Panchaka

pa.nchashlokigaNeshapurANam Lyrics in Punjabi ॥ ਪਂਚਸ਼੍ਲੋਕਿਗਣੇਸ਼ਪੁਰਾਣਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਪੁਰਾਣਸਾਰਮੁਦਿਤਂ ਵ੍ਯਾਸਾਯ ਧਾਤ੍ਰਾ ਪੁਰਾ
ਤਤ੍ਖਣ੍ਡਂ ਪ੍ਰਥਮਂ ਮਹਾਗਣਪਤੇਸ਼੍ਚੋਪਾਸਨਾਖ੍ਯਂ ਯਥਾ ।
ਸਂਹਰ੍ਤੁਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਂ ਸ਼ਿਵੇਨ ਗਣਪਸ੍ਯਾਦੌ ਕਤਂ ਪੂਜਨਂ
ਕਰ੍ਤੁਂ ਸਸ਼੍ਟਿਮਿਮਾਂ ਸ੍ਤੁਤਃ ਸ ਵਿਧਿਨਾ ਵ੍ਯਾਸੇਨ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਪ੍ਤਯੇ ॥

ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਵਿਨਾਯਕਸ੍ਯ ਚ ਮਨੋਃ ਸ੍ਥਾਨਸ੍ਯ ਤੀਰ੍ਥਸ੍ਯ ਵੈ
ਦੂਰ੍ਵਾਣਾਂ ਮਹਿਮੇਤਿ ਭਕ੍ਤਿਚਰਿਤਂ ਤਤ੍ਪਾਰ੍ਥਿਵਸ੍ਯਾਰ੍ਚਨਮ੍ ।
ਤੇਭ੍ਯੋ ਯੈਰ੍ਯਦਭੀਪ੍ਸਿਤਂ ਗਣਪਤਿਸ੍ਤਤ੍ਤਤ੍ਪ੍ਰਤੁਸ਼੍ਟੋ ਦਦੌ
ਤਾਃ ਸਰ੍ਵਾ ਨ ਸਮਰ੍ਥ ਏਵ ਕਥਿਤੁਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਕੁਤੋ ਮਾਨਵਃ ॥

ਕ੍ਰੀਡਾਕਾਣ੍ਡਮਥੋ ਵਦੇ ਕਤਯੁਗੇ ਸ਼੍ਵੇਤਚ੍ਛਵਿਃ ਕਾਸ਼੍ਯਪਃ ।
ਸਿਂਹਾਙ੍ਕਃ ਸ ਵਿਨਾਯਕੋ ਦਸ਼ਭੁਜੋ ਭੂਤ੍ਵਾਥ ਕਾਸ਼ੀਂ ਯਯੌ ।
ਹਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਰ ਨਰਾਨ੍ਤਕਂ ਤਦਨੁਜਂ ਦੇਵਾਨ੍ਤਕਂ ਦਾਨਵਂ
ਤ੍ਰੇਤਾਯਾਂ ਸ਼ਿਵਨਨ੍ਦਨੋ ਰਸਭੁਜੋ ਜਾਤੋ ਮਯੂਰਧ੍ਵਜਃ ॥

ਹਤ੍ਵਾ ਤਂ ਕਮਲਾਸੁਰਂ ਚ ਸਗਣਂ ਸਿਨ੍ਧੁਂ ਮਹਾਦੈਤ੍ਯਪਂ
ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸਿਦ੍ਧਿਮਤੀ ਸੁਤੇ ਕਮਲਜਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਚ ਜ੍ਞਾਨਂ ਦਦੌ ।
ਦ੍ਵਾਪਾਰੇ ਤੁ ਗਜਾਨਨੋ ਯੁਗਭੁਜੋ ਗੌਰੀਸੁਤਃ ਸਿਨ੍ਦੁਰਂ
ਸਮ੍ਮਰ੍ਦ੍ਯ ਸ੍ਵਕਰੇਣ ਤਂ ਨਿਜਮੁਖੇ ਚਾਖੁਧ੍ਵਜੋ ਲਿਪ੍ਤਵਾਨ੍ ॥

ਗੀਤਾਯਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਏਵ ਹਿ ਕਤੋ ਰਾਜ੍ਞੇ ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ਵੈ
ਤੁਸ਼੍ਟਾਯਾਥ ਚ ਧੂਮ੍ਰਕੇਤੁਰਭਿਧੋ ਵਿਪ੍ਰਃ ਸਧਰ੍ਮਰ੍ਧਿਕਃ ।
ਅਸ਼੍ਵਾਙ੍ਕੋ ਦ੍ਵਿਭੁਜੋ ਸਿਤੋ ਗਣਪਤਿਰ੍ਮ੍ਲੇਚ੍ਛਾਨ੍ਤਕਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਦਃ
ਕ੍ਰੀਡਾਕਾਣ੍ਡਮਿਦਂ ਗਣਸ੍ਯ ਹਰਿਣਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਵਿਧਾਤ੍ਰੇ ਪੁਰਾ ॥

ਏਤਚ੍ਛ੍ਲੋਕਸੁਪਞ੍ਚਕਂ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਠੇਦ੍ਯਃ ਪੁਮਾਨ੍
ਨਿਰ੍ਵਾਣਂ ਪਰਮਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ਸ ਸਕਲਾਨ੍ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸੁਭੋਗਾਨਪਿ ।
॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਂਚਸ਼੍ਲੋਕਿਗਣੇਸ਼ਪੁਰਾਣਮ੍ ॥

Add Comment

Click here to post a comment