Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

JagannAtha pa.nchakam Lyrics in Kannada॥ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕಮ್ ॥

॥ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕಮ್ ॥

ರಕ್ತಾಮ್ಭೋರುಹದರ್ಪಭಂಜನಮಹಾಸೌನ್ದರ್ಯನೇತ್ರದ್ವಯಂ
ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಮ್ಬಿಹೇಮಮುಕುಟಂ ರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕುಂಡಲಮ್ ।
ವರ್ಷಾಮೇಘಸಮಾನನೀಲವಪುಷಂ ಗ್ರೈವೇಯಹಾರಾನ್ವಿತಂ
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚಕ್ರಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ನೀಲಾದ್ರಿನಾಥಂ ಭಜೇ ॥ 1॥

ಫುಲ್ಲೇನ್ದೀವರಲೋಚನಂ ನವಘನಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಾಕೃತಿಂ
ವಿಶ್ವೇಶಂ ಕಮಲಾವಿಲಾಸವಿಲಸತ್ಪಾದಾರವಿನ್ದದ್ವಯಮ್ ।
ದೈತ್ಯಾರಿಂ ಸಕಲೇನ್ದುಮಂಡಿತಮುಖಂ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಹಸ್ತದ್ವಯಂ
ವನ್ದೇ ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಾಲಯಮ್ ॥ 2॥

ಉದ್ಯನ್ನೀರದನೀಲಸುನ್ದರತನುಂ ಪೂರ್ಣೇನ್ದುಬಿಮ್ಬಾನನಂ
ರಾಜೀವೋತ್ಪಲಪತ್ರನೇತ್ರಯುಗಲಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾಂನಿಧಿಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸಕಲಾರ್ತಿನಾಶನಕರಂ ಚಿನ್ತಾರ್ಥಿಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ
ವನ್ದೇ ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ನೀಲಾದ್ರಿಚೂಡಾಮಣಿಮ್ ॥ 3॥

ನೀಲಾದ್ರೌ ಶಂಖಮಧ್ಯೇ ಶತದಲಕಮಲೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಂ ನವಘನ ರುಚಿರಂ ಸಂಯುತಂ ಚಾಗ್ರಜೇನ ।
ಭದ್ರಾಯಾ ವಾಮಭಾಗೇ ರಥಚರಣಯುತಂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇನ್ದ್ರವಂದ್ಯಂ
ವೇದಾನಾಂ ಸಾರಮೀಶಂ ಸುಜನಪರಿವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮದಾರುಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 4॥

ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಶೋಭಿತಲಾಂಗಲಂ ಸಮುಸಲಂ ಕಾದಮ್ಬರೀಚಂಚಲಂ
ರತ್ನಾಢ್ಯಂ ವರಕುಂಡಲಂ ಭುಜಬಲೈರಾಕಾಂತಭೂಮಂಡಲಮ್ ।
ವಜ್ರಾಭಾಮಲಚಾರುಗಂಡಯುಗಲಂ ನಾಗೇನ್ದ್ರಚೂಡೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಚಪಲಂ ಶಶಾಂಕಧವಲಂ ಶ್ರೀಕಾಮಪಾಲಂ ಭಜೇ ॥ 5॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಪಂಚಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

JagannAtha pa.nchakam Lyrics in Kannada॥ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top