Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

108 Names of Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Tamil Lyrics:

॥ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ப்ரேமாம்ருʼதரஸாயநாக்²யா ॥

॥ ஶ்ரீ: ॥

ௐ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாய நம: ।
ௐ க்ருʼஷ்ணேந்தி³ராநந்தா³ய நம: ।
ௐ கோ³விந்தா³ய நம: ।
ௐ கோ³குலோத்ஸவாய நம: ।
ௐ கோ³பாலாய நம: ।
ௐ கோ³பகோ³பீஶாய நம: ।
ௐ வல்லபே⁴ந்த்³ராய நம: ।
ௐ வ்ரஜேஶ்வராய நம: ।
ௐ ப்ரத்யஹந்நூதநாய நம: ।
ௐ தருணாநந்த³விக்³ரஹாய நம: । 10 ।

ௐ ஆநந்தை³கரஸாஸ்வாதி³நே நம: ।
ௐ ஸந்தோஷாக்ஷயகோஶபு⁴வே நம: ।
ௐ ஆபீ⁴ரிகா நவாநங்கா³ய நம: ।
ௐ பரமாநந்த³கந்த³லாய நம: ।
ௐ வ்ருʼந்தா³வநகலாநாதா²ய நம: ।
ௐ வ்ரஜாநந்த³நவாங்குராய நம: ।
ௐ நயநாநந்த³குஸுமாய நம: ।
ௐ வ்ரஜபா⁴க்³யப²லோத³யாய நம: ।
ௐ ப்ரதிக்ஷணாதிஸுந்த³ராய நம: ।
ௐ மோஹநாய நம: । 20 ।

ௐ மது⁴ராக்ருʼதயே நம: ।
ௐ ஸுதா⁴நிர்யாஸநிசயஸுந்த³ராய நம: ।
ௐ ஶ்யாமலாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ நவயௌவநஸம்பி⁴ந்நப்ரேமாம்ருʼதரஸார்ணவாய நம: ।
ௐ இந்த்³ரநீலமணிஸ்வச்சா²ய நம: ।
ௐ த³லிதாஞ்ஜநசிக்கணாய நம: ।
ௐ இந்தீ³வரஸுக²ஸ்பர்ஶாய நம: ।
ௐ நீரத³ஸ்நிக்³த⁴ஸுந்த³ராய நம: ।
ௐ கர்பூராக³ருகஸ்தூரீகுங்குமார்த்³ராங்க³தூ⁴ஸராய நம: ।
ௐ ஸுகுஞ்சிதகசந்யஸ்தலஸச்சா²ருஶிக²ண்ட³காய நம: । 30 ।

ௐ மத்தாலிவிப்⁴ரமத்பாரிஜாதபுஷ்பாவதம்ஸகாய நம: ।
ௐ ஆநந்தே³ந்து³ஜிதாநந்த³பூர்ணஶாரத³சந்த்³ரமஸே நம: ।
ௐ ஶ்ரீமல்லலாடபாடீரதிலகாலகரஞ்ஜிதாய நம: ।
ௐ நீலோந்நதப்⁴ரூவிலாஸமதா³லஸவிலோசநாய நம: ।
ௐ ஆகர்ணரக்தஸௌந்த³ர்யலஹரீத்³ருʼஷ்டிமந்த²ராய நம: ।
ௐ கூ⁴ர்ணாயமாநநயந ஸாசீக்ஷணவிசக்ஷணாய நம: ।
ௐ அபாங்கே³ங்கி³தஸௌபா⁴க்³யதரலீக்ருʼதலோசநாய நம: ।
ௐ ஈஷந்மீலிதலோலாக்ஷாய நம: ।
ௐ ஸுநாஸாபுடஸுந்த³ராய நம: ।
ௐ க³ண்ட³ப்ராந்தோல்லஸத்ஸ்வர்ணமகராக்ருʼதிகுண்ட³லாய நம: । 40 ।

ௐ ப்ரஸந்நாநந்த³ வத³நாய நம: ।
ௐ ஜக³தா³ஹ்லாத³காரகாய நம: ।
ௐ ஸுஸ்மிதாம்ருʼதலாவண்ய ப்ரகாஶீக்ருʼததி³ங்முகா²ய நம: ।
ௐ ஸிந்தூ³ராருணஸுஸ்நிக்³த⁴மாணிக்யத³ஶநச்ச²தா³ய நம: ।
ௐ பீயூஷாதி⁴கமாது⁴ர்யஸூக்திஶ்ருதிரஸாயநாய நம: ।
ௐ த்ரிப⁴ங்கி³லலிதாய நம: ।
ௐ திர்யக்க்³ரீவாய நம: ।
ௐ த்ரைலோக்யமோஹநாய நம: ।
ௐ குஞ்சிதாத⁴ரஸம்ஸக்தகூஜத்வேணுவிஶாரதா³ய நம: ।
ௐ கங்கணாங்க³த³கேயூரமுத்³ரிகாதி³லஸத்கராய நம: । 50 ।

ௐ ஸ்வர்ணஸூத்ரபுடந்யஸ்தகௌஸ்துபா⁴முக்தகந்த⁴ராய நம: ।
ௐ முக்தாஹாரோல்லஸத்³வக்ஷஸ்புரச்ச்²ரீவக்ஷலஞ்ச²நாய நம: ।
ௐ ஆபீநஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ நீபமாலாவதே நம: ।
ௐ ப³ந்து⁴ரோத³ராய நம: ।
ௐ ஸம்வீதபீதவஸநாய நம: ।
ௐ ரஶநாவிலஸத்கடயே நம: ।
ௐ அந்தரீணகடீப³த்³த⁴ப்ரபதா³ந்தோ³லிதாஞ்சலாய நம: ।
ௐ அரவிந்த³பத³த்³வந்த்³வ கலக்வணிதநூபுராய நம: ।
ௐ ப³ந்தூ³காருணமாது⁴ர்ய-ஸுகுமாரபதா³ம்பு³ஜாய நம: । 60 ।

ௐ நக²சந்த்³ரஜிதாஶேபூர்ணஶாரத³சந்த்³ரமஸே நம: ।
ௐ த்⁴வஜவஜ்ரங்குஶாம்போ⁴ஜராஜச்சரணபல்லவாய நம: ।
ௐ த்ரைலோக்யாத்³பு⁴தஸௌந்த³ர்யபரீபாகமநோஹராய நம: ।
ௐ ஸாக்ஷாத்கேலிகலாமூர்தயே நம: ।
ௐ பரிஹாஸரஸார்ணவாய நம: ।
ௐ யமுநோபவநஶ்ரேணீவிலாஸிநே நம: ।
ௐ வ்ரஜநாயகாய நம: ।
ௐ கோ³பாங்க³நாஜநாஸக்தாய நம: ।
ௐ வ்ருʼந்தா³வநபுரந்த³ராய நம: ।
ௐ ஆபீ⁴ரநக³ரீப்ராணநாயகாய நம: । 70 ।

ௐ காமஶேக²ராய நம: ।
ௐ யமுநாநாவிகாய நம: ।
ௐ கோ³பீபாராவாரக்ருʼதோத்³யமாய நம: ।
ௐ ராதா⁴வரோத⁴நிரதாய நம: ।
ௐ கத³ம்ப³வநமந்தி³ராய நம: ।
ௐ வ்ரஜயோஷித்ஸதா³ஹ்ருʼத்³யாய நம: ।
ௐ கோ³பீலோசநதாரகாய நம: ।
ௐ யமுநாநந்த³ரஸிகாய நம: ।
ௐ பூர்ணாநந்த³குதூஹலிநே நம: ।
ௐ கோ³பிகாகுசகஸ்தூரீபங்கிலாய நம: । 80 ।

ௐ கேலிலாலஸாய நம: ।
ௐ அலக்ஷிதகுடீரஸ்தா²ய நம: ।
ௐ ராதா⁴ஸர்வஸ்வஸம்புடாய நம: ।
ௐ வல்லவீவத³நாம்போ⁴ஜமது⁴மத்தமது⁴வ்ரதாய நம: ।
ௐ நிகூ³ட⁴ரஸவிதே³ நம: ।
ௐ கோ³பீசித்தாஹ்லாத³கலாநித⁴யே நம: ।
ௐ காலிந்தீ³புலிநாநந்தி³நே நம: ।
ௐ க்ரீடா³தாண்ட³வபண்டி³தாய நம: ।
ௐ ஆபீ⁴ரிகாநவாநங்க³ரங்க³ஸிந்து⁴ஸுதா⁴கராய நம: ।
ௐ வித³க்³த⁴கோ³பவநிதாசித்தாகூதவிநோத³காய நம: । 90 ।

ௐ நாநோபாயநபாணிஸ்த²கோ³பநாரீக³ணாவ்ருʼதாய நம: ।
ௐ வாஞ்சா²கல்பதரவே நம: ।
ௐ கோடிகந்த³ர்பலாவண்யாய நம: ।
ௐ கோடீந்து³துலிதத்³யுதயே நம: ।
ௐ ஜக³த்ரயமநோமோஹகராய நம: ।
ௐ மந்மத²மந்மதா²ய நம: ।
ௐ கோ³பீஸீமந்திநீஶஶ்வத்³பா⁴வாபேக்ஷபராயணாய நம: ।
ௐ நவீநமது⁴ரஸ்நேஹப்ரேயஸீப்ரேமஸஞ்சயாய நம: ।
ௐ கோ³பீமநோரதா²க்ராந்தாய நம: ।
ௐ நாட்யலீலாவிஶாரதா³ய நம: । 100 ।

ௐ ப்ரத்யங்க³ரப⁴ஸாவேஶப்ரமதா³ப்ராண்வல்லபா⁴ய நம: ।
ௐ ராஸோல்லாஸமதோ³ந்மத்தாய நம: ।
ௐ ராதி⁴காரதிலம்படாய நம: ।
ௐ கே²லாலீலாபரிஶ்ராந்தஸ்வேதா³ங்குரசிதாய நம: ।
ௐ கோ³பிகா காமுகாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமதே நம: ।
ௐ மலயாநிலஸேவிதாய நம: ।
ௐ ஸக்ருʼத்ப்ரபந்நஜநதாஸம்ரக்ஷண்து⁴ரந்த⁴ராய நம: ।
ௐ ஸுப்ரஸந்நாய நம: ।
ௐ கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய நம: । 110 ।

॥ இதி ஶ்ரீ ப்ரேமாம்ருʼதரஸாயநாக்²யாஷ்டோத்தரஶத நாமாவளி: ॥

Also Read Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna 108 Names:

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top