Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shankara Gita Lyrics in Kannada

Shankara Geetaa in Kannada:

॥ ಶಂಕರಗೀತಾ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡಾಂತರ್ಗತೇ ಶಂಕರಗೀತಾಸು
ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥1 ॥

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ।
ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ನಾನಾಧಾತುವಿಚಿತ್ರಿತೇ ।
ನಾನಾದ್ರುಮಲತಾಕೀರ್ಣೇ ನಾನಾಪಕ್ಷಿನಿನಾದಿತೇ ॥ 1 ॥

ಗಂಗಾನಿರ್ಝರಸಂಜಾತೇ ಸತತಂ ಚಾರುನಿಃಸ್ವನೇ ।
ದೇವದೇವಂ ಮಹಾದೇವಂ ಪರ್ಯಪೃಚ್ಛತ ಭಾರ್ಗವಃ ॥ 2 ॥

ರಾಮ ಉವಾಚ ।
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಗಂಗಾಲುಲಿತಮೂರ್ಧಜ ।
ಶಶಾಂಕಲೇಖಾಸಂಯುಕ್ತ ಜಟಾಭಾರತಿಭಾಸ್ವರ ॥ 3 ॥

ಪಾರ್ವತೀದತ್ತದೇಹಾರ್ಧ ಕಾಮಕಾಲಾಂಗನಾಶನ ।
ಭಗನೇತ್ರಾಂತಕಾಚಿಂತ್ಯ ಪೂಷ್ಣೋ ದಶನಶಾತನ ॥ 4 ॥

ತ್ವತ್ತಃ ಪರತರಂ ದೇವಂ ನಾನ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಕಂಚನ ।
ಪೂಜಯಂತಿ ಸದಾ ಲಿಂಗಂ ತವ ದೇವಾಃ ಸವಾಸವಾಃ ॥ 5 ॥

ಸ್ತುವಂತಿ ತ್ವಾಮೃಷಿಗಣಾ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ।
ಪೂಜಯಂತಿ ತಥಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವರದಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥ 6 ॥

ಜಗತೋಽಸ್ಯ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಪಾಲನೇ ।
ತ್ವಾಮೇಕಂ ಕಾರಣಂ ಮನ್ಯೇ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ॥ 7 ॥
ಕಂ ತ್ವಂ ಧ್ಯಾಯಸಿ ದೇವೇಶ ತತ್ರ ಮೇ ಸಂಶಯೋ ಮಹಾನ್ ।
ಆಚಕ್ಷ್ವ ತನ್ಮೇ ಭಗವನ್ ಯದ್ಯನುಗ್ರಾಹ್ಯತಾ ಮಯಿ ॥ 8 ॥

ಪ್ರಮಾದಸಾಮ್ಮುಖ್ಯತಯಾ ಮಯೈತದ್ವಿಸ್ರಂಭಮಾಸಾದ್ಯ ಜಗತ್ಪ್ರಧಾನ ।
ಭವಂತಮೀಡ್ಯಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ಸಂಜಾತಕುತೂಹಲಾತ್ಮಾ ॥ 9 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವಜ್ರಸಂವಾದೇ
ಪರಶುರಾಮೋಪಾಖ್ಯಾನೇ
ಶಂಕರಗೀತಾಸು ರಾಮಪ್ರಶ್ನೋ ನಮೈಕಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥51 ॥

ಅಥ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡಾಂತರ್ಗತೇ
ಶಂಕರಗೀತಾಸು ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥2 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ತ್ವದುಕ್ತೋಽಯಮನುಪ್ರಶ್ನೋ ರಾಮ ರಾಜೀವಲೋಚನ ।
ತ್ವಮೇಕಃ ಶ್ರೋತುಮರ್ಹೋಽಸಿ ಮತ್ತೋ ಭೃಗುಕುಲೋದ್ವಹ ॥ 1 ॥

ಯತ್ತತ್ಪರಮಕಂ ಧಾಮ ಮಮ ಭಾರ್ಗವನಂದನ ।
ಯತ್ತದಕ್ಷರಮವ್ಯಕ್ತಂ ಪಾರಂ ಯಸ್ಮಾನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಹೃದಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಶ್ರಿತಂ ॥ 2 ॥

ತ್ವಾಮಹಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಜನಾರ್ದನಂ ।
ಏತದ್ರಾಮ ರಹಸ್ಯಂ ತೇ ಯಥಾವತ್ಕಥಿತಂ ವಚಃ ॥ 3 ॥

ಯೇ ಭಕ್ತಾಸ್ತಮಜಂ ದೇವಂ ನ ತೇ ಯಾಂತಿ ಪರಾಭವಂ ।
ತಮೀಶಮಜಮವ್ಯಕ್ತಂ ಸರ್ವಭೂತಪರಾಯಣಂ ॥ 4 ॥

ನಾರಾಯಣಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಕಾರಣಂ ।
ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ ತಂ ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಂ ॥ 5 ॥

ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೇ ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಸಾರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗುಣಾಭಾಸಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯವಿವರ್ಜಿತಂ ॥ 6 ॥

ಅಸಕ್ತಂ ಸರ್ವತಶ್ಚೈವ ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣಭೋಕ್ತೃ ಚ ।
ಬಹಿರಂತಶ್ಚ ಭೂತನಾಮಚರಶ್ಚರ ಏವ ಚ ॥ 7 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ತದವಿಜ್ಞೇಯಂ ದೂರಸ್ಥಂ ಚಾಂತಿಕಂ ಚ ಯತ್ ।
ಅವಿಭಕ್ತಂ ವಿಭಕ್ತೇಷು ವಿಭಕ್ತಮಿವ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ॥ 8 ॥

ಭೂತವರ್ತಿ ಚ ತಜ್ಜ್ಞೇಯಂ ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಪ್ರಭವಿಷ್ಣು ಚ । ಭೂತಭರ್ತೃ-as per
BG)
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿಃ ತಮಸಾಂ ಪರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 9 ॥ (ತಮಸಃ-as per BG)
ಅನಾದಿಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸತ್ತನ್ನಾಽಸದುಚ್ಯತೇ ।
ಪ್ರಕೃತಿರ್ವಿಕೃತಿರ್ಯೋಽಸೌ ಜಗತಾಂ ಭೂತಭಾವನಃ ॥ 10 ॥

ಯಸ್ಮಾತ್ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಂ ದೇವಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಂ ।
ಇಚ್ಛಾಮಾತ್ರಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಂ ॥ 11 ॥

ಯಸ್ಯ ದೇವಾದಿದೇವಸ್ಯ ತಂ ದೇವಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಂ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಂ ಯತಃ ಸರ್ವಂ ಯಃ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವತಶ್ಚ ಯಃ ॥ 12 ॥

ಯಶ್ಚ ಸರ್ವಮಯೋ ದೇವಸ್ತಂ ದೇವಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಯಂ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ॥ 13 ॥

ಜಗನ್ನಾಥಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಜಗದ್ಗುರುಂ ।
ಶುಚಿಂ ಶುಚಿಪದಂ ಹಂಸಂ ತತ್ಪರಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಂ ॥ 14 ॥

ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಽಽತ್ಮಾನಂ ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಜಗತ್ಪತಿಂ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ಭೂತಾನಿ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಚ ವಿಶಂತಿ ಚ ॥ 15 ॥

ಗುಣಭೂತಾನಿ ಭೂತೇಶೇ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣಾ ಇವ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ನಿತ್ಯೇ ತತೇ ತಂತೌ ದೃಷ್ಟೇ ಸ್ರಗಿವ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 16 ॥

ಸದಸದ್ಗ್ರಥಿತಂ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಂಗೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಿ ।
ಹರಿಂ ಸಹಸ್ರಶಿರಸಂ ಸಹಸ್ರಚರಣೇಕ್ಷಣಂ ॥ 17 ॥

ಪ್ರಾಹುರ್ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ಯಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಾಯಣಂ ।
ಅಣೀಯಸಾಮಣೀಯಾಂಸಂ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಂ ಚ ಸ್ಥವೀಯಸಾಂ ॥ 18 ॥

ಗರೀಯಸಾಂ ಗರಿಷ್ಠಂ ಚ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಚ ಶ್ರೇಯಸಾಮಪಿ ।
ಯಂ ವಾಕೇಷ್ವನುವಾಕೇಷು ನಿಷತ್ಸೂಪನಿಷತ್ಸ್ವಪಿ ॥ 19 ॥

ಗೃಣಂತಿ ಸತ್ಯಕರ್ಮಾಣಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯೇಷು ಸಾಮಸು ।
ಚತುರ್ಭಿಶ್ಚತುರಾತ್ಮಾನಂ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಂ ಸಾತ್ತ್ವತಾಂ ಪತಿಂ ॥ 20 ॥

ಯಂ ದಿವ್ಯೈರ್ದೇವಮರ್ಚಂತಿ ಮುಹ್ಯೈಃ ಪರಮನಾಮಭಿಃ ।
ಯಮನನ್ಯೋ ವ್ಯಪೇತಾಶೀರಾತ್ಮಾನಂ ವೀತಕಲ್ಮಷಂ ॥ 21 ॥

ಇಷ್ಟ್ವಾನಂತ್ಯಾಯ ಗೋವಿಂದಂ ಪಶ್ಯತ್ಯಾತ್ಮನ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ।
ಪುರಾಣಃ ಪುರುಷಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಯುಗಾದಿಷು ॥ 22 ॥

ಕ್ಷಯೇ ಸಂಕರ್ಷಣಃ ಪ್ರೋಕ್ತಸ್ತಮುಪಾಸ್ಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ।
ಯಮೇಕಂ ಬಹುಧಾಽಽತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಮಧೋಕ್ಷಜಂ ॥ 23 ॥

ನಾನ್ಯಭಕ್ತಾಃ ಕ್ರಿಯಾವಂತೋ ಯಜಂತೇ ಸರ್ವಕಾಮದಂ ।
ಯಮಾಹುರ್ಜಗತಾಂ ಕೋಶಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಹಿತಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ॥ 24 ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕಾಃ ಸ್ಫುರಂತೀಮೇ ಜಲೇ ಶಕುನಯೋ ಯಥಾ ।
ಋತಮೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ತತ್ಸದಸತಃ ಪರಂ ॥ 25 ॥

ಅನಾದಿಮಧ್ಯಪರ್ಯಂತಂ ನ ದೇವಾ ನರ್ಷಯೋ ವಿದುಃ ।
ಯಂ ಸುರಾಸುರಗಂಧರ್ವಾಸ್ಸಸಿದ್ಧರ್ಷಿಮಹೋರಗಾಃ ॥ 26 ॥

ಪ್ರಯತಾ ನಿತ್ಯಮರ್ಚಂತಿ ಪರಮಂ ದುಃಖಭೇಷಜಂ ।
ಅನಾದಿನಿಧನಂ ದೇವಮಾತ್ಮಯೋನಿಂ ಸನಾತನಂ ॥ 27 ॥

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಮವಿಜ್ಞೇಯಂ ಹರಿಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪ್ರಭುಂ ।
ಅತಿವಾಯ್ವಿಂದ್ರಕರ್ಮಾಣಂ ಚಾತಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿತೇಜಸಂ ॥ 28 ॥

ಅತಿಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ।
ಯಂ ವೈ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಂ ಜಗತಸ್ತಸ್ಥುಷಾಂ ಪತಿಂ ॥ 29 ॥

ವದಂತಿ ಜಗತೋಽಧ್ಯಕ್ಷಮಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಪದಂ ।
ಯಸ್ಯಾಗ್ನಿರಾಸ್ಯಂ ದ್ಯೌರ್ಮೂರ್ಧಾ ಖಂ ನಾಭಿಶ್ಚರಣೌ ಕ್ಷಿತಿಃ ॥ 30 ॥

ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯೌ ಚ ನಯನೇ ತಂ ದೇವಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಂ ।
ಯಸ್ಯ ತ್ರಿಲೋಕೀ ಜಠರೇ ಯಸ್ಯ ಕಾಷ್ಠಾಶ್ಚ ವಾಹನಾಃ ॥ 31 ॥

ಯಸ್ಯ ಶ್ವಾಸಶ್ಚ ಪವನಸ್ತಂ ದೇವಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಂ ।
ವಿಷಯೇ ವರ್ತಮಾನಾನಾಂ ಯಂ ತಂ ವೈಶೇಷಿಕೈರ್ಗುಣೈಃ ॥ 32 ॥

ಪ್ರಾಹುರ್ವಿಷಯಗೋಪ್ತಾರಂ ತಂ ದೇವಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಂ ।
ಪರಃ ಕಾಲಾತ್ಪರೋ ಯಜ್ಞಾತ್ಪರಸ್ಸದಸತಶ್ಚ ಯಃ ॥ 33 ॥

ಅನಾದಿರಾದಿರ್ವಿಶ್ವಸ್ಯ ತಂ ದೇವಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಂ ।
ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಿತಿರ್ಜಾತಾ ಶ್ರೋತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಚ ತಥಾ ದಿಶಃ ॥ 34 ॥

ಪೂರ್ವಭಾಗೇ ದಿವಂ ಯಸ್ಯ ತಂ ದೇವಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಂ ।
ನಾಭ್ಯಾಂ ಯಸ್ಯಾಂತರಿಕ್ಷಸ್ಯ ನಾಸಾಭ್ಯಾಂ ಪವನಸ್ಯ ಚ ॥ 35 ॥

ಪ್ರಸ್ವೇದಾದಂಭಸಾಂ ಜನ್ಮ ತಂ ದೇವಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಂ ॥ 36 ॥

ವರಾಹಶೀರ್ಷಂ ನರಸಿಂಹರೂಪಂ
ದೇವೇಶ್ವರಂ ವಾಮನರೂಪರೂಪಂ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಂ ವರದಂ ವರೇಣ್ಯಂ
ತಂ ರಾಮ ನಿತ್ಯಂ ಮನಸಾ ನತೋಽಸ್ಮಿ ॥ 37 ॥

ವಕ್ತ್ರಾದ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ಸಂಪ್ರಭೂತಾ
ಯದ್ವಕ್ಷಸಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಃ ಸಂಪ್ರಭೂತಾಃ ।
ಯಸ್ಯೋರುಯುಗ್ಮಾಚ್ಚ ತಥೈವ ವೈಶ್ಯಾಃ
ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಯಸ್ಯ ಶೂದ್ರಾಃ ಪ್ರಸೂತಾಃ ॥ 38 ॥

ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಥಾ ಯೇನ ಜಗತ್ಸಮಗ್ರಂ
ವಿಭೂತಿಭಿರ್ಭೂತಭವೋದ್ಭವೇನ ।
ದೇವಾಧಿನಾಥಂ ವರದಂ ವರೇಣ್ಯಂ
ತಂ ರಾಮ ನಿತ್ಯಂ ಮನಸಾ ನತೋಽಸ್ಮಿ ॥ 39 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವಜ್ರಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಭಾರ್ಗವರಾಮಪ್ರಶ್ನೇ
ಶಂಕರಗೀತಾಸು ಧ್ಯೇಯನಿರ್ದೇಶೋ ನಾಮ ದ್ವಿಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥52 ॥

ಅಥ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡಾಂತರ್ಗತೇ ಶಂಕರಗೀತಾಸು
ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥3 ॥

ರಾಮ ಉವಾಚ ।
ವರಾಹಂ ನರಸಿಂಹಂ ಚ ವಾಮನಂ ಚ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ತ್ವತ್ತೋಽಹಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಾನ್ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥ 1 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ಅದಿತಿಶ್ಚ ದಿತಿಶ್ಚೈವ ದ್ವೇ ಭಾರ್ಯೇ ಕಶ್ಯಪಸ್ಯ ಚ ।
ಅದಿತಿರ್ಜನಯಾಮಾಸ ದೇವಾನಿಂದ್ರಪುರೋಗಮಾನ್ ॥ 2 ॥

ದಿತಿಶ್ಚ ಜನಯಾಮಾಸ ದ್ವೌ ಪುತ್ರೌ ಭೀಮವಿಕ್ರಮೌ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಂ ದುರಾಧರ್ಷಂ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಂ ತಥಾ ॥ 3 ॥

ತತೋಽಭಿಷಿಕ್ತವಾನ್ ಶಕ್ರಂ ದೇವರಾಜ್ಯೇ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ದಾನವಾನಾಂ ತಥಾ ರಾಜ್ಯೇ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಂ ಬಲೋತ್ಕಟಂ ॥ 4 ॥

ಅಭಿಷಿಚ್ಯ ತಯೋಃ ಪ್ರಾದಾತ್ಸ್ವರ್ಗಂ ಪಾತಾಲಮೇವ ಚ ।
ಪಾತಾಲಂ ಶಾಸತಿ ತಥಾ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೇ ಮಹಾಸುರೇ ॥ 5 ॥

ಧರಾಧಾರಾ ಧರಾಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಖಮುತ್ಪೇತೂ ರಯಾತ್ಪುರಾ । ಧರಾಧರಾ?
ಪಕ್ಷವಂತೋ ಮಹಾಭಾಗ ನೂನಂ ಭಾವ್ಯರ್ಥಚೋದಿತಾಃ ॥ 6 ॥

ಧರಾಧರಪರಿತ್ಯಕ್ತಾ ಧರಾ ಚಲನಿಬಂಧನಾ ।
ಯದಾ ತದಾ ದೈತ್ಯಪುರಂ ಸಕಲಂ ವ್ಯಾಪ್ತಮಂಭಸಾ ॥ 7 ॥

ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಸ್ವಪುರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಮಂಭಸಾ ದಿತಿಜೋತ್ತಮಃ ।
ಸೈನ್ಯಮುದ್ಯೋಜಯಾಮಾಸ ಜಾತಶಂಕಃ ಸುರಾನ್ ಪ್ರತಿ ॥ 8 ॥

ಉದ್ಯುಕ್ತೇನ ಸ ಸೈನ್ಯೇನ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಚತುರಂಗಿಣಾ ।
ವಿಜಿತ್ಯ ತ್ರಿದಶಾಂಜನ್ಯೇ ಆಜಹಾರ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಂ ॥ 9 ॥

ಹೃತಾಧಿಕಾರಾಸ್ತ್ರಿದಶಾ ಜಗ್ಮುಃ ಶರಣಮಂಜಸಾ ।
ದೇವರಾಜಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ವಾಸುದೇವಮಜಂ ವಿಭುಂ ॥ 10 ॥

ತ್ರಿದಶಾನ್ ಶರಣಂ ಪ್ರಪ್ತಾನ್ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವಿವಾಸಿತಾನ್ ।
ಸಂಯೋಜ್ಯಾಭಯದಾನೇನ ವಿಸಸರ್ಜ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 11 ॥

ವಿಸೃಜ್ಯ ತ್ರಿದಶಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಕೇಶವಃ ।
ಕಿನ್ನು ರೂಪಮಹಂ ಕೃತ್ವಾ ಘಾತಯಿಷ್ಯೇ ಸುರಾರ್ದನಂ ॥ 12 ॥

ತಿರ್ಯಙ್ಮನುಷ್ಯದೇವಾನಾಮವಧ್ಯಃ ಸ ಸುರಾಂತಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವರದಾನೇನ ತಸ್ಮಾತ್ತಸ್ಯ ವಧೇಪ್ಸಯಾ ॥ 13 ॥

ನೃವರಾಹೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ನ ದೇವೋ ನ ಚ ಮಾನುಷಃ ।
ತಿರ್ಯಗ್ರೂಪೇಣ ಚೈವಾಹಂ ಘಾತಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತಂ ತತಃ ॥ 14 ॥

ಏತಾವದುಕ್ತ್ವಾ ಸಂಗೇನ ನೃವರಾಹೋಽಭವತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಚೂರ್ಣಿತಾಂಜನಶೈಲಾಭಸ್ತಪ್ತಜಾಂಬೂನದಾಂಬರಃ ॥ 15 ॥

ಯಮುನಾವರ್ತ್ತಕೃಷ್ಣಾಂಗಃ ತದಾವರ್ತತನೂರುಹಃ ।
ತದೋಘ ಇವ ದುರ್ವಾರ್ಯಸ್ತತ್ಪಿತ್ರಾ ತೇಜಸಾ ಸಮಃ ॥ 16 ॥

ತತ್ಪ್ರವಾಹ ಇವಾಕ್ಷೋಭ್ಯಸ್ತತ್ಪ್ರವಾಹ ಇವೌಘವಾನ್ ।
ತತ್ಪ್ರವಾಹಾಮಲತನುಸ್ತತ್ಪ್ರವಾಹಮನೋಹರಃ ॥ 17 ॥

ಸಜಲಾಂಜನಕೃಷ್ಣಾಂಗಃ ಸಜಲಾಂಬುದಸಚ್ಛವಿಃ ।
ಪೀತವಾಸಾಸ್ತದಾ ಭಾತಿ ಸವಿದ್ಯುದಿವ ತೋಯದಃ ॥ 18 ॥

ಉರಸಾ ಧಾರಯನ್ ಹಾರಂ ಶಶಾಂಕಸದೃಶಚ್ಛವಿಃ ।
ಶುಶುಭೇ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ಸಬಲಾಕ ಇವಾಂಬುದಃ ॥ 19 ॥

ಶಶಾಂಕಲೇಖಾವಿಮಲೇ ದಂಷ್ಟ್ರೇ ತಸ್ಯ ವಿರೇಜತುಃ ।
ಮೇಘಾಂತರಿತಬಿಂಬಸ್ಯ ದ್ವೌ ಭಾಗೌ ಶಶಿನೋ ಯಥಾ ॥ 20 ॥

ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಧಾರಯನ್ ಭಾತಿ ಶಂಖಚಕ್ರೇ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಸದೃಶೇ ರಾಮ ಪಾದಚಾರೀವ ಪರ್ವತಃ ॥ 21 ॥

ಮಹಾಜೀಮೂತಸಂಕಾಶೋ ಮಹಾಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಃ ।
ಮಹಾಜೀಮೂತವದ್ವೇಗೀ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 22 ॥

ದಾನವೇಂದ್ರವಧಾಕಾಂಕ್ಷೀ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಸಭಾಂ ಯಯೌ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೋಽಪಿ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನೃವರಾಹಂ ಜನಾರ್ದನಂ ॥ 23 ॥

ದಾನವಾಂಶ್ಚೋದಯಾಮಾಸ ತಿರ್ಯಗ್ಜಾತಮಪೂರ್ವಕಂ ।
ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಬಧ್ಯತಾಂ ಚೈವ ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಂ ಸ್ಥಾಪ್ಯತಾಂ ತಥಾ ॥ 24 ॥

ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತಃ ಸಂರಬ್ಧಃ ಪಾಶಹಸ್ತಾಂಸ್ತು ದಾನವಾನ್ ।
ಜಿಘೃಕ್ಷಮಾಣಾಂಶ್ಚಕ್ರೇಣ ಜಘಾನ ಶತಶೋ ರಣೇ ॥ 25 ॥

ಹನ್ಯಮಾನೇಷು ದೈತ್ಯೇಷು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೋಽಥ ದಾನವಾನ್ ।
ಚೋದಯಾಮಾಸ ಸಂರಬ್ಧಾನ್ ವರಾಹಾಧಿಕಕಾರಣಾತ್ ॥ 26 ॥

ಚೋದಿತಾ ದಾನವೇಂದ್ರೇಣ ದಾನವಾಃ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ ।
ಪ್ರವವರ್ಷುಸ್ತಥಾ ದೇವಂ ಶಸ್ತ್ರವರ್ಷೇಣ ಕೇಶವಂ ॥ 27 ॥

ದೈತ್ಯಾಃ ಶಸ್ತ್ರನಿಪಾತೇನ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಚಕ್ರಿಣಃ ।
ನೈವ ಶೇಕುರ್ವೃಥಾಕರ್ತುಂ ಯತ್ನವಂತೋಽಪಿ ನಿರ್ಭಯಾಃ ॥ 28 ॥

ಹನ್ಯಮಾನೋಽಪಿ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರೈಃ ದಾನವಾನ್ ಮಧುಸೂದನಃ ।
ಜಘಾನ ಚಕ್ರೇಣ ತದಾ ಶತಶೋಽಥ ಸಹಸ್ರಶಃ ॥ 29 ॥

ಹನ್ಯಮಾನೇಷು ಸೈನ್ಯೇಷು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಃ ಸ್ವಯಂ ತತಃ ।
ಉತ್ಥಾಯ ಧನುಷಾ ದೇವಂ ಪ್ರವವರ್ಷ ಸುರೋತ್ತಮಂ ॥ 30 ॥

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಸ್ತು ತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಫಲಾಂಶ್ಚ ಶಿಲೀಮುಖಾನ್ ।
ಶಿಲೀಮುಖಾಭಾನ್ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಸಮಪಶ್ಯನ್ಮಹದ್ಭಯಂ ॥ 31 ॥

ತತೋಽಸ್ತ್ರೈರ್ಯುಯುಧೇ ತೇನ ದೇವದೇವೇನ ಚಕ್ರಿಣಾ ।
ತಾನ್ಯಸ್ಯ ಫಲಹೀನಾನಿ ಚಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ॥ 32 ॥

ತತೋ ಗದಾಂ ಕಾಂಚನಪಟ್ಟನದ್ಧಾಂ ವಿಭೂಷಿತಾಂ ಕಿಂಕಿಣಿಜಾಲಸಂಘೈಃ ।
ಚಿಕ್ಷೇಪ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಸ ಘೋರಾಂ ತಾಂ ಚಾಪಿ ದೇವೋ ವಿಫಲೀಚಕಾರ ॥ 33 ॥

ಶಕ್ತಿಂ ತತಃ ಪಟ್ಟವಿನದ್ಧಮಧ್ಯಾಮುಲ್ಕಾನಲಾಭಾಂ ತಪನೀಯಚಿತ್ರಾಂ ।
ಚಿಕ್ಷೇಪ ದೈತ್ಯಸ್ಸ ವರಾಹಕಾಯೇ ಹುಂಕಾರದಗ್ಧಾ ನಿಪಪಾತ ಸಾ ಚ ॥ 34 ॥

ತತಸ್ತ್ರಿಶೂಲಂ ಜ್ವಲಿತಾಗ್ರಶೂಲಂ ಸ ಶೀಘ್ರಗಂ ದೇವಗಣಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯೇ ।
ದೈತ್ಯಾಧಿಪಸ್ತಸ್ಯ ಸಸರ್ಜ ವೇಗಾದವೇಕ್ಷಿತಃ ಸೋಽಪಿ ಜಗಾಮ ಭೂಮಿಂ ॥ 35 ॥

ಶಂಖಸ್ವನೇನಾಪಿ ಜನಾರ್ದನಶ್ಚ ವಿದ್ರಾವ್ಯ ದೈತ್ಯಾನ್ ಸಕಲಾನ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ।
ಸಕುಂಡಲಂ ದೈತ್ಯಗಣಾಧಿಪಸ್ಯ ಚಿಚ್ಛೇದ ಚಕ್ರೇಣ ಶಿರಃ ಪ್ರಸಹ್ಯ ॥ 36 ॥

ನಿಪಾತಿತೇ ದೈತ್ಯಪತೌ ಸ ದೇವಃ ಸಂಪೂಜಿತಃ ಶಕ್ರಪಿತಾಮಹಾಭ್ಯಾಂ ।
ಮಯಾ ಚ ಸರ್ವೈಸ್ತ್ರಿದಶೈಃ ಸಮೇತೈರ್ಜಗಾಮ ಕಾಷ್ಠಾಂ ಮನಸಾ ತ್ವಭೀಷ್ಟಾಂ ॥ 37 ॥

ಶಕ್ರೋಽಪಿ ಲಬ್ಧ್ವಾ ತ್ರಿದಿವಂ ಮಹಾತ್ಮಾ ಚಿಚ್ಛೇದ ಪಕ್ಷಾನ್ ಧರಣೀಧರಾಣಾಂ ।
ರರಕ್ಷ ಚೇಮಾಂ ಸಕಲಾಂ ತ್ರಿಲೋಕೀಂ ಧರ್ಮೇಣ ಧರ್ಮಜ್ಞಭೃತಾಂ ವರಿಷ್ಠಃ ॥ 38 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡೇ ಶಂಕರಗೀತಾಸು ನೃವರಾಹಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೇ
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವಧೋ ನಾಮ ತ್ರಿಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥53 ॥

ಅಥ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡಾಂತರ್ಗತೇ ಶಂಕರಗೀತಾಸು
ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥4 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೇ ಹತೇ ದೈತ್ಯೇ ಭ್ರಾತಾ ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುರ್ನಾಮ ಚಕಾರೋಗ್ರಂ ಮಹತ್ತಪಃ ॥ 1 ॥

ದಶವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿ ದಶವರ್ಷಶತಾನಿ ಚ ।
ಜಯೋಪವಾಸನಿರತಃ ಸ್ನಾನಮೌನಾಶ್ರಿತವ್ರತಃ ॥ 2 ॥

ತಪಃಶಮದಮಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಚಾನಘ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರೀತಮನಾಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ವಯಮಾಗತ್ಯ ಭಾರ್ಗವ ॥ 3 ॥

ವಿಮಾನೇನಾರ್ಕವರ್ಣೇನ ಹಂಸಯುಕ್ತೇನ ಭಾಸ್ವತಾ ।
ಆದಿತ್ಯೈಸ್ಸಹಿತಃ ಸಾಧ್ಯೈಸ್ಸಹಿತೋ ಮರುದಶ್ವಿಭಿಃ ॥ 4 ॥

ರುದ್ರೈರ್ವಿಶ್ವಸಹಾಯೈಶ್ಚ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಪನ್ನಗೈಃ ।
ದಿಗ್ಭಿರ್ವಿದಿಗ್ಭಿಶ್ಚ ತಥಾ ಖೇಚರೈಶ್ಚ ಮಹಾಗ್ರಹೈಃ ॥ 5 ॥

ನಿಮ್ನಗಾಭಿಃ ಸಮುದ್ರೈಶ್ಚ ಮಾಸರ್ತ್ವಯನಸಂಧಿಭಿಃ ।
ನಕ್ಷತ್ರೈಶ್ಚ ಮುಹೂರ್ತೈಶ್ಚ ಕಾಲಸ್ಯಾವಯವೈಸ್ತಥಾ ॥ 6 ॥

ದೇವರ್ಷಿಭಿಃ ಪುಣ್ಯತಮೈಃ ಸಿದ್ಧೈಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಭಿಸ್ತಥಾ ।
ರಾಜರ್ಷಿಭಿಃ ಪುಣ್ಯತಮೈರ್ಗಂಧರ್ವೈರಪ್ಸರೋಗಣೈಃ ॥ 7 ॥

ಚರಾಚರಗುರುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೃತಃ ಸರ್ವೈರ್ದಿವೌಕಸೈಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೈತ್ಯಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ॥ 8 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ಪ್ರೀತೋಽಸ್ಮಿ ತವ ಭಕ್ತಸ್ಯ ತಪಸಾನೇನ ಸುವ್ರತ ।
ವರಂ ವರಯ ಭದ್ರಂ ತೇ ಯಥೇಷ್ಟಂ ಕಾಮಮಾಪ್ನುಹಿ ॥ 9 ॥

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುರುವಾಚ ।
ನ ದೇವಾಸುರಗಂಧರ್ವಾ ನ ಯಕ್ಷೋರಗರಾಕ್ಷಸಾಃ ।
ನ ಮಾನುಷಾಃ ಪಿಶಾಚಾ ವಾ ಹನ್ಯುರ್ಮಾಂ ದೇವಸತ್ತಮ ॥ 10 ॥

ಋಷಯೋಽಪಿ ನ ಮಾಂ ಶಾಪಂ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಲೋಕಪಿತಾಮಹ ।
ಶಪೇಯುಸ್ತಪಸಾ ಯುಕ್ತಾ ವರಮೇತದ್ವೃಣೋಮ್ಯಹಂ ॥ 11 ॥

ನ ಶಸ್ತ್ರೇಣ ನ ಚಾಸ್ತ್ರೇಣ ಗಿರಿಣಾ ಪಾದಪೇನ ಚ ।
ನ ಶುಷ್ಕೇನ ನ ಚಾಽಽರ್ದ್ರೇಣ ವಧಂ ಮೇ ಸ್ಯಾತ್ಕಥಂಚನ ॥ 12 ॥

ಭವೇಯಮಹಮೇವಾರ್ಕಃ ಸೋಮೋ ವಾಯುರ್ಹುತಾಶನಃ ।
ಸಲಿಲಂ ಚಾಂತರಿಕ್ಷಂ ಚ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ದಿಶೋ ದಶ ॥ 13 ॥

ಅಹಂ ಕ್ರೋಧಶ್ಚ ಕಾಮಶ್ಚ ವರುಣೋ ವಾಸವೋ ಯಮಃ ।
ಧನದಶ್ಚ ತಥಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯಕ್ಷಃ ಕಿಂಪುರುಷಾಧಿಪಃ ॥ 14 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ಏತೇ ದಿವ್ಯವರಾಂಸ್ತಾತ ಮಯಾ ದತ್ತಾಸ್ತವಾದ್ಭುತಾಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನಿಮಾಂಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ತ್ವಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 15 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಸ ಭಗವಾನ್ ಜಗಾಮಾಕಾಶಮೇವ ಹಿ ।
ವೈರಾಜಂ ದೇವಸದನಂ ಮಹರ್ಷಿಗಣಸೇವಿತಂ ॥ 16 ॥

ತತೋ ದೇವಾಶ್ಚ ನಾಗಾಶ್ಚ ಗಂಧರ್ವಾ ಮುನಯಸ್ತಥಾ ।
ವರಪ್ರದಾನಂ ಶ್ರುತ್ವೈವ ಪಿತಾಮಹಮುಪಸ್ಥಿತಾಃ ॥ 17 ॥

ದೇವಾ ಊಚುಃ ।
ವರೇಣಾನೇನ ಭಗವನ್ ವಧಿಷ್ಯತಿ ಸ ನೋಽಸುರಃ ।
ತನ್ನಃ ಪ್ರಸೀದ ಭಗವನ್ ವಧೋಽಪ್ಯಸ್ಯ ವಿಚಿಂತ್ಯತಾಂ ॥ 18 ॥

ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸ್ವಯಂಭೂರಾದಿಕೃತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಸ್ರಷ್ಟಾ ಚ ಹವ್ಯಕವ್ಯಾನಾಂ ಚಾವ್ಯಕ್ತಃ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಧ್ರುವಃ ॥ 19 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ದೇವಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಪ್ರೋವಾಚ ವರದೋ ವಾಕ್ಯಂ ಸರ್ವಾನ್ ದೇವಗಣಾಂಸ್ತತಃ ॥ 20 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ಅವಶ್ಯಂ ತ್ರಿದಶಾಸ್ತೇನ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಂ ತಪಸಃ ಫಲಂ ।
ತತ(?)ಸ್ತಸ್ಯ ವಧಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತಪಸೋಽನ್ತೇ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ 21 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ಏವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ವಾಕ್ಯಂ ಪಂಕಜಜನ್ಮನಃ ।
ಸ್ವಾನಿ ಸ್ಥಾನಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಜಗ್ಮುಸ್ತೇ ವೈ ಮುದಾನ್ವಿತಾಃ ॥ 22 ॥

ಲಘುಮಾತ್ರೇ ವರೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಾಃ ಸೋಽಬಾಧತ ಪ್ರಜಾಃ । (ಲಬ್ಧಮಾತ್ರೇ?)
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುರ್ದೈತ್ಯೋ ವರದಾನೇನ ದರ್ಪಿತಃ ॥ 23 ॥

ಆಶ್ರಮೇಷು ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ಮುನೀಂದ್ರಾನ್ ಸಂಶಿತವ್ರತಾನ್ ।
ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾನ್ ದಾಂತಾನ್ ದುರಾಧರ್ಷೋ ಭವಂಸ್ತು ಸಃ ॥ 24 ॥

ದೇವನ್ ತ್ರಿಭುವನಸ್ಥಾಂಶ್ಚ ಪರಾಜಿತ್ಯ ಮಹಾಸುರಃ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ವಶಮಾನೀಯ ಸ್ವರ್ಗೇ ವಸತಿ ದಾನವಃ ॥ 25 ॥

ಯದಾ ವರಮದೋನ್ಮತ್ತೋ ಹ್ಯಾವಾಸಂ ಕೃತವಾನ್ ದಿವಿ ।
ಯಾಜ್ಞಿಯಾನ್ ಕೃತವಾನ್ ದೈತ್ಯಾನಯಾಜ್ಞೇಯಾಶ್ಚ ದೇವತಾಃ ॥ 26 ॥

ಆದಿತ್ಯವಸವೋ ರುದ್ರಾ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಸ್ತಥಾಶ್ವಿನೌ ।
ಭೃಗವೋಽಙ್ಗಿರಸಃ ಸಾಧ್ಯಾ ಮರುತಶ್ಚ ಸವಾಸವಾಃ ॥ 27 ॥

ಶರಣ್ಯಂ ಶರಣಂ ವಿಷ್ಣುಮುಪತಸ್ಥುರ್ಮಹಾಬಲಂ ।
ದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಸನಾತನಂ ॥ 28 ॥

ಭೂತಭವ್ಯಭವಿಷ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭುಂ ಲೋಕಪರಾಯಣಂ ।
ನಾರಾಯಣಂ ವಿಭುಂ ದೇವಾಃ ಶರಣ್ಯಂ ಶರಣಂ ಗತಾಃ ॥ 29 ॥

ದೇವಾ ಊಚುಃ ।
ತ್ರಾಯಸ್ವ ನೋಽದ್ಯ ದೇವೇಶ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ವಧಾತ್ ।
ತ್ವಂ ಹಿ ನಃ ಪರಮೋ ದೇವೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಸುರೋತ್ತಮ ॥ 30 ॥

ಪ್ರೋತ್ಫುಲ್ಲಾಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಶತ್ರುಪಕ್ಷಕ್ಷಯಂಕರ ।
ಕ್ಷಯಾಯ ದಿತಿವಂಶಸ್ಯ ಶರಣಂ ತ್ವಂ ಭವಸ್ವ ನಃ ॥ 31 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।
ಭಯಂ ತ್ಯಜಧ್ವಮಮರಾ ಅಭಯಂ ವೋ ದದಾಮ್ಯಹಂ ।
ತಥೈವ ತ್ರಿದಿವಂ ದೇವಾಃ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತ ಮಾಚಿರಂ ॥ 32 ॥

ಏಷೋಽಮುಂ ಸಬಲಂ ದೈತ್ಯಂ ವರದಾನೇನ ದರ್ಪಿತಂ ।
ಅವಧ್ಯಮಮರೇಂದ್ರಾಣಾಂ ದಾನವೇಂದ್ರಂ ನಿಹನ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 33 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಸ ಭಗವಾನ್ ವಿಸೃಜ್ಯ ತ್ರಿದಿವೇಶ್ವರಾನ್ ।
ನಾರಸಿಂಹಂ ವಪುಶ್ಚಕ್ರೇ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಸಮಪ್ರಭಂ ॥ 34 ॥

ಪ್ರಾಂಶುಂ ಕನಕಶೈಲಾಭಂ ಜ್ವಾಲಾಪುಂಜವಿಭೂಷಿತಂ
.ದೈತ್ಯಸೈನ್ಯಮಹಾಂಭೋಧಿವಡವಾನಲವರ್ಚಸಂ ॥ 35 ॥

ಸಂಧ್ಯಾನುರಕ್ತಮೇಘಾಭಂ ನೀಲವಾಸಸಮಚ್ಯುತಂ ।
ದೇವದಾರುವನಚ್ಛನ್ನಂ ಯಥಾ ಮೇರುಂ ಮಹಾಗಿರಿಂ ॥ 36 ॥

ಸಂಪೂರ್ಣವಕ್ತ್ರದಶನೈಃ ಶಶಾಂಕಶಕಲೋಪಮೈಃ ।
ಪೂರ್ಣಂ ಮುಕ್ತಾಫಲೈಃ ಶುಭ್ರೈಃ ಸಮುದ್ರಮಿವ ಕಾಂಚನಂ ॥ 37 ॥

ನಖೈರ್ವಿದ್ರುಮಸಂಕಾಶೈರ್ವಿರಾಜಿತಕರದ್ವಯಂ ।
ದೈತ್ಯನಾಥಕ್ಷಯಕರೈಃ ಕ್ರೋಧಸ್ಯೇವ ಯಥಾಂಕುರೈಃ ॥ 38 ॥

ಸಟಾಭಾರಂ ಸಕುಟಿಲಂ ವಹ್ನಿಜ್ವಾಲಾಗ್ರಪಿಂಗಲಂ ।
ಧಾರಯನ್ ಭಾತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ದಾವಾನಲಮಿವಾಚಲಃ ॥ 39 ॥

ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯಮುಖೇ ತಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಭ್ಯುದಿತಚಂಚಲಾ ।
ಪ್ರಲಯಾಂತಾಂಬುದಸ್ಯೇವ ಚಂಚಲಾ ತು ತಡಿಲ್ಲತಾ ॥ 40 ॥

ಆವರ್ತಿಭಿರ್ಲೋಮಘನೈಃ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ವಿಗ್ರಹಮೂರ್ಜಿತಂ ।
ಮಹಾಕಟಿತಟಸ್ಕಂಧಮಲಾತಪ್ರತಿಮೇಕ್ಷಣಂ ॥ 41 ॥

ಕಲ್ಪಾಂತಮೇಘನಿರ್ಘೋಷಜ್ವಾಲಾನಿಃಶ್ವಾಸಮಾರುತಂ ।
ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಂ ದುರಾಧರ್ಷಂ ವಜ್ರಮಧ್ಯವಿಭೀಷಣಂ ॥ 42 ॥

ಕೃತ್ವಾ ಮೂರ್ತಿಂ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ದಾನವೇಂದ್ರಸಭಾಂ ಯಯೌ ।
ತಾಂ ಬಭಂಜ ತು ವೇಗೇನ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಭಯವರ್ಧನಃ ॥ 43 ॥

ಭಜ್ಯಮಾನಾಂ ಸಭಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನೃಸಿಂಹೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ ।
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೂ ರಾಜಾ ದಾನವಾನ್ ಸಮಚೋದಯತ್ ॥ 44 ॥

ಸತ್ತ್ವಜಾತಮಿದಂ ಘೋರಂ ಚಾಪೂರ್ವಂ ಪುನರಾಗತಂ ।
ಘಾತಯಧ್ವಂ ದುರಾಧರ್ಷಂ ಯೇನ ಮೇ ನಾಶಿತಾ ಸಭಾ ॥ 45 ॥

ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ದೈತ್ಯಾಃ ಶತಸಹಸ್ರಶಃ ।
ಆಯುಧೈರ್ವಿವಿಧೈರ್ಜಘ್ನುರ್ದೇವದೇವಂ ಜನಾರ್ದನಂ ॥ 46 ॥

ನಾನಾಯುಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ತಸ್ಯ ಗಾತ್ರೇಷು ಭಾರ್ಗವ ।
ವಿಶೀರ್ಣಾನ್ಯೇವ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಮೃಲ್ಲೋಷ್ಟಾನೀವ ಪರ್ವತೇ ॥ 47 ॥

ದೈತ್ಯಾಯುಧಾನಾಂ ವೈಫಲ್ಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಹತ್ವಾ ಚ ದಾನವಾನ್ ।
ಕರಪಾದಪ್ರಹಾರೈಶ್ಚ ಶತಶೋಽಥ ಸಹಸ್ರಶಃ ॥ 48 ॥

ಜಗ್ರಾಹ ವೇಗಾದ್ದೈತೇಯಂ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಂ ತತಃ ।
ನೃಸಿಂಹಹೇತೋರ್ವಿಕ್ರಾಂತಮಸ್ತ್ರವರ್ಷಮಹಾಂಬುದಂ ॥ 49 ॥

ವೇಗೇನೋತ್ಸಂಗಮಾರೋಪ್ಯ ಕದಲೀದಲಲೀಲಯಾ ।
ದಾರಯಾಮಾಸ ದೈತ್ಯೇಶಂ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಮಹಾಗಿರಿಂ ॥ 50 ॥

ಕೃತ್ವಾ ತಮಸುಭಿರ್ಹೀನಂ ದೈತ್ಯೇಶಂ ಕೇಶವಃ ಸ್ವಯಂ ।
ಅಸುರಾಣಾಂ ವಿನಾಶಂ ಚ ಕ್ರುದ್ಧೋ ನರಹರಿರ್ವ್ಯಧಾತ್ ॥ 51 ॥

ಹತ್ವಾಸುರಂ ಶೋಣಿತಬಿಂದುಚಿತ್ರಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ದೇವಾಃ ಸಹ ವಾಸವೇನ ।
ಜಗ್ಮುಃ ಸ್ವಧಿಷ್ಣ್ಯಾನಿ ಮುದಾ ಸಮೇತಾ ದೇವೋಽಪ್ಯಥಾಂತರ್ಹಿತಮೂರ್ತಿರಾಸ ॥ 52 ॥

ಇತಿ ಶ್ರಿವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವಜ್ರಸಂವಾದೇ ಶಂಕರಗೀತಾಸು
ನರಸಿಂಹಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ನಾಮ ಚತುಷ್ಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥54 ॥

ಅಥ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡಾಂತರ್ಗತೇ ಶಂಕರಗೀತಾಸು
ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥5 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ಹತೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೌ ದಾನವೇ ದೇವಕಂಟಕೇ ।
ಹತಶೇಷಾಸ್ತು ದೈತೇಯಾಃ ಪಾತಾಲತಲಮಾಶ್ರಿತಾಃ ॥ 1 ॥

ಪಾತಾಲತಲಸಂಸ್ಥೇಷು ದಾನವೇಷು ಮಹಾಯಶಾಃ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದಪೌತ್ರೋ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ವಿರೋಚನಸುತೋ ಬಲಿಃ ॥ 2 ॥

ಆರಾಧ್ಯ ತಪಸೋಗ್ರೇಣ ವರಂ ಲೇಭೇ ಪಿತಾಮಹಾತ್ ।
ಅವಧ್ಯತ್ವಮಜೇಯತ್ವಂ ಸಮರೇಷು ಸುರಾಸುರೈಃ ॥ 3 ॥

ವರಲಬ್ಧಂ ಬಲಿಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪುನಶ್ಚಕ್ರುರ್ದಿತೇಃ ಸುತಾಃ ।
ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ದೈತ್ಯರಾಜಾನಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾನುಮತೇರ್ಬಲಿಂ ॥ 4 ॥

ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ದೈತ್ಯರಾಜ್ಯಂ ತು ಬಲೇನ ಚತುರಂಗಿಣಾ ।
ಜಿತ್ವಾ ದೇವೇಶ್ವರಂ ಶಕ್ರಮಾಜಹಾರಾಮರಾವತೀಂ ॥ 5 ॥

ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟೋ ಮಹೇಂದ್ರೋಽಪಿ ಕಶ್ಯಪಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ।
ಕಶ್ಯಪೇನ ತದಾ ಸಾರ್ಧಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 6 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣಾಽಭಿಹಿತೋ ದೇವಂ ಜಗಾಮ ಶರಣಂ ಹರಿಂ ।
ಅಮೃತಾಧ್ಮಾತಮೇಘಾಭಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಂ ॥ 7 ॥

ದೇವೋಽಪ್ಯಭಯದಾನೇನ ಸಂಯೋಜ್ಯ ಬಲಸೂದನಂ ।
ಉವಾಚ ವಚನಂ ಕಾಲೇ ಮೇಘಗಂಭೀರಯಾ ಗಿರಾ ॥ 8 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।
ಗಚ್ಛ ಶಕ್ರ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ತ್ರಾತಾ ತೇ ಬಲಸೂದನ ।
ದೇವರೂಪಧರೋ ಭೂತ್ವಾ ವಂಚಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತಂ ಬಲಿಂ ॥ 9 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ಏವಮುಕ್ತಸ್ತದಾ ಶಕ್ರಃ ಪ್ರಯಯೌ ಕಶ್ಯಪಾಶ್ರಮಂ ।
ಆದಿದೇಶಾದಿತೇರ್ಗರ್ಭಂ ಚಾಂಶೇನಾಥ ಚ ಸರ್ವದಾ ॥ 10 ॥

ಗರ್ಭಸ್ಯ ಏವ ತೇಜಾಂಸಿ ದಾನವೇಭ್ಯಃ ಸ ಆದದೇ ।
ತತಃ ಕಾಲೇನ ಸುಷುವೇ ಅದಿತಿರ್ವಾಮನಾಕೃತಿಂ ॥ 11 ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ ಜಾತೇ ಸುರಗಣಾಃ ಪ್ರಹರ್ಷಮತುಲಂ ಗತಾಃ ।
ಋಷಯಶ್ಚ ಮಹಾಭಾಗಾಸ್ತ್ರೈಕಾಲ್ಯಾಮಲದರ್ಶಿನಃ ॥ 12 ॥

ಏತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕಾಲೇ ತು ಹಯಮೇಧಾಯ ದೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಬಲಿರ್ದೈತ್ಯಪತಿಃ ಶ್ರಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಮಮುಪಾಶ್ರಿತಃ ॥ 13 ॥

ವಾಮಸ್ಕಂಧೇ ತಮಾದಾಯ ತಸ್ಯ ಯಜ್ಞೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ।
ಅನಯದ್ಭೃಗುಶಾರ್ದೂಲ ನೂನಂ ತಸ್ಯೈವ ಮಾಯಯಾ ॥ 14 ॥

ಯಜ್ಞವಾಟಂ ಸ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಯಜ್ಞಂ ತುಷ್ಟಾವ ವಾಮನಃ ।
ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಭಸ್ಮಚ್ಛನ್ನ ಇವಾನಲಃ ॥ 15 ॥

ಪ್ರವೇಶಯಾಮಾಸ ಚ ತಂ ಬಲಿರ್ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ವರಃ ।
ದದರ್ಶ ಚ ಮಹಾಭಾಗಂ ವಾಮನಂ ಸುಮನೋಹರಂ ॥ 16 ॥

ಸಂಯುಕ್ತಸರ್ವಾವಯವೈಃ ಪೀನೈಃ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಪರ್ವಭಿಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಜಟಾದಂಡಕಮಂಡಲುವಿರಾಜಿತಂ ॥ 17 ॥

ವಿಕ್ರಮಿಷ್ಯನ್ ಯಥಾ ವ್ಯಾಘ್ರೋ ಲೀಯತಿ ಸ್ಮ ಸ್ವವಿಗ್ರಹಂ ।
ವಿಕ್ರಮಿಷ್ಯಂಸ್ತಥೈವೋರ್ವೀಂ ಲೀನಗಾತ್ರಃ ಸ್ವವಿಗ್ರಹೇ ॥ 18 ॥

ಏತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕಾಲೇ ತು ಹಯಮೇಧಾಯ ದೀಕ್ಷಿತಃ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಯದ್ರಾಜನ್ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಕ್ರಮತ್ರಯಂ ॥ 19 ॥

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ದೇವೇನ ಬಲಿರ್ದೈತ್ಯಗಣಾಧಿಪಃ ।
ಪ್ರದದಾವುದಕಂ ತಸ್ಯ ಪಾವಯಸ್ವೇತಿ ಚಾಬ್ರವೀತ್ ॥ 20 ॥

ಅನ್ನ್ಯಚ್ಚ ಯದಭೀಷ್ಟಂ ತೇ ತದ್ಗೃಹಾಣ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ।
ಪ್ರತಿಜಗ್ರಾಹ ಚ ಜಲಂ ಪ್ರವಾತ್ಯೇವ ತದಾ ಹರಿಃ ॥ 21 ॥

ಉದಙ್ಮುಖೈರ್ದೈತ್ಯವರೈಃ ವೀಕ್ಷ್ಯಮಾಣ ಇವಾಂಬುದಃ ।
ಆಕ್ರಮಂಸ್ತು ಹರಿರ್ಲೋಕಾನ್ ದಾನವಾಃ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ ॥ 22 ॥

ಅಭಿದ್ರವಂತಿ ವೇಗೇನ ನಾನಾವಕ್ತ್ರಶಿರೋಧರಾಃ ।
ಗರುಡಾನನಾಃ ಖಡ್ಗಮುಖಾ ಮಯೂರವದನಾಸ್ತದಾ ॥ 23 ॥

ಘೋರಾ ಮಕರವಕ್ತ್ರಾಶ್ಚ ಕ್ರೋಷ್ಟುವಕ್ತ್ರಾಶ್ಚ ದಾನವಾಃ ।
ಆಖುದರ್ದುರವಕ್ತ್ರಾಶ್ಚ ಘೋರವೃಕಮುಖಾಸ್ತಥಾ ॥ 24 ॥

ಮಾರ್ಜಾರಶಶವಕ್ತ್ರಾಶ್ಚ ಹಂಸಕಾಕಾನನಾಸ್ತಥಾ ।
ಗೋಧಾಶಲ್ಯಕವಕ್ತ್ರಾಶ್ಚ ಅಜಾವಿಮಹಿಷಾನನಾಃ ॥ 25 ॥

ಸಿಂಹವ್ಯಾಘ್ರಶೃಗಾಲಾನಾಂ ದ್ವೀಪಿವಾನರಪಕ್ಷಿಣಾಂ ।
ಹಸ್ತ್ಯಶ್ವಗೋಖರೋಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಭುಜಗಾನಾಂ ಸಮಾನನಾಃ ॥ 26 ॥

ಪ್ರತಿಗ್ರಹಜಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವ್ಯವರ್ಧತ ತದಾ ಹರಿಃ ।
ಉದಙ್ಮುಖೈರ್ದೇವಗಣೈರೀಕ್ಷಮಾಣ ಇವಾಂಬುದಃ ॥ 27 ॥

ವಿಕ್ರಮಂತಂ ಹರಿಂ ಲೋಕಾನ್ ದಾನವಾಃ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ ।
ಮತ್ಸ್ಯಕಚ್ಛಪವಕ್ತ್ರಾಣಾಂ ದರ್ದುರಾಣಾಂ ಸಮಾನನಾಃ ॥ 28 ॥

ಸ್ಥೂಲದಂತಾ ವಿವೃತ್ತಾಕ್ಷಾ ಲಂಬೋಷ್ಠಜಠರಾಸ್ತಥಾ ।
ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾ ವಿವೃತ್ತಾಸ್ಯಾ ನಾನಾಬಾಹುಶಿರೋಧರಾಃ ॥ 29 ॥

ಸ್ಥೂಲಾಗ್ರನಾಸಾಶ್ಚಿಪಿಟಾ ಮಹಾಹನುಕಪಾಲಿನಃ ।
ಚೀನಾಂಶುಕೋತ್ತರಾಸಂಗಾಃ ಕೇಚಿತ್ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರಾಃ ॥ 30 ॥

ಭುಜಂಗಭರಣಾಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಕೇಚಿನ್ಮುಕುಟಭೂಷಿತಾಃ ।
ಸಕುಂಡಲಾಃ ಸಕಟಕಾಃ ಸಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಮಸ್ತಕಾಃ ॥ 31 ॥

ಧನುರ್ಬಾಣಧರಾಶ್ಚಾನ್ಯೇ ತಥಾ ತೋಮರಪಾಣಯಃ ।
ಖಡ್ಗಚರ್ಮಧರಾಶ್ಚಾನ್ಯೇ ತಥಾ ಪರಿಘಪಾಣಯಃ ॥ 32 ॥

ಶತಘ್ನೀಚಕ್ರಹಸ್ತಾಶ್ಚ ಗದಾಮುಸಲಪಾಣಯಃ ।
ಅಶ್ಮಯಂತ್ರಾಯುಧೋಪೇತಾ ಭಿಂಡಿಪಾಲಾಯುಧಾಸ್ತಥಾ ॥ 33 ॥

ಶೂಲೋಲೂಖಲಹಸ್ತಾಶ್ಚ ಪರಶ್ವಧಧರಾಸ್ತಥಾ ।
ಮಹಾವೃಕ್ಷಪ್ರವಹಣಾ ಮಹಾಪರ್ವತಯೋಧಿನಃ ॥ 34 ॥

ಕ್ರಮಮಾಣಂ ಹೃಷೀಕೇಶಮುಪಾವರ್ತಂತ ಸರ್ವಶಃ ।
ಸ ತಾನ್ ಮಮರ್ದ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ತನ್ಮುಖಾನ್ ದೈತ್ಯದಾನವಾನ್ ॥ 35 ॥

ಸರಸೀವ ಮಹಾಪದ್ಮಾನ್ ಮಹಾಹಸ್ತೀವ ದಾನವಾನ್ ।
ಪ್ರಮಥ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ದೈತೇಯಾನ್ ಹಸ್ತಪಾದತಲೈಸ್ತತಃ ॥ 36 ॥

ರೂಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಹಾಭೀಮಮಾಜಹಾರಾಽಽಶು ಮೇದಿನೀಂ ।
ತಸ್ಯ ವಿಕ್ರಮತೋ ಭೂಮಿಂ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯೌ ಸ್ತನಾಂತರೇ ॥ 37 ॥

ಪರಂ ಪ್ರಕ್ರಮಮಾಣಸ್ಯ ನಾಭಿದೇಶೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ।
ತತಃ ಪ್ರಕ್ರಮಮಾಣಸ್ಯ ಜಾನುದೇಶೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ॥ 38 ॥

ತತೋಽಪಿ ಕ್ರಮಮಾಣಸ್ಯ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ದೇವೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ।
ಜಿತ್ವಾ ಸ ಮೇದಿನೀಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾಂ ಹತ್ವಾ ಚಾಸುರಪುಂಗವಾನ್ ॥ 39 ॥

ದದೌ ಶಕ್ರಾಯ ವಸುಧಾಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಬಲವತಾಂ ವರಃ ।
ಸ್ವಂ ರೂಪಂ ಚ ತಥಾಽಽಸಾದ್ಯ ದಾನವೇಂದ್ರಮಭಾಷತ ॥ 40 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।
ಯಜ್ಞವಾಟೇ ತ್ವದೀಯೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮೇ ಮಹಾಸುರ ।
ಮಯಾ ನಿವಿಷ್ಟಪಾದೇನ ಮಾಪಿತೇಯಂ ವಸುಂಧರಾ ॥ 41 ॥

ಪ್ರಥಮಂ ತು ಪದಂ ಜಾತಂ ನೌರ್ಬಂಧಶಿಖರೇ ಮಮ ।
ದ್ವಿತೀಯಂ ಮೇರುಶಿಖರೇ ತೃತೀಯಂ ನಾಭವತ್ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 42 ॥

ತನ್ಮೇ ವರಯ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರ ಯನ್ಮಯಾಽಽಪ್ತಂ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಂ ।
ಬಲಿರುವಾಚ ।
ಯಾವತೀ ವಸುಧಾ ದೇವ ತ್ವಯೈವ ಪರಿನಿರ್ಮಿತಾ ॥ 43 ॥

ತಾವತೀ ತೇ ನ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ದೇವದೇವ ಕ್ರಮತ್ರಯಂ ।
ನ ಕೃತಂ ಯತ್ತ್ವಯಾ ದೇವ ಕುತಸ್ತನ್ಮೇ ಮಹೇಶ್ವರ ॥ 44 ॥

ನ ಚ ತದ್ವಿದ್ಯತೇ ದೇವ ತಥೈವಾನ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ।
ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।
ನ ಮೇ ತ್ವಯಾಽಽಪೂರ್ಯತೇ ಮೇ ದಾನವೇಂದ್ರ ಯಥಾಶ್ರುತಂ ॥ 45 ॥

ಸುತಲಂ ನಾಮ ಪಾತಾಲಂ ವಸ ತತ್ರ ಸುಸಂಯತಃ ।
ಮಯೈವ ನಿರ್ಮಿತಾ ತತ್ರ ಮನಸಾ ಶೋಭನಾ ಪುರೀ ॥ 46 ॥

ಜ್ಞಾತಿಭಿಃ ಸಹ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೈರ್ವಸ ತತ್ರ ಯಥಾಸುಖಂ ।
ತತ್ರ ತ್ವಂ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಭೋಗಾನ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾನ್ ಬಲಸೂದನಾತ್ ॥ 47 ॥

ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ತಥಾ ಭೋಗಾನ್ ಲೋಕಾದ್ವಿಧಿವಿವರ್ಜಿತಾನ್ ।
ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಯುಕ್ತಶ್ಚ ತಥಾ ಲೋಕೇಷು ವಿಹರಿಷ್ಯಸಿ ॥ 48 ॥

ಮನ್ವಂತರೇ ದ್ವಿತೀಯೇ ಚ ಮಹೇಂದ್ರತ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ।
ತೇಜಸಾ ಚ ಮದೀಯೇನ ಶಕ್ರತ್ವೇ ಯೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಬಲೇ ॥ 49 ॥

ತವ ಶತ್ರುಗಣಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಘಾತಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ತದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಶರಣ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಯಜ್ಞಶೀಲಃ ಪ್ರಿಯಂವದಃ ॥ 50 ॥

ತಪಸ್ವೀ ದಾನಶೀಲಶ್ಚ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ ।
ತಸ್ಮಾದ್ಯಶೋಭಿರ್ವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮಯಾ ತ್ವಮಭಿಸಂಧಿತಃ ॥ 51 ॥

ದೇವರಾಜಾಧಿಕಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಪಾತಾಲಸ್ಥೋಽಪಿ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ।
ಸನ್ನಿಧಾನಂಚ ತತ್ರಾಹಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮ್ಯಸುರಾಧಿಪ ॥ 52 ॥

ಮಯಾ ಚ ರಂಸ್ಯಸೇ ಸಾರ್ಧಂ ಸ್ಪೃಹಣೀಯಃ ಸುರೈರಪಿ ।
ಶಕ್ರತ್ವಂ ಚ ತಥಾ ಕೃತ್ವಾ ಭಾವ್ಯೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇಽನ್ತರೇ ॥ 53 ॥

ಸರ್ವಸಂಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಮಯೈವ ಸಹ ರಂಸ್ಯಸೇ ॥ 54 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ಸಜಲಾಂಬುದಾಭಃ ಪ್ರತಪ್ತಚಾಮೀಕರಧೌತವಸ್ತ್ರಃ ।
ಅದರ್ಶನಂ ದೇವವರೋ ಜಗಾಮ ಶಕ್ರಶ್ಚ ಲೇಭೇ ಸಕಲಾಂ ತ್ರಿಲೋಕೀಂ ॥ 55 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವಜ್ರಸಂವಾದೇ ಶಂಕರಗೀತಾಸು
ವಾಮನಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ನಾಮ ಪಂಚಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥55 ॥

ಅಥ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡಾಂತರ್ಗತೇ ಶಂಕರಗೀತಾಸು
ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥6 ॥
ರಾಮ ಉವಾಚ ।
ತಸ್ಯ ದೇವಾದಿದೇವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರಮಿತತೇಜಸಃ ।
ತ್ವತ್ತೋಽಹಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ದಿವ್ಯಾ ಆತ್ಮವಿಭೂತಯಃ ॥ 1 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ನ ಶಕ್ಯಾ ವಿಸ್ತರಾದ್ವಕ್ತುಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭೂತಯಃ ।
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಸ್ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವೈಕಮನಾ ದ್ವಿಜ ॥ 2 ॥

ಸರ್ಗೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ಥಿತೌ ವಿಷ್ಣುಃ ಸಂಹಾರೇ ಚ ತಥಾ ಹರಃ ।
ವರುಣೋ ವಾಯುರಾಕಾಶೋ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀ ತಥಾ ॥ 3 ॥

ದಿಶಶ್ಚ ವಿದಿಶ್ಚಾಪಿ ತಥಾ ಯೇ ಚ ದಿಗೀಶ್ವರಾಃ ।
ಆದಿತ್ಯಾ ವಸವೋ ರುದ್ರಾ ಭೃಗವೋಽಙ್ಗಿರಸಸ್ತಥಾ ॥ 4 ॥

ಸಾಧ್ಯಾಶ್ಚ ಮರುತೋ ದೇವಾ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಅಶ್ವಿನೌ ಪುರುಹೂತಶ್ಚ ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ ॥ 5 ॥

ಪರ್ವತೋದಧಿಪಾತಾಲಾ ಲೋಕಾ ದ್ವೀಪಾಶ್ಚ ಭಾರ್ಗವ ।
ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಮಧಶ್ಚೈವ ತ್ವಿಂಗಿತಂ ಯಶ್ಚ ನೇಂಗತೇ ॥ 6 ॥

ಸಚ್ಚಾಸಚ್ಚ ಮಹಾಭಾಗ ಪ್ರಕೃತಿರ್ವಿಕೃತಿಶ್ಚ ಯಃ ।
ಕೃಮಿಕೀಟಪತಂಗಾನಾಂ ವಯಸಾಂ ಯೋನಯಸ್ತಥಾ ॥ 7 ॥

ವಿದ್ಯಾಧರಾಸ್ತಥಾ ಯಕ್ಷಾ ನಾಗಾಃ ಸರ್ಪಾಃ ಸಕಿನ್ನರಾಃ ।
ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ಚ ಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ಪಿತರಃ ಕಾಲಸಂಧಯಃ ॥ 8 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಶ್ಚ ಧರ್ಮದ್ವಾರಾಣಿ ಯಾನಿ ಚ ।
ಯಜ್ಞಾಂಗಾನಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಗ್ರಾಮಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ॥ 9 ॥

ಜರಾಯುಜಾಂಡಜಾಶ್ಚೈವ ಸಂಸ್ವೇದಜಮಥೋದ್ಭಿಜಂ ।
ಏಕಜ್ಯೋತಿಃ ಸ ಮರುತಾಂ ವಸೂನಾಂ ಸ ಚ ಪಾವಕಃ ॥ 10 ॥

ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಶ್ಚ ರುದ್ರಾಣಾಂ ನಾದೈವಾಶ್ವಿನಯೋಸ್ತಥಾ ।
ನಾರಾಯಣಶ್ಚ ಸಾಧ್ಯಾನಾಂ ಭೃಗೂಣಾಂ ಚ ತಥಾ ಕ್ರತುಃ ॥ 11 ॥

ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ತಥಾ ವಿಷ್ಣುರಾಯುರಂಗಿರಸಾಂ ತಥಾ ।
ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ಚೈವ ದೇವಾನಾಂ ರೋಚಮಾನಃ ಸುಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 12 ॥

ವಾಸವಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಚ ಹುತಾಶನಃ ।
ಯಮಃ ಸಂಯಮಶೀಲಾನಾಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕ್ಷಮಾಭೃತಾಂ ॥ 13 ॥

ಯಾದಸಾಂ ವರುಣಶ್ಚೈವ ಪವನ ಪ್ಲವತಾಂ ತಥಾ ।
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಶ್ಚ ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ರುದ್ರೋ ರೌದ್ರಸ್ತಥಾಂತರಃ ॥ 14 ॥

ಅನಂತಃ ಸರ್ವನಾಗಾನಾಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತೇಜಸ್ವಿನಾಂ ತಥಾ ।
ಗ್ರಹಾಣಾಂ ಚ ತಥಾ ಚಂದ್ರೋ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಂ ಚ ಕೃತ್ತಿಕಾ ॥ 15 ॥

ಕಾಲಃ ಕಲಯತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಯುಗಾನಾಂ ಚ ಕೃತಂ ಯುಗಂ ।
ಕಲ್ಪಂ ಮನ್ವಂತರೇಶಾಶ್ಚ ಮನವಶ್ಚ ಚತುರ್ದಶ ॥ 16 ॥

ಸ ಏವ ದೇವಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಯೇ ಚ ದೇವೇಶ್ವರಾಸ್ತಥಾ ।
ಸಂವತ್ಸರಸ್ತು ವರ್ಷಾಣಾಂ ಚಾಯನಾನಾಂ ತಥೋತ್ತರಃ ॥ 17 ॥

ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಸ್ತು ಮಾಸಾನಾಂ ಋತೂನಾಂ ಕುಸುಮಾಕರಃ ।
ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಸ್ತು ಪಕ್ಷಾಣಾಂ ತಿಥೀನಾಂ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿಃ ॥ 18 ॥

ಕಾರಣಾನಾಂ ವಧಃ (?) ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಮುಹೂರ್ತಾನಾಂ ತಥಾಽಭಿಜಿತ್ ।
ಪಾತಾಲಾನಾಂ ಸುತಲಶ್ಚ ಸಮುದ್ರಾಣಾಂ ಪಯೋದಧಿಃ ॥ 19 ॥

ಜಂಬೂದ್ವೀಪಶ್ಚ ದ್ವೀಪಾನಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಸತ್ಯ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಮೇರುಃ ಶಿಲೋಚ್ಚಯಾನಾಂ ಚ ವರ್ಷೇಷ್ವಪಿ ಚ ಭಾರತಂ ॥ 20 ॥

ಹಿಮಾಲಯಃ ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಜಾಹ್ನವೀ ಸರಿತಾಂ ತಥಾ ।
ಪುಷ್ಕರಃ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ಗರುಡಃ ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ತಥಾ ॥ 21 ॥

ಗಂಧರ್ವಾಣಾಂ ಚಿತ್ರರಥಃ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಪಿಲೋ ಮುನಿಃ ।
ಋಷೀಣಾಂ ಚ ಭೃಗುರ್ದೇವೋ ದೇವರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ನಾರದಃ ॥ 22 ॥

ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಅಂಗಿರಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ।
ವಿದ್ಯಾಧರಾಣಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ದೇವಶ್ಚಿತ್ರಾಂಗದಸ್ತಥಾ ॥ 23 ॥

ಕಂವರಃ ಕಿನ್ನರಾಣಾಂ ಚ ಸರ್ಪಾಣಾಮಥ ವಾಸುಕಿಃ । (ಕಂಧರಃ?)
ಪ್ರಹ್ಲಾದಃ ಸರ್ವದೈತ್ಯಾನಾಂ ರಂಭಾ ಚಾಪ್ಸರಸಾಂ ತಥಾ ॥ 24 ॥

ಉಚ್ಚೈಃಶ್ರವಸಮಶ್ವಾನಾಂ ಧೇನೂನಾಂ ಚೈವ ಕಾಮಧುಕ್ ।
ಐರಾವತೋ ಗಜೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಮೃಗಾಣಾಂ ಚ ಮೃಗಾಧಿಪಃ ॥ 25 ॥

ಆಯುಧಾನಾಂ ತಥಾ ವಜ್ರೋ ನರಾಣಾಂ ಚ ನರಾಧಿಪಃ ।
ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಮಾವತಾಂ ದೇವೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಪಿ ।26 ॥

ಧರ್ಮಾವಿರುದ್ಧಃ ಕಾಮಶ್ಚ ತಥಾ ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ನೃಣಾಂ ।
ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ದೇವಸ್ತಪಶ್ಚೈವ ತಪಸ್ವಿನಾಂ ॥ 27 ॥

ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯವತಾಂ ತಥಾ ।
ವೇದಾನಾಂ ಸಾಮವೇದಶ್ಚ ಅಂಶುನಾಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಿಃ ॥ 28 ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾಣಾಂ ವಾಚಃ ಪ್ರವದತಾಂ ತಥಾ ।
ಅಕ್ಷರಾಣಾಮಕಾರಶ್ಚ ಯಂತ್ರಾಣಾಂ ಚ ತಥಾ ಧನುಃ ॥ 29 ॥

ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಕವೀನಾಮುಶನಾ ಕವಿಃ ।
ಚೇತನಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಮನಸ್ತಥಾ ॥ 30 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ದೇವೋ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನವತಾಂ ತಥಾ ।
ಕೀರ್ತಿಃ ಶ್ರೀರ್ವಾಕ್ ಚ ನಾರೀಣಾಂ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮೇಧಾ ತಥಾ ಕ್ಷಮಾ ॥ 31 ॥

ಆಶ್ರಮಾಣಾಂ ಚತುರ್ಥಶ್ಚ ವರ್ಣಾನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತಥಾ ।
ಸ್ಕಂದಃ ಸೇನಾಪ್ರಣೇತೄಣಾಂ ಸದಯಶ್ಚ ದಯಾವತಾಂ ॥ 32 ॥

ಜಯಶ್ಚ ವ್ಯವಸಾಯಶ್ಚ ತಥೋತ್ಸಾಹವತಾಂ ಪ್ರಭುಃ ।
ಅಶ್ವತ್ಥಃ ಸರ್ವವೃಕ್ಷಾಣಾಮೋಷಧೀನಾಂ ತಥಾ ಯವಃ ॥ 33 ॥

ಮೃತ್ಯುಃ ಸ ಏವ ಮ್ರಿಯತಾಮುದ್ಭವಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಾಂ ।
ಝಷಾಣಾಂ ಮಕರಶ್ಚೈವ ದ್ಯೂತಂ ಛಲಯತಾಂ ತಥಾ ॥ 34 ॥

ಮಾನಶ್ಚ ಸರ್ವಗುಹ್ಯಾನಾಂ ರತ್ನಾನಾಂ ಕನಕಂ ತಥಾ ।
ಧೃತಿರ್ಭೂಮೌ ರಸಸ್ತೇಜಸ್ತೇಜಶ್ಚೈವ ಹುತಾಶನೇ ॥ 35 ॥

ವಾಯುಃ ಸ್ಪರ್ಶಗುಣಾನಾಂ ಚ ಖಂ ಚ ಶಬ್ದಗುಣಸ್ತಥಾ ।
ಏವಂ ವಿಭೂತಿಭಿಃ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ಭಾರ್ಗವ ॥ 36 ॥

ಏಕಾಂಶೇನ ಭೃಗುಶ್ರೇಷ್ಠ ತಸ್ಯಾಂಶತ್ರಿತಯಂ ದಿವಿ ।
ದೇವಾಶ್ಚ ಋಷಯಶ್ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚಾಹಂ ಚ ಭಾರ್ಗವ ॥ 37 ॥

ಚಕ್ಷುಷಾ ಯನ್ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ವಿನಾ ಜ್ಞಾನಗತಿಂ ದ್ವಿಜ ।
ಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞೇಯಸ್ತಥಾ ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯೇಯಶ್ಚೋಕ್ತೋ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 38 ॥

ಯಜ್ಞೋ ಯಷ್ಟಾ ಚ ಗೋವಿಂದಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏವ ಚ ।
ಅನ್ನಮನ್ನಾದ ಏವೋಕ್ತಃ ಸ ಏವ ಚ ಗುಣತ್ರಯಂ ।39 ॥

ಗಾಮಾವಿಶ್ಯ ಚ ಭೂತಾನಿ ಧಾರಯತ್ಯೋಜಸಾ ವಿಭುಃ ।
ಪುಷ್ಣಾತಿ ಚೌಷಧೀಃ ಸರ್ವಾ ಸೋಮೋ ಭೂತ್ವಾ ರಸಾತ್ಮಕಃ ॥ 40 ॥

ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಜಠರಸ್ಥೋಽಗ್ನಿರ್ಭುಕ್ತಪಾಚೀ ಸ ಭಾರ್ಗವ ।
ಚೇಷ್ಟಾಕೃತ್ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ ಚ ವಾಯುಃ ಶರೀರಗಃ ॥ 41 ॥

ಯಥಾದಿತ್ಯಗತಂ ತೇಜೋ ಜಗದ್ಭಾಸಯತೇಽಖಿಲಂ ।
ಯಚ್ಚಂದ್ರಮಸಿ ಯಚ್ಚಾಗ್ನೌ ತತ್ತೇಜಸ್ತತ್ರ ಕೀರ್ತಿತಂ ॥ 42 ॥

ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಸೌ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ ।
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ದೇವೈಶ್ಚ ಸ ಏವ ವಂದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಕೃದ್ವೇದಕೃದೇವ ಚಾಸೌ ॥43 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವಜ್ರಸಂವಾದೇ
ಶಂಕರಗೀತಾಸು
ವಿಭೂತಿವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಷಟ್ಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥56 ॥

ಅಥ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡಾಂತರ್ಗತೇ ಶಂಕರಗೀತಾಸು
ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥7 ॥
ರಾಮ ಉವಾಚ ।
ಆರಾಧ್ಯತೇ ಸ ಭಗವಾನ್ ಕರ್ಮಣಾ ಯೇನ ಶಂಕರ ।
ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಭಗವನ್ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಸುಖಪ್ರದಂ ॥ 1 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ಸಾಧು ರಾಮ ಮಹಾಭಾಗ ಸಾಧು ದಾನವನಾಶನ ।
ಯನ್ಮಾಂ ಪೃಚ್ಛಸಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಕೇಶವಾರಾಧನಂ ಪ್ರತಿ ॥ 2 ॥

ದಿವಸಂ ದಿವಸಾರ್ಧಂ ವಾ ಮುಹೂರ್ತಮೇಕಮೇವ ವಾ ।
ನಾಶಶ್ಚಾಶೇಷಪಾಪಸ್ಯ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಕೇಶವೇ ॥ 3 ॥

ಅನೇಕಜನ್ಮಸಾಹಸ್ರೈರ್ನಾನಾಯೋನ್ಯಂತರೇಷು ಚ ।
ಜಂತೋಃ ಕಲ್ಮಷಹೀನಸ್ಯ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಕೇಶವೇ ॥ 4 ॥

ನಾಧನ್ಯಃ ಕೇಶವಂ ಸ್ತೌತಿ ನಾಧನ್ಯೋಽರ್ಚಯತಿ ಪ್ರಭುಂ ।
ನಮತ್ಯಧನ್ಯಶ್ಚ ಹರಿಂ ನಾಧನ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಮಾಧವಂ ॥ 5 ॥

ಮನಶ್ಚ ತದ್ಧಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಕೇಶವೇ ಯತ್ಪ್ರವರ್ತತೇ ।
ಸಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ತದ್ವ್ರತಾಯೈವ ಸತತಂ ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠತಿ ॥ 6 ॥

ಸಾ ವಾಣೀ ಕೇಶವಂ ದೇವಂ ಯಾ ಸ್ತೌತಿ ಭೃಗುನಂದನ ।
ಶ್ರವಣೌ ತೌ ಶ್ರುತಾ ಯಾಭ್ಯಾಂ ಸತತಂ ತತ್ಕಥಾಃ ಶುಭಾಃ ॥ 7 ॥

ಅವೇಹಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ತಥಾ ತತ್ಪೂಜಾಕರಣಾತ್ಕರೌ ।
ತದೇಕಂ ಸಫಲಂ ಕರ್ಮ ಕೇಶವಾರ್ಥಾಯ ಯತ್ಕೃತಂ ॥ 8 ॥

ಯತೋ ಮುಖ್ಯಫಲಾವಾಪ್ತೌ ಕರಣಂ ಸುಪ್ರಯೋಜನಂ ।
ಮನಸಾ ತೇನ ಕಿಂ ಕಾರ್ಯಂ ಯನ್ನ ತಿಷ್ಠತಿ ಕೇಶವೇ ॥ 9 ॥

ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಭಾರ್ಗವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಯಾ ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಂ ।
ರೋಗಃ ಸಾ ರಸನಾ ವಾಪಿ ಯಯಾ ನ ಸ್ತೂಯತೇ ಹರಿಃ ॥ 10 ॥

ಗರ್ತೌ ಬ್ರಹ್ಮವ್ರತೌ ಕರ್ಣೌ ಯಾಭ್ಯಾಂ ತತ್ಕರ್ಮ ನ ಶ್ರುತಂ ।
ಭಾರಭೂತೈಃ ಕರೈಃ ಕಾರ್ಯಂ ಕಿ ತಸ್ಯ ನೃಪಶೋರ್ದ್ವಿಜ ॥ 11 ॥

ಯೈರ್ನ ಸಂಪೂಜಿತೋ ದೇವಃ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಃ ।
ಪಾದೌ ತೌ ಸಫಲೌ ರಾಮ ಕೇಶವಾಲಯಗಾಮಿನೌ ॥ 12 ॥

ತೇ ಚ ನೇತ್ರೇ ಮಹಾಭಾಗ ಯಾಭ್ಯಾಂ ಸಂದೃಶ್ಯಾತೇ ಹರಿಃ ।
ಕಿಂ ತಸ್ಯ ಚರಣೈಃ ಕಾರ್ಯಂ ಕೃತಸ್ಯ ನಿಪುಣೈರ್ದ್ವಿಜ ॥ 13 ॥

ಯಾಭ್ಯಾಂ ನ ವ್ರಜತೇ ಜಂತುಃ ಕೇಶವಾಲಯದರ್ಶನೇ ।
ಜಾತ್ಯಂಧತುಲ್ಯಂ ತಂ ಮನ್ಯೇ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ॥ 14 ॥

ಯೋ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಕೇಶವಾರ್ಚಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಕ್ಲೇಶಸಂಜನನಂ ಕರ್ಮ ವೃಥಾ ತದ್ಭೃಗುನಂದನ ॥ 15 ॥

ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಯದ್ರಾಮ ಕ್ರಿಯತೇಽಹನಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಶ್ಯ ಕೇಶವಮಾರಾಧ್ಯ ಮೋದಮಾನಂ ಶಚೀಪತಿಂ ॥ 16 ॥

ಯಮಂಚ ವರುಣಂಚೈವ ತಥಾ ವೈಶ್ರವಣಂ ಪ್ರಭುಂ ।
ದೇವೇಂದ್ರತ್ವಮತಿಸ್ಫೀತಂ ಸರ್ವಭೂತಿಸ್ಮಿತಂ(??) ಪದಂ ॥ 17 ॥

ಹರಿಭಕ್ತಿದ್ರುಮಾತ್ಪುಷ್ಪಂ ರಾಜಸಾತ್ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ಫಲಂ ।
ಅಣಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ ಲಘಿಮಾ ತಥಾ ॥ 18 ॥

ಈಶಿತ್ವಂಚ ವಶಿತ್ವಂಚ ಯತ್ರ ಕಾಮಾವಸಾಯಿತಾ ।
ಆರಾಧ್ಯ ಕೇಶವಂ ದೇವಂ ಪ್ರಪ್ಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 19 ॥

ಹತಪ್ರತ್ಯಂಗಮಾತಂಗೋ ರುಧಿರಾರುಣಭೂತಲೇ ।
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ವಿಜಯಂ ರಾಮ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 20 ॥

ಮಹಾಕಟಿತಟಶ್ರೋಣ್ಯಃ ಪೀನೋನ್ನತಪಯೋಧರಾಃ ।
ಅಕಲಂಕಶಶಾಂಕಾಭವದನಾ ನೀಲಮೂರ್ಧಜಾಃ ॥ 21 ॥

ರಮಯಂತಿ ನರಂ ಸ್ವಪ್ನೇ ದೇವರಾಮಾ ಮನೋಹರಾಃ ।
ಸಕೃದ್ಯೇನಾರ್ಚಿತೋ ದೇವೋ ಹೇಲಯಾ ವಾ ನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ 22 ॥

ವೇದವೇದಾಂಗವಪುಷಾಂ ಮುನೀನಾಂ ಭಾವಿತಾತ್ಮನಾಂ ।
ಋಷಿತ್ವಮಪಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದಜಂ ॥ 23 ॥

ರಮಂತೇ ಸಹ ರಾಮಾಭಿಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧರಂ ಪದಂ ।
ಅನ್ಯಭಾವತಯಾ ನಾಮ್ನಃ ಕೀರ್ತನಾದಪಿ ಭಾರ್ಗವ ॥ 24 ॥

ರತ್ನಪರ್ಯಂಕಶಯಿತಾ ಮಹಾಭೋಗಾಶ್ಚ ಭೋಗಿನಃ ।
ವೀಜ್ಯಂತೇ ಸಹ ರಾಮಾಭಿಃ ಕೇಶವಸ್ಮರಣಾದಪಿ ॥ 25 ॥

ಸೌಗಂಧಿಕೇ ವನೇ ರಮ್ಯೇ ಕೈಲಾಸಪರ್ವತೇ ದ್ವಿಜ ।
ಯದ್ಯಕ್ಷಾ ವಿಹರಂತಿ ಸ್ಮ ತತ್ಪ್ರಾಹುಃ ಕುಸುಮಂ ನತೇಃ ॥ 26 ॥

ರತ್ನಚಿತ್ರಾಸು ರಮ್ಯಾಸು ನಂದನೋದ್ಯಾನಭೂಮಿಷು ।
ಕ್ರೀಡಂತಿ ಚ ಸಹ ಸ್ತ್ರೀಭಿರ್ಗಂಧರ್ವೀಭಿಃ ಕಥಾಶ್ರುತೇಃ ॥ 27 ॥

ಚತುಸ್ಸಮುದ್ರವೇಲಾಯಾಂ ಮೇರುವಿಂಧ್ಯಪಯೋಧರಾಂ ।
ಧರಾಂ ಯೇ ಭುಂಜತೇ ಭೂಪಾಃ ಪ್ರಣಿಪಾತಸ್ಯ ತತ್ಫಲಂ ॥ 28 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ತವಾಹಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯದ್ಯದಾ ಚರತಃ ಸದಾ ।
ಪುರುಷಸ್ಯೇಹ ಭಗವಾನ್ ಸುತೋಷಸ್ತುಷ್ಯತೇ ಹರಿಃ ॥ 29 ॥

ಪೂಜ್ಯಃ ಸ ನಿತ್ಯಂ ವರದೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ಸ್ತವ್ಯ ಸ ನಿತ್ಯಂ ಜಗದೇಕವಂದ್ಯಃ ।
ಧ್ಯೇಯಃ ಸ ನಿತ್ಯಂ ಸಕಲಾಘಹರ್ತಾ ಚೈತಾವದುಕ್ತಂ ತವ ರಾಮ ಗುಹ್ಯಂ ॥ 30 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ಪ್ರಥಮಖಂಡೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವಜ್ರಸಂವಾದೇ
ಶಂಕರಗೀತಾಸು
ಭಕ್ತಿಫಲಪ್ರದರ್ಶನಂ ನಾಮ ಸಪ್ತಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥57 ॥

Also Read:

Shankara Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shankara Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top