Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

108 Names of Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Kannada Lyrics:

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪ್ರೇಮಾಮೃತರಸಾಯನಾಖ್ಯಾ ॥

॥ ಶ್ರೀಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣೇನ್ದಿರಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಗೋಪೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲಭೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಹನ್ನೂತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಆನನ್ದೈಕರಸಾಸ್ವಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ತೋಷಾಕ್ಷಯಕೋಶಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಭೀರಿಕಾ ನವಾನಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಕನ್ದಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃನ್ದಾವನಕಲಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರಜಾನನ್ದನವಾಂಕುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯನಾನನ್ದಕುಸುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರಜಭಾಗ್ಯಫಲೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಾತಿಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹನಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಮಧುರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾನಿರ್ಯಾಸನಿಚಯಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಯೌವನಸಂಭಿನ್ನಪ್ರೇಮಾಮೃತರಸಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರನೀಲಮಣಿಸ್ವಚ್ಛಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಲಿತಾಂಜನಚಿಕ್ಕಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದೀವರಸುಖಸ್ಪರ್ಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರದಸ್ನಿಗ್ಧಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಕುಂಕುಮಾರ್ದ್ರಾಂಗಧೂಸರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕುಂಚಿತಕಚನ್ಯಸ್ತಲಸಚ್ಛಾರುಶಿಖಂಡಕಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಮತ್ತಾಲಿವಿಭ್ರಮತ್ಪಾರಿಜಾತಪುಷ್ಪಾವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದೇನ್ದುಜಿತಾನನ್ದಪೂರ್ಣಶಾರದಚನ್ದ್ರಮಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಲಾಟಪಾಟೀರತಿಲಕಾಲಕರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲೋನ್ನತಭ್ರೂವಿಲಾಸಮದಾಲಸವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕರ್ಣರಕ್ತಸೌನ್ದರ್ಯಲಹರೀದೃಷ್ಟಿಮನ್ಥರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೂರ್ಣಾಯಮಾನನಯನ ಸಾಚೀಕ್ಷಣವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾಂಗೇಂಗಿತಸೌಭಾಗ್ಯತರಲೀಕೃತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಷನ್ಮೀಲಿತಲೋಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಾಸಾಪುಟಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಡಪ್ರಾನ್ತೋಲ್ಲಸತ್ಸ್ವರ್ಣಮಕರಾಕೃತಿಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನನ್ದ ವದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾಹ್ಲಾದಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಮೃತಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರಕಾಶೀಕೃತದಿಙ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ದೂರಾರುಣಸುಸ್ನಿಗ್ಧಮಾಣಿಕ್ಯದಶನಚ್ಛದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀಯೂಷಾಧಿಕಮಾಧುರ್ಯಸೂಕ್ತಿಶ್ರುತಿರಸಾಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿಲಲಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿರ್ಯಕ್ಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಚಿತಾಧರಸಂಸಕ್ತಕೂಜತ್ವೇಣುವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಣಾಂಗದಕೇಯೂರಮುದ್ರಿಕಾದಿಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಸೂತ್ರಪುಟನ್ಯಸ್ತಕೌಸ್ತುಭಾಮುಕ್ತಕಂಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರೋಲ್ಲಸದ್ವಕ್ಷಸ್ಪುರಚ್ಛ್ರೀವಕ್ಷಲಂಛನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪೀನಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಪಮಾಲಾವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧುರೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವೀತಪೀತವಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಶನಾವಿಲಸತ್ಕಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರೀಣಕಟೀಬದ್ಧಪ್ರಪದಾನ್ದೋಲಿತಾಂಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರವಿನ್ದಪದದ್ವನ್ದ್ವ ಕಲಕ್ವಣಿತನೂಪುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ದೂಕಾರುಣಮಾಧುರ್ಯ-ಸುಕುಮಾರಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ನಖಚನ್ದ್ರಜಿತಾಶೇಪೂರ್ಣಶಾರದಚನ್ದ್ರಮಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ವಜವಜ್ರಂಕುಶಾಂಭೋಜರಾಜಚ್ಚರಣಪಲ್ಲವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾದ್ಭುತಸೌನ್ದರ್ಯಪರೀಪಾಕಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೇಲಿಕಲಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಹಾಸರಸಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮುನೋಪವನಶ್ರೇಣೀವಿಲಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರಜನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಾಂಗನಾಜನಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃನ್ದಾವನಪುರನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಭೀರನಗರೀಪ್ರಾಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಕಾಮಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮುನಾನಾವಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪೀಪಾರಾವಾರಕೃತೋದ್ಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಧಾವರೋಧನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಂಬವನಮನ್ದಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರಜಯೋಷಿತ್ಸದಾಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪೀಲೋಚನತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮುನಾನನ್ದರಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಕುತೂಹಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಕುಚಕಸ್ತೂರೀಪಂಕಿಲಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಕೇಲಿಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಕ್ಷಿತಕುಟೀರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಧಾಸರ್ವಸ್ವಸಂಪುಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲವೀವದನಾಂಭೋಜಮಧುಮತ್ತಮಧುವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗೂಢರಸವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪೀಚಿತ್ತಾಹ್ಲಾದಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿನ್ದೀಪುಲಿನಾನನ್ದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಡಾತಾಂಡವಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಭೀರಿಕಾನವಾನಂಗರಂಗಸಿನ್ಧುಸುಧಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದಗ್ಧಗೋಪವನಿತಾಚಿತ್ತಾಕೂತವಿನೋದಕಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ನಾನೋಪಾಯನಪಾಣಿಸ್ಥಗೋಪನಾರೀಗಣಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟೀನ್ದುತುಲಿತದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ರಯಮನೋಮೋಹಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ಮಥಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪೀಸೀಮನ್ತಿನೀಶಶ್ವದ್ಭಾವಾಪೇಕ್ಷಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವೀನಮಧುರಸ್ನೇಹಪ್ರೇಯಸೀಪ್ರೇಮಸಂಚಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪೀಮನೋರಥಾಕ್ರಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಟ್ಯಲೀಲಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗರಭಸಾವೇಶಪ್ರಮದಾಪ್ರಾಣ್ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಸೋಲ್ಲಾಸಮದೋನ್ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಧಿಕಾರತಿಲಂಪಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಲಾಲೀಲಾಪರಿಶ್ರಾನ್ತಸ್ವೇದಾಂಕುರಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಮುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲಯಾನಿಲಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕೃತ್ಪ್ರಪನ್ನಜನತಾಸಂರಕ್ಷಣ್ಧುರನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । 110 ।

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾಮೃತರಸಾಯನಾಖ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾಮಾವಲಿಃ ॥

Also Read Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna 108 Names:

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top