ವಾನಿಂದ್ರಿಯಕೃತಾನ್ಪಾಪಾನ್ನಾಶಯತೀತಿ ತೇನ ನಾಶೀ ಭವತೀತಿ ॥

ಕತಮಂ ಚಾಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಂ ಭವತೀತಿ । ಭ್ರುವೋರ್ಘ್ರಾಣಸ್ಯ ಚ ಯಃ
ಸಂಧಿಃ ಸ ಏಷ ದ್ಯೌರ್ಲೋಕಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಚ ಸಂಧಿರ್ಭವತೀತಿ । ಏತದ್ವೈ
ಸಂಧಿಂ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಉಪಾಸತ ಇತಿ । ಸೋಽವಿಮುಕ್ತ ಉಪಾಸ್ಯ ಇತಿ
। ಸೋಽವಿಮುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಮಾಚಷ್ಟೇ । ಯೋ ವೈತದೇವಂ ವೇದೇತಿ ॥ 2 ॥

ಅಥ ಹೈನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ ಊಚುಃ ಕಿಂ ಜಪ್ಯೇನಾಮೃತತ್ವಂ ಬ್ರೂಹೀತಿ ॥

ಸ ಹೋವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ । ಶತರುದ್ರಿಯೇಣೇತ್ಯೇತಾನ್ಯೇವ ಹ ವಾ
ಅಮೃತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ॥

ಏತೈರ್ಹ ವಾ ಅಮೃತೋ ಭವತೀತಿ ಏವಮೇವೈತದ್ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ॥ 3 ॥

ಅಥ ಹೈನಂ ಜನಕೋ ವೈದೇಹೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮುಪಸಮೇತ್ಯೋವಾಚ
ಭಗವನ್ಸಂನ್ಯಾಸಂ ಬ್ರೂಹೀತಿ । ಸ ಹೋವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯ ಗೃಹೀ ಭವೇತ್ । ಗೃಹೀ ಭೂತ್ವಾ ವನೀ
ಭವೇತ್ । ವನೀ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರವ್ರಜೇತ್ । ಯದಿ ವೇತರಥಾ
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದೇವ ಪ್ರವ್ರಜೇದ್ಗೃಹಾದ್ವಾ ವನಾದ್ವಾ ॥

ಅಥ ಪುನರವ್ರತೀ ವಾ ವ್ರತೀ ವಾ ಸ್ನಾತಕೋ ವಾಽಸ್ನಾತಕೋ
ವೋತ್ಸನ್ನಗ್ನಿಕೋ ವಾ ಯದಹರೇವ ವಿರಜೇತ್ತದಹರೇವ ಪ್ರವ್ರಜೇತ್ ।
ತದ್ಧೈಕೇ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾಮೇವೇಷ್ಟಿ,ನ್ ಕುರ್ವಂತಿ । ತದು ತಥಾ ನ
ಕುರ್ಯಾದಾಗ್ನೇಯೀಮೇವ ಕುರ್ಯಾತ್ ॥

ಅಗ್ನಿರ್ಹ ವೈ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣಮೇವ ತಥಾ ಕರೋತಿ ॥

ತ್ರೈಧಾತವೀಯಾಮೇವ ಕುರ್ಯಾತ್ । ಏತಯೈವ ತ್ರಯೋ ಧಾತವೋ ಯದುತ
ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ॥

ಅಯಂ ತೇ ಯೋನಿರೃತ್ವಿಜೋ ಯತೋ ಜಾತಃ ಪ್ರಾಣಾದರೋಚಥಾಃ । ತಂ
ಪ್ರಾಣಂ ಜಾನನ್ನಗ್ನ ಆರೋಹಾಥಾ ನೋ ವರ್ಧಯ ರಯಿಂ । ಇತ್ಯನೇನ
ಮಂತ್ರೇಣಾಗ್ನಿಮಾಜಿಘ್ರೇತ್ ॥

ಏಷ ಹ ವಾ ಅಗ್ನೇರ್ಯೋನಿರ್ಯಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣಂ ಗಚ್ಛ
ಸ್ವಾಹೇತ್ಯೇವಮೇವೈತದಾಹ ॥

ಗ್ರಾಮಾದಗ್ನಿಮಾಹೃತ್ಯ ಪೂರ್ವದಗ್ನಿಮಾಘ್ರಾಪಯೇತ್ ॥

ಯದ್ಯಗ್ನಿಂ ನ ವಿಂದೇದಪ್ಸು ಜುಹುಯಾತ್ । ಆಪೋ ವೈ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಃ
ಸರ್ವಾಭ್ಯೋ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಹುತ್ವೋಧೃತ್ಯ
ಪ್ರಾಶ್ನೀಯಾತ್ಸಾಜ್ಯಂ ಹವಿರನಾಮಯಂ ಮೋಕ್ಷಮಂತ್ರಃ ತ್ರಯ್ಯೈವಂ
ವದೇತ್ । ಏತದ್ಬ್ರಹ್ಮೈತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ । ಏವಮೇವೈತದ್ಭಗವನ್ನಿತಿ ವೈ
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ॥ 4 ॥

ಅಥ ಹೈನಮತ್ರಿಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಅಯಜ್ಞೋಪವೀತಿ ಕಥಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತಿ । ಸ ಹೋವಾಚ
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ । ಇದಮೇವಾಸ್ಯ ತದ್ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಯ ಆತ್ಮಾಪಃ
ಪ್ರಾಶ್ಯಾಚಮ್ಯಾಯಂ ವಿಧಿಃ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾನಾಂ । ವೀರಾಧ್ವಾನೇ ವಾ
ಅನಾಶಕೇ ವಾ ಅಪಾಂ ಪ್ರವೇಶೇ ವಾ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶೇ ವಾ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನೇ ವಾ
। ಅಥ ಪರಿವ್ರಾಡ್ವಿವರ್ಣವಾಸಾ ಮುಂಡೋಽಪರಿಗ್ರಹಃ ಶುಚಿರದ್ರೋಹೀ
ಭೈಕ್ಷಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಭವತೀತಿ । ಯದ್ಯಾತುರಃ ಸ್ಯಾನ್ಮನಸಾ
ವಾಚಾ ಸಂನ್ಯಸೇತ್ । ಏಷ ಪಂಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಹಾನುವಿತ್ತಸ್ತೇನೈತಿ
ಸಂನ್ಯಾಸೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಿತ್ಯೇವಮೇವೈಷ ಭಗವನ್ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ॥ 5 ॥

ತತ್ರ
ಪರಮಹಂಸಾನಾಮಸಂವರ್ತಕಾರುಣಿಶ್ವೇತಕೇತುದುರ್ವಾಸಋಭುನಿದಾಘಜಡ
ಭರತದತ್ತಾತ್ರೇಯರೈವತಕ-
ಪ್ರಭೃತಯೋಽವ್ಯಕ್ತಲಿಂಗಾ ಅವ್ಯಕ್ತಾಚಾರಾ ಅನುನ್ಮತ್ತಾ
ಉನ್ಮತ್ತವದಾಚರಂತಸ್ತ್ರಿದಂಡಂ ಕಮಂಡಲುಂ ಶಿಕ್ಯಂ ಪಾತ್ರಂ
ಜಲಪವಿತ್ರಂ ಶಿಖಾಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಚ ಇತ್ಯೇತತ್ಸರ್ವಂ
ಭೂಃಸ್ವಾಹೇತ್ಯಪ್ಸು ಪರಿತ್ಯಜ್ಯಾತ್ಮಾನಮನ್ವಿಚ್ಛೇತ್ ॥

ಯಥಾ ಜಾತರೂಪಧರೋ ನಿರ್ಗ್ರಂಥೋ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಸ್ತತ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಮಾರ್ಗೇ
ಸಮ್ಯಕ್ಸಂಪನ್ನಃ ಶುದ್ಧಮಾನಸಃ ಪ್ರಾಣಸಂಧಾರಣಾರ್ಥಂ
ಯಥೋಕ್ತಕಾಲೇ ವಿಮುಕ್ತೋ ಭೈಕ್ಷಮಾಚರನ್ನುದರಪಾತ್ರೇಣ
ಲಾಭಾಲಾಭಯೋಃ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ
ಶೂನ್ಯಾಗಾರದೇವಗೃಹತೃಣಕೂಟವಲ್ಮೀಕವೃಕ್ಷಮೂಲಕುಲಾಲಶಾಲಾಗ್
ನಿಹೋತ್ರಗೃಹನದೀಪುಲಿನಗಿರಿಕುಹರಕಂದರಕೋಟರನಿರ್ಝರಸ್ಥಂಡಿಲೇಷು
ತೇಷ್ವನಿಕೇತವಾಸ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನೋ ನಿರ್ಮಮಃ
ಶುಕ್ಲಧ್ಯಾನಪರಾಯಣೋಽಧ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠೋಽಶುಭಕರ್ಮ-
ನಿರ್ಮೂಲನಪರಃ ಸಂನ್ಯಾಸೇನ ದೇಹತ್ಯಾಗಂ ಕರೋತಿ ಸ ಪರಮಹಂಸೋ
ನಾಮ ಪರಮಹಂಸೋ ನಾಮೇತಿ ॥ 6 ॥

ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಇತಿ ಶಾತಿಃ ॥

ಇತ್ಯಥರ್ವವೇದೀಯಾ ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Jabala Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top