Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sanvichchatakam Lyrics in Malayalam | Hindu Shataka

Sanvichchatakam in Malayalam:

॥ സംവിച്ഛതകം ॥

॥ അഥ ത്യാഗരാജവിരചിതം സംവിച്ഛതകം ॥

യസ്യാ നിത്യം ചരണകമലദ്വന്ദ്വമൈശ്ചര്യബീജം
പ്രധ്യായന്തോ ഹൃദയകമലേ പുണ്യഭാജോ മുനീന്ദ്രാഃ ।
നിര്‍ദ്വന്ദ്വം തത് സമരസമഹോ പ്രാപ്യ തിഷ്ഠന്തി തസ്മിന്‍
തസ്യൈ ദേവ്യൈ തപനരുചയേ തത്ത്വതോഽസ്തു പ്രണാമഃ ॥ 1 ॥

യാ കല്യാണഗുണപ്രസൂഃ പരശിവാനന്ദാമൃതസ്യന്ദിനീ
ഭൂമാനന്ദമയീ പരാപരമയീ തേജോമയീ വാങ്ഗ്മയീ ।
ആദ്യാന്താര്‍ണതനൂഃ ശിവാദിവസുധാന്താന്തഃപ്രകാശാത്മികാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 2 ॥

യസ്യാം പ്രോതമിദം ചതുര്‍ദശജഗത് സൂത്രേ മണിസ്തോമവദ്
യസ്യാം ഭാതി ജഡം ജഡേതരമിദം സ്തംഭാദിവദ് ദാരുണി ।
യസ്യാം പശ്യതി വിശ്വമജ്ഞഹൃദയാഃ സ്ഥാണൌ പുമാംസം യഥാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 3 ॥

മൂലൌഡ്യാണഗലോപരോധനമഹാമുദ്രാപ്രസന്നാ പരാ
തേജഃപുഞ്ജമയീ സദാ ഗതിയുതാ ഹംസീ സഹസ്രാരകം ।
അംഭോജം പരഹംസകേലിസദനം യാ പ്രാപ്യ ലേഭേ മുദം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 4 ॥

പ്രാണാപാനരവീന്ദുയോഗപരമാനന്ദപ്രബുദ്ധാ സതീ
സംസുപ്താ ശ്രുതിപത്രപദ്മശയനേ സൌഷുംനവീഥ്യാദ്യുതം ।
വര്‍ഷത്യസഭാനടം സമരസാനന്ദാമൃതം പ്രാപ്യ യാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 5 ॥

യാ മിത്രാവരുണാലയാത് സമുദിതാ തേജോമയീ വല്ലരീ
വീണാദണ്ഡതരുശ്രിതാ ശിവവിയദ്യാന്തീ സ്വഭാവാത് സദാ ।
നാനാവര്‍ണപദാദിപുഷ്പനിചയാന്‍ സ്വസ്മിന്‍ കിരന്തീച്ഛയാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 6 ॥

യാ ചൈകോത്തരഖാദിപഞ്ചകഗുണാകാരാര്‍ണമന്ത്രാത്മികാ
യാ പീതാരുണശുഭ്രവിഗ്രഹമയീ സംധ്യാത്രയേ രാജതേ ।
യാപ്യേകാക്ഷരനാദസംതതിസുഖോദ്ബോധൈകമൂര്‍തിഃ പരാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 7 ॥

യാവ്യക്താ നവവാരനാഥകരുണാപാങ്ഗാ പ്രകാശാത്മികാ
നീലേന്ദീവരപദ്മഹര്‍ഷകരദൃക്തത്ത്വാര്‍ണമുക്താവലിഃ ।
കാമേശ്യാദിസുധാംശുഷോഡശകലാപൂര്‍ണാത്മവക്ത്രാംബുജാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 8 ॥

യാ സീമാ നവഖണ്ഡചക്രവസുധാലംകാരമേരോഃ പരാ
നാനാദേശികയോഗിനീമണിലസച്ഛുഭ്രാദിവര്‍ണാവനേഃ ।
കാമേശാങ്കനിരഭ്രനിര്‍മലമഹാകാശസ്ഥവിദ്യുല്ലതാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 9 ॥

യസ്യാഃ പ്രീതിരഹര്‍നിശം കുലഗിരിസ്രോതഃസുധായാം പരാ
നിഷ്കാമപ്രണതാന്തരങ്ഗകുസുമേ ഹ്രീംകാരഘണ്ടാധ്വനൌ ।
ഗന്ധേഽഹം ശിവ ഏവ നാന്യ ഇതി യോ ദീപേ വിമര്‍ശാത്മകേ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 10 ॥

യാ ചിത്രം ത്രിപുരാ പുരാന്തകസമാശ്ലിഷ്ടാ പരാ ജ്യോതിഷാം
അദ്വൈതാപി ശിവാര്‍ധര്‍മൂര്‍തിരമലാ പാശാപഹാ പാശിനീ ।
പദ്മാരാധ്യപദാരവിന്ദയുഗലാ ഭിക്ഷാടനേശപ്രിയാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 11 ॥

യാ ദൂരാ ലലിതാപി ദുഷ്കൃതജുഷാം യാ കോമലാങ്ഗ്യദ്രിജാ
യാ നീലാംബുദമേചകാപി ഭുവനം വിദ്യോതയത്യദ്ഭുതം ।
യാ കല്യാണഗുണപ്രവാഹസുമഹാവാരാംനിധിര്‍നിര്‍ഗുണാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 12 ॥

നിഷ്ക്രോധാ നതലോകമൃത്യുമഥനേ യാ ബദ്ധകച്ഛാ സദാ
നിര്‍വൈരാ നിജപൂജനാദികൃതിനാം ദൈന്യേ ദ്വിഷന്ത്യദ്ഭുതം ।
ഭക്താനാം ഭയമോചിനീ ഭവരതാ ശ്രീകാമരാജാത്മികാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 13 ॥

വിദ്യാരണ്യപുലിന്ദികാ ശ്രുതിഗിരാ തത്ത്വോപദേഷ്ട്രീ സതാം
വാരാഹീ നകുലീ വിലാസകുതുകാ യാപ്യുത്തമബ്രാഹ്മണീ ।
യാ ചിത്രം സുഖശാന്ത്യതീതവസുധാ ശ്രീചണ്ഡികാ ശൂലിനീ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 14 ॥

യാ ശാലാ നിഗമാഗമസ്മൃതികലാലീലാതതേസ്ത്ര്യക്ഷരീ
യാ ഫാലാക്ഷമഹാസതീ സ്മരകലാഹേലാ പരാപ്യദ്ഭുതം ।
യാ കാലാനലകാന്തിമത്യപി സദാ നീലാലകാ ശീതലാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 15 ॥

കല്യാണാചലകാര്‍മുകസ്യ മഹിഷീ പുണ്ഡ്രേക്ഷുചാപാദ്ഭുതം
ലക്ഷ്മീവല്ലഭസായകസ്യ രമണീ പുഷ്പേഷുഹസ്താംബുജാ ।
യാ രാമാ പരമേശ്വരസ്യ ലലിതാ ലോകത്രയേഽത്യദ്ഭുതം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 16 ॥

യാ വാചാമധിദേവതാപ്യവിഷയാ വാചാം ശ്രുതേര്‍വര്‍ണിതും
ശ്രോത്രാദീന്ദ്രിയദേവതാപി ന ജഡൈഃ ശ്രോത്രാദിഭിര്‍ജ്ഞായതേ ।
അന്തഃസ്ഥാമപി യാം പ്രചോദകതയാ നോ ജാനതേ ജന്തവഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 17 ॥

യാ വീണാ പരമേശ്വരാങ്കനിലയാ ഹ്രീംകാരമന്ത്രീ സദാ
ശ്യാമാ കാലസുമൂര്‍ച്ഛനാദികലനാഹീനാപി രാഗിണ്യഹോ ।
നാഥേനാഹതനാദവിഭ്രമവതീ സ്ഥാണും ശിവം ചാകരോത്
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 18 ॥

യാ മോഹാന്ധതമോഽപനോദനവിധൌ ബോധാത്മികാ കൌമുദീ
സംസാരാര്‍ണവതാരണേ ദൃഢതരാ നൌകേന്ദ്രചാപപ്രഭാ ।
ദാരിദ്ര്യാദ്രിവിദാരണേ കനകരുഗ് ദംഭോലിരിച്ഛാത്മികാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 19 ॥

യാ താപത്രയജാഡ്യശോകശമനേ കാചിന്നൃണാം സ്വര്‍ധുനീ
യാ ശാന്ത്യാദിഗുണപ്രവാലമനിസംവൃദ്ധൌ സുധാംബോനിധിഃ ।
പ്രത്യഗ്ദൃഷ്ട്യസിതാബ്ജപോഷണവിധൌ ജാഡ്യാപഹാ ദീര്‍ഘികാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 20 ॥

ശോകാരണ്യകുഠാരികാ ശുഭഫലോദ്യാനസ്യ യാ വാപികാ
പാപക്ഷ്വേലസുപര്‍ണകല്‍പഘുടികാ പ്രാജ്ഞാജ്ഞയോരംബികാ ।
ആശോച്ചാടനമൂലികാ വിപണികാ വാഗര്‍ഥവൃദ്ധേഃ കവേഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 21 ॥

യാ വാഞ്ഛാപരിപൂരണേ സുരലതാ മോക്ഷേന്ദിരാ ദേവതാ
സ്രഷ്ട്രാദേഃ കുലദേവതാ സുചരിതാ വിദ്യാസു സര്‍വോന്നതാ ।
നിത്യാനന്ദരതാ സുകര്‍മമുദിതാ ലോകത്രയാരാധിതാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 22 ॥

സാരാസാരപയോവിവേചനവിധൌ ഹംസീ പരം തു ത്വിഷാ
ശ്യാമാ മോഹതമോപനോദനവിധൌ ഹംസഃ സദാ ഭാസകഃ ।
പ്രജ്ഞാസൌധവിഹാരിനിസ്തുലമഹാജ്യോത്സ്നാ ദിവാപി ധ്രുവാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 23 ॥

യാ ചിന്താമണിരേവ ദോഷശമനേ ദാനേ പരം ത്വദ്രിജാ
വാസന്തീ പികസുന്ദരീ ശ്രുതിസുഖാലാപേ സ്വയം പഞ്ചമീ ।
യാനേ യൌവനസിന്ധുതീരകരിണീ പദ്മാടവീരക്ഷിണീ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 24 ॥

യാ ശംഭോര്‍നയനോത്പലേന്ദുവദനാ കംദര്‍പദൂതീക്ഷണാ
ചേതശ്ചാതകനീലനീരദകചാജീവാതുസീമന്തിനീ ।
ശൃങ്ഗാരാദ്വയശാന്തിപാഠസുകൃതശ്രേയഃഫലാഗ്രയസ്തനീ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 25 ॥

യാ ത്ര്യക്ഷസ്യ മനോരഥഃ കിമു തപഃപാകഃ സുഖം നൈജകം
ദക്ഷസ്യേവ തപഃഫലം കുലധനം ദൈവം ഹിമാദ്രേരപി ।
ഭാഗ്യം ഭക്തജനസ്യ ദേശികദൃശോഃ ശ്ലാധ്യം കവീനാം ഗിരാം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 26 ॥

സേതുര്‍ദുഃഖമഹോദധേര്‍മണിമയച്ഛായാ വിഭോസ്തത്തരോഃ
പാന്ഥാനാം പരമാര്‍ഥിനാം പ്രതിപദം കാരുണ്യപാഥഃപ്രപാ ।
സത്യാനന്ദചിദന്നദാനവിലസച്ഛാലാ ച കല്യാണധീഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 27 ॥

യാ ലോകത്രിതയൈകരത്നമജഡം ഭാന്വിന്ദുഭാശീതലം
നിര്‍ദോഷം ഗുണവര്‍ജിതം ച നിഖിലൈശ്ചര്യപ്രദം ദേഹിനാം ।
ചിത്രം ഭിക്ഷുകസാര്‍വഭൌമനിലയം ലോകത്രയേ ഭാസതേ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 28 ॥

യാപര്‍ണാപ്യനപായകല്‍പലതികാ സ്ഥാണുഃ പതിഃ കല്‍പകോ
യസ്യാ ഭക്തഫലപ്രപൂരണവിധൌ പുത്രോ വിശാഖോഽദ്ഭുതം ।
ഇത്ഥം നിത്യകുടുംബിനീ ത്രിജഗതാം രക്ഷാകരീ രാജതേ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 29 ॥

യാ പുണ്യാശ്രമ ഏവ ശാംകരതപഃസിദ്ധ്യൈ മഹായോഗിനാം
നിര്‍വൈരോ ഗജപഞ്ചവക്ത്രഗതിമധ്യഃ ശാന്തിരങ്ഗസ്ഥലം ।
നിര്‍ദ്വന്ദ്വസ്തനചക്രവാകലസിതഃ കോകാരിചൂഡാമണിഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 30 ॥

യാ കേദാരമമൂല്യമാനമഭയം നിഷ്പങ്കമാശാസ്പദം
ശ്രീകണ്ഠേതരഭോഗബന്ധരഹിതം കല്‍പേ കദാപ്യദ്ഭുതം ।
പ്രജ്ഞാശാലിന ഏവ ദിത്സതി ബത ജ്ഞാനാങ്കുരം കസ്യചിത്
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 31 ॥

യാ ചിത്രം കരിണീ ഹിമാചലഭവാ താംരാരവിന്ദേക്ഷണാ
കാന്ത്യാ ഭര്‍ത്സയതീ വരം മരതകം പാശാങ്കുശോക്ഷ്വന്വിതാ ।
പഞ്ചാസ്യപ്രഭുമഞ്ചകോപരി വസത്യാനന്ദപുര്യാം മുദാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 32 ॥

ഏണാങ്കാര്‍ഭകമാത്മകുന്തലതമോരാത്ര്യാമപി ദ്യോതയ-
ത്യാശ്ചര്യം യമിനാം കടാക്ഷയമുനാകല്ലോലമാലാം ച യാ ।
നിത്യം വക്ത്രശശാങ്കമന്ദഹസിതജ്യോത്സ്നാം കൃപായാം ഗുരോഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 33 ॥

യാ ദൃഷ്ടിഃ ശ്രുതിമൂലശീലനപരാ നീലാഞ്ജനാദ്രിശ്രിയം
സ്വാത്മസ്മേരപയോദധൌ സഹഭവം ശ്രീവല്ലഭം തന്വതീ ।
വാത്സല്യാന്നതലോകമോഹിതിമിരം ചിത്രം ധുനീതേ ച യാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 34 ॥

യാ കാരുണ്യകടാക്ഷനീലവനജദ്വേഷ്യാത്മജാംഭഃസ്വഹോ
മുഗ്ധസ്നിഗ്ധമൃദുസ്മിതാമരധുനീവീചീവിലാസാശ്രിതേ ।
സുസ്നാതം നിജപാദപങ്കജരജഃസിക്തം ബത വ്യാതനോത്
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 35 ॥

ശ്രീകണ്ഠാര്‍ധശരീരിണീ ധ്രുവമപി ശ്രീകാന്തസോദര്യഹോ
നാരായണ്യപി സര്‍വദാ കുലനഗോത്തംസാത്മജാത്യദ്ഭുതം ।
പ്രാലേയാചലകന്യകാപി സകലാഹംരൂപിണീ യാദ്ഭുതം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 36 ॥

ആനങ്ഗസ്മൃതിസമ്പ്രദായമഖിലം സ്വാപാങ്ഗശിഷ്യേണ യാ
കാമദ്രോഹിണമേവ ശിക്ഷയതി ഹാ ലോകോത്തരാത്യദ്ഭുതം ।
തേനൈവാത്മപദാരവിന്ദരസപാനോഥം ത്രിലോകേഽന്യഥാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 37 ॥

ബന്ധൂകസ്തബകം രുചാ പരിഹസത്യംഭോജമപ്യദ്ഭുതം
കര്‍ണാസ്യേക്ഷണപാണിനാ വനചരം മധ്യേന വക്ഷോരുഹാ ।
ഗത്യാ സ്വാദുഗിരാ സുധാകരകലോത്തംസൈശ്ച നീലാലകൈഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 38 ॥

നിഃസ്പന്ദം നിഗമാഗമാദ്യവിഷയം ശ്രോത്രാദിഹീനം പരം
നിഃശബ്ദം തദഹോ പുമാംസമകരോത് കാമേശ ഇത്യാഖ്യയാ ।
യാ ചിത്രം നിജദാസമച്ഛഹൃദയം ശക്ത്യാ തനോത്യന്യഥാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 39 ॥

വാഗര്‍ഥേന യഥാ യുതാപി പരമാനന്ദാത്മനാ ശൂലിനാ
നിത്യം യാ വിഹരത്യഹോ ജനമനോഗേഹേഷു മുഗ്ധേഷു ഹാ ।
നിര്‍ഭീതാ കുലടേവ കര്‍മ കുരുതേ സര്‍വേന്ദ്രിയാണാം സദാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 40 ॥

നാസാമൌക്തികദൈത്യദേശികമഹോ മന്ദസ്മിതൈഃ പുഷ്ണതീ
താടങ്കദ്യുതിഭിര്‍ദിനേശശശിനൌ ദേവൌ തിരസ്കുര്‍വതീ ।
മാരാരേര്‍ഗുഹമേധിനീ മനസിജം രക്ഷത്യപാങ്ഗോടജേ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 41 ॥

ബന്ധച്ഛേദവിചക്ഷണാ പശുജനസ്തോമാതിദൂരാദ്ഭുതം
യാ രക്ഷത്യഗരാജശേഖരസുതാപ്യാംനായസൂത്രൈര്‍ദൃഢം ।
ബദ്ധ്വാ ദേവപശൂന്‍ സദാ പശുപതേഃ സംസര്‍ഗദോഷേണ ഹാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 42 ॥

ധാരാ ദേശികദിവ്യദൃഷ്ടിമധുനോ മാരാരിനേത്രാമൃതം
ധാരാ ദുര്‍മതദാരുദാരിപരശോസ്താരാവലിര്യോഗിനാം ।
തീരം മന്ത്രമഹോദധേഃ കവിഗിരാം പൂരഃ സുഖാംഭോനിധേഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 43 ॥

കാമാക്ഷീതി വദന്തി കേചന ബുധാഃ കാമേശ്വരീത്യദ്ഭുതം
രാമാസ്തോമശിരോമണീതി മദനാരാതേര്‍ദൃശോഃ പാരണാ ।
സീമാ ഭൂമസുഖസ്യ ചിന്‍മയകലാ ശൃങ്ഗാരമൂര്‍തിശ്ച യാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 44 ॥

മുഗ്ധസ്നിഗ്ധകടാക്ഷമിത്രതനയാ യസ്യാഃ സദാനന്ദിനീ
മന്ദസ്മേരപയോനിധിം നിജപതിം സംഗംയ വാണീശ്രിയഃ ।
സംസൂയ പ്രദദാത്യയാചിതതത്യാ ഭക്തേഭ്യ ഏവാദരാത്
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 45 ॥

ഔന്നത്യം മുഹുരേതി ചിത്രമമരശ്രേണീഷു യദ്യോഗതോ
ദക്ഷദ്വേഷ്യപി ഭിക്ഷുകോഽപി വിഷമാക്ഷോഽപ്യുക്ഷയാനോഽപി വാ ।
അജ്ഞാതാന്വയസംഭവോഽപി നിഗമാതീതോഽപി ലുബ്ധസ്തഥാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 46 ॥

യാ ലോകൈകസുമങ്ഗലാ സ്മരകലാ നീലാംബുദശ്യാമലാ
ഡോലാ ശംകരലോചനദ്വയശിശോര്‍മാലാഷ്ടസിദ്ധിശ്രിയാം ।
കാലാതീതകലാ കലാനിധികലോത്തംസാതുലാ നിര്‍മലാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 47 ॥

അസ്തം യാ നലിനേക്ഷണേന നയതി ക്ഷോഭാതപം യോഗിനാം
സ്വാനന്ദാമൃതചന്ദ്രികാം കരുണയാ നിത്യം തനോത്യദ്ഭുതം ।
വര്‍ഷത്യാനനപങ്കജേ സുകവിതാപീയൂഷധാരാഃ കവേഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 48 ॥

യാ വിദ്യുത്കമലേഷു തിഷ്ഠതി പരാ താപിഞ്ഛഗുച്ഛച്ഛവി-
ശ്ചിതം പ്രാണഭൃതാം ദൃശോഃ സുഖകരീ ഭീമപ്രകാശിന്യലം ।
ജ്യോതിഃ ശീതലഭൂഭൃതസ്ത്രിഭുവനക്ഷേമപ്രവാഹപ്രദാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 49 ॥

യാ കാചിദ്ധരിണീ മരാലഗമനാ ചിദ്വ്യോമസംചാരിണീ
ഹ്രീംകാരസ്വനസംതതേഃ പരവശാ ഹൃദ്യാനവദ്യാ ദൃശാം ।
അസ്ത്രൈവ്യാര്‍ധവരം പിനാകിനമഹോ സമ്മോഹയന്ത്യന്വഹം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 50 ॥

ധേനുര്യാ പരമാത്മനഃ പശുപതേഃ സര്‍വജ്ഞതാദോഹിനീ
ചിത്രം ഷണ്‍മുഖവക്രതുണ്ഡജനനീ പ്രാലേയശൈലാത്മജാ ।
നിര്‍നിദ്രാമലപുണ്ഡരീകനയനാ ശുഭ്രാംശുചൂഡാമണിഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 51 ॥

യാം ദണ്ഡം വരവിദ്രുമാത്മകമതിശ്ലക്ഷണം സുസൂക്ഷ്മം ധ്രുവം
ഗാഢം നിര്‍വിഷയാഃ പുരാണപുരുഷാ ആലംബ്യ ഗച്ഛന്ത്യഹോ ।
തീര്‍ത്വാ ദുസ്തരജന്‍മപങ്കനിബിഡം മായാമഹീമണ്ഡലം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 52 ॥

യാ കുംഭോദ്ഭവ ഏവ മന്‍മഥരിപോര്‍ധൈര്യാംബുധേഃ പ്രാശനേ
പ്രാരബ്ധാത്മകവിന്ധ്യഭൂധരഗതിധ്വംസേ തഥാ ധീമതാം ।
ആചാര്യഃ ശിവബോധനേ നിജപതേരാനങ്ഗദീക്ഷാക്രമേ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 53 ॥

യാ ക്ഷീരാബ്ധിസഹോദരസ്മിതരുചാ കംബും തിരസ്കുര്‍വതീ
കാമാരേര്‍ഹൃദയം വിശുദ്ധമപി സമ്മുഗ്ധം കരോത്യന്വഹം ।
ആശ്ചര്യാം നമതാം ധുനോതി തിമിരം സ്വാജ്ഞാനരൂപം പരം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 54 ॥

യസ്യാ ഹാസമരാലികാമൃദുഗതിഃ ശ്രീകാമജേത്രേ മുദാ
വിദ്യാം ബോധയിതും പരാം വിതനുതേഽപാങ്ഗാര്‍കജാതോര്‍മിഷു ।
സ്ഥിത്വാ ശ്രൌതപഥസ്ഥകുണ്ഡലയുഗേനാലോചനാസംതതം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 55 ॥

യസ്യാ വീക്ഷണശക്രമേചകമണീസാംരാജ്യസിംഹാസനം
ശ്രിത്വാ പുഷ്പശരപ്രഭുര്‍വിജയതേ ത്ര്യക്ഷസ്യ പാര്‍ശ്വേഽദ്ഭുതം ।
പീയൂഷാര്‍ണവഫേനജേതൃസഹിതശ്രീചാമരാസേവിതഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 56 ॥

നീഹാരാദ്രിയശോഽഭിവര്‍ധനപരേ കുഞ്ജേ കടാക്ഷാത്മകേ
യസ്യാഃ ക്രീഡതി നീലകണ്ഠവിമലപ്രജ്ഞാമയൂരാര്‍ഭകഃ ।
പശ്യന്‍ നിത്യസുഗന്ധികുന്തലമയീം കാദംബിനീം സംതതം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 57 ॥

യാ ഹാസാര്‍ജുനഭൂഭൃതാ സുഖയതി ദ്രാഗ് ഭീമചിത്തം പരം
ധര്‍മം പാലയതി പ്രവേശയതി വൈവര്‍ണേഽനുകൂലാം ഗതിം ।
മാലിന്യം നയതേതരാം ധ്രുവമഹോ തദ്ധാര്‍തരാഷ്ട്രം കുലം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 58 ॥

യാ മുക്താഫലമദ്ഭുതം ഗിരിഭവം ശ്യാമം പ്രകാശാസ്പദം
സത്സൂത്രം സകലാര്‍ഥദം ശശികലാചൂഡം ത്രിണേത്രം ചരം ।
നിര്‍ദോഷംഭവകൌതുകപ്രദമനാദ്യന്തം പരം നിസ്തുലം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 59 ॥

യാ വാപീ ഭുവനപ്രദാ രസമയീ തൃഷ്ണാര്‍ദിതാനാം പരം
നിഷ്പാശാഭിഗതാഭിമാനമമതാപാശാഭിലാഷാന്വിതാ ।
സത്പാത്രേ ഫലദായിനീ സ്മൃതിമതാം താപത്രയധ്വംസിനീ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 60 ॥

ശൃങ്ഗാരാംബുധവീചിവിഭ്രമവതീ ശൃങ്ഗാരബീജാനില-
വ്യാലോലാ കുമുദപ്രിയധ്വജപടീ പ്രത്യക്ചരീ പാര്‍വതീ ।
ദ്രോണീ യാ വിഷമേക്ഷണാനുസരണീ ചിത്രം സദാ രാജതേ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 61 ॥

യസ്യാ നീരദഭാഃ കടാക്ഷയദുപഃ കര്‍ണാനുവൃത്തോഽദ്ഭുതം
ദീവ്യത്കുണ്ഡലഹാസചക്രജലജശ്ലിഷ്ടഃ കൃപാനീരദഃ ।
സ്ഥാനോര്‍ഗോകുലമന്വഹം നയതി തദ്വക്ഷോജശൈലാന്തരം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 62 ॥

യാ ചിത്രം മഹതീം മഹാഗുണവതീമപ്യശ്രിതം സംതതം
കാഠിന്യം ന വിമുഞ്ചതി സ്തനയുഗം മാന്ദ്യം ഗതിഃ കുന്തലാഃ ।
കൌടില്യം നയനാംബുജം ചപലതാം ബിംബാധരോ രാഗിതാം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 63 ॥

യാ മന്ദസ്മിതകൌമുദീം വിതനുതേ നിത്യോദിതേ സര്‍വത-
സ്താടങ്കാത്മനി ഭാസ്കരേ സ്വയമഹോ കാലാംബുദശ്യാമലാ ।
ബിംബോഷ്ഠദ്യുതിസംധ്യയാ ദ്വിജഗണേ ശ്രീശാംഭവേ രാഗിതാം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 64 ॥

ജാരേ മാരകിരാതജീവനകരേ ചിത്രം കടാക്ഷാത്മകേ
യസ്യാഃ കുണ്ഡലരശ്മിവേണുകലിതേ ലഗ്നാ സുഖം രാജതേ ।
കാമാരേര്‍മതിശാരികാ ശ്രുതിശിരോദ്യാനാന്തരോല്ലാസിനീ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 65 ॥

നിത്യം സോമകലാധരോഽധ്വരപതിര്‍വ്യാഘ്രാജിനാലംകൃത-
സ്താടങ്കദ്യുതിവഹ്നിവീക്ഷണശിഖാധൂമാതിലോലേക്ഷണഃ ।
യസ്യാ ഹാസപയോനിധാവവഭൃഥവ്യാജേന മജ്ജത്യഹോ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 66 ॥

യസ്യാഃ കാപി ദയാത്മികാ പ്രതിദിനം ശൈലൂഷബാലാദ്ഭുതം
നീരാഗാലയകാലവര്‍ജിതവതീ നിര്‍മൂര്‍ച്ഛനാ കാമനാ ।
നിര്ലജ്ജൈവ ദിഗംബരാ നടതി ഹാ സമ്മോഹശാന്ത്യൈ നൃണാം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 67 ॥

മാങ്ഗല്യം ഹരിനീലകാന്തിസുഗുണം ശ്ലാധ്യം സുരസ്ത്രീജനൈ-
ര്യസ്യാ മഞ്ജുലവീക്ഷണം സ്മരഹാരാജസ്യ ദേവ്യാ രതേഃ ।
ഓഷ്ഠശീര്‍വരകുങ്കുമം സ്മിതമഹോ സ്രങ്മാധവീ ശാശ്വതീ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 68 ॥

ചിത്രം കാപി സുധാ ശിവേതരസുരാലഭ്യാ ഹിമാദ്ര്യുദ്ഭവാ
ദ്രുഹ്യന്തീ കുരുവിന്ദമാത്മരുചിഭിര്‍ദോഷാകരോത്തംസിനീ ।
ആസ്തേ യാ മദനജ്വരം ശശിഭൃതഃ സംധുക്ഷയന്ത്യന്വഹം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 69 ॥

അര്‍ധം രാജ്യമനന്യസാധ്യമഖിലൈശ്ചര്യപ്രദം ശൂലിനഃ
ശുദ്ധം മൂര്‍തിമയം യയാതിവിനയൈഃ പ്രാപ്തം തദന്യത് പുനഃ ।
വ്യാപ്തും വാഞ്ഛതി ഗാരുഡോപലവപുഃ കാന്ത്യാ മഹത്യാ പരം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 70 ॥

അര്‍ധം സോമകലാധരീ ശശികലാചൂഡസ്യ യാ ത്ര്യംബക-
സ്ത്ര്യക്ഷായാ അഥവാ സനാതനതനൂ ജായാപതീ ശാശ്വതൌ ।
ഏകം വേത്യവധാരിതും മുനിവരാ അദ്യാപ്യലം നാദ്ഭുതം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 71 ॥

ദാരിദ്ര്യാസ്തധരാധരോഽപി പരമം ഭദ്രോദയോഽത്യദ്ഭുതം
പാപാരണ്യദവാനലോഽപി നമതാം കാരുണ്യധാരാധരഃ ।
യാ ദുഹ്ഖാംബുദമാലികാപവനരാണ്‍നൈശ്ചല്യരൂപാസ്തി വൈ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 72 ॥

ശ്രൌതം മാര്‍ഗമതീത്യ ഗച്ഛതി മുദാ കാപാലികം ദൃക് പരം
മധ്യഃ ശൂന്യമതം ഗതോഽതിവിമലേ ദ്വന്ദ്വേ കുചൌ ദ്വൈതിനൌ ।
സൌരേ കുണ്ഡലയുഗ്മമാത്മരുചിഭിര്യസ്യാഃ കൃപാ ശാംഭവേ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 73 ॥

വല്ലീ കാപി ശിവാങ്കണേ ലസതി യാ മന്ദസ്മിതൈഃ പുഷ്പിതാ
താംബൂലേന സുഗന്ധിതാ സുഫലിതാ വക്ഷോരുഹാഭ്യാം പരം ।
കാന്ത്യാ പല്ലവിതാ കചൈര്‍ഭ്രമരിതാ ദൃഗ്ഭ്യാം പരം പത്രിതാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 74 ॥

യസ്യാ വീക്ഷണദേശികഃ ശ്രുതിഗതിസ്തേജോമയഃ സര്‍വവിത്
സംതുഷ്ടോ ജിതകാമശത്രുരണിമാദ്യഷ്ടാഭിരാരാധിതാ ।
സച്ചിത്സൌഖ്യരതഃ ശിവം നടമപി ക്ഷിപ്രം കരോത്യദ്ഭുതം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 75 ॥

യസ്യാശ്ചാരുകപോലദര്‍പണതലേ ദൃഷ്ട്വാ കപര്‍ദീ രുഷാ
ഭീതോ ജഹ്നുസുതാം മൃദുസ്മിതമയീം സംകേതമിത്ഥം വ്യധാത് ।
മുഗ്ധേ ഗച്ഛ നിജസ്ഥലം ദ്രുതതര്‍ം ജാഗര്‍തി ദൃഷ്ടിര്യതഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 76 ॥

ശൃങ്ഗാരൈകരസം വസന്തസുഹൃദം കംദര്‍പദര്‍പപ്രദം
ചിത്രം കോകനദപ്രബോധനകരം ചന്ദ്രോദയം ശ്രീകരം ।
യസ്യാ ഹാസമയം ചിരമപ്യാസ്തേ പുരാണഃ ശിവഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 77 ॥

യാ കാചിത് പികകാമിനീ ശ്രുതിഗതിഃ സപ്തസ്വരാലാപിനീ
നിത്യം മാധവബോധിനീ ത്രിഭുവനേ നിഷ്പക്ഷപാതാ സുഖം ।
ചിത്രം ചൂതനവപ്രസൂനവിശിഖദ്വേഷ്യാശ്രയേ രാജതേ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 78 ॥

യസ്യാ വീക്ഷണമാന്ത്രികഃ സുകൃതിനാമഗ്രേസരഃ ശംകരീ-
മന്ത്രാംഭോനിധിപാരഗഃ സ്മിതവിഭൂത്യോച്ചാലയന്‍ സര്‍വദാ ।
ദ്വേഷം ശംകരകര്‍തൃകം സുമശരേ വിഭ്രാജതേ ശാശ്വതഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 79 ॥

യസ്യാ ദൃഗ്രമണീമണിര്‍വിവദതേ കാമാരിസല്ലാപനേ
സ്വാധീനപ്രിയയാ മൃദുസ്മിതശരീരിണ്യാ പരം ഗങ്ഗയാ ।
ആദ്യാഹംശ്രുതിമൂലഗാധരഭവാ ത്വം സ്വീകൃതേതി ധ്രുവം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 80 ॥

യാ കാചിദ് ഭുജഗീ സദാ സരലഗാ പീയൂഷദായിന്യഹോ
പദ്മാരണ്യവിഹാരിണീ ശ്രുതിമതീ തേജസ്തനൂര്‍നിര്‍ഭയാ ।
ജന്‍മാബ്ധിപ്ലവവര്‍ധിനീ വശയതി ശ്രീനീലകണ്ഠം ദൃശാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 81 ॥

ആസ്യാംഭോജഭവാ പതിം നിജമനാദ്യന്തം കടാക്ഷാത്മകം
പൃച്ഛന്തീതി പയോനിധേഃ സ്മിതമയാന്‍മജ്ജന്‍മ കിം വാംബുജാത് ।
യസ്യാ നിഃസ്മരസമ്പദം സുധനികം കര്‍തും ശിവം കാങ്ക്ഷതേ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 82 ॥

യസ്യാഃ പാണിപരിഗ്രഹേ മൃദുതനോര്‍ഹേമാദ്രിധന്വാ ശിവഃ
പാദാന്യാസവിധൌ ദൃഷദ്യപി സുരസ്ത്രീണാം പുരോ ലജ്ജിതഃ ।
മന്ദാക്ഷം ഗതവാനനങ്ഗകലികാം യാം വീക്ഷിതും നാദ്ഭുതം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 83 ॥

യസ്യാഃ പാദകേശശയശ്രിയമഹോ ശ്രുത്വാനിലാദന്വഹം
ഗാങ്ഗാന്യംബുരുഹാണി ഹന്ത കതിചിത് പ്രാപ്തും പരാം താം ദ്രുതം ।
പീത്വാ ക്ഷീരലവം തപന്തി തപനം പശ്യന്തി മജ്ജന്ത്യലം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 84 ॥

നിത്യം സംധിമപേക്ഷതേ സുചരിതാ ദൂതീ കടാക്ഷാത്മികാ
രാജസ്യാധരരാമയാപി ന തയാ ഗര്‍ഭേ വഹന്ത്യാമൃതം ।
കാമാരേ രതിസാത്ത്വികദ്വിജമണേര്‍മോദായ സുശ്രേയസേ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 85 ॥

പക്ഷേ ശൈവമനോമഹീഭൃതി മനോജാഗ്നിം ധ്രുവം സാധയന്‍
യസ്യാ മഞ്ജുകടാക്ഷധൂമശിശുനാ ശ്രൌതേന സദ്ധേതുനാ ।
ഓഷ്ഠദ്വന്ദ്വസഭാന്തരേ സ്മിതമയോ നൈയായികോ ഭാസതേ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 86 ॥

യാ പദ്മം ഹിമശൈലജം മരതകം ഭാസാ ഭൃശം ഭര്‍ത്സയത്
കംദര്‍പസ്യ ജ്യേന്ദിരാജനിഗൃഹം നിര്‍ഹേതുകോത്ഫുല്ലനം ।
സ്ഥാണോര്ലോചനഭൃങ്ഗസംഭ്രമകരം ശീതാംശുലേഖാങ്കിതം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 87 ॥

യസ്യാ മന്ദഗതിഃ പരം ശുഭഗതിഃ കാമസ്യ കാമദ്രുഹഃ
കാമോദ്രേകഗതിശ്ചിരം ഭജനകൃദ്ധംസാങ്ഗനാസംതതേഃ ।
കാമം ദത്തഗതിഃ സദാ വിജയതേ ഹംസാത്മികാ യോഗിനാം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 88 ॥

നിഃസ്നേഹാപി ശിവാതിരാഗകലിതാ യാ ദീപികാ കാപ്യഹോ
ഝഞ്ഝാമാരുതഭീതിദാപി ചപലാ നിഷ്കല്‍മഷാ സാഞ്ജനാ ।
ത്രൈലോക്യേഽപി വിരാജതേ ശ്രിതവതീ ശ്രീശംകരാങ്കം ധ്രുവം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 89 ॥

നിര്യത്നൈവ മഹാസതീ സുചരിതാ യാ ശൈലരാജാത്മജാ
നാഥം ലോകവിലക്ഷണം പ്രഹൃതവത്യദ്യാപി സേവാജനേ ।
ഗാണ്ഡീവേന വരാശ്മഭിശ്ച മുസലേനോപാനഹാ വര്‍തതേ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 90 ॥

യസ്യാഃ പാദകിസാലയപ്രഭുവരം യാചന്ത്യജസ്രം പരം
കസ്തൂര്യഃ സുരയോഷിതാം തിലകിതാഃ സദ്വാസനാം രാഗിതാം ।
ബിംബോഷ്ഠം മൃദുതാം ശ്രിയം ച യുഗപദ്ധസ്താഃ പ്രവാലപ്രിയാഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 91 ॥

യസ്യാഃ പാദസഹസ്രരശ്മിചരലം കാമാരിചിത്താത്മകം
ഹൈമം ഭ്രാമയതി പ്രണാശയതി സംതാപം സതാമങ്കുരം ।
പ്രജ്ഞാനാത്മകമദ്ഭുതം ശിശിരയത്യക്ഷീണ്യലം പശ്യതാം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 92 ॥

ചിത്രം യാ കുരുതേ മനോഽപി യമിനാം ബദ്ധം മഹായത്നതോ
മുക്തം ശോണപദാരവിന്ദയുഗലേ നീരാഗിണം രാഗിണം ।
മഞ്ജീരസ്വനമന്‍മഥസ്മിതരവൈഃ സമ്മോഹനം ശൂലിനഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 93 ॥

പാദാംഭോജരജോ രജാംസി ഹരതി പ്രൌഢാനി യസ്യാ നൃണാം
സത്ത്വം വര്‍ധയതി പ്രദര്‍ശയതി സന്‍മാര്‍ഗം സുരാണാമപി ।
ജന്‍മവ്യാധിമൃതിപ്രവാഹമതുലം സംരോധയത്യദ്ഭുതം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 94 ॥

നാഹം വിശ്വമിദം ചരാചരമയം മായാവിലാസാസ്പദം
ദൃശ്യത്വാദിതി ശോധയന്തി സുധിയഃ സര്‍വം യയാ പ്രജ്ഞയാ ।
ആത്മൈവായമിദം വദന്തി പുനസ്തൂഷ്ണീംഭവന്തഃ സ്ഥിതാഃ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 95 ॥

രാഹും നിന്ദതി ചന്ദ്രചൂഡചികുരൈസ്താടങ്കകാന്ത്യാ രവിം
വക്ത്രാബ്ജേന വിധും ഗുരും നതഗിരാ സൌഗ്യം ദൃശാ ഭദ്രയാ ।
ഗത്യാ മന്ദമഹോ കുജം തനുരുചാ നാസാഗ്രമണ്യാ കവിം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 96 ॥

നിഃശ്രേണീ കൃതിനാം പരാമൃതഫലപ്രാപ്തൌ പ്രവാലദ്യുതി-
ര്യാ നീലാഞ്ജനമക്ഷരാത്മകനിധേഃ സംദര്‍ശനേ ശ്രീമതാം ।
നിത്യാനന്ദരസാ പരോക്ഷകരണേ ശ്രീദേശികശ്രീകൃപാ
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 97 ॥

യാ കുണ്ഠീകുരുതേ നിജസ്തുതിവിധൌ ഗര്‍വാത് പ്രവൃത്താം ഗിരം
വേദാനാമപി ഗീഷ്പതേരപി മഹാഭാഷ്യാര്‍ഥവിജ്ഞാനിനഃ ।
ദത്തേ വാഗ്ഭവവൈഭവാമൃതഝരീം മൂകാജ്ഞയോര്‍വാഗ്മിതാം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 98 ॥

ആദ്യാമംബുരുഹേക്ഷണാമനുപമാമാപീനതുങ്ഗസ്തനീ-
മാര്യാമാഗമസാരമൂര്‍തിമരുണാമാനന്ദചന്ദ്രാനനാം ।
സാധ്വീം സത്കവിവാഗ്ഝരീം സമരസാനന്ദാമൃതസ്യന്ദിനീം
സാ സംവിത് സുകൃതോദയാ സ്ഫുരതു നശ്ചിത്തേ സദാ സര്‍വഗാ ॥ 99 ॥

ഗുരുചരണസരോജം ഗുപ്തഗങ്ഗാതരങ്ഗ-
സ്തിമിതമമിതശുക്ലജ്യോതിഷാം ജ്യോതിരേകം ।
നിരുപമമകരന്ദസ്പന്ദമാനന്ദകന്ദം
നിധനജനനഹീനോ നിര്‍മലോഽഹം നിഷേവേ ॥ 100 ॥

ശാര്‍ദൂലവൃത്തമപി സാധു ഭവത്യഹോ തത്
സാരസ്വതം സമരസാമൃതലോചനാനാം ।
സദ്യോ ജയത്യഘരിപും ശ്രുതിമാര്‍ഗയോഗാത്
ത്യാഗേശസാന്ദ്രകരുണാദ്ഭുതമേവ ഭദ്രം ॥ 101 ॥

ഇത്യാനന്ദനാഥപാദപപദ്മോപജീവിനാ കാശ്യപഗോത്രോത്പന്നേനാന്ധ്രേണ
ത്യാഗരാജനാംനാ വിരചിതം സംവിച്ഛതകം സമ്പൂര്‍ണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top