Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shankara Gita Lyrics in Telugu

Shankara Geetaa in Telugu:

॥ శంకరగీతా ॥

అథ శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండాంతర్గతే శంకరగీతాసు
ప్రథమోఽధ్యాయః ॥1 ॥

మార్కండేయ ఉవాచ ।
కైలాసశిఖరే రమ్యే నానాధాతువిచిత్రితే ।
నానాద్రుమలతాకీర్ణే నానాపక్షినినాదితే ॥ 1 ॥

గంగానిర్ఝరసంజాతే సతతం చారునిఃస్వనే ।
దేవదేవం మహాదేవం పర్యపృచ్ఛత భార్గవః ॥ 2 ॥

రామ ఉవాచ ।
దేవదేవ మహాదేవ గంగాలులితమూర్ధజ ।
శశాంకలేఖాసంయుక్త జటాభారతిభాస్వర ॥ 3 ॥

పార్వతీదత్తదేహార్ధ కామకాలాంగనాశన ।
భగనేత్రాంతకాచింత్య పూష్ణో దశనశాతన ॥ 4 ॥

త్వత్తః పరతరం దేవం నాన్యం పశ్యామి కంచన ।
పూజయంతి సదా లింగం తవ దేవాః సవాసవాః ॥ 5 ॥

స్తువంతి త్వామృషిగణా ధ్యాయంతి చ ముహుర్ముహుః ।
పూజయంతి తథా భక్త్యా వరదం పరమేశ్వర ॥ 6 ॥

జగతోఽస్య సముత్పత్తిస్థితిసంహారపాలనే ।
త్వామేకం కారణం మన్యే త్వయి సర్వం ప్రతిష్ఠితం ॥ 7 ॥
కం త్వం ధ్యాయసి దేవేశ తత్ర మే సంశయో మహాన్ ।
ఆచక్ష్వ తన్మే భగవన్ యద్యనుగ్రాహ్యతా మయి ॥ 8 ॥

ప్రమాదసామ్ముఖ్యతయా మయైతద్విస్రంభమాసాద్య జగత్ప్రధాన ।
భవంతమీడ్యం ప్రణిపత్య మూర్ధ్నా పృచ్ఛామి సంజాతకుతూహలాత్మా ॥ 9 ॥

ఇతి శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండే మార్కండేయవజ్రసంవాదే
పరశురామోపాఖ్యానే
శంకరగీతాసు రామప్రశ్నో నమైకపంచాశత్తమోఽధ్యాయః ॥51 ॥

అథ శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండాంతర్గతే
శంకరగీతాసు ద్వితీయోఽధ్యాయః ॥2 ॥

శంకర ఉవాచ ।
త్వదుక్తోఽయమనుప్రశ్నో రామ రాజీవలోచన ।
త్వమేకః శ్రోతుమర్హోఽసి మత్తో భృగుకులోద్వహ ॥ 1 ॥

యత్తత్పరమకం ధామ మమ భార్గవనందన ।
యత్తదక్షరమవ్యక్తం పారం యస్మాన్న విద్యతే ।
జ్ఞానజ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య చాశ్రితం ॥ 2 ॥

త్వామహం పుండరీకాక్షం చింతయామి జనార్దనం ।
ఏతద్రామ రహస్యం తే యథావత్కథితం వచః ॥ 3 ॥

యే భక్తాస్తమజం దేవం న తే యాంతి పరాభవం ।
తమీశమజమవ్యక్తం సర్వభూతపరాయణం ॥ 4 ॥

నారాయణమనిర్దేశ్యం జగత్కారణకారణం ।
సర్వతః పాణిపాదం తం సర్వతోఽక్షిశిరోముఖం ॥ 5 ॥

సర్వతః శ్రుతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్ఠతి ।
సార్వేంద్రియగుణాభాసం సర్వేంద్రియవివర్జితం ॥ 6 ॥

అసక్తం సర్వతశ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృ చ ।
బహిరంతశ్చ భూతనామచరశ్చర ఏవ చ ॥ 7 ॥

సూక్ష్మత్వాత్తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికం చ యత్ ।
అవిభక్తం విభక్తేషు విభక్తమివ చ స్థితం ॥ 8 ॥

భూతవర్తి చ తజ్జ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ । భూతభర్తృ-as per
BG)
జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిః తమసాం పరముచ్యతే ॥ 9 ॥ (తమసః-as per BG)
అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్నాఽసదుచ్యతే ।
ప్రకృతిర్వికృతిర్యోఽసౌ జగతాం భూతభావనః ॥ 10 ॥

యస్మాత్పరతరం నాస్తి తం దేవం చింతయామ్యహం ।
ఇచ్ఛామాత్రమిదం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ॥ 11 ॥

యస్య దేవాదిదేవస్య తం దేవం చింతయామ్యహం ।
యస్మిన్ సర్వం యతః సర్వం యః సర్వం సర్వతశ్చ యః ॥ 12 ॥

యశ్చ సర్వమయో దేవస్తం దేవం చింతయామ్యయం ।
యోగీశ్వరం పద్మనాభం విష్ణుం జిష్ణుం జగత్పతిం ॥ 13 ॥

జగన్నాథం విశాలాక్షం చింతయామి జగద్గురుం ।
శుచిం శుచిపదం హంసం తత్పరం పరమేష్ఠినం ॥ 14 ॥

యుక్త్వా సర్వాత్మనాఽఽత్మానం తం ప్రపద్యే జగత్పతిం ।
యస్మిన్ విశ్వాని భూతాని తిష్ఠంతి చ విశంతి చ ॥ 15 ॥

గుణభూతాని భూతేశే సూత్రే మణిగణా ఇవ ।
యస్మిన్నిత్యే తతే తంతౌ దృష్టే స్రగివ తిష్ఠతి ॥ 16 ॥

సదసద్గ్రథితం విశ్వం విశ్వాంగే విశ్వకర్మణి ।
హరిం సహస్రశిరసం సహస్రచరణేక్షణం ॥ 17 ॥

ప్రాహుర్నారాయణం దేవం యం విశ్వస్య పరాయణం ।
అణీయసామణీయాంసం స్థవిష్ఠం చ స్థవీయసాం ॥ 18 ॥

గరీయసాం గరిష్ఠం చ శ్రేష్ఠం చ శ్రేయసామపి ।
యం వాకేష్వనువాకేషు నిషత్సూపనిషత్స్వపి ॥ 19 ॥

గృణంతి సత్యకర్మాణం సత్యం సత్యేషు సామసు ।
చతుర్భిశ్చతురాత్మానం సత్త్వస్థం సాత్త్వతాం పతిం ॥ 20 ॥

యం దివ్యైర్దేవమర్చంతి ముహ్యైః పరమనామభిః ।
యమనన్యో వ్యపేతాశీరాత్మానం వీతకల్మషం ॥ 21 ॥

ఇష్ట్వానంత్యాయ గోవిందం పశ్యత్యాత్మన్యవస్థితం ।
పురాణః పురుషః ప్రోక్తో బ్రహ్మా ప్రోక్తో యుగాదిషు ॥ 22 ॥

క్షయే సంకర్షణః ప్రోక్తస్తముపాస్యముపాస్మహే ।
యమేకం బహుధాఽఽత్మానం ప్రాదుర్భూతమధోక్షజం ॥ 23 ॥

నాన్యభక్తాః క్రియావంతో యజంతే సర్వకామదం ।
యమాహుర్జగతాం కోశం యస్మిన్ సన్నిహితాః ప్రజాః ॥ 24 ॥

యస్మిన్ లోకాః స్ఫురంతీమే జలే శకునయో యథా ।
ఋతమేకాక్షరం బ్రహ్మ యత్తత్సదసతః పరం ॥ 25 ॥

అనాదిమధ్యపర్యంతం న దేవా నర్షయో విదుః ।
యం సురాసురగంధర్వాస్ససిద్ధర్షిమహోరగాః ॥ 26 ॥

ప్రయతా నిత్యమర్చంతి పరమం దుఃఖభేషజం ।
అనాదినిధనం దేవమాత్మయోనిం సనాతనం ॥ 27 ॥

అప్రతర్క్యమవిజ్ఞేయం హరిం నారాయణం ప్రభుం ।
అతివాయ్వింద్రకర్మాణం చాతిసూర్యాగ్నితేజసం ॥ 28 ॥

అతిబుద్ధీంద్రియగ్రామం తం ప్రపద్యే ప్రజాపతిం ।
యం వై విశ్వస్య కర్తారం జగతస్తస్థుషాం పతిం ॥ 29 ॥

వదంతి జగతోఽధ్యక్షమక్షరం పరమం పదం ।
యస్యాగ్నిరాస్యం ద్యౌర్మూర్ధా ఖం నాభిశ్చరణౌ క్షితిః ॥ 30 ॥

చంద్రాదిత్యౌ చ నయనే తం దేవం చింతయామ్యహం ।
యస్య త్రిలోకీ జఠరే యస్య కాష్ఠాశ్చ వాహనాః ॥ 31 ॥

యస్య శ్వాసశ్చ పవనస్తం దేవం చింతయామ్యహం ।
విషయే వర్తమానానాం యం తం వైశేషికైర్గుణైః ॥ 32 ॥

ప్రాహుర్విషయగోప్తారం తం దేవం చింతయామ్యహం ।
పరః కాలాత్పరో యజ్ఞాత్పరస్సదసతశ్చ యః ॥ 33 ॥

అనాదిరాదిర్విశ్వస్య తం దేవం చింతయామ్యహం ।
పద్భ్యాం యస్య క్షితిర్జాతా శ్రోత్రాభ్యాం చ తథా దిశః ॥ 34 ॥

పూర్వభాగే దివం యస్య తం దేవం చింతయామ్యహం ।
నాభ్యాం యస్యాంతరిక్షస్య నాసాభ్యాం పవనస్య చ ॥ 35 ॥

ప్రస్వేదాదంభసాం జన్మ తం దేవం చింతయామ్యహం ॥ 36 ॥

వరాహశీర్షం నరసింహరూపం
దేవేశ్వరం వామనరూపరూపం ।
త్రైలోక్యనాథం వరదం వరేణ్యం
తం రామ నిత్యం మనసా నతోఽస్మి ॥ 37 ॥

వక్త్రాద్యస్య బ్రాహ్మణాస్సంప్రభూతా
యద్వక్షసః క్షత్రియాః సంప్రభూతాః ।
యస్యోరుయుగ్మాచ్చ తథైవ వైశ్యాః
పద్భ్యాం తథా యస్య శూద్రాః ప్రసూతాః ॥ 38 ॥

వ్యాప్తం తథా యేన జగత్సమగ్రం
విభూతిభిర్భూతభవోద్భవేన ।
దేవాధినాథం వరదం వరేణ్యం
తం రామ నిత్యం మనసా నతోఽస్మి ॥ 39 ॥

ఇతి శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండే మార్కండేయవజ్రసంవాదే
శ్రీభార్గవరామప్రశ్నే
శంకరగీతాసు ధ్యేయనిర్దేశో నామ ద్విపంచాశత్తమోఽధ్యాయః ॥52 ॥

అథ శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండాంతర్గతే శంకరగీతాసు
తృతీయోఽధ్యాయః ॥3 ॥

రామ ఉవాచ ।
వరాహం నరసింహం చ వామనం చ మహేశ్వర ।
త్వత్తోఽహం శ్రోతుమిచ్ఛామి ప్రాదుర్భావాన్మహాత్మనః ॥ 1 ॥

శంకర ఉవాచ ।
అదితిశ్చ దితిశ్చైవ ద్వే భార్యే కశ్యపస్య చ ।
అదితిర్జనయామాస దేవానింద్రపురోగమాన్ ॥ 2 ॥

దితిశ్చ జనయామాస ద్వౌ పుత్రౌ భీమవిక్రమౌ ।
హిరణ్యాక్షం దురాధర్షం హిరణ్యకశిపుం తథా ॥ 3 ॥

తతోఽభిషిక్తవాన్ శక్రం దేవరాజ్యే ప్రజాపతిః ।
దానవానాం తథా రాజ్యే హిరణ్యాక్షం బలోత్కటం ॥ 4 ॥

అభిషిచ్య తయోః ప్రాదాత్స్వర్గం పాతాలమేవ చ ।
పాతాలం శాసతి తథా హిరణ్యాక్షే మహాసురే ॥ 5 ॥

ధరాధారా ధరాం త్యక్త్వా ఖముత్పేతూ రయాత్పురా । ధరాధరా?
పక్షవంతో మహాభాగ నూనం భావ్యర్థచోదితాః ॥ 6 ॥

ధరాధరపరిత్యక్తా ధరా చలనిబంధనా ।
యదా తదా దైత్యపురం సకలం వ్యాప్తమంభసా ॥ 7 ॥

దృష్ట్వైవ స్వపురం వ్యాప్తమంభసా దితిజోత్తమః ।
సైన్యముద్యోజయామాస జాతశంకః సురాన్ ప్రతి ॥ 8 ॥

ఉద్యుక్తేన స సైన్యేన దైత్యానాం చతురంగిణా ।
విజిత్య త్రిదశాంజన్యే ఆజహార త్రివిష్టపం ॥ 9 ॥

హృతాధికారాస్త్రిదశా జగ్ముః శరణమంజసా ।
దేవరాజం పురస్కృత్య వాసుదేవమజం విభుం ॥ 10 ॥

త్రిదశాన్ శరణం ప్రప్తాన్ హిరణ్యాక్షవివాసితాన్ ।
సంయోజ్యాభయదానేన విససర్జ జనార్దనః ॥ 11 ॥

విసృజ్య త్రిదశాన్ సర్వాన్ చింతయామాస కేశవః ।
కిన్ను రూపమహం కృత్వా ఘాతయిష్యే సురార్దనం ॥ 12 ॥

తిర్యఙ్మనుష్యదేవానామవధ్యః స సురాంతకః ।
బ్రహ్మణో వరదానేన తస్మాత్తస్య వధేప్సయా ॥ 13 ॥

నృవరాహో భవిష్యామి న దేవో న చ మానుషః ।
తిర్యగ్రూపేణ చైవాహం ఘాతయిష్యామి తం తతః ॥ 14 ॥

ఏతావదుక్త్వా సంగేన నృవరాహోఽభవత్ప్రభుః ।
చూర్ణితాంజనశైలాభస్తప్తజాంబూనదాంబరః ॥ 15 ॥

యమునావర్త్తకృష్ణాంగః తదావర్తతనూరుహః ।
తదోఘ ఇవ దుర్వార్యస్తత్పిత్రా తేజసా సమః ॥ 16 ॥

తత్ప్రవాహ ఇవాక్షోభ్యస్తత్ప్రవాహ ఇవౌఘవాన్ ।
తత్ప్రవాహామలతనుస్తత్ప్రవాహమనోహరః ॥ 17 ॥

సజలాంజనకృష్ణాంగః సజలాంబుదసచ్ఛవిః ।
పీతవాసాస్తదా భాతి సవిద్యుదివ తోయదః ॥ 18 ॥

ఉరసా ధారయన్ హారం శశాంకసదృశచ్ఛవిః ।
శుశుభే సర్వభూతాత్మా సబలాక ఇవాంబుదః ॥ 19 ॥

శశాంకలేఖావిమలే దంష్ట్రే తస్య విరేజతుః ।
మేఘాంతరితబింబస్య ద్వౌ భాగౌ శశినో యథా ॥ 20 ॥

కరాభ్యాం ధారయన్ భాతి శంఖచక్రే జనార్దనః ।
చంద్రార్కసదృశే రామ పాదచారీవ పర్వతః ॥ 21 ॥

మహాజీమూతసంకాశో మహాజీమూతసన్నిభః ।
మహాజీమూతవద్వేగీ మహాబలపరాక్రమః ॥ 22 ॥

దానవేంద్రవధాకాంక్షీ హిరణ్యాక్షసభాం యయౌ ।
హిరణ్యాక్షోఽపి తం దృష్ట్వా నృవరాహం జనార్దనం ॥ 23 ॥

దానవాంశ్చోదయామాస తిర్యగ్జాతమపూర్వకం ।
గృహ్యతాం బధ్యతాం చైవ క్రీడార్థం స్థాప్యతాం తథా ॥ 24 ॥

ఇత్యేవముక్తః సంరబ్ధః పాశహస్తాంస్తు దానవాన్ ।
జిఘృక్షమాణాంశ్చక్రేణ జఘాన శతశో రణే ॥ 25 ॥

హన్యమానేషు దైత్యేషు హిరణ్యాక్షోఽథ దానవాన్ ।
చోదయామాస సంరబ్ధాన్ వరాహాధికకారణాత్ ॥ 26 ॥

చోదితా దానవేంద్రేణ దానవాః శస్త్రపాణయః ।
ప్రవవర్షుస్తథా దేవం శస్త్రవర్షేణ కేశవం ॥ 27 ॥

దైత్యాః శస్త్రనిపాతేన దేవదేవస్య చక్రిణః ।
నైవ శేకుర్వృథాకర్తుం యత్నవంతోఽపి నిర్భయాః ॥ 28 ॥

హన్యమానోఽపి దైత్యేంద్రైః దానవాన్ మధుసూదనః ।
జఘాన చక్రేణ తదా శతశోఽథ సహస్రశః ॥ 29 ॥

హన్యమానేషు సైన్యేషు హిరణ్యాక్షః స్వయం తతః ।
ఉత్థాయ ధనుషా దేవం ప్రవవర్ష సురోత్తమం ॥ 30 ॥

హిరణ్యాక్షస్తు తాన్ దృష్ట్వా విఫలాంశ్చ శిలీముఖాన్ ।
శిలీముఖాభాన్ సంపశ్యన్ సమపశ్యన్మహద్భయం ॥ 31 ॥

తతోఽస్త్రైర్యుయుధే తేన దేవదేవేన చక్రిణా ।
తాన్యస్య ఫలహీనాని చకార భగవాన్ స్వయం ॥ 32 ॥

తతో గదాం కాంచనపట్టనద్ధాం విభూషితాం కింకిణిజాలసంఘైః ।
చిక్షేప దైత్యాధిపతిః స ఘోరాం తాం చాపి దేవో విఫలీచకార ॥ 33 ॥

శక్తిం తతః పట్టవినద్ధమధ్యాముల్కానలాభాం తపనీయచిత్రాం ।
చిక్షేప దైత్యస్స వరాహకాయే హుంకారదగ్ధా నిపపాత సా చ ॥ 34 ॥

తతస్త్రిశూలం జ్వలితాగ్రశూలం స శీఘ్రగం దేవగణస్య సంఖ్యే ।
దైత్యాధిపస్తస్య ససర్జ వేగాదవేక్షితః సోఽపి జగామ భూమిం ॥ 35 ॥

శంఖస్వనేనాపి జనార్దనశ్చ విద్రావ్య దైత్యాన్ సకలాన్ మహాత్మా ।
సకుండలం దైత్యగణాధిపస్య చిచ్ఛేద చక్రేణ శిరః ప్రసహ్య ॥ 36 ॥

నిపాతితే దైత్యపతౌ స దేవః సంపూజితః శక్రపితామహాభ్యాం ।
మయా చ సర్వైస్త్రిదశైః సమేతైర్జగామ కాష్ఠాం మనసా త్వభీష్టాం ॥ 37 ॥

శక్రోఽపి లబ్ధ్వా త్రిదివం మహాత్మా చిచ్ఛేద పక్షాన్ ధరణీధరాణాం ।
రరక్ష చేమాం సకలాం త్రిలోకీం ధర్మేణ ధర్మజ్ఞభృతాం వరిష్ఠః ॥ 38 ॥

ఇతి శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండే శంకరగీతాసు నృవరాహప్రాదుర్భావే
హిరణ్యాక్షవధో నామ త్రిపంచాశత్తమోఽధ్యాయః ॥53 ॥

అథ శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండాంతర్గతే శంకరగీతాసు
చతుర్థోఽధ్యాయః ॥4 ॥

శంకర ఉవాచ ।
హిరణ్యాక్షే హతే దైత్యే భ్రాతా తస్య మహాత్మనః ।
హిరణ్యకశిపుర్నామ చకారోగ్రం మహత్తపః ॥ 1 ॥

దశవర్షసహస్రాణి దశవర్షశతాని చ ।
జయోపవాసనిరతః స్నానమౌనాశ్రితవ్రతః ॥ 2 ॥

తపఃశమదమాభ్యాం చ బ్రహ్మచర్యేణ చానఘ ।
బ్రహ్మా ప్రీతమనాస్తస్య స్వయమాగత్య భార్గవ ॥ 3 ॥

విమానేనార్కవర్ణేన హంసయుక్తేన భాస్వతా ।
ఆదిత్యైస్సహితః సాధ్యైస్సహితో మరుదశ్విభిః ॥ 4 ॥

రుద్రైర్విశ్వసహాయైశ్చ యక్షరాక్షసపన్నగైః ।
దిగ్భిర్విదిగ్భిశ్చ తథా ఖేచరైశ్చ మహాగ్రహైః ॥ 5 ॥

నిమ్నగాభిః సముద్రైశ్చ మాసర్త్వయనసంధిభిః ।
నక్షత్రైశ్చ ముహూర్తైశ్చ కాలస్యావయవైస్తథా ॥ 6 ॥

దేవర్షిభిః పుణ్యతమైః సిద్ధైః సప్తర్షిభిస్తథా ।
రాజర్షిభిః పుణ్యతమైర్గంధర్వైరప్సరోగణైః ॥ 7 ॥

చరాచరగురుః శ్రీమాన్ వృతః సర్వైర్దివౌకసైః ।
బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం శ్రేష్ఠో దైత్యం వచనమబ్రవీత్ ॥ 8 ॥

బ్రహ్మోవాచ ।
ప్రీతోఽస్మి తవ భక్తస్య తపసానేన సువ్రత ।
వరం వరయ భద్రం తే యథేష్టం కామమాప్నుహి ॥ 9 ॥

హిరణ్యకశిపురువాచ ।
న దేవాసురగంధర్వా న యక్షోరగరాక్షసాః ।
న మానుషాః పిశాచా వా హన్యుర్మాం దేవసత్తమ ॥ 10 ॥

ఋషయోఽపి న మాం శాపం క్రుద్ధా లోకపితామహ ।
శపేయుస్తపసా యుక్తా వరమేతద్వృణోమ్యహం ॥ 11 ॥

న శస్త్రేణ న చాస్త్రేణ గిరిణా పాదపేన చ ।
న శుష్కేన న చాఽఽర్ద్రేణ వధం మే స్యాత్కథంచన ॥ 12 ॥

భవేయమహమేవార్కః సోమో వాయుర్హుతాశనః ।
సలిలం చాంతరిక్షం చ నక్షత్రాణి దిశో దశ ॥ 13 ॥

అహం క్రోధశ్చ కామశ్చ వరుణో వాసవో యమః ।
ధనదశ్చ తథాధ్యక్షో యక్షః కింపురుషాధిపః ॥ 14 ॥

బ్రహ్మోవాచ ।
ఏతే దివ్యవరాంస్తాత మయా దత్తాస్తవాద్భుతాః ।
సర్వాన్ కామానిమాంస్తస్మాత్ప్రాప్స్యసి త్వం న సంశయః ॥ 15 ॥

శంకర ఉవాచ ।
ఏవముక్త్వా స భగవాన్ జగామాకాశమేవ హి ।
వైరాజం దేవసదనం మహర్షిగణసేవితం ॥ 16 ॥

తతో దేవాశ్చ నాగాశ్చ గంధర్వా మునయస్తథా ।
వరప్రదానం శ్రుత్వైవ పితామహముపస్థితాః ॥ 17 ॥

దేవా ఊచుః ।
వరేణానేన భగవన్ వధిష్యతి స నోఽసురః ।
తన్నః ప్రసీద భగవన్ వధోఽప్యస్య విచింత్యతాం ॥ 18 ॥

భగవాన్ సర్వభూతానాం స్వయంభూరాదికృత్ప్రభుః ।
స్రష్టా చ హవ్యకవ్యానాం చావ్యక్తః ప్రకృతిర్ధ్రువః ॥ 19 ॥

శంకర ఉవాచ ।
సర్వలోకహితం వాక్యం శ్రుత్వా దేవః ప్రజాపతిః ।
ప్రోవాచ వరదో వాక్యం సర్వాన్ దేవగణాంస్తతః ॥ 20 ॥

బ్రహ్మోవాచ ।
అవశ్యం త్రిదశాస్తేన ప్రాప్తవ్యం తపసః ఫలం ।
తత(?)స్తస్య వధం విష్ణుస్తపసోఽన్తే కరిష్యతి ॥ 21 ॥

శంకర ఉవాచ ।
ఏవం శ్రుత్వా సురాః సర్వే వాక్యం పంకజజన్మనః ।
స్వాని స్థానాని దివ్యాని జగ్ముస్తే వై ముదాన్వితాః ॥ 22 ॥

లఘుమాత్రే వరే తస్మిన్ సర్వాః సోఽబాధత ప్రజాః । (లబ్ధమాత్రే?)
హిరణ్యకశిపుర్దైత్యో వరదానేన దర్పితః ॥ 23 ॥

ఆశ్రమేషు మహాత్మానో మునీంద్రాన్ సంశితవ్రతాన్ ।
సత్యధర్మరతాన్ దాంతాన్ దురాధర్షో భవంస్తు సః ॥ 24 ॥

దేవన్ త్రిభువనస్థాంశ్చ పరాజిత్య మహాసురః ।
త్రైలోక్యం వశమానీయ స్వర్గే వసతి దానవః ॥ 25 ॥

యదా వరమదోన్మత్తో హ్యావాసం కృతవాన్ దివి ।
యాజ్ఞియాన్ కృతవాన్ దైత్యానయాజ్ఞేయాశ్చ దేవతాః ॥ 26 ॥

ఆదిత్యవసవో రుద్రా విశ్వేదేవాస్తథాశ్వినౌ ।
భృగవోఽఙ్గిరసః సాధ్యా మరుతశ్చ సవాసవాః ॥ 27 ॥

శరణ్యం శరణం విష్ణుముపతస్థుర్మహాబలం ।
దేవం బ్రహ్మమయం విష్ణుం బ్రహ్మభూతసనాతనం ॥ 28 ॥

భూతభవ్యభవిష్యస్య ప్రభుం లోకపరాయణం ।
నారాయణం విభుం దేవాః శరణ్యం శరణం గతాః ॥ 29 ॥

దేవా ఊచుః ।
త్రాయస్వ నోఽద్య దేవేశ హిరణ్యకశిపోర్వధాత్ ।
త్వం హి నః పరమో దేవో బ్రహ్మాదీనాం సురోత్తమ ॥ 30 ॥

ప్రోత్ఫుల్లామలపత్రాక్ష శత్రుపక్షక్షయంకర ।
క్షయాయ దితివంశస్య శరణం త్వం భవస్వ నః ॥ 31 ॥

శ్రీభగవానువాచ ।
భయం త్యజధ్వమమరా అభయం వో దదామ్యహం ।
తథైవ త్రిదివం దేవాః ప్రతిపద్యత మాచిరం ॥ 32 ॥

ఏషోఽముం సబలం దైత్యం వరదానేన దర్పితం ।
అవధ్యమమరేంద్రాణాం దానవేంద్రం నిహన్మ్యహం ॥ 33 ॥

శంకర ఉవాచ ।
ఏవముక్త్వా స భగవాన్ విసృజ్య త్రిదివేశ్వరాన్ ।
నారసింహం వపుశ్చక్రే సహస్రాంశుసమప్రభం ॥ 34 ॥

ప్రాంశుం కనకశైలాభం జ్వాలాపుంజవిభూషితం
.దైత్యసైన్యమహాంభోధివడవానలవర్చసం ॥ 35 ॥

సంధ్యానురక్తమేఘాభం నీలవాససమచ్యుతం ।
దేవదారువనచ్ఛన్నం యథా మేరుం మహాగిరిం ॥ 36 ॥

సంపూర్ణవక్త్రదశనైః శశాంకశకలోపమైః ।
పూర్ణం ముక్తాఫలైః శుభ్రైః సముద్రమివ కాంచనం ॥ 37 ॥

నఖైర్విద్రుమసంకాశైర్విరాజితకరద్వయం ।
దైత్యనాథక్షయకరైః క్రోధస్యేవ యథాంకురైః ॥ 38 ॥

సటాభారం సకుటిలం వహ్నిజ్వాలాగ్రపింగలం ।
ధారయన్ భాతి సర్వాత్మా దావానలమివాచలః ॥ 39 ॥

దృశ్యాదృశ్యముఖే తస్య జిహ్వాభ్యుదితచంచలా ।
ప్రలయాంతాంబుదస్యేవ చంచలా తు తడిల్లతా ॥ 40 ॥

ఆవర్తిభిర్లోమఘనైః వ్యాప్తం విగ్రహమూర్జితం ।
మహాకటితటస్కంధమలాతప్రతిమేక్షణం ॥ 41 ॥

కల్పాంతమేఘనిర్ఘోషజ్వాలానిఃశ్వాసమారుతం ।
దుర్నిరీక్ష్యం దురాధర్షం వజ్రమధ్యవిభీషణం ॥ 42 ॥

కృత్వా మూర్తిం నృసింహస్య దానవేంద్రసభాం యయౌ ।
తాం బభంజ తు వేగేన దైత్యానాం భయవర్ధనః ॥ 43 ॥

భజ్యమానాం సభాం దృష్ట్వా నృసింహేన మహాత్మనా ।
హిరణ్యకశిపూ రాజా దానవాన్ సమచోదయత్ ॥ 44 ॥

సత్త్వజాతమిదం ఘోరం చాపూర్వం పునరాగతం ।
ఘాతయధ్వం దురాధర్షం యేన మే నాశితా సభా ॥ 45 ॥

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా దైత్యాః శతసహస్రశః ।
ఆయుధైర్వివిధైర్జఘ్నుర్దేవదేవం జనార్దనం ॥ 46 ॥

నానాయుధసహస్రాణి తస్య గాత్రేషు భార్గవ ।
విశీర్ణాన్యేవ దృశ్యంతే మృల్లోష్టానీవ పర్వతే ॥ 47 ॥

దైత్యాయుధానాం వైఫల్యం కృత్వా హత్వా చ దానవాన్ ।
కరపాదప్రహారైశ్చ శతశోఽథ సహస్రశః ॥ 48 ॥

జగ్రాహ వేగాద్దైతేయం హిరణ్యకశిపుం తతః ।
నృసింహహేతోర్విక్రాంతమస్త్రవర్షమహాంబుదం ॥ 49 ॥

వేగేనోత్సంగమారోప్య కదలీదలలీలయా ।
దారయామాస దైత్యేశం వక్షస్థలమహాగిరిం ॥ 50 ॥

కృత్వా తమసుభిర్హీనం దైత్యేశం కేశవః స్వయం ।
అసురాణాం వినాశం చ క్రుద్ధో నరహరిర్వ్యధాత్ ॥ 51 ॥

హత్వాసురం శోణితబిందుచిత్రం సంపూజ్య దేవాః సహ వాసవేన ।
జగ్ముః స్వధిష్ణ్యాని ముదా సమేతా దేవోఽప్యథాంతర్హితమూర్తిరాస ॥ 52 ॥

ఇతి శ్రివిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండే మార్కండేయవజ్రసంవాదే శంకరగీతాసు
నరసింహప్రాదుర్భావో నామ చతుష్పంచాశత్తమోఽధ్యాయః ॥54 ॥

అథ శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండాంతర్గతే శంకరగీతాసు
పంచమోఽధ్యాయః ॥5 ॥

శంకర ఉవాచ ।
హతే హిరణ్యకశిపౌ దానవే దేవకంటకే ।
హతశేషాస్తు దైతేయాః పాతాలతలమాశ్రితాః ॥ 1 ॥

పాతాలతలసంస్థేషు దానవేషు మహాయశాః ।
ప్రహ్లాదపౌత్రో ధర్మాత్మా విరోచనసుతో బలిః ॥ 2 ॥

ఆరాధ్య తపసోగ్రేణ వరం లేభే పితామహాత్ ।
అవధ్యత్వమజేయత్వం సమరేషు సురాసురైః ॥ 3 ॥

వరలబ్ధం బలిం జ్ఞాత్వా పునశ్చక్రుర్దితేః సుతాః ।
ప్రహృష్టా దైత్యరాజానం ప్రహ్లాదానుమతేర్బలిం ॥ 4 ॥

సంప్రాప్య దైత్యరాజ్యం తు బలేన చతురంగిణా ।
జిత్వా దేవేశ్వరం శక్రమాజహారామరావతీం ॥ 5 ॥

స్థానభ్రష్టో మహేంద్రోఽపి కశ్యపం శరణం గతః ।
కశ్యపేన తదా సార్ధం బ్రహ్మాణం శరణం గతః ॥ 6 ॥

బ్రహ్మణాఽభిహితో దేవం జగామ శరణం హరిం ।
అమృతాధ్మాతమేఘాభం శంఖచక్రగదాధరం ॥ 7 ॥

దేవోఽప్యభయదానేన సంయోజ్య బలసూదనం ।
ఉవాచ వచనం కాలే మేఘగంభీరయా గిరా ॥ 8 ॥

శ్రీభగవానువాచ ।
గచ్ఛ శక్ర భవిష్యామి త్రాతా తే బలసూదన ।
దేవరూపధరో భూత్వా వంచయిష్యామి తం బలిం ॥ 9 ॥

శంకర ఉవాచ ।
ఏవముక్తస్తదా శక్రః ప్రయయౌ కశ్యపాశ్రమం ।
ఆదిదేశాదితేర్గర్భం చాంశేనాథ చ సర్వదా ॥ 10 ॥

గర్భస్య ఏవ తేజాంసి దానవేభ్యః స ఆదదే ।
తతః కాలేన సుషువే అదితిర్వామనాకృతిం ॥ 11 ॥

యస్మిన్ జాతే సురగణాః ప్రహర్షమతులం గతాః ।
ఋషయశ్చ మహాభాగాస్త్రైకాల్యామలదర్శినః ॥ 12 ॥

ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు హయమేధాయ దీక్షితః ।
బలిర్దైత్యపతిః శ్రిమాన్ స్యాలిగ్రామముపాశ్రితః ॥ 13 ॥

వామస్కంధే తమాదాయ తస్య యజ్ఞే బృహస్పతిః ।
అనయద్భృగుశార్దూల నూనం తస్యైవ మాయయా ॥ 14 ॥

యజ్ఞవాటం స సంప్రాప్య యజ్ఞం తుష్టావ వామనః ।
ఆత్మానమాత్మనా బ్రహ్మన్ భస్మచ్ఛన్న ఇవానలః ॥ 15 ॥

ప్రవేశయామాస చ తం బలిర్ధర్మభృతాం వరః ।
దదర్శ చ మహాభాగం వామనం సుమనోహరం ॥ 16 ॥

సంయుక్తసర్వావయవైః పీనైః సంక్షిప్తపర్వభిః ।
కృష్ణాజినజటాదండకమండలువిరాజితం ॥ 17 ॥

విక్రమిష్యన్ యథా వ్యాఘ్రో లీయతి స్మ స్వవిగ్రహం ।
విక్రమిష్యంస్తథైవోర్వీం లీనగాత్రః స్వవిగ్రహే ॥ 18 ॥

ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు హయమేధాయ దీక్షితః ।
తస్మాత్తు ప్రార్థయద్రాజన్ దేహి మహ్యం క్రమత్రయం ॥ 19 ॥

ఏవముక్తస్తు దేవేన బలిర్దైత్యగణాధిపః ।
ప్రదదావుదకం తస్య పావయస్వేతి చాబ్రవీత్ ॥ 20 ॥

అన్న్యచ్చ యదభీష్టం తే తద్గృహాణ ద్విజోత్తమ ।
ప్రతిజగ్రాహ చ జలం ప్రవాత్యేవ తదా హరిః ॥ 21 ॥

ఉదఙ్ముఖైర్దైత్యవరైః వీక్ష్యమాణ ఇవాంబుదః ।
ఆక్రమంస్తు హరిర్లోకాన్ దానవాః శస్త్రపాణయః ॥ 22 ॥

అభిద్రవంతి వేగేన నానావక్త్రశిరోధరాః ।
గరుడాననాః ఖడ్గముఖా మయూరవదనాస్తదా ॥ 23 ॥

ఘోరా మకరవక్త్రాశ్చ క్రోష్టువక్త్రాశ్చ దానవాః ।
ఆఖుదర్దురవక్త్రాశ్చ ఘోరవృకముఖాస్తథా ॥ 24 ॥

మార్జారశశవక్త్రాశ్చ హంసకాకాననాస్తథా ।
గోధాశల్యకవక్త్రాశ్చ అజావిమహిషాననాః ॥ 25 ॥

సింహవ్యాఘ్రశృగాలానాం ద్వీపివానరపక్షిణాం ।
హస్త్యశ్వగోఖరోష్ట్రాణాం భుజగానాం సమాననాః ॥ 26 ॥

ప్రతిగ్రహజలం ప్రాప్య వ్యవర్ధత తదా హరిః ।
ఉదఙ్ముఖైర్దేవగణైరీక్షమాణ ఇవాంబుదః ॥ 27 ॥

విక్రమంతం హరిం లోకాన్ దానవాః శస్త్రపాణయః ।
మత్స్యకచ్ఛపవక్త్రాణాం దర్దురాణాం సమాననాః ॥ 28 ॥

స్థూలదంతా వివృత్తాక్షా లంబోష్ఠజఠరాస్తథా ।
పింగలాక్షా వివృత్తాస్యా నానాబాహుశిరోధరాః ॥ 29 ॥

స్థూలాగ్రనాసాశ్చిపిటా మహాహనుకపాలినః ।
చీనాంశుకోత్తరాసంగాః కేచిత్కృష్ణాజినాంబరాః ॥ 30 ॥

భుజంగభరణాశ్చాన్యే కేచిన్ముకుటభూషితాః ।
సకుండలాః సకటకాః సశిరస్త్రాణమస్తకాః ॥ 31 ॥

ధనుర్బాణధరాశ్చాన్యే తథా తోమరపాణయః ।
ఖడ్గచర్మధరాశ్చాన్యే తథా పరిఘపాణయః ॥ 32 ॥

శతఘ్నీచక్రహస్తాశ్చ గదాముసలపాణయః ।
అశ్మయంత్రాయుధోపేతా భిండిపాలాయుధాస్తథా ॥ 33 ॥

శూలోలూఖలహస్తాశ్చ పరశ్వధధరాస్తథా ।
మహావృక్షప్రవహణా మహాపర్వతయోధినః ॥ 34 ॥

క్రమమాణం హృషీకేశముపావర్తంత సర్వశః ।
స తాన్ మమర్ద సర్వాత్మా తన్ముఖాన్ దైత్యదానవాన్ ॥ 35 ॥

సరసీవ మహాపద్మాన్ మహాహస్తీవ దానవాన్ ।
ప్రమథ్య సర్వాన్ దైతేయాన్ హస్తపాదతలైస్తతః ॥ 36 ॥

రూపం కృత్వా మహాభీమమాజహారాఽఽశు మేదినీం ।
తస్య విక్రమతో భూమిం చంద్రాదిత్యౌ స్తనాంతరే ॥ 37 ॥

పరం ప్రక్రమమాణస్య నాభిదేశే వ్యవస్థితౌ ।
తతః ప్రక్రమమాణస్య జానుదేశే వ్యవస్థితౌ ॥ 38 ॥

తతోఽపి క్రమమాణస్య పద్భ్యాం దేవౌ వ్యవస్థితౌ ।
జిత్వా స మేదినీం కృత్స్నాం హత్వా చాసురపుంగవాన్ ॥ 39 ॥

దదౌ శక్రాయ వసుధాం విష్ణుర్బలవతాం వరః ।
స్వం రూపం చ తథాఽఽసాద్య దానవేంద్రమభాషత ॥ 40 ॥

శ్రీభగవానువాచ ।
యజ్ఞవాటే త్వదీయేఽస్మిన్ సాలిగ్రామే మహాసుర ।
మయా నివిష్టపాదేన మాపితేయం వసుంధరా ॥ 41 ॥

ప్రథమం తు పదం జాతం నౌర్బంధశిఖరే మమ ।
ద్వితీయం మేరుశిఖరే తృతీయం నాభవత్క్వచిత్ ॥ 42 ॥

తన్మే వరయ దైత్యేంద్ర యన్మయాఽఽప్తం ప్రతిగ్రహం ।
బలిరువాచ ।
యావతీ వసుధా దేవ త్వయైవ పరినిర్మితా ॥ 43 ॥

తావతీ తే న సంపూర్ణా దేవదేవ క్రమత్రయం ।
న కృతం యత్త్వయా దేవ కుతస్తన్మే మహేశ్వర ॥ 44 ॥

న చ తద్విద్యతే దేవ తథైవాన్యస్య కస్యచిత్ ।
శ్రీభగవానువాచ ।
న మే త్వయాఽఽపూర్యతే మే దానవేంద్ర యథాశ్రుతం ॥ 45 ॥

సుతలం నామ పాతాలం వస తత్ర సుసంయతః ।
మయైవ నిర్మితా తత్ర మనసా శోభనా పురీ ॥ 46 ॥

జ్ఞాతిభిః సహ ధర్మిష్ఠైర్వస తత్ర యథాసుఖం ।
తత్ర త్వం భోక్ష్యసే భోగాన్ విశిష్టాన్ బలసూదనాత్ ॥ 47 ॥

అవాప్స్యసి తథా భోగాన్ లోకాద్విధివివర్జితాన్ ।
ప్రాకామ్యయుక్తశ్చ తథా లోకేషు విహరిష్యసి ॥ 48 ॥

మన్వంతరే ద్వితీయే చ మహేంద్రత్వం కరిష్యసి ।
తేజసా చ మదీయేన శక్రత్వే యోక్ష్యసే బలే ॥ 49 ॥

తవ శత్రుగణాన్ సర్వాన్ ఘాతయిష్యామ్యహం తదా ।
బ్రహ్మణ్యస్త్వం శరణ్యస్త్వం యజ్ఞశీలః ప్రియంవదః ॥ 50 ॥

తపస్వీ దానశీలశ్చ వేదవేదాంగపారగః ।
తస్మాద్యశోభిర్వృద్ధ్యర్థం మయా త్వమభిసంధితః ॥ 51 ॥

దేవరాజాధికాన్ భోగాన్ పాతాలస్థోఽపి భోక్ష్యసే ।
సన్నిధానంచ తత్రాహం కరిష్యామ్యసురాధిప ॥ 52 ॥

మయా చ రంస్యసే సార్ధం స్పృహణీయః సురైరపి ।
శక్రత్వం చ తథా కృత్వా భావ్యే సావర్ణికేఽన్తరే ॥ 53 ॥

సర్వసంధివినిర్ముక్తో మయైవ సహ రంస్యసే ॥ 54 ॥

శంకర ఉవాచ ।
ఇత్యేవముక్త్వా సజలాంబుదాభః ప్రతప్తచామీకరధౌతవస్త్రః ।
అదర్శనం దేవవరో జగామ శక్రశ్చ లేభే సకలాం త్రిలోకీం ॥ 55 ॥

ఇతి శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండే మార్కండేయవజ్రసంవాదే శంకరగీతాసు
వామనప్రాదుర్భావో నామ పంచపంచాశత్తమోఽధ్యాయః ॥55 ॥

అథ శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండాంతర్గతే శంకరగీతాసు
షష్ఠోఽధ్యాయః ॥6 ॥
రామ ఉవాచ ।
తస్య దేవాదిదేవస్య విష్ణోరమితతేజసః ।
త్వత్తోఽహం శ్రోతుమిచ్ఛామి దివ్యా ఆత్మవిభూతయః ॥ 1 ॥

శంకర ఉవాచ ।
న శక్యా విస్తరాద్వక్తుం దేవదేవస్య భూతయః ।
ప్రాధాన్యతస్తే వక్ష్యామి శృణుష్వైకమనా ద్విజ ॥ 2 ॥

సర్గే బ్రహ్మా స్థితౌ విష్ణుః సంహారే చ తథా హరః ।
వరుణో వాయురాకాశో జ్యోతిశ్చ పృథివీ తథా ॥ 3 ॥

దిశశ్చ విదిశ్చాపి తథా యే చ దిగీశ్వరాః ।
ఆదిత్యా వసవో రుద్రా భృగవోఽఙ్గిరసస్తథా ॥ 4 ॥

సాధ్యాశ్చ మరుతో దేవా విశ్వేదేవాస్తథైవ చ ।
అశ్వినౌ పురుహూతశ్చ గంధర్వాప్సరసాం గణాః ॥ 5 ॥

పర్వతోదధిపాతాలా లోకా ద్వీపాశ్చ భార్గవ ।
తిర్యగూర్ధ్వమధశ్చైవ త్వింగితం యశ్చ నేంగతే ॥ 6 ॥

సచ్చాసచ్చ మహాభాగ ప్రకృతిర్వికృతిశ్చ యః ।
కృమికీటపతంగానాం వయసాం యోనయస్తథా ॥ 7 ॥

విద్యాధరాస్తథా యక్షా నాగాః సర్పాః సకిన్నరాః ।
రాక్షసాశ్చ పిశాచాశ్చ పితరః కాలసంధయః ॥ 8 ॥

ధర్మార్థకామమోక్షాశ్చ ధర్మద్వారాణి యాని చ ।
యజ్ఞాంగాని చ సర్వాణి భూతగ్రామం చతుర్విధం ॥ 9 ॥

జరాయుజాండజాశ్చైవ సంస్వేదజమథోద్భిజం ।
ఏకజ్యోతిః స మరుతాం వసూనాం స చ పావకః ॥ 10 ॥

అహిర్బుధ్న్యశ్చ రుద్రాణాం నాదైవాశ్వినయోస్తథా ।
నారాయణశ్చ సాధ్యానాం భృగూణాం చ తథా క్రతుః ॥ 11 ॥

ఆదిత్యానాం తథా విష్ణురాయురంగిరసాం తథా ।
విశ్వేషాం చైవ దేవానాం రోచమానః సుకీర్తితః ॥ 12 ॥

వాసవః సర్వదేవానాం జ్యోతిషాం చ హుతాశనః ।
యమః సంయమశీలానాం విరూపాక్షః క్షమాభృతాం ॥ 13 ॥

యాదసాం వరుణశ్చైవ పవన ప్లవతాం తథా ।
ధనాధ్యక్షశ్చ యక్షాణాం రుద్రో రౌద్రస్తథాంతరః ॥ 14 ॥

అనంతః సర్వనాగానాం సూర్యస్తేజస్వినాం తథా ।
గ్రహాణాం చ తథా చంద్రో నక్షత్రాణాం చ కృత్తికా ॥ 15 ॥

కాలః కలయతాం శ్రేష్ఠో యుగానాం చ కృతం యుగం ।
కల్పం మన్వంతరేశాశ్చ మనవశ్చ చతుర్దశ ॥ 16 ॥

స ఏవ దేవః సర్వాత్మా యే చ దేవేశ్వరాస్తథా ।
సంవత్సరస్తు వర్షాణాం చాయనానాం తథోత్తరః ॥ 17 ॥

మార్గశీర్షస్తు మాసానాం ఋతూనాం కుసుమాకరః ।
శుక్లపక్షస్తు పక్షాణాం తిథీనాం పూర్ణిమా తిథిః ॥ 18 ॥

కారణానాం వధః (?) ప్రోక్తో ముహూర్తానాం తథాఽభిజిత్ ।
పాతాలానాం సుతలశ్చ సముద్రాణాం పయోదధిః ॥ 19 ॥

జంబూద్వీపశ్చ ద్వీపానాం లోకానాం సత్య ఉచ్యతే ।
మేరుః శిలోచ్చయానాం చ వర్షేష్వపి చ భారతం ॥ 20 ॥

హిమాలయః స్థావరాణాం జాహ్నవీ సరితాం తథా ।
పుష్కరః సర్వతీర్థానాం గరుడః పక్షిణాం తథా ॥ 21 ॥

గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః ।
ఋషీణాం చ భృగుర్దేవో దేవర్షీణాం చ నారదః ॥ 22 ॥

తథా బ్రహ్మర్షీణాం చ అంగిరాః పరికీర్తితః ।
విద్యాధరాణాం సర్వేషాం దేవశ్చిత్రాంగదస్తథా ॥ 23 ॥

కంవరః కిన్నరాణాం చ సర్పాణామథ వాసుకిః । (కంధరః?)
ప్రహ్లాదః సర్వదైత్యానాం రంభా చాప్సరసాం తథా ॥ 24 ॥

ఉచ్చైఃశ్రవసమశ్వానాం ధేనూనాం చైవ కామధుక్ ।
ఐరావతో గజేంద్రాణాం మృగాణాం చ మృగాధిపః ॥ 25 ॥

ఆయుధానాం తథా వజ్రో నరాణాం చ నరాధిపః ।
క్షమా క్షమావతాం దేవో బుద్ధిర్బుద్ధిమతామపి ।26 ॥

ధర్మావిరుద్ధః కామశ్చ తథా ధర్మభృతాం నృణాం ।
ధర్మో ధర్మభృతాం దేవస్తపశ్చైవ తపస్వినాం ॥ 27 ॥

యజ్ఞానాం జపయజ్ఞశ్చ సత్యః సత్యవతాం తథా ।
వేదానాం సామవేదశ్చ అంశునాం జ్యోతిషాం పతిః ॥ 28 ॥

గాయత్రీ సర్వమంత్రాణాం వాచః ప్రవదతాం తథా ।
అక్షరాణామకారశ్చ యంత్రాణాం చ తథా ధనుః ॥ 29 ॥

అధ్యాత్మవిద్యా విద్యానాం కవీనాముశనా కవిః ।
చేతనా సర్వభూతానామింద్రియాణాం మనస్తథా ॥ 30 ॥

బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం దేవో జ్ఞానం జ్ఞానవతాం తథా ।
కీర్తిః శ్రీర్వాక్ చ నారీణాం స్మృతిర్మేధా తథా క్షమా ॥ 31 ॥

ఆశ్రమాణాం చతుర్థశ్చ వర్ణానాం బ్రాహ్మణస్తథా ।
స్కందః సేనాప్రణేతౄణాం సదయశ్చ దయావతాం ॥ 32 ॥

జయశ్చ వ్యవసాయశ్చ తథోత్సాహవతాం ప్రభుః ।
అశ్వత్థః సర్వవృక్షాణామోషధీనాం తథా యవః ॥ 33 ॥

మృత్యుః స ఏవ మ్రియతాముద్భవశ్చ భవిష్యతాం ।
ఝషాణాం మకరశ్చైవ ద్యూతం ఛలయతాం తథా ॥ 34 ॥

మానశ్చ సర్వగుహ్యానాం రత్నానాం కనకం తథా ।
ధృతిర్భూమౌ రసస్తేజస్తేజశ్చైవ హుతాశనే ॥ 35 ॥

వాయుః స్పర్శగుణానాం చ ఖం చ శబ్దగుణస్తథా ।
ఏవం విభూతిభిః సర్వం వ్యాప్య తిష్ఠతి భార్గవ ॥ 36 ॥

ఏకాంశేన భృగుశ్రేష్ఠ తస్యాంశత్రితయం దివి ।
దేవాశ్చ ఋషయశ్చైవ బ్రహ్మా చాహం చ భార్గవ ॥ 37 ॥

చక్షుషా యన్న పశ్యంతి వినా జ్ఞానగతిం ద్విజ ।
జ్ఞాతా జ్ఞేయస్తథా ధ్యాతా ధ్యేయశ్చోక్తో జనార్దనః ॥ 38 ॥

యజ్ఞో యష్టా చ గోవిందః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవ చ ।
అన్నమన్నాద ఏవోక్తః స ఏవ చ గుణత్రయం ।39 ॥

గామావిశ్య చ భూతాని ధారయత్యోజసా విభుః ।
పుష్ణాతి చౌషధీః సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః ॥ 40 ॥

ప్రాణినాం జఠరస్థోఽగ్నిర్భుక్తపాచీ స భార్గవ ।
చేష్టాకృత్ప్రాణినాం బ్రహ్మన్ స చ వాయుః శరీరగః ॥ 41 ॥

యథాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఽఖిలం ।
యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజస్తత్ర కీర్తితం ॥ 42 ॥

సర్వస్య చాసౌ హృది సన్నివిష్టస్తస్మాత్స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ ।
సర్వైశ్చ దేవైశ్చ స ఏవ వంద్యో వేదాంతకృద్వేదకృదేవ చాసౌ ॥43 ॥

ఇతి శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండే మార్కండేయవజ్రసంవాదే
శంకరగీతాసు
విభూతివర్ణనం నామ షట్పంచాశత్తమోఽధ్యాయః ॥56 ॥

అథ శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండాంతర్గతే శంకరగీతాసు
సప్తమోఽధ్యాయః ॥7 ॥
రామ ఉవాచ ।
ఆరాధ్యతే స భగవాన్ కర్మణా యేన శంకర ।
తన్మమాచక్ష్వ భగవన్ సర్వసత్త్వసుఖప్రదం ॥ 1 ॥

శంకర ఉవాచ ।
సాధు రామ మహాభాగ సాధు దానవనాశన ।
యన్మాం పృచ్ఛసి ధర్మజ్ఞ కేశవారాధనం ప్రతి ॥ 2 ॥

దివసం దివసార్ధం వా ముహూర్తమేకమేవ వా ।
నాశశ్చాశేషపాపస్య భక్తిర్భవతి కేశవే ॥ 3 ॥

అనేకజన్మసాహస్రైర్నానాయోన్యంతరేషు చ ।
జంతోః కల్మషహీనస్య భక్తిర్భవతి కేశవే ॥ 4 ॥

నాధన్యః కేశవం స్తౌతి నాధన్యోఽర్చయతి ప్రభుం ।
నమత్యధన్యశ్చ హరిం నాధన్యో వేత్తి మాధవం ॥ 5 ॥

మనశ్చ తద్ధి ధర్మజ్ఞ కేశవే యత్ప్రవర్తతే ।
సా బుద్ధిస్తద్వ్రతాయైవ సతతం ప్రతితిష్ఠతి ॥ 6 ॥

సా వాణీ కేశవం దేవం యా స్తౌతి భృగునందన ।
శ్రవణౌ తౌ శ్రుతా యాభ్యాం సతతం తత్కథాః శుభాః ॥ 7 ॥

అవేహి ధర్మజ్ఞ తథా తత్పూజాకరణాత్కరౌ ।
తదేకం సఫలం కర్మ కేశవార్థాయ యత్కృతం ॥ 8 ॥

యతో ముఖ్యఫలావాప్తౌ కరణం సుప్రయోజనం ।
మనసా తేన కిం కార్యం యన్న తిష్ఠతి కేశవే ॥ 9 ॥

బుద్ధ్యా వా భార్గవశ్రేష్ఠ తయా నాస్తి ప్రయోజనం ।
రోగః సా రసనా వాపి యయా న స్తూయతే హరిః ॥ 10 ॥

గర్తౌ బ్రహ్మవ్రతౌ కర్ణౌ యాభ్యాం తత్కర్మ న శ్రుతం ।
భారభూతైః కరైః కార్యం కి తస్య నృపశోర్ద్విజ ॥ 11 ॥

యైర్న సంపూజితో దేవః శంఖచక్రగదాధరః ।
పాదౌ తౌ సఫలౌ రామ కేశవాలయగామినౌ ॥ 12 ॥

తే చ నేత్రే మహాభాగ యాభ్యాం సందృశ్యాతే హరిః ।
కిం తస్య చరణైః కార్యం కృతస్య నిపుణైర్ద్విజ ॥ 13 ॥

యాభ్యాం న వ్రజతే జంతుః కేశవాలయదర్శనే ।
జాత్యంధతుల్యం తం మన్యే పురుషం పురుషోత్తమ ॥ 14 ॥

యో న పశ్యతి ధర్మజ్ఞ కేశవార్చా పునః పునః ।
క్లేశసంజననం కర్మ వృథా తద్భృగునందన ॥ 15 ॥

కేశవం ప్రతి యద్రామ క్రియతేఽహని సర్వదా ।
పశ్య కేశవమారాధ్య మోదమానం శచీపతిం ॥ 16 ॥

యమంచ వరుణంచైవ తథా వైశ్రవణం ప్రభుం ।
దేవేంద్రత్వమతిస్ఫీతం సర్వభూతిస్మితం(??) పదం ॥ 17 ॥

హరిభక్తిద్రుమాత్పుష్పం రాజసాత్సాత్త్వికం ఫలం ।
అణిమా మహిమా ప్రాప్తిః ప్రాకామ్యం లఘిమా తథా ॥ 18 ॥

ఈశిత్వంచ వశిత్వంచ యత్ర కామావసాయితా ।
ఆరాధ్య కేశవం దేవం ప్రప్యంతే నాత్ర సంశయః ॥ 19 ॥

హతప్రత్యంగమాతంగో రుధిరారుణభూతలే ।
సంగ్రామే విజయం రామ ప్రాప్యతే తత్ప్రసాదతః ॥ 20 ॥

మహాకటితటశ్రోణ్యః పీనోన్నతపయోధరాః ।
అకలంకశశాంకాభవదనా నీలమూర్ధజాః ॥ 21 ॥

రమయంతి నరం స్వప్నే దేవరామా మనోహరాః ।
సకృద్యేనార్చితో దేవో హేలయా వా నమస్కృతః ॥ 22 ॥

వేదవేదాంగవపుషాం మునీనాం భావితాత్మనాం ।
ఋషిత్వమపి ధర్మజ్ఞ విజ్ఞేయం తత్ప్రసాదజం ॥ 23 ॥

రమంతే సహ రామాభిః ప్రాప్య వైద్యాధరం పదం ।
అన్యభావతయా నామ్నః కీర్తనాదపి భార్గవ ॥ 24 ॥

రత్నపర్యంకశయితా మహాభోగాశ్చ భోగినః ।
వీజ్యంతే సహ రామాభిః కేశవస్మరణాదపి ॥ 25 ॥

సౌగంధికే వనే రమ్యే కైలాసపర్వతే ద్విజ ।
యద్యక్షా విహరంతి స్మ తత్ప్రాహుః కుసుమం నతేః ॥ 26 ॥

రత్నచిత్రాసు రమ్యాసు నందనోద్యానభూమిషు ।
క్రీడంతి చ సహ స్త్రీభిర్గంధర్వీభిః కథాశ్రుతేః ॥ 27 ॥

చతుస్సముద్రవేలాయాం మేరువింధ్యపయోధరాం ।
ధరాం యే భుంజతే భూపాః ప్రణిపాతస్య తత్ఫలం ॥ 28 ॥

తస్మాత్తవాహం వక్ష్యామి యద్యదా చరతః సదా ।
పురుషస్యేహ భగవాన్ సుతోషస్తుష్యతే హరిః ॥ 29 ॥

పూజ్యః స నిత్యం వరదో మహాత్మా స్తవ్య స నిత్యం జగదేకవంద్యః ।
ధ్యేయః స నిత్యం సకలాఘహర్తా చైతావదుక్తం తవ రామ గుహ్యం ॥ 30 ॥

ఇతి శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే ప్రథమఖండే మార్కండేయవజ్రసంవాదే
శంకరగీతాసు
భక్తిఫలప్రదర్శనం నామ సప్తపంచాశత్తమోఽధ్యాయః ॥57 ॥

Also Read:

Shankara Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shankara Gita Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top