Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Jabala Upanishad Lyrics in Telugu

Jabala Upanishad in Telugu:

॥ జాబాలోపనిషత్ ॥

జాబాలోపనిషత్ఖ్యాతం సంన్యాసజ్ఞానగోచరం ।
వస్తుతస్త్రైపదం బ్రహ్మ స్వమాత్రమవశిష్యతే ॥

ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే ।
పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

ఓం బృహస్పతిరువాచ యాజ్ఞవల్క్యం యదను కురుక్షేత్రం
దేవానాం దేవయజనం సర్వేషాం భూతానాం బ్రహ్మసదనం ।
అవిముక్తం వై కురుక్షేత్రం దేవానాం దేవయజనం సర్వేషాం
భూతానాం బ్రహ్మసదనం ।
తస్మాద్యత్ర క్వచన గచ్ఛతి తదేవ మన్యేత తదవిముక్తమేవ ।
ఇదం వై కురుక్షేత్రం దేవానాం దేవయజనం సర్వేషాం
భూతానాం బ్రహ్మసదనం ॥

అత్ర హి జంతోః ప్రాణేషూత్క్రమమాణేషు రుద్రస్తారకం బ్రహ్మ
వ్యాచష్టే యేనాసావమృతీ భూత్వా మోక్షీ భవతి
తస్మాదవిముక్తమేవ నిషేవేత అవిముక్తం న
విముంచేదేవమేవైతద్యాజ్ఞవల్క్యః ॥ 1 ॥

అథ హైనమత్రిః పప్రచ్ఛ యాజ్ఞవల్క్యం య ఏషోఽనంతోఽవ్యక్త
ఆత్మా తం కథమహం విజానీయామితి ॥

స హోవాచ యాజ్ఞవల్క్యః సోఽవిముక్త ఉపాస్యో య
ఏషోఽనంతోఽవ్యక్త ఆత్మా సోఽవిముక్తే ప్రతిష్ఠిత ఇతి ॥

సోఽవిముక్తః కస్మిన్ప్రతిష్ఠిత ఇతి । వరణాయాం నాశ్యాం చ
మధ్యే ప్రతిష్ఠిత ఇతి ॥

కా వై వరణా కా చ నాశీతి ।
సర్వానింద్రియకృతాందోషాన్వారయతీతి తేన వరణా భవతి ॥

సర్వానింద్రియకృతాన్పాపాన్నాశయతీతి తేన నాశీ భవతీతి ॥

కతమం చాస్య స్థానం భవతీతి । భ్రువోర్ఘ్రాణస్య చ యః
సంధిః స ఏష ద్యౌర్లోకస్య పరస్య చ సంధిర్భవతీతి । ఏతద్వై
సంధిం సంధ్యాం బ్రహ్మవిద ఉపాసత ఇతి । సోఽవిముక్త ఉపాస్య ఇతి
। సోఽవిముక్తం జ్ఞానమాచష్టే । యో వైతదేవం వేదేతి ॥ 2 ॥

అథ హైనం బ్రహ్మచారిణ ఊచుః కిం జప్యేనామృతత్వం బ్రూహీతి ॥

స హోవాచ యాజ్ఞవల్క్యః । శతరుద్రియేణేత్యేతాన్యేవ హ వా
అమృతస్య నామాని ॥

ఏతైర్హ వా అమృతో భవతీతి ఏవమేవైతద్యాజ్ఞవల్క్యః ॥ 3 ॥

అథ హైనం జనకో వైదేహో యాజ్ఞవల్క్యముపసమేత్యోవాచ
భగవన్సంన్యాసం బ్రూహీతి । స హోవాచ యాజ్ఞవల్క్యః ।
బ్రహ్మచర్యం పరిసమాప్య గృహీ భవేత్ । గృహీ భూత్వా వనీ
భవేత్ । వనీ భూత్వా ప్రవ్రజేత్ । యది వేతరథా
బ్రహ్మచర్యాదేవ ప్రవ్రజేద్గృహాద్వా వనాద్వా ॥

అథ పునరవ్రతీ వా వ్రతీ వా స్నాతకో వాఽస్నాతకో
వోత్సన్నగ్నికో వా యదహరేవ విరజేత్తదహరేవ ప్రవ్రజేత్ ।
తద్ధైకే ప్రాజాపత్యామేవేష్టి,న్ కుర్వంతి । తదు తథా న
కుర్యాదాగ్నేయీమేవ కుర్యాత్ ॥

అగ్నిర్హ వై ప్రాణః ప్రాణమేవ తథా కరోతి ॥

త్రైధాతవీయామేవ కుర్యాత్ । ఏతయైవ త్రయో ధాతవో యదుత
సత్త్వం రజస్తమ ఇతి ॥

అయం తే యోనిరృత్విజో యతో జాతః ప్రాణాదరోచథాః । తం
ప్రాణం జానన్నగ్న ఆరోహాథా నో వర్ధయ రయిం । ఇత్యనేన
మంత్రేణాగ్నిమాజిఘ్రేత్ ॥

ఏష హ వా అగ్నేర్యోనిర్యః ప్రాణః ప్రాణం గచ్ఛ
స్వాహేత్యేవమేవైతదాహ ॥

గ్రామాదగ్నిమాహృత్య పూర్వదగ్నిమాఘ్రాపయేత్ ॥

యద్యగ్నిం న విందేదప్సు జుహుయాత్ । ఆపో వై సర్వా దేవతాః
సర్వాభ్యో దేవతాభ్యో జుహోమి స్వాహేతి హుత్వోధృత్య
ప్రాశ్నీయాత్సాజ్యం హవిరనామయం మోక్షమంత్రః త్రయ్యైవం
వదేత్ । ఏతద్బ్రహ్మైతదుపాసితవ్యం । ఏవమేవైతద్భగవన్నితి వై
యాజ్ఞవల్క్యః ॥ 4 ॥

అథ హైనమత్రిః పప్రచ్ఛ యాజ్ఞవల్క్యం పృచ్ఛామి త్వా
యాజ్ఞవల్క్య అయజ్ఞోపవీతి కథం బ్రాహ్మణ ఇతి । స హోవాచ
యాజ్ఞవల్క్యః । ఇదమేవాస్య తద్యజ్ఞోపవీతం య ఆత్మాపః
ప్రాశ్యాచమ్యాయం విధిః పరివ్రాజకానాం । వీరాధ్వానే వా
అనాశకే వా అపాం ప్రవేశే వా అగ్నిప్రవేశే వా మహాప్రస్థానే వా
। అథ పరివ్రాడ్వివర్ణవాసా ముండోఽపరిగ్రహః శుచిరద్రోహీ
భైక్షణో బ్రహ్మభూయాయ భవతీతి । యద్యాతురః స్యాన్మనసా
వాచా సంన్యసేత్ । ఏష పంథా బ్రహ్మణా హానువిత్తస్తేనైతి
సంన్యాసీ బ్రహ్మవిదిత్యేవమేవైష భగవన్యాజ్ఞవల్క్య ॥ 5 ॥

తత్ర
పరమహంసానామసంవర్తకారుణిశ్వేతకేతుదుర్వాసఋభునిదాఘజడ
భరతదత్తాత్రేయరైవతక-
ప్రభృతయోఽవ్యక్తలింగా అవ్యక్తాచారా అనున్మత్తా
ఉన్మత్తవదాచరంతస్త్రిదండం కమండలుం శిక్యం పాత్రం
జలపవిత్రం శిఖాం యజ్ఞోపవీతం చ ఇత్యేతత్సర్వం
భూఃస్వాహేత్యప్సు పరిత్యజ్యాత్మానమన్విచ్ఛేత్ ॥

యథా జాతరూపధరో నిర్గ్రంథో నిష్పరిగ్రహస్తత్తద్బ్రహ్మమార్గే
సమ్యక్సంపన్నః శుద్ధమానసః ప్రాణసంధారణార్థం
యథోక్తకాలే విముక్తో భైక్షమాచరన్నుదరపాత్రేణ
లాభాలాభయోః సమో భూత్వా
శూన్యాగారదేవగృహతృణకూటవల్మీకవృక్షమూలకులాలశాలాగ్
నిహోత్రగృహనదీపులినగిరికుహరకందరకోటరనిర్ఝరస్థండిలేషు
తేష్వనికేతవాస్య ప్రయత్నో నిర్మమః
శుక్లధ్యానపరాయణోఽధ్యాత్మనిష్ఠోఽశుభకర్మ-
నిర్మూలనపరః సంన్యాసేన దేహత్యాగం కరోతి స పరమహంసో
నామ పరమహంసో నామేతి ॥ 6 ॥

ఓం పూర్ణమద ఇతి శాతిః ॥

ఇత్యథర్వవేదీయా జాబాలోపనిషత్సమాప్తా ॥

Also Read:

Jabala Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top