Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

108 Names of Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Gujarati Lyrics:

॥ શ્રીકૃષ્ણાષ્ટોત્તરશતનામાવલી પ્રેમામૃતરસાયનાખ્યા ॥

॥ શ્રીઃ ॥

ૐ શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણેન્દિરાનન્દાય નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દાય નમઃ ।
ૐ ગોકુલોત્સવાય નમઃ ।
ૐ ગોપાલાય નમઃ ।
ૐ ગોપગોપીશાય નમઃ ।
ૐ વલ્લભેન્દ્રાય નમઃ ।
ૐ વ્રજેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ પ્રત્યહન્નૂતનાય નમઃ ।
ૐ તરુણાનન્દવિગ્રહાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ આનન્દૈકરસાસ્વાદિને નમઃ ।
ૐ સન્તોષાક્ષયકોશભુવે નમઃ ।
ૐ આભીરિકા નવાનઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ પરમાનન્દકન્દલાય નમઃ ।
ૐ વૃન્દાવનકલાનાથાય નમઃ ।
ૐ વ્રજાનન્દનવાંકુરાય નમઃ ।
ૐ નયનાનન્દકુસુમાય નમઃ ।
ૐ વ્રજભાગ્યફલોદયાય નમઃ ।
ૐ પ્રતિક્ષણાતિસુન્દરાય નમઃ ।
ૐ મોહનાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ મધુરાકૃતયે નમઃ ।
ૐ સુધાનિર્યાસનિચયસુન્દરાય નમઃ ।
ૐ શ્યામલાકૃતયે નમઃ ।
ૐ નવયૌવનસંભિન્નપ્રેમામૃતરસાર્ણવાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રનીલમણિસ્વચ્છાય નમઃ ।
ૐ દલિતાંજનચિક્કણાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દીવરસુખસ્પર્શાય નમઃ ।
ૐ નીરદસ્નિગ્ધસુન્દરાય નમઃ ।
ૐ કર્પૂરાગરુકસ્તૂરીકુંકુમાર્દ્રાંગધૂસરાય નમઃ ।
ૐ સુકુંચિતકચન્યસ્તલસચ્છારુશિખણ્ડકાય નમઃ । ૩૦ ।

ૐ મત્તાલિવિભ્રમત્પારિજાતપુષ્પાવતંસકાય નમઃ ।
ૐ આનન્દેન્દુજિતાનન્દપૂર્ણશારદચન્દ્રમસે નમઃ ।
ૐ શ્રીમલ્લલાટપાટીરતિલકાલકરંજિતાય નમઃ ।
ૐ નીલોન્નતભ્રૂવિલાસમદાલસવિલોચનાય નમઃ ।
ૐ આકર્ણરક્તસૌન્દર્યલહરીદૃષ્ટિમન્થરાય નમઃ ।
ૐ ઘૂર્ણાયમાનનયન સાચીક્ષણવિચક્ષણાય નમઃ ।
ૐ અપાંગેઙ્ગિતસૌભાગ્યતરલીકૃતલોચનાય નમઃ ।
ૐ ઈષન્મીલિતલોલાક્ષાય નમઃ ।
ૐ સુનાસાપુટસુન્દરાય નમઃ ।
ૐ ગંડપ્રાન્તોલ્લસત્સ્વર્ણમકરાકૃતિકુણ્ડલાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ પ્રસન્નાનન્દ વદનાય નમઃ ।
ૐ જગદાહ્લાદકારકાય નમઃ ।
ૐ સુસ્મિતામૃતલાવણ્ય પ્રકાશીકૃતદિઙ્મુખાય નમઃ ।
ૐ સિન્દૂરારુણસુસ્નિગ્ધમાણિક્યદશનચ્છદાય નમઃ ।
ૐ પીયૂષાધિકમાધુર્યસૂક્તિશ્રુતિરસાયનાય નમઃ ।
ૐ ત્રિભંગિલલિતાય નમઃ ।
ૐ તિર્યક્ગ્રીવાય નમઃ ।
ૐ ત્રૈલોક્યમોહનાય નમઃ ।
ૐ કુંચિતાધરસંસક્તકૂજત્વેણુવિશારદાય નમઃ ।
ૐ કંકણાઙ્ગદકેયૂરમુદ્રિકાદિલસત્કરાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ સ્વર્ણસૂત્રપુટન્યસ્તકૌસ્તુભામુક્તકંધરાય નમઃ ।
ૐ મુક્તાહારોલ્લસદ્વક્ષસ્પુરચ્છ્રીવક્ષલંછનાય નમઃ ।
ૐ આપીનહૃદયાય નમઃ ।
ૐ નીપમાલાવતે નમઃ ।
ૐ બન્ધુરોદરાય નમઃ ।
ૐ સંવીતપીતવસનાય નમઃ ।
ૐ રશનાવિલસત્કટયે નમઃ ।
ૐ અન્તરીણકટીબદ્ધપ્રપદાન્દોલિતાંચલાય નમઃ ।
ૐ અરવિન્દપદદ્વન્દ્વ કલક્વણિતનૂપુરાય નમઃ ।
ૐ બન્દૂકારુણમાધુર્ય-સુકુમારપદાંબુજાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ નખચન્દ્રજિતાશેપૂર્ણશારદચન્દ્રમસે નમઃ ।
ૐ ધ્વજવજ્રંકુશાંભોજરાજચ્ચરણપલ્લવાય નમઃ ।
ૐ ત્રૈલોક્યાદ્ભુતસૌન્દર્યપરીપાકમનોહરાય નમઃ ।
ૐ સાક્ષાત્કેલિકલામૂર્તયે નમઃ ।
ૐ પરિહાસરસાર્ણવાય નમઃ ।
ૐ યમુનોપવનશ્રેણીવિલાસિને નમઃ ।
ૐ વ્રજનાયકાય નમઃ ।
ૐ ગોપાઙ્ગનાજનાસક્તાય નમઃ ।
ૐ વૃન્દાવનપુરન્દરાય નમઃ ।
ૐ આભીરનગરીપ્રાણનાયકાય નમઃ । ૭૦ ।

ૐ કામશેખરાય નમઃ ।
ૐ યમુનાનાવિકાય નમઃ ।
ૐ ગોપીપારાવારકૃતોદ્યમાય નમઃ ।
ૐ રાધાવરોધનિરતાય નમઃ ।
ૐ કદંબવનમન્દિરાય નમઃ ।
ૐ વ્રજયોષિત્સદાહૃદ્યાય નમઃ ।
ૐ ગોપીલોચનતારકાય નમઃ ।
ૐ યમુનાનન્દરસિકાય નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાનન્દકુતૂહલિને નમઃ ।
ૐ ગોપિકાકુચકસ્તૂરીપઙ્કિલાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ કેલિલાલસાય નમઃ ।
ૐ અલક્ષિતકુટીરસ્થાય નમઃ ।
ૐ રાધાસર્વસ્વસંપુટાય નમઃ ।
ૐ વલ્લવીવદનાંભોજમધુમત્તમધુવ્રતાય નમઃ ।
ૐ નિગૂઢરસવિદે નમઃ ।
ૐ ગોપીચિત્તાહ્લાદકલાનિધયે નમઃ ।
ૐ કાલિન્દીપુલિનાનન્દિને નમઃ ।
ૐ ક્રીડાતાણ્ડવપણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ આભીરિકાનવાનંગરંગસિન્ધુસુધાકરાય નમઃ ।
ૐ વિદગ્ધગોપવનિતાચિત્તાકૂતવિનોદકાય નમઃ । ૯૦ ।

ૐ નાનોપાયનપાણિસ્થગોપનારીગણાવૃતાય નમઃ ।
ૐ વાંછાકલ્પતરવે નમઃ ।
ૐ કોટિકન્દર્પલાવણ્યાય નમઃ ।
ૐ કોટીન્દુતુલિતદ્યુતયે નમઃ ।
ૐ જગત્રયમનોમોહકરાય નમઃ । ૯૫
ૐ મન્મથમન્મથાય નમઃ ।
ૐ ગોપીસીમન્તિનીશશ્વદ્ભાવાપેક્ષપરાયણાય નમઃ ।
ૐ નવીનમધુરસ્નેહપ્રેયસીપ્રેમસંચયાય નમઃ ।
ૐ ગોપીમનોરથાક્રાન્તાય નમઃ ।
ૐ નાટ્યલીલાવિશારદાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ પ્રત્યંગરભસાવેશપ્રમદાપ્રાણ્વલ્લભાય નમઃ ।
ૐ રાસોલ્લાસમદોન્મત્તાય નમઃ ।
ૐ રાધિકારતિલંપટાય નમઃ ।
ૐ ખેલાલીલાપરિશ્રાન્તસ્વેદાંકુરચિતાય નમઃ ।
ૐ ગોપિકા કામુકાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।
ૐ મલયાનિલસેવિતાય નમઃ ।
ૐ સકૃત્પ્રપન્નજનતાસંરક્ષણ્ધુરન્ધરાય નમઃ ।
ૐ સુપ્રસન્નાય નમઃ ।
ૐ ગોપીજનવલ્લભાય નમઃ । 11 ।

॥ ઇતિ શ્રી પ્રેમામૃતરસાયનાખ્યાષ્ટોત્તરશત નામાવલિઃ ॥

Also Read Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna 108 Names:

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top