Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shankara Gita Lyrics in Malayalam

Shankara Geetaa in Malayalam:

॥ ശങ്കരഗീതാ ॥

അഥ ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡാന്തർഗതേ ശങ്കരഗീതാസു
പ്രഥമോഽധ്യായഃ ॥1 ॥

മാർകണ്ഡേയ ഉവാച ।
കൈലാസശിഖരേ രമ്യേ നാനാധാതുവിചിത്രിതേ ।
നാനാദ്രുമലതാകീർണേ നാനാപക്ഷിനിനാദിതേ ॥ 1 ॥

ഗംഗാനിർഝരസഞ്ജാതേ സതതം ചാരുനിഃസ്വനേ ।
ദേവദേവം മഹാദേവം പര്യപൃച്ഛത ഭാർഗവഃ ॥ 2 ॥

രാമ ഉവാച ।
ദേവദേവ മഹാദേവ ഗംഗാലുലിതമൂർധജ ।
ശശാങ്കലേഖാസംയുക്ത ജടാഭാരതിഭാസ്വര ॥ 3 ॥

പാർവതീദത്തദേഹാർധ കാമകാലാംഗനാശന ।
ഭഗനേത്രാന്തകാചിന്ത്യ പൂഷ്ണോ ദശനശാതന ॥ 4 ॥

ത്വത്തഃ പരതരം ദേവം നാന്യം പശ്യാമി കഞ്ചന ।
പൂജയന്തി സദാ ലിംഗം തവ ദേവാഃ സവാസവാഃ ॥ 5 ॥

സ്തുവന്തി ത്വാമൃഷിഗണാ ധ്യായന്തി ച മുഹുർമുഹുഃ ।
പൂജയന്തി തഥാ ഭക്ത്യാ വരദം പരമേശ്വര ॥ 6 ॥

ജഗതോഽസ്യ സമുത്പത്തിസ്ഥിതിസംഹാരപാലനേ ।
ത്വാമേകം കാരണം മന്യേ ത്വയി സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം ॥ 7 ॥
കം ത്വം ധ്യായസി ദേവേശ തത്ര മേ സംശയോ മഹാൻ ।
ആചക്ഷ്വ തന്മേ ഭഗവൻ യദ്യനുഗ്രാഹ്യതാ മയി ॥ 8 ॥

പ്രമാദസാമ്മുഖ്യതയാ മയൈതദ്വിസ്രംഭമാസാദ്യ ജഗത്പ്രധാന ।
ഭവന്തമീഡ്യം പ്രണിപത്യ മൂർധ്നാ പൃച്ഛാമി സഞ്ജാതകുതൂഹലാത്മാ ॥ 9 ॥

ഇതി ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡേ മാർകണ്ഡേയവജ്രസംവാദേ
പരശുരാമോപാഖ്യാനേ
ശങ്കരഗീതാസു രാമപ്രശ്നോ നമൈകപഞ്ചാശത്തമോഽധ്യായഃ ॥51 ॥

അഥ ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡാന്തർഗതേ
ശങ്കരഗീതാസു ദ്വിതീയോഽധ്യായഃ ॥2 ॥

ശങ്കര ഉവാച ।
ത്വദുക്തോഽയമനുപ്രശ്നോ രാമ രാജീവലോചന ।
ത്വമേകഃ ശ്രോതുമർഹോഽസി മത്തോ ഭൃഗുകുലോദ്വഹ ॥ 1 ॥

യത്തത്പരമകം ധാമ മമ ഭാർഗവനന്ദന ।
യത്തദക്ഷരമവ്യക്തം പാരം യസ്മാന്ന വിദ്യതേ ।
ജ്ഞാനജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ ചാശ്രിതം ॥ 2 ॥

ത്വാമഹം പുണ്ഡരീകാക്ഷം ചിന്തയാമി ജനാർദനം ।
ഏതദ്രാമ രഹസ്യം തേ യഥാവത്കഥിതം വചഃ ॥ 3 ॥

യേ ഭക്താസ്തമജം ദേവം ന തേ യാന്തി പരാഭവം ।
തമീശമജമവ്യക്തം സർവഭൂതപരായണം ॥ 4 ॥

നാരായണമനിർദേശ്യം ജഗത്കാരണകാരണം ।
സർവതഃ പാണിപാദം തം സർവതോഽക്ഷിശിരോമുഖം ॥ 5 ॥

സർവതഃ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി ।
സാർവേന്ദ്രിയഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയവിവർജിതം ॥ 6 ॥

അസക്തം സർവതശ്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃ ച ।
ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതനാമചരശ്ചര ഏവ ച ॥ 7 ॥

സൂക്ഷ്മത്വാത്തദവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികം ച യത് ।
അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ॥ 8 ॥

ഭൂതവർതി ച തജ്ജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച । ഭൂതഭർതൃ-as per
BG)
ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതിഃ തമസാം പരമുച്യതേ ॥ 9 ॥ (തമസഃ-as per BG)
അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മ ന സത്തന്നാഽസദുച്യതേ ।
പ്രകൃതിർവികൃതിര്യോഽസൗ ജഗതാം ഭൂതഭാവനഃ ॥ 10 ॥

യസ്മാത്പരതരം നാസ്തി തം ദേവം ചിന്തയാമ്യഹം ।
ഇച്ഛാമാത്രമിദം സർവം ത്രൈലോക്യം സചരാചരം ॥ 11 ॥

യസ്യ ദേവാദിദേവസ്യ തം ദേവം ചിന്തയാമ്യഹം ।
യസ്മിൻ സർവം യതഃ സർവം യഃ സർവം സർവതശ്ച യഃ ॥ 12 ॥

യശ്ച സർവമയോ ദേവസ്തം ദേവം ചിന്തയാമ്യയം ।
യോഗീശ്വരം പദ്മനാഭം വിഷ്ണും ജിഷ്ണും ജഗത്പതിം ॥ 13 ॥

ജഗന്നാഥം വിശാലാക്ഷം ചിന്തയാമി ജഗദ്ഗുരും ।
ശുചിം ശുചിപദം ഹംസം തത്പരം പരമേഷ്ഠിനം ॥ 14 ॥

യുക്ത്വാ സർവാത്മനാഽഽത്മാനം തം പ്രപദ്യേ ജഗത്പതിം ।
യസ്മിൻ വിശ്വാനി ഭൂതാനി തിഷ്ഠന്തി ച വിശന്തി ച ॥ 15 ॥

ഗുണഭൂതാനി ഭൂതേശേ സൂത്രേ മണിഗണാ ഇവ ।
യസ്മിന്നിത്യേ തതേ തന്തൗ ദൃഷ്ടേ സ്രഗിവ തിഷ്ഠതി ॥ 16 ॥

സദസദ്ഗ്രഥിതം വിശ്വം വിശ്വാംഗേ വിശ്വകർമണി ।
ഹരിം സഹസ്രശിരസം സഹസ്രചരണേക്ഷണം ॥ 17 ॥

പ്രാഹുർനാരായണം ദേവം യം വിശ്വസ്യ പരായണം ।
അണീയസാമണീയാംസം സ്ഥവിഷ്ഠം ച സ്ഥവീയസാം ॥ 18 ॥

ഗരീയസാം ഗരിഷ്ഠം ച ശ്രേഷ്ഠം ച ശ്രേയസാമപി ।
യം വാകേഷ്വനുവാകേഷു നിഷത്സൂപനിഷത്സ്വപി ॥ 19 ॥

ഗൃണന്തി സത്യകർമാണം സത്യം സത്യേഷു സാമസു ।
ചതുർഭിശ്ചതുരാത്മാനം സത്ത്വസ്ഥം സാത്ത്വതാം പതിം ॥ 20 ॥

യം ദിവ്യൈർദേവമർചന്തി മുഹ്യൈഃ പരമനാമഭിഃ ।
യമനന്യോ വ്യപേതാശീരാത്മാനം വീതകൽമഷം ॥ 21 ॥

ഇഷ്ട്വാനന്ത്യായ ഗോവിന്ദം പശ്യത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം ।
പുരാണഃ പുരുഷഃ പ്രോക്തോ ബ്രഹ്മാ പ്രോക്തോ യുഗാദിഷു ॥ 22 ॥

ക്ഷയേ സങ്കർഷണഃ പ്രോക്തസ്തമുപാസ്യമുപാസ്മഹേ ।
യമേകം ബഹുധാഽഽത്മാനം പ്രാദുർഭൂതമധോക്ഷജം ॥ 23 ॥

നാന്യഭക്താഃ ക്രിയാവന്തോ യജന്തേ സർവകാമദം ।
യമാഹുർജഗതാം കോശം യസ്മിൻ സന്നിഹിതാഃ പ്രജാഃ ॥ 24 ॥

യസ്മിൻ ലോകാഃ സ്ഫുരന്തീമേ ജലേ ശകുനയോ യഥാ ।
ഋതമേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ യത്തത്സദസതഃ പരം ॥ 25 ॥

അനാദിമധ്യപര്യന്തം ന ദേവാ നർഷയോ വിദുഃ ।
യം സുരാസുരഗന്ധർവാസ്സസിദ്ധർഷിമഹോരഗാഃ ॥ 26 ॥

പ്രയതാ നിത്യമർചന്തി പരമം ദുഃഖഭേഷജം ।
അനാദിനിധനം ദേവമാത്മയോനിം സനാതനം ॥ 27 ॥

അപ്രതർക്യമവിജ്ഞേയം ഹരിം നാരായണം പ്രഭും ।
അതിവായ്വിന്ദ്രകർമാണം ചാതിസൂര്യാഗ്നിതേജസം ॥ 28 ॥

അതിബുദ്ധീന്ദ്രിയഗ്രാമം തം പ്രപദ്യേ പ്രജാപതിം ।
യം വൈ വിശ്വസ്യ കർതാരം ജഗതസ്തസ്ഥുഷാം പതിം ॥ 29 ॥

വദന്തി ജഗതോഽധ്യക്ഷമക്ഷരം പരമം പദം ।
യസ്യാഗ്നിരാസ്യം ദ്യൗർമൂർധാ ഖം നാഭിശ്ചരണൗ ക്ഷിതിഃ ॥ 30 ॥

ചന്ദ്രാദിത്യൗ ച നയനേ തം ദേവം ചിന്തയാമ്യഹം ।
യസ്യ ത്രിലോകീ ജഠരേ യസ്യ കാഷ്ഠാശ്ച വാഹനാഃ ॥ 31 ॥

യസ്യ ശ്വാസശ്ച പവനസ്തം ദേവം ചിന്തയാമ്യഹം ।
വിഷയേ വർതമാനാനാം യം തം വൈശേഷികൈർഗുണൈഃ ॥ 32 ॥

പ്രാഹുർവിഷയഗോപ്താരം തം ദേവം ചിന്തയാമ്യഹം ।
പരഃ കാലാത്പരോ യജ്ഞാത്പരസ്സദസതശ്ച യഃ ॥ 33 ॥

അനാദിരാദിർവിശ്വസ്യ തം ദേവം ചിന്തയാമ്യഹം ।
പദ്ഭ്യാം യസ്യ ക്ഷിതിർജാതാ ശ്രോത്രാഭ്യാം ച തഥാ ദിശഃ ॥ 34 ॥

പൂർവഭാഗേ ദിവം യസ്യ തം ദേവം ചിന്തയാമ്യഹം ।
നാഭ്യാം യസ്യാന്തരിക്ഷസ്യ നാസാഭ്യാം പവനസ്യ ച ॥ 35 ॥

പ്രസ്വേദാദംഭസാം ജന്മ തം ദേവം ചിന്തയാമ്യഹം ॥ 36 ॥

വരാഹശീർഷം നരസിംഹരൂപം
ദേവേശ്വരം വാമനരൂപരൂപം ।
ത്രൈലോക്യനാഥം വരദം വരേണ്യം
തം രാമ നിത്യം മനസാ നതോഽസ്മി ॥ 37 ॥

വക്ത്രാദ്യസ്യ ബ്രാഹ്മണാസ്സമ്പ്രഭൂതാ
യദ്വക്ഷസഃ ക്ഷത്രിയാഃ സമ്പ്രഭൂതാഃ ।
യസ്യോരുയുഗ്മാച്ച തഥൈവ വൈശ്യാഃ
പദ്ഭ്യാം തഥാ യസ്യ ശൂദ്രാഃ പ്രസൂതാഃ ॥ 38 ॥

വ്യാപ്തം തഥാ യേന ജഗത്സമഗ്രം
വിഭൂതിഭിർഭൂതഭവോദ്ഭവേന ।
ദേവാധിനാഥം വരദം വരേണ്യം
തം രാമ നിത്യം മനസാ നതോഽസ്മി ॥ 39 ॥

ഇതി ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡേ മാർകണ്ഡേയവജ്രസംവാദേ
ശ്രീഭാർഗവരാമപ്രശ്നേ
ശങ്കരഗീതാസു ധ്യേയനിർദേശോ നാമ ദ്വിപഞ്ചാശത്തമോഽധ്യായഃ ॥52 ॥

അഥ ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡാന്തർഗതേ ശങ്കരഗീതാസു
തൃതീയോഽധ്യായഃ ॥3 ॥

രാമ ഉവാച ।
വരാഹം നരസിംഹം ച വാമനം ച മഹേശ്വര ।
ത്വത്തോഽഹം ശ്രോതുമിച്ഛാമി പ്രാദുർഭാവാന്മഹാത്മനഃ ॥ 1 ॥

ശങ്കര ഉവാച ।
അദിതിശ്ച ദിതിശ്ചൈവ ദ്വേ ഭാര്യേ കശ്യപസ്യ ച ।
അദിതിർജനയാമാസ ദേവാനിന്ദ്രപുരോഗമാൻ ॥ 2 ॥

ദിതിശ്ച ജനയാമാസ ദ്വൗ പുത്രൗ ഭീമവിക്രമൗ ।
ഹിരണ്യാക്ഷം ദുരാധർഷം ഹിരണ്യകശിപും തഥാ ॥ 3 ॥

തതോഽഭിഷിക്തവാൻ ശക്രം ദേവരാജ്യേ പ്രജാപതിഃ ।
ദാനവാനാം തഥാ രാജ്യേ ഹിരണ്യാക്ഷം ബലോത്കടം ॥ 4 ॥

അഭിഷിച്യ തയോഃ പ്രാദാത്സ്വർഗം പാതാലമേവ ച ।
പാതാലം ശാസതി തഥാ ഹിരണ്യാക്ഷേ മഹാസുരേ ॥ 5 ॥

ധരാധാരാ ധരാം ത്യക്ത്വാ ഖമുത്പേതൂ രയാത്പുരാ । ധരാധരാ?
പക്ഷവന്തോ മഹാഭാഗ നൂനം ഭാവ്യർഥചോദിതാഃ ॥ 6 ॥

ധരാധരപരിത്യക്താ ധരാ ചലനിബന്ധനാ ।
യദാ തദാ ദൈത്യപുരം സകലം വ്യാപ്തമംഭസാ ॥ 7 ॥

ദൃഷ്ട്വൈവ സ്വപുരം വ്യാപ്തമംഭസാ ദിതിജോത്തമഃ ।
സൈന്യമുദ്യോജയാമാസ ജാതശങ്കഃ സുരാൻ പ്രതി ॥ 8 ॥

ഉദ്യുക്തേന സ സൈന്യേന ദൈത്യാനാം ചതുരംഗിണാ ।
വിജിത്യ ത്രിദശാഞ്ജന്യേ ആജഹാര ത്രിവിഷ്ടപം ॥ 9 ॥

ഹൃതാധികാരാസ്ത്രിദശാ ജഗ്മുഃ ശരണമഞ്ജസാ ।
ദേവരാജം പുരസ്കൃത്യ വാസുദേവമജം വിഭും ॥ 10 ॥

ത്രിദശാൻ ശരണം പ്രപ്താൻ ഹിരണ്യാക്ഷവിവാസിതാൻ ।
സംയോജ്യാഭയദാനേന വിസസർജ ജനാർദനഃ ॥ 11 ॥

വിസൃജ്യ ത്രിദശാൻ സർവാൻ ചിന്തയാമാസ കേശവഃ ।
കിന്നു രൂപമഹം കൃത്വാ ഘാതയിഷ്യേ സുരാർദനം ॥ 12 ॥

തിര്യങ്മനുഷ്യദേവാനാമവധ്യഃ സ സുരാന്തകഃ ।
ബ്രഹ്മണോ വരദാനേന തസ്മാത്തസ്യ വധേപ്സയാ ॥ 13 ॥

നൃവരാഹോ ഭവിഷ്യാമി ന ദേവോ ന ച മാനുഷഃ ।
തിര്യഗ്രൂപേണ ചൈവാഹം ഘാതയിഷ്യാമി തം തതഃ ॥ 14 ॥

ഏതാവദുക്ത്വാ സംഗേന നൃവരാഹോഽഭവത്പ്രഭുഃ ।
ചൂർണിതാഞ്ജനശൈലാഭസ്തപ്തജാംബൂനദാംബരഃ ॥ 15 ॥

യമുനാവർത്തകൃഷ്ണാംഗഃ തദാവർതതനൂരുഹഃ ।
തദോഘ ഇവ ദുർവാര്യസ്തത്പിത്രാ തേജസാ സമഃ ॥ 16 ॥

തത്പ്രവാഹ ഇവാക്ഷോഭ്യസ്തത്പ്രവാഹ ഇവൗഘവാൻ ।
തത്പ്രവാഹാമലതനുസ്തത്പ്രവാഹമനോഹരഃ ॥ 17 ॥

സജലാഞ്ജനകൃഷ്ണാംഗഃ സജലാംബുദസച്ഛവിഃ ।
പീതവാസാസ്തദാ ഭാതി സവിദ്യുദിവ തോയദഃ ॥ 18 ॥

ഉരസാ ധാരയൻ ഹാരം ശശാങ്കസദൃശച്ഛവിഃ ।
ശുശുഭേ സർവഭൂതാത്മാ സബലാക ഇവാംബുദഃ ॥ 19 ॥

ശശാങ്കലേഖാവിമലേ ദംഷ്ട്രേ തസ്യ വിരേജതുഃ ।
മേഘാന്തരിതബിംബസ്യ ദ്വൗ ഭാഗൗ ശശിനോ യഥാ ॥ 20 ॥

കരാഭ്യാം ധാരയൻ ഭാതി ശംഖചക്രേ ജനാർദനഃ ।
ചന്ദ്രാർകസദൃശേ രാമ പാദചാരീവ പർവതഃ ॥ 21 ॥

മഹാജീമൂതസങ്കാശോ മഹാജീമൂതസന്നിഭഃ ।
മഹാജീമൂതവദ്വേഗീ മഹാബലപരാക്രമഃ ॥ 22 ॥

ദാനവേന്ദ്രവധാകാങ്ക്ഷീ ഹിരണ്യാക്ഷസഭാം യയൗ ।
ഹിരണ്യാക്ഷോഽപി തം ദൃഷ്ട്വാ നൃവരാഹം ജനാർദനം ॥ 23 ॥

ദാനവാംശ്ചോദയാമാസ തിര്യഗ്ജാതമപൂർവകം ।
ഗൃഹ്യതാം ബധ്യതാം ചൈവ ക്രീഡാർഥം സ്ഥാപ്യതാം തഥാ ॥ 24 ॥

ഇത്യേവമുക്തഃ സംരബ്ധഃ പാശഹസ്താംസ്തു ദാനവാൻ ।
ജിഘൃക്ഷമാണാംശ്ചക്രേണ ജഘാന ശതശോ രണേ ॥ 25 ॥

ഹന്യമാനേഷു ദൈത്യേഷു ഹിരണ്യാക്ഷോഽഥ ദാനവാൻ ।
ചോദയാമാസ സംരബ്ധാൻ വരാഹാധികകാരണാത് ॥ 26 ॥

ചോദിതാ ദാനവേന്ദ്രേണ ദാനവാഃ ശസ്ത്രപാണയഃ ।
പ്രവവർഷുസ്തഥാ ദേവം ശസ്ത്രവർഷേണ കേശവം ॥ 27 ॥

ദൈത്യാഃ ശസ്ത്രനിപാതേന ദേവദേവസ്യ ചക്രിണഃ ।
നൈവ ശേകുർവൃഥാകർതും യത്നവന്തോഽപി നിർഭയാഃ ॥ 28 ॥

ഹന്യമാനോഽപി ദൈത്യേന്ദ്രൈഃ ദാനവാൻ മധുസൂദനഃ ।
ജഘാന ചക്രേണ തദാ ശതശോഽഥ സഹസ്രശഃ ॥ 29 ॥

ഹന്യമാനേഷു സൈന്യേഷു ഹിരണ്യാക്ഷഃ സ്വയം തതഃ ।
ഉത്ഥായ ധനുഷാ ദേവം പ്രവവർഷ സുരോത്തമം ॥ 30 ॥

ഹിരണ്യാക്ഷസ്തു താൻ ദൃഷ്ട്വാ വിഫലാംശ്ച ശിലീമുഖാൻ ।
ശിലീമുഖാഭാൻ സമ്പശ്യൻ സമപശ്യന്മഹദ്ഭയം ॥ 31 ॥

തതോഽസ്ത്രൈര്യുയുധേ തേന ദേവദേവേന ചക്രിണാ ।
താന്യസ്യ ഫലഹീനാനി ചകാര ഭഗവാൻ സ്വയം ॥ 32 ॥

തതോ ഗദാം കാഞ്ചനപട്ടനദ്ധാം വിഭൂഷിതാം കിങ്കിണിജാലസംഘൈഃ ।
ചിക്ഷേപ ദൈത്യാധിപതിഃ സ ഘോരാം താം ചാപി ദേവോ വിഫലീചകാര ॥ 33 ॥

ശക്തിം തതഃ പട്ടവിനദ്ധമധ്യാമുൽകാനലാഭാം തപനീയചിത്രാം ।
ചിക്ഷേപ ദൈത്യസ്സ വരാഹകായേ ഹുങ്കാരദഗ്ധാ നിപപാത സാ ച ॥ 34 ॥

തതസ്ത്രിശൂലം ജ്വലിതാഗ്രശൂലം സ ശീഘ്രഗം ദേവഗണസ്യ സംഖ്യേ ।
ദൈത്യാധിപസ്തസ്യ സസർജ വേഗാദവേക്ഷിതഃ സോഽപി ജഗാമ ഭൂമിം ॥ 35 ॥

ശംഖസ്വനേനാപി ജനാർദനശ്ച വിദ്രാവ്യ ദൈത്യാൻ സകലാൻ മഹാത്മാ ।
സകുണ്ഡലം ദൈത്യഗണാധിപസ്യ ചിച്ഛേദ ചക്രേണ ശിരഃ പ്രസഹ്യ ॥ 36 ॥

നിപാതിതേ ദൈത്യപതൗ സ ദേവഃ സമ്പൂജിതഃ ശക്രപിതാമഹാഭ്യാം ।
മയാ ച സർവൈസ്ത്രിദശൈഃ സമേതൈർജഗാമ കാഷ്ഠാം മനസാ ത്വഭീഷ്ടാം ॥ 37 ॥

ശക്രോഽപി ലബ്ധ്വാ ത്രിദിവം മഹാത്മാ ചിച്ഛേദ പക്ഷാൻ ധരണീധരാണാം ।
രരക്ഷ ചേമാം സകലാം ത്രിലോകീം ധർമേണ ധർമജ്ഞഭൃതാം വരിഷ്ഠഃ ॥ 38 ॥

ഇതി ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡേ ശങ്കരഗീതാസു നൃവരാഹപ്രാദുർഭാവേ
ഹിരണ്യാക്ഷവധോ നാമ ത്രിപഞ്ചാശത്തമോഽധ്യായഃ ॥53 ॥

അഥ ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡാന്തർഗതേ ശങ്കരഗീതാസു
ചതുർഥോഽധ്യായഃ ॥4 ॥

ശങ്കര ഉവാച ।
ഹിരണ്യാക്ഷേ ഹതേ ദൈത്യേ ഭ്രാതാ തസ്യ മഹാത്മനഃ ।
ഹിരണ്യകശിപുർനാമ ചകാരോഗ്രം മഹത്തപഃ ॥ 1 ॥

ദശവർഷസഹസ്രാണി ദശവർഷശതാനി ച ।
ജയോപവാസനിരതഃ സ്നാനമൗനാശ്രിതവ്രതഃ ॥ 2 ॥

തപഃശമദമാഭ്യാം ച ബ്രഹ്മചര്യേണ ചാനഘ ।
ബ്രഹ്മാ പ്രീതമനാസ്തസ്യ സ്വയമാഗത്യ ഭാർഗവ ॥ 3 ॥

വിമാനേനാർകവർണേന ഹംസയുക്തേന ഭാസ്വതാ ।
ആദിത്യൈസ്സഹിതഃ സാധ്യൈസ്സഹിതോ മരുദശ്വിഭിഃ ॥ 4 ॥

രുദ്രൈർവിശ്വസഹായൈശ്ച യക്ഷരാക്ഷസപന്നഗൈഃ ।
ദിഗ്ഭിർവിദിഗ്ഭിശ്ച തഥാ ഖേചരൈശ്ച മഹാഗ്രഹൈഃ ॥ 5 ॥

നിമ്നഗാഭിഃ സമുദ്രൈശ്ച മാസർത്വയനസന്ധിഭിഃ ।
നക്ഷത്രൈശ്ച മുഹൂർതൈശ്ച കാലസ്യാവയവൈസ്തഥാ ॥ 6 ॥

ദേവർഷിഭിഃ പുണ്യതമൈഃ സിദ്ധൈഃ സപ്തർഷിഭിസ്തഥാ ।
രാജർഷിഭിഃ പുണ്യതമൈർഗന്ധർവൈരപ്സരോഗണൈഃ ॥ 7 ॥

ചരാചരഗുരുഃ ശ്രീമാൻ വൃതഃ സർവൈർദിവൗകസൈഃ ।
ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മവിദാം ശ്രേഷ്ഠോ ദൈത്യം വചനമബ്രവീത് ॥ 8 ॥

ബ്രഹ്മോവാച ।
പ്രീതോഽസ്മി തവ ഭക്തസ്യ തപസാനേന സുവ്രത ।
വരം വരയ ഭദ്രം തേ യഥേഷ്ടം കാമമാപ്നുഹി ॥ 9 ॥

ഹിരണ്യകശിപുരുവാച ।
ന ദേവാസുരഗന്ധർവാ ന യക്ഷോരഗരാക്ഷസാഃ ।
ന മാനുഷാഃ പിശാചാ വാ ഹന്യുർമാം ദേവസത്തമ ॥ 10 ॥

ഋഷയോഽപി ന മാം ശാപം ക്രുദ്ധാ ലോകപിതാമഹ ।
ശപേയുസ്തപസാ യുക്താ വരമേതദ്വൃണോമ്യഹം ॥ 11 ॥

ന ശസ്ത്രേണ ന ചാസ്ത്രേണ ഗിരിണാ പാദപേന ച ।
ന ശുഷ്കേന ന ചാഽഽർദ്രേണ വധം മേ സ്യാത്കഥഞ്ചന ॥ 12 ॥

ഭവേയമഹമേവാർകഃ സോമോ വായുർഹുതാശനഃ ।
സലിലം ചാന്തരിക്ഷം ച നക്ഷത്രാണി ദിശോ ദശ ॥ 13 ॥

അഹം ക്രോധശ്ച കാമശ്ച വരുണോ വാസവോ യമഃ ।
ധനദശ്ച തഥാധ്യക്ഷോ യക്ഷഃ കിമ്പുരുഷാധിപഃ ॥ 14 ॥

ബ്രഹ്മോവാച ।
ഏതേ ദിവ്യവരാംസ്താത മയാ ദത്താസ്തവാദ്ഭുതാഃ ।
സർവാൻ കാമാനിമാംസ്തസ്മാത്പ്രാപ്സ്യസി ത്വം ന സംശയഃ ॥ 15 ॥

ശങ്കര ഉവാച ।
ഏവമുക്ത്വാ സ ഭഗവാൻ ജഗാമാകാശമേവ ഹി ।
വൈരാജം ദേവസദനം മഹർഷിഗണസേവിതം ॥ 16 ॥

തതോ ദേവാശ്ച നാഗാശ്ച ഗന്ധർവാ മുനയസ്തഥാ ।
വരപ്രദാനം ശ്രുത്വൈവ പിതാമഹമുപസ്ഥിതാഃ ॥ 17 ॥

ദേവാ ഊചുഃ ।
വരേണാനേന ഭഗവൻ വധിഷ്യതി സ നോഽസുരഃ ।
തന്നഃ പ്രസീദ ഭഗവൻ വധോഽപ്യസ്യ വിചിന്ത്യതാം ॥ 18 ॥

ഭഗവാൻ സർവഭൂതാനാം സ്വയംഭൂരാദികൃത്പ്രഭുഃ ।
സ്രഷ്ടാ ച ഹവ്യകവ്യാനാം ചാവ്യക്തഃ പ്രകൃതിർധ്രുവഃ ॥ 19 ॥

ശങ്കര ഉവാച ।
സർവലോകഹിതം വാക്യം ശ്രുത്വാ ദേവഃ പ്രജാപതിഃ ।
പ്രോവാച വരദോ വാക്യം സർവാൻ ദേവഗണാംസ്തതഃ ॥ 20 ॥

ബ്രഹ്മോവാച ।
അവശ്യം ത്രിദശാസ്തേന പ്രാപ്തവ്യം തപസഃ ഫലം ।
തത(?)സ്തസ്യ വധം വിഷ്ണുസ്തപസോഽന്തേ കരിഷ്യതി ॥ 21 ॥

ശങ്കര ഉവാച ।
ഏവം ശ്രുത്വാ സുരാഃ സർവേ വാക്യം പങ്കജജന്മനഃ ।
സ്വാനി സ്ഥാനാനി ദിവ്യാനി ജഗ്മുസ്തേ വൈ മുദാന്വിതാഃ ॥ 22 ॥

ലഘുമാത്രേ വരേ തസ്മിൻ സർവാഃ സോഽബാധത പ്രജാഃ । (ലബ്ധമാത്രേ?)
ഹിരണ്യകശിപുർദൈത്യോ വരദാനേന ദർപിതഃ ॥ 23 ॥

ആശ്രമേഷു മഹാത്മാനോ മുനീന്ദ്രാൻ സംശിതവ്രതാൻ ।
സത്യധർമരതാൻ ദാന്താൻ ദുരാധർഷോ ഭവംസ്തു സഃ ॥ 24 ॥

ദേവൻ ത്രിഭുവനസ്ഥാംശ്ച പരാജിത്യ മഹാസുരഃ ।
ത്രൈലോക്യം വശമാനീയ സ്വർഗേ വസതി ദാനവഃ ॥ 25 ॥

യദാ വരമദോന്മത്തോ ഹ്യാവാസം കൃതവാൻ ദിവി ।
യാജ്ഞിയാൻ കൃതവാൻ ദൈത്യാനയാജ്ഞേയാശ്ച ദേവതാഃ ॥ 26 ॥

ആദിത്യവസവോ രുദ്രാ വിശ്വേദേവാസ്തഥാശ്വിനൗ ।
ഭൃഗവോഽംഗിരസഃ സാധ്യാ മരുതശ്ച സവാസവാഃ ॥ 27 ॥

ശരണ്യം ശരണം വിഷ്ണുമുപതസ്ഥുർമഹാബലം ।
ദേവം ബ്രഹ്മമയം വിഷ്ണും ബ്രഹ്മഭൂതസനാതനം ॥ 28 ॥

ഭൂതഭവ്യഭവിഷ്യസ്യ പ്രഭും ലോകപരായണം ।
നാരായണം വിഭും ദേവാഃ ശരണ്യം ശരണം ഗതാഃ ॥ 29 ॥

ദേവാ ഊചുഃ ।
ത്രായസ്വ നോഽദ്യ ദേവേശ ഹിരണ്യകശിപോർവധാത് ।
ത്വം ഹി നഃ പരമോ ദേവോ ബ്രഹ്മാദീനാം സുരോത്തമ ॥ 30 ॥

പ്രോത്ഫുല്ലാമലപത്രാക്ഷ ശത്രുപക്ഷക്ഷയങ്കര ।
ക്ഷയായ ദിതിവംശസ്യ ശരണം ത്വം ഭവസ്വ നഃ ॥ 31 ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച ।
ഭയം ത്യജധ്വമമരാ അഭയം വോ ദദാമ്യഹം ।
തഥൈവ ത്രിദിവം ദേവാഃ പ്രതിപദ്യത മാചിരം ॥ 32 ॥

ഏഷോഽമും സബലം ദൈത്യം വരദാനേന ദർപിതം ।
അവധ്യമമരേന്ദ്രാണാം ദാനവേന്ദ്രം നിഹന്മ്യഹം ॥ 33 ॥

ശങ്കര ഉവാച ।
ഏവമുക്ത്വാ സ ഭഗവാൻ വിസൃജ്യ ത്രിദിവേശ്വരാൻ ।
നാരസിംഹം വപുശ്ചക്രേ സഹസ്രാംശുസമപ്രഭം ॥ 34 ॥

പ്രാംശും കനകശൈലാഭം ജ്വാലാപുഞ്ജവിഭൂഷിതം
.ദൈത്യസൈന്യമഹാംഭോധിവഡവാനലവർചസം ॥ 35 ॥

സന്ധ്യാനുരക്തമേഘാഭം നീലവാസസമച്യുതം ।
ദേവദാരുവനച്ഛന്നം യഥാ മേരും മഹാഗിരിം ॥ 36 ॥

സമ്പൂർണവക്ത്രദശനൈഃ ശശാങ്കശകലോപമൈഃ ।
പൂർണം മുക്താഫലൈഃ ശുഭ്രൈഃ സമുദ്രമിവ കാഞ്ചനം ॥ 37 ॥

നഖൈർവിദ്രുമസങ്കാശൈർവിരാജിതകരദ്വയം ।
ദൈത്യനാഥക്ഷയകരൈഃ ക്രോധസ്യേവ യഥാങ്കുരൈഃ ॥ 38 ॥

സടാഭാരം സകുടിലം വഹ്നിജ്വാലാഗ്രപിംഗലം ।
ധാരയൻ ഭാതി സർവാത്മാ ദാവാനലമിവാചലഃ ॥ 39 ॥

ദൃശ്യാദൃശ്യമുഖേ തസ്യ ജിഹ്വാഭ്യുദിതചഞ്ചലാ ।
പ്രലയാന്താംബുദസ്യേവ ചഞ്ചലാ തു തഡില്ലതാ ॥ 40 ॥

ആവർതിഭിർലോമഘനൈഃ വ്യാപ്തം വിഗ്രഹമൂർജിതം ।
മഹാകടിതടസ്കന്ധമലാതപ്രതിമേക്ഷണം ॥ 41 ॥

കൽപാന്തമേഘനിർഘോഷജ്വാലാനിഃശ്വാസമാരുതം ।
ദുർനിരീക്ഷ്യം ദുരാധർഷം വജ്രമധ്യവിഭീഷണം ॥ 42 ॥

കൃത്വാ മൂർതിം നൃസിംഹസ്യ ദാനവേന്ദ്രസഭാം യയൗ ।
താം ബഭഞ്ജ തു വേഗേന ദൈത്യാനാം ഭയവർധനഃ ॥ 43 ॥

ഭജ്യമാനാം സഭാം ദൃഷ്ട്വാ നൃസിംഹേന മഹാത്മനാ ।
ഹിരണ്യകശിപൂ രാജാ ദാനവാൻ സമചോദയത് ॥ 44 ॥

സത്ത്വജാതമിദം ഘോരം ചാപൂർവം പുനരാഗതം ।
ഘാതയധ്വം ദുരാധർഷം യേന മേ നാശിതാ സഭാ ॥ 45 ॥

തസ്യ തദ്വചനം ശ്രുത്വാ ദൈത്യാഃ ശതസഹസ്രശഃ ।
ആയുധൈർവിവിധൈർജഘ്നുർദേവദേവം ജനാർദനം ॥ 46 ॥

നാനായുധസഹസ്രാണി തസ്യ ഗാത്രേഷു ഭാർഗവ ।
വിശീർണാന്യേവ ദൃശ്യന്തേ മൃല്ലോഷ്ടാനീവ പർവതേ ॥ 47 ॥

ദൈത്യായുധാനാം വൈഫല്യം കൃത്വാ ഹത്വാ ച ദാനവാൻ ।
കരപാദപ്രഹാരൈശ്ച ശതശോഽഥ സഹസ്രശഃ ॥ 48 ॥

ജഗ്രാഹ വേഗാദ്ദൈതേയം ഹിരണ്യകശിപും തതഃ ।
നൃസിംഹഹേതോർവിക്രാന്തമസ്ത്രവർഷമഹാംബുദം ॥ 49 ॥

വേഗേനോത്സംഗമാരോപ്യ കദലീദലലീലയാ ।
ദാരയാമാസ ദൈത്യേശം വക്ഷസ്ഥലമഹാഗിരിം ॥ 50 ॥

കൃത്വാ തമസുഭിർഹീനം ദൈത്യേശം കേശവഃ സ്വയം ।
അസുരാണാം വിനാശം ച ക്രുദ്ധോ നരഹരിർവ്യധാത് ॥ 51 ॥

ഹത്വാസുരം ശോണിതബിന്ദുചിത്രം സമ്പൂജ്യ ദേവാഃ സഹ വാസവേന ।
ജഗ്മുഃ സ്വധിഷ്ണ്യാനി മുദാ സമേതാ ദേവോഽപ്യഥാന്തർഹിതമൂർതിരാസ ॥ 52 ॥

ഇതി ശ്രിവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡേ മാർകണ്ഡേയവജ്രസംവാദേ ശങ്കരഗീതാസു
നരസിംഹപ്രാദുർഭാവോ നാമ ചതുഷ്പഞ്ചാശത്തമോഽധ്യായഃ ॥54 ॥

അഥ ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡാന്തർഗതേ ശങ്കരഗീതാസു
പഞ്ചമോഽധ്യായഃ ॥5 ॥

ശങ്കര ഉവാച ।
ഹതേ ഹിരണ്യകശിപൗ ദാനവേ ദേവകണ്ടകേ ।
ഹതശേഷാസ്തു ദൈതേയാഃ പാതാലതലമാശ്രിതാഃ ॥ 1 ॥

പാതാലതലസംസ്ഥേഷു ദാനവേഷു മഹായശാഃ ।
പ്രഹ്ലാദപൗത്രോ ധർമാത്മാ വിരോചനസുതോ ബലിഃ ॥ 2 ॥

ആരാധ്യ തപസോഗ്രേണ വരം ലേഭേ പിതാമഹാത് ।
അവധ്യത്വമജേയത്വം സമരേഷു സുരാസുരൈഃ ॥ 3 ॥

വരലബ്ധം ബലിം ജ്ഞാത്വാ പുനശ്ചക്രുർദിതേഃ സുതാഃ ।
പ്രഹൃഷ്ടാ ദൈത്യരാജാനം പ്രഹ്ലാദാനുമതേർബലിം ॥ 4 ॥

സമ്പ്രാപ്യ ദൈത്യരാജ്യം തു ബലേന ചതുരംഗിണാ ।
ജിത്വാ ദേവേശ്വരം ശക്രമാജഹാരാമരാവതീം ॥ 5 ॥

സ്ഥാനഭ്രഷ്ടോ മഹേന്ദ്രോഽപി കശ്യപം ശരണം ഗതഃ ।
കശ്യപേന തദാ സാർധം ബ്രഹ്മാണം ശരണം ഗതഃ ॥ 6 ॥

ബ്രഹ്മണാഽഭിഹിതോ ദേവം ജഗാമ ശരണം ഹരിം ।
അമൃതാധ്മാതമേഘാഭം ശംഖചക്രഗദാധരം ॥ 7 ॥

ദേവോഽപ്യഭയദാനേന സംയോജ്യ ബലസൂദനം ।
ഉവാച വചനം കാലേ മേഘഗംഭീരയാ ഗിരാ ॥ 8 ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച ।
ഗച്ഛ ശക്ര ഭവിഷ്യാമി ത്രാതാ തേ ബലസൂദന ।
ദേവരൂപധരോ ഭൂത്വാ വഞ്ചയിഷ്യാമി തം ബലിം ॥ 9 ॥

ശങ്കര ഉവാച ।
ഏവമുക്തസ്തദാ ശക്രഃ പ്രയയൗ കശ്യപാശ്രമം ।
ആദിദേശാദിതേർഗർഭം ചാംശേനാഥ ച സർവദാ ॥ 10 ॥

ഗർഭസ്യ ഏവ തേജാംസി ദാനവേഭ്യഃ സ ആദദേ ।
തതഃ കാലേന സുഷുവേ അദിതിർവാമനാകൃതിം ॥ 11 ॥

യസ്മിൻ ജാതേ സുരഗണാഃ പ്രഹർഷമതുലം ഗതാഃ ।
ഋഷയശ്ച മഹാഭാഗാസ്ത്രൈകാല്യാമലദർശിനഃ ॥ 12 ॥

ഏതസ്മിന്നേവ കാലേ തു ഹയമേധായ ദീക്ഷിതഃ ।
ബലിർദൈത്യപതിഃ ശ്രിമാൻ സ്യാലിഗ്രാമമുപാശ്രിതഃ ॥ 13 ॥

വാമസ്കന്ധേ തമാദായ തസ്യ യജ്ഞേ ബൃഹസ്പതിഃ ।
അനയദ്ഭൃഗുശാർദൂല നൂനം തസ്യൈവ മായയാ ॥ 14 ॥

യജ്ഞവാടം സ സമ്പ്രാപ്യ യജ്ഞം തുഷ്ടാവ വാമനഃ ।
ആത്മാനമാത്മനാ ബ്രഹ്മൻ ഭസ്മച്ഛന്ന ഇവാനലഃ ॥ 15 ॥

പ്രവേശയാമാസ ച തം ബലിർധർമഭൃതാം വരഃ ।
ദദർശ ച മഹാഭാഗം വാമനം സുമനോഹരം ॥ 16 ॥

സംയുക്തസർവാവയവൈഃ പീനൈഃ സങ്ക്ഷിപ്തപർവഭിഃ ।
കൃഷ്ണാജിനജടാദണ്ഡകമണ്ഡലുവിരാജിതം ॥ 17 ॥

വിക്രമിഷ്യൻ യഥാ വ്യാഘ്രോ ലീയതി സ്മ സ്വവിഗ്രഹം ।
വിക്രമിഷ്യംസ്തഥൈവോർവീം ലീനഗാത്രഃ സ്വവിഗ്രഹേ ॥ 18 ॥

ഏതസ്മിന്നേവ കാലേ തു ഹയമേധായ ദീക്ഷിതഃ ।
തസ്മാത്തു പ്രാർഥയദ്രാജൻ ദേഹി മഹ്യം ക്രമത്രയം ॥ 19 ॥

ഏവമുക്തസ്തു ദേവേന ബലിർദൈത്യഗണാധിപഃ ।
പ്രദദാവുദകം തസ്യ പാവയസ്വേതി ചാബ്രവീത് ॥ 20 ॥

അന്ന്യച്ച യദഭീഷ്ടം തേ തദ്ഗൃഹാണ ദ്വിജോത്തമ ।
പ്രതിജഗ്രാഹ ച ജലം പ്രവാത്യേവ തദാ ഹരിഃ ॥ 21 ॥

ഉദങ്മുഖൈർദൈത്യവരൈഃ വീക്ഷ്യമാണ ഇവാംബുദഃ ।
ആക്രമംസ്തു ഹരിർലോകാൻ ദാനവാഃ ശസ്ത്രപാണയഃ ॥ 22 ॥

അഭിദ്രവന്തി വേഗേന നാനാവക്ത്രശിരോധരാഃ ।
ഗരുഡാനനാഃ ഖഡ്ഗമുഖാ മയൂരവദനാസ്തദാ ॥ 23 ॥

ഘോരാ മകരവക്ത്രാശ്ച ക്രോഷ്ടുവക്ത്രാശ്ച ദാനവാഃ ।
ആഖുദർദുരവക്ത്രാശ്ച ഘോരവൃകമുഖാസ്തഥാ ॥ 24 ॥

മാർജാരശശവക്ത്രാശ്ച ഹംസകാകാനനാസ്തഥാ ।
ഗോധാശല്യകവക്ത്രാശ്ച അജാവിമഹിഷാനനാഃ ॥ 25 ॥

സിംഹവ്യാഘ്രശൃഗാലാനാം ദ്വീപിവാനരപക്ഷിണാം ।
ഹസ്ത്യശ്വഗോഖരോഷ്ട്രാണാം ഭുജഗാനാം സമാനനാഃ ॥ 26 ॥

പ്രതിഗ്രഹജലം പ്രാപ്യ വ്യവർധത തദാ ഹരിഃ ।
ഉദങ്മുഖൈർദേവഗണൈരീക്ഷമാണ ഇവാംബുദഃ ॥ 27 ॥

വിക്രമന്തം ഹരിം ലോകാൻ ദാനവാഃ ശസ്ത്രപാണയഃ ।
മത്സ്യകച്ഛപവക്ത്രാണാം ദർദുരാണാം സമാനനാഃ ॥ 28 ॥

സ്ഥൂലദന്താ വിവൃത്താക്ഷാ ലംബോഷ്ഠജഠരാസ്തഥാ ।
പിംഗലാക്ഷാ വിവൃത്താസ്യാ നാനാബാഹുശിരോധരാഃ ॥ 29 ॥

സ്ഥൂലാഗ്രനാസാശ്ചിപിടാ മഹാഹനുകപാലിനഃ ।
ചീനാംശുകോത്തരാസംഗാഃ കേചിത്കൃഷ്ണാജിനാംബരാഃ ॥ 30 ॥

ഭുജംഗഭരണാശ്ചാന്യേ കേചിന്മുകുടഭൂഷിതാഃ ।
സകുണ്ഡലാഃ സകടകാഃ സശിരസ്ത്രാണമസ്തകാഃ ॥ 31 ॥

ധനുർബാണധരാശ്ചാന്യേ തഥാ തോമരപാണയഃ ।
ഖഡ്ഗചർമധരാശ്ചാന്യേ തഥാ പരിഘപാണയഃ ॥ 32 ॥

ശതഘ്നീചക്രഹസ്താശ്ച ഗദാമുസലപാണയഃ ।
അശ്മയന്ത്രായുധോപേതാ ഭിണ്ഡിപാലായുധാസ്തഥാ ॥ 33 ॥

ശൂലോലൂഖലഹസ്താശ്ച പരശ്വധധരാസ്തഥാ ।
മഹാവൃക്ഷപ്രവഹണാ മഹാപർവതയോധിനഃ ॥ 34 ॥

ക്രമമാണം ഹൃഷീകേശമുപാവർതന്ത സർവശഃ ।
സ താൻ മമർദ സർവാത്മാ തന്മുഖാൻ ദൈത്യദാനവാൻ ॥ 35 ॥

സരസീവ മഹാപദ്മാൻ മഹാഹസ്തീവ ദാനവാൻ ।
പ്രമഥ്യ സർവാൻ ദൈതേയാൻ ഹസ്തപാദതലൈസ്തതഃ ॥ 36 ॥

രൂപം കൃത്വാ മഹാഭീമമാജഹാരാഽഽശു മേദിനീം ।
തസ്യ വിക്രമതോ ഭൂമിം ചന്ദ്രാദിത്യൗ സ്തനാന്തരേ ॥ 37 ॥

പരം പ്രക്രമമാണസ്യ നാഭിദേശേ വ്യവസ്ഥിതൗ ।
തതഃ പ്രക്രമമാണസ്യ ജാനുദേശേ വ്യവസ്ഥിതൗ ॥ 38 ॥

തതോഽപി ക്രമമാണസ്യ പദ്ഭ്യാം ദേവൗ വ്യവസ്ഥിതൗ ।
ജിത്വാ സ മേദിനീം കൃത്സ്നാം ഹത്വാ ചാസുരപുംഗവാൻ ॥ 39 ॥

ദദൗ ശക്രായ വസുധാം വിഷ്ണുർബലവതാം വരഃ ।
സ്വം രൂപം ച തഥാഽഽസാദ്യ ദാനവേന്ദ്രമഭാഷത ॥ 40 ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച ।
യജ്ഞവാടേ ത്വദീയേഽസ്മിൻ സാലിഗ്രാമേ മഹാസുര ।
മയാ നിവിഷ്ടപാദേന മാപിതേയം വസുന്ധരാ ॥ 41 ॥

പ്രഥമം തു പദം ജാതം നൗർബന്ധശിഖരേ മമ ।
ദ്വിതീയം മേരുശിഖരേ തൃതീയം നാഭവത്ക്വചിത് ॥ 42 ॥

തന്മേ വരയ ദൈത്യേന്ദ്ര യന്മയാഽഽപ്തം പ്രതിഗ്രഹം ।
ബലിരുവാച ।
യാവതീ വസുധാ ദേവ ത്വയൈവ പരിനിർമിതാ ॥ 43 ॥

താവതീ തേ ന സമ്പൂർണാ ദേവദേവ ക്രമത്രയം ।
ന കൃതം യത്ത്വയാ ദേവ കുതസ്തന്മേ മഹേശ്വര ॥ 44 ॥

ന ച തദ്വിദ്യതേ ദേവ തഥൈവാന്യസ്യ കസ്യചിത് ।
ശ്രീഭഗവാനുവാച ।
ന മേ ത്വയാഽഽപൂര്യതേ മേ ദാനവേന്ദ്ര യഥാശ്രുതം ॥ 45 ॥

സുതലം നാമ പാതാലം വസ തത്ര സുസംയതഃ ।
മയൈവ നിർമിതാ തത്ര മനസാ ശോഭനാ പുരീ ॥ 46 ॥

ജ്ഞാതിഭിഃ സഹ ധർമിഷ്ഠൈർവസ തത്ര യഥാസുഖം ।
തത്ര ത്വം ഭോക്ഷ്യസേ ഭോഗാൻ വിശിഷ്ടാൻ ബലസൂദനാത് ॥ 47 ॥

അവാപ്സ്യസി തഥാ ഭോഗാൻ ലോകാദ്വിധിവിവർജിതാൻ ।
പ്രാകാമ്യയുക്തശ്ച തഥാ ലോകേഷു വിഹരിഷ്യസി ॥ 48 ॥

മന്വന്തരേ ദ്വിതീയേ ച മഹേന്ദ്രത്വം കരിഷ്യസി ।
തേജസാ ച മദീയേന ശക്രത്വേ യോക്ഷ്യസേ ബലേ ॥ 49 ॥

തവ ശത്രുഗണാൻ സർവാൻ ഘാതയിഷ്യാമ്യഹം തദാ ।
ബ്രഹ്മണ്യസ്ത്വം ശരണ്യസ്ത്വം യജ്ഞശീലഃ പ്രിയംവദഃ ॥ 50 ॥

തപസ്വീ ദാനശീലശ്ച വേദവേദാംഗപാരഗഃ ।
തസ്മാദ്യശോഭിർവൃദ്ധ്യർഥം മയാ ത്വമഭിസന്ധിതഃ ॥ 51 ॥

ദേവരാജാധികാൻ ഭോഗാൻ പാതാലസ്ഥോഽപി ഭോക്ഷ്യസേ ।
സന്നിധാനഞ്ച തത്രാഹം കരിഷ്യാമ്യസുരാധിപ ॥ 52 ॥

മയാ ച രംസ്യസേ സാർധം സ്പൃഹണീയഃ സുരൈരപി ।
ശക്രത്വം ച തഥാ കൃത്വാ ഭാവ്യേ സാവർണികേഽന്തരേ ॥ 53 ॥

സർവസന്ധിവിനിർമുക്തോ മയൈവ സഹ രംസ്യസേ ॥ 54 ॥

ശങ്കര ഉവാച ।
ഇത്യേവമുക്ത്വാ സജലാംബുദാഭഃ പ്രതപ്തചാമീകരധൗതവസ്ത്രഃ ।
അദർശനം ദേവവരോ ജഗാമ ശക്രശ്ച ലേഭേ സകലാം ത്രിലോകീം ॥ 55 ॥

ഇതി ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡേ മാർകണ്ഡേയവജ്രസംവാദേ ശങ്കരഗീതാസു
വാമനപ്രാദുർഭാവോ നാമ പഞ്ചപഞ്ചാശത്തമോഽധ്യായഃ ॥55 ॥

അഥ ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡാന്തർഗതേ ശങ്കരഗീതാസു
ഷഷ്ഠോഽധ്യായഃ ॥6 ॥
രാമ ഉവാച ।
തസ്യ ദേവാദിദേവസ്യ വിഷ്ണോരമിതതേജസഃ ।
ത്വത്തോഽഹം ശ്രോതുമിച്ഛാമി ദിവ്യാ ആത്മവിഭൂതയഃ ॥ 1 ॥

ശങ്കര ഉവാച ।
ന ശക്യാ വിസ്തരാദ്വക്തും ദേവദേവസ്യ ഭൂതയഃ ।
പ്രാധാന്യതസ്തേ വക്ഷ്യാമി ശൃണുഷ്വൈകമനാ ദ്വിജ ॥ 2 ॥

സർഗേ ബ്രഹ്മാ സ്ഥിതൗ വിഷ്ണുഃ സംഹാരേ ച തഥാ ഹരഃ ।
വരുണോ വായുരാകാശോ ജ്യോതിശ്ച പൃഥിവീ തഥാ ॥ 3 ॥

ദിശശ്ച വിദിശ്ചാപി തഥാ യേ ച ദിഗീശ്വരാഃ ।
ആദിത്യാ വസവോ രുദ്രാ ഭൃഗവോഽംഗിരസസ്തഥാ ॥ 4 ॥

സാധ്യാശ്ച മരുതോ ദേവാ വിശ്വേദേവാസ്തഥൈവ ച ।
അശ്വിനൗ പുരുഹൂതശ്ച ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗണാഃ ॥ 5 ॥

പർവതോദധിപാതാലാ ലോകാ ദ്വീപാശ്ച ഭാർഗവ ।
തിര്യഗൂർധ്വമധശ്ചൈവ ത്വിംഗിതം യശ്ച നേംഗതേ ॥ 6 ॥

സച്ചാസച്ച മഹാഭാഗ പ്രകൃതിർവികൃതിശ്ച യഃ ।
കൃമികീടപതംഗാനാം വയസാം യോനയസ്തഥാ ॥ 7 ॥

വിദ്യാധരാസ്തഥാ യക്ഷാ നാഗാഃ സർപാഃ സകിന്നരാഃ ।
രാക്ഷസാശ്ച പിശാചാശ്ച പിതരഃ കാലസന്ധയഃ ॥ 8 ॥

ധർമാർഥകാമമോക്ഷാശ്ച ധർമദ്വാരാണി യാനി ച ।
യജ്ഞാംഗാനി ച സർവാണി ഭൂതഗ്രാമം ചതുർവിധം ॥ 9 ॥

ജരായുജാണ്ഡജാശ്ചൈവ സംസ്വേദജമഥോദ്ഭിജം ।
ഏകജ്യോതിഃ സ മരുതാം വസൂനാം സ ച പാവകഃ ॥ 10 ॥

അഹിർബുധ്ന്യശ്ച രുദ്രാണാം നാദൈവാശ്വിനയോസ്തഥാ ।
നാരായണശ്ച സാധ്യാനാം ഭൃഗൂണാം ച തഥാ ക്രതുഃ ॥ 11 ॥

ആദിത്യാനാം തഥാ വിഷ്ണുരായുരംഗിരസാം തഥാ ।
വിശ്വേഷാം ചൈവ ദേവാനാം രോചമാനഃ സുകീർതിതഃ ॥ 12 ॥

വാസവഃ സർവദേവാനാം ജ്യോതിഷാം ച ഹുതാശനഃ ।
യമഃ സംയമശീലാനാം വിരൂപാക്ഷഃ ക്ഷമാഭൃതാം ॥ 13 ॥

യാദസാം വരുണശ്ചൈവ പവന പ്ലവതാം തഥാ ।
ധനാധ്യക്ഷശ്ച യക്ഷാണാം രുദ്രോ രൗദ്രസ്തഥാന്തരഃ ॥ 14 ॥

അനന്തഃ സർവനാഗാനാം സൂര്യസ്തേജസ്വിനാം തഥാ ।
ഗ്രഹാണാം ച തഥാ ചന്ദ്രോ നക്ഷത്രാണാം ച കൃത്തികാ ॥ 15 ॥

കാലഃ കലയതാം ശ്രേഷ്ഠോ യുഗാനാം ച കൃതം യുഗം ।
കൽപം മന്വന്തരേശാശ്ച മനവശ്ച ചതുർദശ ॥ 16 ॥

സ ഏവ ദേവഃ സർവാത്മാ യേ ച ദേവേശ്വരാസ്തഥാ ।
സംവത്സരസ്തു വർഷാണാം ചായനാനാം തഥോത്തരഃ ॥ 17 ॥

മാർഗശീർഷസ്തു മാസാനാം ഋതൂനാം കുസുമാകരഃ ।
ശുക്ലപക്ഷസ്തു പക്ഷാണാം തിഥീനാം പൂർണിമാ തിഥിഃ ॥ 18 ॥

കാരണാനാം വധഃ (?) പ്രോക്തോ മുഹൂർതാനാം തഥാഽഭിജിത് ।
പാതാലാനാം സുതലശ്ച സമുദ്രാണാം പയോദധിഃ ॥ 19 ॥

ജംബൂദ്വീപശ്ച ദ്വീപാനാം ലോകാനാം സത്യ ഉച്യതേ ।
മേരുഃ ശിലോച്ചയാനാം ച വർഷേഷ്വപി ച ഭാരതം ॥ 20 ॥

ഹിമാലയഃ സ്ഥാവരാണാം ജാഹ്നവീ സരിതാം തഥാ ।
പുഷ്കരഃ സർവതീർഥാനാം ഗരുഡഃ പക്ഷിണാം തഥാ ॥ 21 ॥

ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ ।
ഋഷീണാം ച ഭൃഗുർദേവോ ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ॥ 22 ॥

തഥാ ബ്രഹ്മർഷീണാം ച അംഗിരാഃ പരികീർതിതഃ ।
വിദ്യാധരാണാം സർവേഷാം ദേവശ്ചിത്രാംഗദസ്തഥാ ॥ 23 ॥

കംവരഃ കിന്നരാണാം ച സർപാണാമഥ വാസുകിഃ । (കന്ധരഃ?)
പ്രഹ്ലാദഃ സർവദൈത്യാനാം രംഭാ ചാപ്സരസാം തഥാ ॥ 24 ॥

ഉച്ചൈഃശ്രവസമശ്വാനാം ധേനൂനാം ചൈവ കാമധുക് ।
ഐരാവതോ ഗജേന്ദ്രാണാം മൃഗാണാം ച മൃഗാധിപഃ ॥ 25 ॥

ആയുധാനാം തഥാ വജ്രോ നരാണാം ച നരാധിപഃ ।
ക്ഷമാ ക്ഷമാവതാം ദേവോ ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമപി ।26 ॥

ധർമാവിരുദ്ധഃ കാമശ്ച തഥാ ധർമഭൃതാം നൃണാം ।
ധർമോ ധർമഭൃതാം ദേവസ്തപശ്ചൈവ തപസ്വിനാം ॥ 27 ॥

യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞശ്ച സത്യഃ സത്യവതാം തഥാ ।
വേദാനാം സാമവേദശ്ച അംശുനാം ജ്യോതിഷാം പതിഃ ॥ 28 ॥

ഗായത്രീ സർവമന്ത്രാണാം വാചഃ പ്രവദതാം തഥാ ।
അക്ഷരാണാമകാരശ്ച യന്ത്രാണാം ച തഥാ ധനുഃ ॥ 29 ॥

അധ്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം കവീനാമുശനാ കവിഃ ।
ചേതനാ സർവഭൂതാനാമിന്ദ്രിയാണാം മനസ്തഥാ ॥ 30 ॥

ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മവിദാം ദേവോ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാം തഥാ ।
കീർതിഃ ശ്രീർവാക് ച നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാ തഥാ ക്ഷമാ ॥ 31 ॥

ആശ്രമാണാം ചതുർഥശ്ച വർണാനാം ബ്രാഹ്മണസ്തഥാ ।
സ്കന്ദഃ സേനാപ്രണേതൄണാം സദയശ്ച ദയാവതാം ॥ 32 ॥

ജയശ്ച വ്യവസായശ്ച തഥോത്സാഹവതാം പ്രഭുഃ ।
അശ്വത്ഥഃ സർവവൃക്ഷാണാമോഷധീനാം തഥാ യവഃ ॥ 33 ॥

മൃത്യുഃ സ ഏവ മ്രിയതാമുദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം ।
ഝഷാണാം മകരശ്ചൈവ ദ്യൂതം ഛലയതാം തഥാ ॥ 34 ॥

മാനശ്ച സർവഗുഹ്യാനാം രത്നാനാം കനകം തഥാ ।
ധൃതിർഭൂമൗ രസസ്തേജസ്തേജശ്ചൈവ ഹുതാശനേ ॥ 35 ॥

വായുഃ സ്പർശഗുണാനാം ച ഖം ച ശബ്ദഗുണസ്തഥാ ।
ഏവം വിഭൂതിഭിഃ സർവം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠതി ഭാർഗവ ॥ 36 ॥

ഏകാംശേന ഭൃഗുശ്രേഷ്ഠ തസ്യാംശത്രിതയം ദിവി ।
ദേവാശ്ച ഋഷയശ്ചൈവ ബ്രഹ്മാ ചാഹം ച ഭാർഗവ ॥ 37 ॥

ചക്ഷുഷാ യന്ന പശ്യന്തി വിനാ ജ്ഞാനഗതിം ദ്വിജ ।
ജ്ഞാതാ ജ്ഞേയസ്തഥാ ധ്യാതാ ധ്യേയശ്ചോക്തോ ജനാർദനഃ ॥ 38 ॥

യജ്ഞോ യഷ്ടാ ച ഗോവിന്ദഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞ ഏവ ച ।
അന്നമന്നാദ ഏവോക്തഃ സ ഏവ ച ഗുണത്രയം ।39 ॥

ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയത്യോജസാ വിഭുഃ ।
പുഷ്ണാതി ചൗഷധീഃ സർവാ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ ॥ 40 ॥

പ്രാണിനാം ജഠരസ്ഥോഽഗ്നിർഭുക്തപാചീ സ ഭാർഗവ ।
ചേഷ്ടാകൃത്പ്രാണിനാം ബ്രഹ്മൻ സ ച വായുഃ ശരീരഗഃ ॥ 41 ॥

യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഽഖിലം ।
യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജസ്തത്ര കീർതിതം ॥ 42 ॥

സർവസ്യ ചാസൗ ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടസ്തസ്മാത്സ്മൃതിർജ്ഞാനമപോഹനം ച ।
സർവൈശ്ച ദേവൈശ്ച സ ഏവ വന്ദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദകൃദേവ ചാസൗ ॥43 ॥

ഇതി ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡേ മാർകണ്ഡേയവജ്രസംവാദേ
ശങ്കരഗീതാസു
വിഭൂതിവർണനം നാമ ഷട്പഞ്ചാശത്തമോഽധ്യായഃ ॥56 ॥

അഥ ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡാന്തർഗതേ ശങ്കരഗീതാസു
സപ്തമോഽധ്യായഃ ॥7 ॥
രാമ ഉവാച ।
ആരാധ്യതേ സ ഭഗവാൻ കർമണാ യേന ശങ്കര ।
തന്മമാചക്ഷ്വ ഭഗവൻ സർവസത്ത്വസുഖപ്രദം ॥ 1 ॥

ശങ്കര ഉവാച ।
സാധു രാമ മഹാഭാഗ സാധു ദാനവനാശന ।
യന്മാം പൃച്ഛസി ധർമജ്ഞ കേശവാരാധനം പ്രതി ॥ 2 ॥

ദിവസം ദിവസാർധം വാ മുഹൂർതമേകമേവ വാ ।
നാശശ്ചാശേഷപാപസ്യ ഭക്തിർഭവതി കേശവേ ॥ 3 ॥

അനേകജന്മസാഹസ്രൈർനാനായോന്യന്തരേഷു ച ।
ജന്തോഃ കൽമഷഹീനസ്യ ഭക്തിർഭവതി കേശവേ ॥ 4 ॥

നാധന്യഃ കേശവം സ്തൗതി നാധന്യോഽർചയതി പ്രഭും ।
നമത്യധന്യശ്ച ഹരിം നാധന്യോ വേത്തി മാധവം ॥ 5 ॥

മനശ്ച തദ്ധി ധർമജ്ഞ കേശവേ യത്പ്രവർതതേ ।
സാ ബുദ്ധിസ്തദ്വ്രതായൈവ സതതം പ്രതിതിഷ്ഠതി ॥ 6 ॥

സാ വാണീ കേശവം ദേവം യാ സ്തൗതി ഭൃഗുനന്ദന ।
ശ്രവണൗ തൗ ശ്രുതാ യാഭ്യാം സതതം തത്കഥാഃ ശുഭാഃ ॥ 7 ॥

അവേഹി ധർമജ്ഞ തഥാ തത്പൂജാകരണാത്കരൗ ।
തദേകം സഫലം കർമ കേശവാർഥായ യത്കൃതം ॥ 8 ॥

യതോ മുഖ്യഫലാവാപ്തൗ കരണം സുപ്രയോജനം ।
മനസാ തേന കിം കാര്യം യന്ന തിഷ്ഠതി കേശവേ ॥ 9 ॥

ബുദ്ധ്യാ വാ ഭാർഗവശ്രേഷ്ഠ തയാ നാസ്തി പ്രയോജനം ।
രോഗഃ സാ രസനാ വാപി യയാ ന സ്തൂയതേ ഹരിഃ ॥ 10 ॥

ഗർതൗ ബ്രഹ്മവ്രതൗ കർണൗ യാഭ്യാം തത്കർമ ന ശ്രുതം ।
ഭാരഭൂതൈഃ കരൈഃ കാര്യം കി തസ്യ നൃപശോർദ്വിജ ॥ 11 ॥

യൈർന സമ്പൂജിതോ ദേവഃ ശംഖചക്രഗദാധരഃ ।
പാദൗ തൗ സഫലൗ രാമ കേശവാലയഗാമിനൗ ॥ 12 ॥

തേ ച നേത്രേ മഹാഭാഗ യാഭ്യാം സന്ദൃശ്യാതേ ഹരിഃ ।
കിം തസ്യ ചരണൈഃ കാര്യം കൃതസ്യ നിപുണൈർദ്വിജ ॥ 13 ॥

യാഭ്യാം ന വ്രജതേ ജന്തുഃ കേശവാലയദർശനേ ।
ജാത്യന്ധതുല്യം തം മന്യേ പുരുഷം പുരുഷോത്തമ ॥ 14 ॥

യോ ന പശ്യതി ധർമജ്ഞ കേശവാർചാ പുനഃ പുനഃ ।
ക്ലേശസഞ്ജനനം കർമ വൃഥാ തദ്ഭൃഗുനന്ദന ॥ 15 ॥

കേശവം പ്രതി യദ്രാമ ക്രിയതേഽഹനി സർവദാ ।
പശ്യ കേശവമാരാധ്യ മോദമാനം ശചീപതിം ॥ 16 ॥

യമഞ്ച വരുണഞ്ചൈവ തഥാ വൈശ്രവണം പ്രഭും ।
ദേവേന്ദ്രത്വമതിസ്ഫീതം സർവഭൂതിസ്മിതം(??) പദം ॥ 17 ॥

ഹരിഭക്തിദ്രുമാത്പുഷ്പം രാജസാത്സാത്ത്വികം ഫലം ।
അണിമാ മഹിമാ പ്രാപ്തിഃ പ്രാകാമ്യം ലഘിമാ തഥാ ॥ 18 ॥

ഈശിത്വഞ്ച വശിത്വഞ്ച യത്ര കാമാവസായിതാ ।
ആരാധ്യ കേശവം ദേവം പ്രപ്യന്തേ നാത്ര സംശയഃ ॥ 19 ॥

ഹതപ്രത്യംഗമാതംഗോ രുധിരാരുണഭൂതലേ ।
സംഗ്രാമേ വിജയം രാമ പ്രാപ്യതേ തത്പ്രസാദതഃ ॥ 20 ॥

മഹാകടിതടശ്രോണ്യഃ പീനോന്നതപയോധരാഃ ।
അകലങ്കശശാങ്കാഭവദനാ നീലമൂർധജാഃ ॥ 21 ॥

രമയന്തി നരം സ്വപ്നേ ദേവരാമാ മനോഹരാഃ ।
സകൃദ്യേനാർചിതോ ദേവോ ഹേലയാ വാ നമസ്കൃതഃ ॥ 22 ॥

വേദവേദാംഗവപുഷാം മുനീനാം ഭാവിതാത്മനാം ।
ഋഷിത്വമപി ധർമജ്ഞ വിജ്ഞേയം തത്പ്രസാദജം ॥ 23 ॥

രമന്തേ സഹ രാമാഭിഃ പ്രാപ്യ വൈദ്യാധരം പദം ।
അന്യഭാവതയാ നാമ്നഃ കീർതനാദപി ഭാർഗവ ॥ 24 ॥

രത്നപര്യങ്കശയിതാ മഹാഭോഗാശ്ച ഭോഗിനഃ ।
വീജ്യന്തേ സഹ രാമാഭിഃ കേശവസ്മരണാദപി ॥ 25 ॥

സൗഗന്ധികേ വനേ രമ്യേ കൈലാസപർവതേ ദ്വിജ ।
യദ്യക്ഷാ വിഹരന്തി സ്മ തത്പ്രാഹുഃ കുസുമം നതേഃ ॥ 26 ॥

രത്നചിത്രാസു രമ്യാസു നന്ദനോദ്യാനഭൂമിഷു ।
ക്രീഡന്തി ച സഹ സ്ത്രീഭിർഗന്ധർവീഭിഃ കഥാശ്രുതേഃ ॥ 27 ॥

ചതുസ്സമുദ്രവേലായാം മേരുവിന്ധ്യപയോധരാം ।
ധരാം യേ ഭുഞ്ജതേ ഭൂപാഃ പ്രണിപാതസ്യ തത്ഫലം ॥ 28 ॥

തസ്മാത്തവാഹം വക്ഷ്യാമി യദ്യദാ ചരതഃ സദാ ।
പുരുഷസ്യേഹ ഭഗവാൻ സുതോഷസ്തുഷ്യതേ ഹരിഃ ॥ 29 ॥

പൂജ്യഃ സ നിത്യം വരദോ മഹാത്മാ സ്തവ്യ സ നിത്യം ജഗദേകവന്ദ്യഃ ।
ധ്യേയഃ സ നിത്യം സകലാഘഹർതാ ചൈതാവദുക്തം തവ രാമ ഗുഹ്യം ॥ 30 ॥

ഇതി ശ്രീവിഷ്ണുധർമോത്തരേ പ്രഥമഖണ്ഡേ മാർകണ്ഡേയവജ്രസംവാദേ
ശങ്കരഗീതാസു
ഭക്തിഫലപ്രദർശനം നാമ സപ്തപഞ്ചാശത്തമോഽധ്യായഃ ॥57 ॥

Also Read:

Shankara Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shankara Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top