Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

108 Names of Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Punjabi Lyrics:

॥ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ਪ੍ਰੇਮਾਮਤਰਸਾਯਨਾਖ੍ਯਾ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਃ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ਼੍ਣੇਨ੍ਦਿਰਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਕੁਲੋਤ੍ਸਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਾਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਗੋਪੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਲ੍ਲਭੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਰਜੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਨ੍ਨੂਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਰੁਣਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਆਨਨ੍ਦੈਕਰਸਾਸ੍ਵਾਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਨ੍ਤੋਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਯਕੋਸ਼ਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਭੀਰਿਕਾ ਨਵਾਨਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨ੍ਦਾਵਨਕਲਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਰਜਾਨਨ੍ਦਨਵਾਂਕੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਯਨਾਨਨ੍ਦਕੁਸੁਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਰਜਭਾਗ੍ਯਫਲੋਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਸ਼ਣਾਤਿਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੋਹਨਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਮਧੁਰਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਧਾਨਿਰ੍ਯਾਸਨਿਚਯਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਯੌਵਨਸਂਭਿਨ੍ਨਪ੍ਰੇਮਾਮਤਰਸਾਰ੍ਣਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਮਣਿਸ੍ਵਚ੍ਛਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਲਿਤਾਂਜਨਚਿਕ੍ਕਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਨ੍ਦੀਵਰਸੁਖਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਰਦਸ੍ਨਿਗ੍ਧਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰ੍ਪੂਰਾਗਰੁਕਸ੍ਤੂਰੀਕੁਂਕੁਮਾਰ੍ਦ੍ਰਾਂਗਧੂਸਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਕੁਂਚਿਤਕਚਨ੍ਯਸ੍ਤਲਸਚ੍ਛਾਰੁਸ਼ਿਖਣ੍ਡਕਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਮਤ੍ਤਾਲਿਵਿਭ੍ਰਮਤ੍ਪਾਰਿਜਾਤਪੁਸ਼੍ਪਾਵਤਂਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਨਨ੍ਦੇਨ੍ਦੁਜਿਤਾਨਨ੍ਦਪੂਰ੍ਣਸ਼ਾਰਦਚਨ੍ਦ੍ਰਮਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਲ੍ਲਲਾਟਪਾਟੀਰਤਿਲਕਾਲਕਰਂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਲੋਨ੍ਨਤਭ੍ਰੂਵਿਲਾਸਮਦਾਲਸਵਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਕਰ੍ਣਰਕ੍ਤਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਲਹਰੀਦਸ਼੍ਟਿਮਨ੍ਥਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਘੂਰ੍ਣਾਯਮਾਨਨਯਨ ਸਾਚੀਕ੍ਸ਼ਣਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪਾਂਗੇਙ੍ਗਿਤਸੌਭਾਗ੍ਯਤਰਲੀਕਤਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਨ੍ਮੀਲਿਤਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਨਾਸਾਪੁਟਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਡਪ੍ਰਾਨ੍ਤੋਲ੍ਲਸਤ੍ਸ੍ਵਰ੍ਣਮਕਰਾਕਤਿਕੁਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਨਨ੍ਦ ਵਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦਾਹ੍ਲਾਦਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਸ੍ਮਿਤਾਮਤਲਾਵਣ੍ਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਕਤਦਿਙ੍ਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਨ੍ਦੂਰਾਰੁਣਸੁਸ੍ਨਿਗ੍ਧਮਾਣਿਕ੍ਯਦਸ਼ਨਚ੍ਛਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੀਯੂਸ਼ਾਧਿਕਮਾਧੁਰ੍ਯਸੂਕ੍ਤਿਸ਼੍ਰੁਤਿਰਸਾਯਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਭਂਗਿਲਲਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਿਰ੍ਯਕ੍ਗ੍ਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਂਚਿਤਾਧਰਸਂਸਕ੍ਤਕੂਜਤ੍ਵੇਣੁਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਂਕਣਾਙ੍ਗਦਕੇਯੂਰਮੁਦ੍ਰਿਕਾਦਿਲਸਤ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਸ੍ਵਰ੍ਣਸੂਤ੍ਰਪੁਟਨ੍ਯਸ੍ਤਕੌਸ੍ਤੁਭਾਮੁਕ੍ਤਕਂਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਾਹਾਰੋਲ੍ਲਸਦ੍ਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਪੁਰਚ੍ਛ੍ਰੀਵਕ੍ਸ਼ਲਂਛਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਪੀਨਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਪਮਾਲਾਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਨ੍ਧੁਰੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਵੀਤਪੀਤਵਸਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਸ਼ਨਾਵਿਲਸਤ੍ਕਟਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਤਰੀਣਕਟੀਬਦ੍ਧਪ੍ਰਪਦਾਨ੍ਦੋਲਿਤਾਂਚਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰਵਿਨ੍ਦਪਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵ ਕਲਕ੍ਵਣਿਤਨੂਪੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਨ੍ਦੂਕਾਰੁਣਮਾਧੁਰ੍ਯ-ਸੁਕੁਮਾਰਪਦਾਂਬੁਜਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਨਖਚਨ੍ਦ੍ਰਜਿਤਾਸ਼ੇਪੂਰ੍ਣਸ਼ਾਰਦਚਨ੍ਦ੍ਰਮਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧ੍ਵਜਵਜ੍ਰਂਕੁਸ਼ਾਂਭੋਜਰਾਜਚ੍ਚਰਣਪਲ੍ਲਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਾਦ੍ਭੁਤਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਪਰੀਪਾਕਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕੇਲਿਕਲਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਿਹਾਸਰਸਾਰ੍ਣਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮੁਨੋਪਵਨਸ਼੍ਰੇਣੀਵਿਲਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਰਜਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਾਙ੍ਗਨਾਜਨਾਸਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨ੍ਦਾਵਨਪੁਰਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਭੀਰਨਗਰੀਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਕਾਮਸ਼ੇਖਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮੁਨਾਨਾਵਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪੀਪਾਰਾਵਾਰਕਤੋਦ੍ਯਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਧਾਵਰੋਧਨਿਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਦਂਬਵਨਮਨ੍ਦਿਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਰਜਯੋਸ਼ਿਤ੍ਸਦਾਹਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪੀਲੋਚਨਤਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮੁਨਾਨਨ੍ਦਰਸਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਕੁਤੂਹਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਿਕਾਕੁਚਕਸ੍ਤੂਰੀਪਙ੍ਕਿਲਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਕੇਲਿਲਾਲਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਲਕ੍ਸ਼ਿਤਕੁਟੀਰਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਧਾਸਰ੍ਵਸ੍ਵਸਂਪੁਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਲ੍ਲਵੀਵਦਨਾਂਭੋਜਮਧੁਮਤ੍ਤਮਧੁਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਗੂਢਰਸਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪੀਚਿਤ੍ਤਾਹ੍ਲਾਦਕਲਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਪੁਲਿਨਾਨਨ੍ਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਡਾਤਾਣ੍ਡਵਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਭੀਰਿਕਾਨਵਾਨਂਗਰਂਗਸਿਨ੍ਧੁਸੁਧਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦਗ੍ਧਗੋਪਵਨਿਤਾਚਿਤ੍ਤਾਕੂਤਵਿਨੋਦਕਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਨਾਨੋਪਾਯਨਪਾਣਿਸ੍ਥਗੋਪਨਾਰੀਗਣਾਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਂਛਾਕਲ੍ਪਤਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਲਾਵਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਟੀਨ੍ਦੁਤੁਲਿਤਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਤ੍ਰਯਮਨੋਮੋਹਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਮਥਮਨ੍ਮਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪੀਸੀਮਨ੍ਤਿਨੀਸ਼ਸ਼੍ਵਦ੍ਭਾਵਾਪੇਕ੍ਸ਼ਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵੀਨਮਧੁਰਸ੍ਨੇਹਪ੍ਰੇਯਸੀਪ੍ਰੇਮਸਂਚਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪੀਮਨੋਰਥਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਟ੍ਯਲੀਲਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਪ੍ਰਤ੍ਯਂਗਰਭਸਾਵੇਸ਼ਪ੍ਰਮਦਾਪ੍ਰਾਣ੍ਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਸੋਲ੍ਲਾਸਮਦੋਨ੍ਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਧਿਕਾਰਤਿਲਂਪਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖੇਲਾਲੀਲਾਪਰਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਸ੍ਵੇਦਾਂਕੁਰਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਿਕਾ ਕਾਮੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਲਯਾਨਿਲਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕਤ੍ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਜਨਤਾਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣ੍ਧੁਰਨ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪੀਜਨਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ । 110 ।

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮਾਮਤਰਸਾਯਨਾਖ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

Also Read Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna 108 Names:

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top