Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shankara Gita Lyrics in Tamil

Shankara Geetaa in Tamil:

॥ ஶங்கரகீ³தா ॥

அத² ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டா³ந்தர்க³தே ஶங்கரகீ³தாஸு
ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥1 ॥

மார்கண்டே³ய உவாச ।
கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே நானாதா⁴துவிசித்ரிதே ।
நாநாத்³ருமலதாகீர்ணே நானாபக்ஷினிநாதி³தே ॥ 1 ॥

க³ங்கா³நிர்ஜ²ரஸஞ்ஜாதே ஸததம்ʼ சாருநி꞉ஸ்வனே ।
தே³வதே³வம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ பர்யப்ருʼச்ச²த பா⁴ர்க³வ꞉ ॥ 2 ॥

ராம உவாச ।
தே³வதே³வ மஹாதே³வ க³ங்கா³லுலிதமூர்த⁴ஜ ।
ஶஶாங்கலேகா²ஸம்ʼயுக்த ஜடாபா⁴ரதிபா⁴ஸ்வர ॥ 3 ॥

பார்வதீத³த்ததே³ஹார்த⁴ காமகாலாங்க³நாஶன ।
ப⁴க³நேத்ராந்தகாசிந்த்ய பூஷ்ணோ த³ஶனஶாதன ॥ 4 ॥

த்வத்த꞉ பரதரம்ʼ தே³வம்ʼ நான்யம்ʼ பஶ்யாமி கஞ்சன ।
பூஜயந்தி ஸதா³ லிங்க³ம்ʼ தவ தே³வா꞉ ஸவாஸவா꞉ ॥ 5 ॥

ஸ்துவந்தி த்வாம்ருʼஷிக³ணா த்⁴யாயந்தி ச முஹுர்முஹு꞉ ।
பூஜயந்தி ததா² ப⁴க்த்யா வரத³ம்ʼ பரமேஶ்வர ॥ 6 ॥

ஜக³தோ(அ)ஸ்ய ஸமுத்பத்திஸ்தி²திஸம்ʼஹாரபாலனே ।
த்வாமேகம்ʼ காரணம்ʼ மன்யே த்வயி ஸர்வம்ʼ ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 7 ॥
கம்ʼ த்வம்ʼ த்⁴யாயஸி தே³வேஶ தத்ர மே ஸம்ʼஶயோ மஹான் ।
ஆசக்ஷ்வ தன்மே ப⁴க³வன் யத்³யனுக்³ராஹ்யதா மயி ॥ 8 ॥

ப்ரமாத³ஸாம்முக்²யதயா மயைதத்³விஸ்ரம்ப⁴மாஸாத்³ய ஜக³த்ப்ரதா⁴ன ।
ப⁴வந்தமீட்³யம்ʼ ப்ரணிபத்ய மூர்த்⁴னா ப்ருʼச்சா²மி ஸஞ்ஜாதகுதூஹலாத்மா ॥ 9 ॥

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டே³ மார்கண்டே³யவஜ்ரஸம்ʼவாதே³
பரஶுராமோபாக்²யானே
ஶங்கரகீ³தாஸு ராமப்ரஶ்னோ நமைகபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥51 ॥

அத² ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டா³ந்தர்க³தே
ஶங்கரகீ³தாஸு த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥2 ॥

ஶங்கர உவாச ।
த்வது³க்தோ(அ)யமனுப்ரஶ்னோ ராம ராஜீவலோசன ।
த்வமேக꞉ ஶ்ரோதுமர்ஹோ(அ)ஸி மத்தோ ப்⁴ருʼகு³குலோத்³வஹ ॥ 1 ॥

யத்தத்பரமகம்ʼ தா⁴ம மம பா⁴ர்க³வநந்த³ன ।
யத்தத³க்ஷரமவ்யக்தம்ʼ பாரம்ʼ யஸ்மான்ன வித்³யதே ।
ஜ்ஞானஜ்ஞேயம்ʼ ஜ்ஞானக³ம்யம்ʼ ஹ்ருʼதி³ ஸர்வஸ்ய சாஶ்ரிதம் ॥ 2 ॥

த்வாமஹம்ʼ புண்ட³ரீகாக்ஷம்ʼ சிந்தயாமி ஜனார்த³னம் ।
ஏதத்³ராம ரஹஸ்யம்ʼ தே யதா²வத்கதி²தம்ʼ வச꞉ ॥ 3 ॥

யே ப⁴க்தாஸ்தமஜம்ʼ தே³வம்ʼ ந தே யாந்தி பராப⁴வம் ।
தமீஶமஜமவ்யக்தம்ʼ ஸர்வபூ⁴தபராயணம் ॥ 4 ॥

நாராயணமநிர்தே³ஶ்யம்ʼ ஜக³த்காரணகாரணம் ।
ஸர்வத꞉ பாணிபாத³ம்ʼ தம்ʼ ஸர்வதோ(அ)க்ஷிஶிரோமுக²ம் ॥ 5 ॥

ஸர்வத꞉ ஶ்ருதிமல்லோகே ஸர்வமாவ்ருʼத்ய திஷ்ட²தி ।
ஸார்வேந்த்³ரியகு³ணாபா⁴ஸம்ʼ ஸர்வேந்த்³ரியவிவர்ஜிதம் ॥ 6 ॥

அஸக்தம்ʼ ஸர்வதஶ்சைவ நிர்கு³ணம்ʼ கு³ணபோ⁴க்த்ருʼ ச ।
ப³ஹிரந்தஶ்ச பூ⁴தநாமசரஶ்சர ஏவ ச ॥ 7 ॥

ஸூக்ஷ்மத்வாத்தத³விஜ்ஞேயம்ʼ தூ³ரஸ்த²ம்ʼ சாந்திகம்ʼ ச யத் ।
அவிப⁴க்தம்ʼ விப⁴க்தேஷு விப⁴க்தமிவ ச ஸ்தி²தம் ॥ 8 ॥

பூ⁴தவர்தி ச தஜ்ஜ்ஞேயம்ʼ க்³ரஸிஷ்ணு ப்ரப⁴விஷ்ணு ச । பூ⁴தப⁴ர்த்ருʼ-as per
BG)
ஜ்யோதிஷாமபி தஜ்ஜ்யோதி꞉ தமஸாம்ʼ பரமுச்யதே ॥ 9 ॥ (தமஸ꞉-as per BG)
அநாதி³மத்பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸத்தன்னா(அ)ஸது³ச்யதே ।
ப்ரக்ருʼதிர்விக்ருʼதிர்யோ(அ)ஸௌ ஜக³தாம்ʼ பூ⁴தபா⁴வன꞉ ॥ 10 ॥

யஸ்மாத்பரதரம்ʼ நாஸ்தி தம்ʼ தே³வம்ʼ சிந்தயாம்யஹம் ।
இச்சா²மாத்ரமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ த்ரைலோக்யம்ʼ ஸசராசரம் ॥ 11 ॥

யஸ்ய தே³வாதி³தே³வஸ்ய தம்ʼ தே³வம்ʼ சிந்தயாம்யஹம் ।
யஸ்மின் ஸர்வம்ʼ யத꞉ ஸர்வம்ʼ ய꞉ ஸர்வம்ʼ ஸர்வதஶ்ச ய꞉ ॥ 12 ॥

யஶ்ச ஸர்வமயோ தே³வஸ்தம்ʼ தே³வம்ʼ சிந்தயாம்யயம் ।
யோகீ³ஶ்வரம்ʼ பத்³மநாப⁴ம்ʼ விஷ்ணும்ʼ ஜிஷ்ணும்ʼ ஜக³த்பதிம் ॥ 13 ॥

ஜக³ந்நாத²ம்ʼ விஶாலாக்ஷம்ʼ சிந்தயாமி ஜக³த்³கு³ரும் ।
ஶுசிம்ʼ ஶுசிபத³ம்ʼ ஹம்ʼஸம்ʼ தத்பரம்ʼ பரமேஷ்டி²னம் ॥ 14 ॥

யுக்த்வா ஸர்வாத்மனா(ஆ)த்மானம்ʼ தம்ʼ ப்ரபத்³யே ஜக³த்பதிம் ।
யஸ்மின் விஶ்வானி பூ⁴தானி திஷ்ட²ந்தி ச விஶந்தி ச ॥ 15 ॥

கு³ணபூ⁴தானி பூ⁴தேஶே ஸூத்ரே மணிக³ணா இவ ।
யஸ்மிந்நித்யே ததே தந்தௌ த்³ருʼஷ்டே ஸ்ரகி³வ திஷ்ட²தி ॥ 16 ॥

ஸத³ஸத்³க்³ரதி²தம்ʼ விஶ்வம்ʼ விஶ்வாங்கே³ விஶ்வகர்மணி ।
ஹரிம்ʼ ஸஹஸ்ரஶிரஸம்ʼ ஸஹஸ்ரசரணேக்ஷணம் ॥ 17 ॥

ப்ராஹுர்நாராயணம்ʼ தே³வம்ʼ யம்ʼ விஶ்வஸ்ய பராயணம் ।
அணீயஸாமணீயாம்ʼஸம்ʼ ஸ்த²விஷ்ட²ம்ʼ ச ஸ்த²வீயஸாம் ॥ 18 ॥

க³ரீயஸாம்ʼ க³ரிஷ்ட²ம்ʼ ச ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ ச ஶ்ரேயஸாமபி ।
யம்ʼ வாகேஷ்வனுவாகேஷு நிஷத்ஸூபநிஷத்ஸ்வபி ॥ 19 ॥

க்³ருʼணந்தி ஸத்யகர்மாணம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸத்யேஷு ஸாமஸு ।
சதுர்பி⁴ஶ்சதுராத்மானம்ʼ ஸத்த்வஸ்த²ம்ʼ ஸாத்த்வதாம்ʼ பதிம் ॥ 20 ॥

யம்ʼ தி³வ்யைர்தே³வமர்சந்தி முஹ்யை꞉ பரமநாமபி⁴꞉ ।
யமனன்யோ வ்யபேதாஶீராத்மானம்ʼ வீதகல்மஷம் ॥ 21 ॥

இஷ்ட்வானந்த்யாய கோ³விந்த³ம்ʼ பஶ்யத்யாத்மன்யவஸ்தி²தம் ।
புராண꞉ புருஷ꞉ ப்ரோக்தோ ப்³ரஹ்மா ப்ரோக்தோ யுகா³தி³ஷு ॥ 22 ॥

க்ஷயே ஸங்கர்ஷண꞉ ப்ரோக்தஸ்தமுபாஸ்யமுபாஸ்மஹே ।
யமேகம்ʼ ப³ஹுதா⁴(ஆ)த்மானம்ʼ ப்ராது³ர்பூ⁴தமதோ⁴க்ஷஜம் ॥ 23 ॥

நான்யப⁴க்தா꞉ க்ரியாவந்தோ யஜந்தே ஸர்வகாமத³ம் ।
யமாஹுர்ஜக³தாம்ʼ கோஶம்ʼ யஸ்மின் ஸந்நிஹிதா꞉ ப்ரஜா꞉ ॥ 24 ॥

யஸ்மின் லோகா꞉ ஸ்பு²ரந்தீமே ஜலே ஶகுனயோ யதா² ।
ருʼதமேகாக்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம யத்தத்ஸத³ஸத꞉ பரம் ॥ 25 ॥

அநாதி³மத்⁴யபர்யந்தம்ʼ ந தே³வா நர்ஷயோ விது³꞉ ।
யம்ʼ ஸுராஸுரக³ந்த⁴ர்வாஸ்ஸஸித்³த⁴ர்ஷிமஹோரகா³꞉ ॥ 26 ॥

ப்ரயதா நித்யமர்சந்தி பரமம்ʼ து³꞉க²பே⁴ஷஜம் ।
அநாதி³நித⁴னம்ʼ தே³வமாத்மயோனிம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 27 ॥

அப்ரதர்க்யமவிஜ்ஞேயம்ʼ ஹரிம்ʼ நாராயணம்ʼ ப்ரபு⁴ம் ।
அதிவாய்விந்த்³ரகர்மாணம்ʼ சாதிஸூர்யாக்³னிதேஜஸம் ॥ 28 ॥

அதிபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியக்³ராமம்ʼ தம்ʼ ப்ரபத்³யே ப்ரஜாபதிம் ।
யம்ʼ வை விஶ்வஸ்ய கர்தாரம்ʼ ஜக³தஸ்தஸ்து²ஷாம்ʼ பதிம் ॥ 29 ॥

வத³ந்தி ஜக³தோ(அ)த்⁴யக்ஷமக்ஷரம்ʼ பரமம்ʼ பத³ம் ।
யஸ்யாக்³நிராஸ்யம்ʼ த்³யௌர்மூர்தா⁴ க²ம்ʼ நாபி⁴ஶ்சரணௌ க்ஷிதி꞉ ॥ 30 ॥

சந்த்³ராதி³த்யௌ ச நயனே தம்ʼ தே³வம்ʼ சிந்தயாம்யஹம் ।
யஸ்ய த்ரிலோகீ ஜட²ரே யஸ்ய காஷ்டா²ஶ்ச வாஹனா꞉ ॥ 31 ॥

யஸ்ய ஶ்வாஸஶ்ச பவனஸ்தம்ʼ தே³வம்ʼ சிந்தயாம்யஹம் ।
விஷயே வர்தமானானாம்ʼ யம்ʼ தம்ʼ வைஶேஷிகைர்கு³ணை꞉ ॥ 32 ॥

ப்ராஹுர்விஷயகோ³ப்தாரம்ʼ தம்ʼ தே³வம்ʼ சிந்தயாம்யஹம் ।
பர꞉ காலாத்பரோ யஜ்ஞாத்பரஸ்ஸத³ஸதஶ்ச ய꞉ ॥ 33 ॥

அநாதி³ராதி³ர்விஶ்வஸ்ய தம்ʼ தே³வம்ʼ சிந்தயாம்யஹம் ।
பத்³ப்⁴யாம்ʼ யஸ்ய க்ஷிதிர்ஜாதா ஶ்ரோத்ராப்⁴யாம்ʼ ச ததா² தி³ஶ꞉ ॥ 34 ॥

பூர்வபா⁴கே³ தி³வம்ʼ யஸ்ய தம்ʼ தே³வம்ʼ சிந்தயாம்யஹம் ।
நாப்⁴யாம்ʼ யஸ்யாந்தரிக்ஷஸ்ய நாஸாப்⁴யாம்ʼ பவனஸ்ய ச ॥ 35 ॥

ப்ரஸ்வேதா³த³ம்ப⁴ஸாம்ʼ ஜன்ம தம்ʼ தே³வம்ʼ சிந்தயாம்யஹம் ॥ 36 ॥

வராஹஶீர்ஷம்ʼ நரஸிம்ʼஹரூபம்ʼ
தே³வேஶ்வரம்ʼ வாமனரூபரூபம் ।
த்ரைலோக்யநாத²ம்ʼ வரத³ம்ʼ வரேண்யம்ʼ
தம்ʼ ராம நித்யம்ʼ மனஸா நதோ(அ)ஸ்மி ॥ 37 ॥

வக்த்ராத்³யஸ்ய ப்³ராஹ்மணாஸ்ஸம்ப்ரபூ⁴தா
யத்³வக்ஷஸ꞉ க்ஷத்ரியா꞉ ஸம்ப்ரபூ⁴தா꞉ ।
யஸ்யோருயுக்³மாச்ச ததை²வ வைஶ்யா꞉
பத்³ப்⁴யாம்ʼ ததா² யஸ்ய ஶூத்³ரா꞉ ப்ரஸூதா꞉ ॥ 38 ॥

வ்யாப்தம்ʼ ததா² யேன ஜக³த்ஸமக்³ரம்ʼ
விபூ⁴திபி⁴ர்பூ⁴தப⁴வோத்³ப⁴வேன ।
தே³வாதி⁴நாத²ம்ʼ வரத³ம்ʼ வரேண்யம்ʼ
தம்ʼ ராம நித்யம்ʼ மனஸா நதோ(அ)ஸ்மி ॥ 39 ॥

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டே³ மார்கண்டே³யவஜ்ரஸம்ʼவாதே³
ஶ்ரீபா⁴ர்க³வராமப்ரஶ்னே
ஶங்கரகீ³தாஸு த்⁴யேயநிர்தே³ஶோ நாம த்³விபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥52 ॥

அத² ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டா³ந்தர்க³தே ஶங்கரகீ³தாஸு
த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥3 ॥

ராம உவாச ।
வராஹம்ʼ நரஸிம்ʼஹம்ʼ ச வாமனம்ʼ ச மஹேஶ்வர ।
த்வத்தோ(அ)ஹம்ʼ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ப்ராது³ர்பா⁴வான்மஹாத்மன꞉ ॥ 1 ॥

ஶங்கர உவாச ।
அதி³திஶ்ச தி³திஶ்சைவ த்³வே பா⁴ர்யே கஶ்யபஸ்ய ச ।
அதி³திர்ஜனயாமாஸ தே³வானிந்த்³ரபுரோக³மான் ॥ 2 ॥

தி³திஶ்ச ஜனயாமாஸ த்³வௌ புத்ரௌ பீ⁴மவிக்ரமௌ ।
ஹிரண்யாக்ஷம்ʼ து³ராத⁴ர்ஷம்ʼ ஹிரண்யகஶிபும்ʼ ததா² ॥ 3 ॥

ததோ(அ)பி⁴ஷிக்தவான் ஶக்ரம்ʼ தே³வராஜ்யே ப்ரஜாபதி꞉ ।
தா³னவானாம்ʼ ததா² ராஜ்யே ஹிரண்யாக்ஷம்ʼ ப³லோத்கடம் ॥ 4 ॥

அபி⁴ஷிச்ய தயோ꞉ ப்ராதா³த்ஸ்வர்க³ம்ʼ பாதாலமேவ ச ।
பாதாலம்ʼ ஶாஸதி ததா² ஹிரண்யாக்ஷே மஹாஸுரே ॥ 5 ॥

த⁴ராதா⁴ரா த⁴ராம்ʼ த்யக்த்வா க²முத்பேதூ ரயாத்புரா । த⁴ராத⁴ரா?
பக்ஷவந்தோ மஹாபா⁴க³ நூனம்ʼ பா⁴வ்யர்த²சோதி³தா꞉ ॥ 6 ॥

த⁴ராத⁴ரபரித்யக்தா த⁴ரா சலநிப³ந்த⁴னா ।
யதா³ ததா³ தை³த்யபுரம்ʼ ஸகலம்ʼ வ்யாப்தமம்ப⁴ஸா ॥ 7 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வைவ ஸ்வபுரம்ʼ வ்யாப்தமம்ப⁴ஸா தி³திஜோத்தம꞉ ।
ஸைன்யமுத்³யோஜயாமாஸ ஜாதஶங்க꞉ ஸுரான் ப்ரதி ॥ 8 ॥

உத்³யுக்தேன ஸ ஸைன்யேன தை³த்யானாம்ʼ சதுரங்கி³ணா ।
விஜித்ய த்ரித³ஶாஞ்ஜன்யே ஆஜஹார த்ரிவிஷ்டபம் ॥ 9 ॥

ஹ்ருʼதாதி⁴காராஸ்த்ரித³ஶா ஜக்³மு꞉ ஶரணமஞ்ஜஸா ।
தே³வராஜம்ʼ புரஸ்க்ருʼத்ய வாஸுதே³வமஜம்ʼ விபு⁴ம் ॥ 10 ॥

த்ரித³ஶான் ஶரணம்ʼ ப்ரப்தான் ஹிரண்யாக்ஷவிவாஸிதான் ।
ஸம்ʼயோஜ்யாப⁴யதா³னேன விஸஸர்ஜ ஜனார்த³ன꞉ ॥ 11 ॥

விஸ்ருʼஜ்ய த்ரித³ஶான் ஸர்வான் சிந்தயாமாஸ கேஶவ꞉ ।
கின்னு ரூபமஹம்ʼ க்ருʼத்வா கா⁴தயிஷ்யே ஸுரார்த³னம் ॥ 12 ॥

திர்யங்மனுஷ்யதே³வாநாமவத்⁴ய꞉ ஸ ஸுராந்தக꞉ ।
ப்³ரஹ்மணோ வரதா³னேன தஸ்மாத்தஸ்ய வதே⁴ப்ஸயா ॥ 13 ॥

ந்ருʼவராஹோ ப⁴விஷ்யாமி ந தே³வோ ந ச மானுஷ꞉ ।
திர்யக்³ரூபேண சைவாஹம்ʼ கா⁴தயிஷ்யாமி தம்ʼ தத꞉ ॥ 14 ॥

ஏதாவது³க்த்வா ஸங்கே³ன ந்ருʼவராஹோ(அ)ப⁴வத்ப்ரபு⁴꞉ ।
சூர்ணிதாஞ்ஜனஶைலாப⁴ஸ்தப்தஜாம்பூ³னதா³ம்ப³ர꞉ ॥ 15 ॥

யமுனாவர்த்தக்ருʼஷ்ணாங்க³꞉ ததா³வர்ததனூருஹ꞉ ।
ததோ³க⁴ இவ து³ர்வார்யஸ்தத்பித்ரா தேஜஸா ஸம꞉ ॥ 16 ॥

தத்ப்ரவாஹ இவாக்ஷோப்⁴யஸ்தத்ப்ரவாஹ இவௌக⁴வான் ।
தத்ப்ரவாஹாமலதனுஸ்தத்ப்ரவாஹமனோஹர꞉ ॥ 17 ॥

ஸஜலாஞ்ஜனக்ருʼஷ்ணாங்க³꞉ ஸஜலாம்பு³த³ஸச்ச²வி꞉ ।
பீதவாஸாஸ்ததா³ பா⁴தி ஸவித்³யுதி³வ தோயத³꞉ ॥ 18 ॥

உரஸா தா⁴ரயன் ஹாரம்ʼ ஶஶாங்கஸத்³ருʼஶச்ச²வி꞉ ।
ஶுஶுபே⁴ ஸர்வபூ⁴தாத்மா ஸப³லாக இவாம்பு³த³꞉ ॥ 19 ॥

ஶஶாங்கலேகா²விமலே த³ம்ʼஷ்ட்ரே தஸ்ய விரேஜது꞉ ।
மேகா⁴ந்தரிதபி³ம்ப³ஸ்ய த்³வௌ பா⁴கௌ³ ஶஶினோ யதா² ॥ 20 ॥

கராப்⁴யாம்ʼ தா⁴ரயன் பா⁴தி ஶங்க²சக்ரே ஜனார்த³ன꞉ ।
சந்த்³ரார்கஸத்³ருʼஶே ராம பாத³சாரீவ பர்வத꞉ ॥ 21 ॥

மஹாஜீமூதஸங்காஶோ மஹாஜீமூதஸன்னிப⁴꞉ ।
மஹாஜீமூதவத்³வேகீ³ மஹாப³லபராக்ரம꞉ ॥ 22 ॥

தா³னவேந்த்³ரவதா⁴காங்க்ஷீ ஹிரண்யாக்ஷஸபா⁴ம்ʼ யயௌ ।
ஹிரண்யாக்ஷோ(அ)பி தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ந்ருʼவராஹம்ʼ ஜனார்த³னம் ॥ 23 ॥

தா³னவாம்ʼஶ்சோத³யாமாஸ திர்யக்³ஜாதமபூர்வகம் ।
க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ ப³த்⁴யதாம்ʼ சைவ க்ரீடா³ர்த²ம்ʼ ஸ்தா²ப்யதாம்ʼ ததா² ॥ 24 ॥

இத்யேவமுக்த꞉ ஸம்ʼரப்³த⁴꞉ பாஶஹஸ்தாம்ʼஸ்து தா³னவான் ।
ஜிக்⁴ருʼக்ஷமாணாம்ʼஶ்சக்ரேண ஜகா⁴ன ஶதஶோ ரணே ॥ 25 ॥

ஹன்யமானேஷு தை³த்யேஷு ஹிரண்யாக்ஷோ(அ)த² தா³னவான் ।
சோத³யாமாஸ ஸம்ʼரப்³தா⁴ன் வராஹாதி⁴ககாரணாத் ॥ 26 ॥

சோதி³தா தா³னவேந்த்³ரேண தா³னவா꞉ ஶஸ்த்ரபாணய꞉ ।
ப்ரவவர்ஷுஸ்ததா² தே³வம்ʼ ஶஸ்த்ரவர்ஷேண கேஶவம் ॥ 27 ॥

தை³த்யா꞉ ஶஸ்த்ரனிபாதேன தே³வதே³வஸ்ய சக்ரிண꞉ ।
நைவ ஶேகுர்வ்ருʼதா²கர்தும்ʼ யத்னவந்தோ(அ)பி நிர்ப⁴யா꞉ ॥ 28 ॥

ஹன்யமானோ(அ)பி தை³த்யேந்த்³ரை꞉ தா³னவான் மது⁴ஸூத³ன꞉ ।
ஜகா⁴ன சக்ரேண ததா³ ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 29 ॥

ஹன்யமானேஷு ஸைன்யேஷு ஹிரண்யாக்ஷ꞉ ஸ்வயம்ʼ தத꞉ ।
உத்தா²ய த⁴னுஷா தே³வம்ʼ ப்ரவவர்ஷ ஸுரோத்தமம் ॥ 30 ॥

ஹிரண்யாக்ஷஸ்து தான் த்³ருʼஷ்ட்வா விப²லாம்ʼஶ்ச ஶிலீமுகா²ன் ।
ஶிலீமுகா²பா⁴ன் ஸம்பஶ்யன் ஸமபஶ்யன்மஹத்³ப⁴யம் ॥ 31 ॥

ததோ(அ)ஸ்த்ரைர்யுயுதே⁴ தேன தே³வதே³வேன சக்ரிணா ।
தான்யஸ்ய ப²லஹீனானி சகார ப⁴க³வான் ஸ்வயம் ॥ 32 ॥

ததோ க³தா³ம்ʼ காஞ்சனபட்டனத்³தா⁴ம்ʼ விபூ⁴ஷிதாம்ʼ கிங்கிணிஜாலஸங்கை⁴꞉ ।
சிக்ஷேப தை³த்யாதி⁴பதி꞉ ஸ கோ⁴ராம்ʼ தாம்ʼ சாபி தே³வோ விப²லீசகார ॥ 33 ॥

ஶக்திம்ʼ தத꞉ பட்டவினத்³த⁴மத்⁴யாமுல்கானலாபா⁴ம்ʼ தபனீயசித்ராம் ।
சிக்ஷேப தை³த்யஸ்ஸ வராஹகாயே ஹுங்காரத³க்³தா⁴ நிபபாத ஸா ச ॥ 34 ॥

ததஸ்த்ரிஶூலம்ʼ ஜ்வலிதாக்³ரஶூலம்ʼ ஸ ஶீக்⁴ரக³ம்ʼ தே³வக³ணஸ்ய ஸங்க்²யே ।
தை³த்யாதி⁴பஸ்தஸ்ய ஸஸர்ஜ வேகா³த³வேக்ஷித꞉ ஸோ(அ)பி ஜகா³ம பூ⁴மிம் ॥ 35 ॥

ஶங்க²ஸ்வனேனாபி ஜனார்த³னஶ்ச வித்³ராவ்ய தை³த்யான் ஸகலான் மஹாத்மா ।
ஸகுண்ட³லம்ʼ தை³த்யக³ணாதி⁴பஸ்ய சிச்சே²த³ சக்ரேண ஶிர꞉ ப்ரஸஹ்ய ॥ 36 ॥

நிபாதிதே தை³த்யபதௌ ஸ தே³வ꞉ ஸம்பூஜித꞉ ஶக்ரபிதாமஹாப்⁴யாம் ।
மயா ச ஸர்வைஸ்த்ரித³ஶை꞉ ஸமேதைர்ஜகா³ம காஷ்டா²ம்ʼ மனஸா த்வபீ⁴ஷ்டாம் ॥ 37 ॥

ஶக்ரோ(அ)பி லப்³த்⁴வா த்ரிதி³வம்ʼ மஹாத்மா சிச்சே²த³ பக்ஷான் த⁴ரணீத⁴ராணாம் ।
ரரக்ஷ சேமாம்ʼ ஸகலாம்ʼ த்ரிலோகீம்ʼ த⁴ர்மேண த⁴ர்மஜ்ஞப்⁴ருʼதாம்ʼ வரிஷ்ட²꞉ ॥ 38 ॥

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டே³ ஶங்கரகீ³தாஸு ந்ருʼவராஹப்ராது³ர்பா⁴வே
ஹிரண்யாக்ஷவதோ⁴ நாம த்ரிபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥53 ॥

அத² ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டா³ந்தர்க³தே ஶங்கரகீ³தாஸு
சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥4 ॥

ஶங்கர உவாச ।
ஹிரண்யாக்ஷே ஹதே தை³த்யே ப்⁴ராதா தஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
ஹிரண்யகஶிபுர்நாம சகாரோக்³ரம்ʼ மஹத்தப꞉ ॥ 1 ॥

த³ஶவர்ஷஸஹஸ்ராணி த³ஶவர்ஷஶதானி ச ।
ஜயோபவாஸநிரத꞉ ஸ்னானமௌநாஶ்ரிதவ்ரத꞉ ॥ 2 ॥

தப꞉ஶமத³மாப்⁴யாம்ʼ ச ப்³ரஹ்மசர்யேண சானக⁴ ।
ப்³ரஹ்மா ப்ரீதமனாஸ்தஸ்ய ஸ்வயமாக³த்ய பா⁴ர்க³வ ॥ 3 ॥

விமானேனார்கவர்ணேன ஹம்ʼஸயுக்தேன பா⁴ஸ்வதா ।
ஆதி³த்யைஸ்ஸஹித꞉ ஸாத்⁴யைஸ்ஸஹிதோ மருத³ஶ்விபி⁴꞉ ॥ 4 ॥

ருத்³ரைர்விஶ்வஸஹாயைஶ்ச யக்ஷராக்ஷஸபன்னகை³꞉ ।
தி³க்³பி⁴ர்விதி³க்³பி⁴ஶ்ச ததா² கே²சரைஶ்ச மஹாக்³ரஹை꞉ ॥ 5 ॥

நிம்னகா³பி⁴꞉ ஸமுத்³ரைஶ்ச மாஸர்த்வயனஸந்தி⁴பி⁴꞉ ।
நக்ஷத்ரைஶ்ச முஹூர்தைஶ்ச காலஸ்யாவயவைஸ்ததா² ॥ 6 ॥

தே³வர்ஷிபி⁴꞉ புண்யதமை꞉ ஸித்³தை⁴꞉ ஸப்தர்ஷிபி⁴ஸ்ததா² ।
ராஜர்ஷிபி⁴꞉ புண்யதமைர்க³ந்த⁴ர்வைரப்ஸரோக³ணை꞉ ॥ 7 ॥

சராசரகு³ரு꞉ ஶ்ரீமான் வ்ருʼத꞉ ஸர்வைர்தி³வௌகஸை꞉ ।
ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மவிதா³ம்ʼ ஶ்ரேஷ்டோ² தை³த்யம்ʼ வசனமப்³ரவீத் ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி தவ ப⁴க்தஸ்ய தபஸானேன ஸுவ்ரத ।
வரம்ʼ வரய ப⁴த்³ரம்ʼ தே யதே²ஷ்டம்ʼ காமமாப்னுஹி ॥ 9 ॥

ஹிரண்யகஶிபுருவாச ।
ந தே³வாஸுரக³ந்த⁴ர்வா ந யக்ஷோரக³ராக்ஷஸா꞉ ।
ந மானுஷா꞉ பிஶாசா வா ஹன்யுர்மாம்ʼ தே³வஸத்தம ॥ 10 ॥

ருʼஷயோ(அ)பி ந மாம்ʼ ஶாபம்ʼ க்ருத்³தா⁴ லோகபிதாமஹ ।
ஶபேயுஸ்தபஸா யுக்தா வரமேதத்³வ்ருʼணோம்யஹம் ॥ 11 ॥

ந ஶஸ்த்ரேண ந சாஸ்த்ரேண கி³ரிணா பாத³பேன ச ।
ந ஶுஷ்கேன ந சா(ஆ)ர்த்³ரேண வத⁴ம்ʼ மே ஸ்யாத்கத²ஞ்சன ॥ 12 ॥

ப⁴வேயமஹமேவார்க꞉ ஸோமோ வாயுர்ஹுதாஶன꞉ ।
ஸலிலம்ʼ சாந்தரிக்ஷம்ʼ ச நக்ஷத்ராணி தி³ஶோ த³ஶ ॥ 13 ॥

அஹம்ʼ க்ரோத⁴ஶ்ச காமஶ்ச வருணோ வாஸவோ யம꞉ ।
த⁴னத³ஶ்ச ததா²த்⁴யக்ஷோ யக்ஷ꞉ கிம்புருஷாதி⁴ப꞉ ॥ 14 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
ஏதே தி³வ்யவராம்ʼஸ்தாத மயா த³த்தாஸ்தவாத்³பு⁴தா꞉ ।
ஸர்வான் காமானிமாம்ʼஸ்தஸ்மாத்ப்ராப்ஸ்யஸி த்வம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 15 ॥

ஶங்கர உவாச ।
ஏவமுக்த்வா ஸ ப⁴க³வான் ஜகா³மாகாஶமேவ ஹி ।
வைராஜம்ʼ தே³வஸத³னம்ʼ மஹர்ஷிக³ணஸேவிதம் ॥ 16 ॥

ததோ தே³வாஶ்ச நாகா³ஶ்ச க³ந்த⁴ர்வா முனயஸ்ததா² ।
வரப்ரதா³னம்ʼ ஶ்ருத்வைவ பிதாமஹமுபஸ்தி²தா꞉ ॥ 17 ॥

தே³வா ஊசு꞉ ।
வரேணானேன ப⁴க³வன் வதி⁴ஷ்யதி ஸ நோ(அ)ஸுர꞉ ।
தன்ன꞉ ப்ரஸீத³ ப⁴க³வன் வதோ⁴(அ)ப்யஸ்ய விசிந்த்யதாம் ॥ 18 ॥

ப⁴க³வான் ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ஸ்வயம்பூ⁴ராதி³க்ருʼத்ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸ்ரஷ்டா ச ஹவ்யகவ்யானாம்ʼ சாவ்யக்த꞉ ப்ரக்ருʼதிர்த்⁴ருவ꞉ ॥ 19 ॥

ஶங்கர உவாச ।
ஸர்வலோகஹிதம்ʼ வாக்யம்ʼ ஶ்ருத்வா தே³வ꞉ ப்ரஜாபதி꞉ ।
ப்ரோவாச வரதோ³ வாக்யம்ʼ ஸர்வான் தே³வக³ணாம்ʼஸ்தத꞉ ॥ 20 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
அவஶ்யம்ʼ த்ரித³ஶாஸ்தேன ப்ராப்தவ்யம்ʼ தபஸ꞉ ப²லம் ।
தத(?)ஸ்தஸ்ய வத⁴ம்ʼ விஷ்ணுஸ்தபஸோ(அ)ந்தே கரிஷ்யதி ॥ 21 ॥

ஶங்கர உவாச ।
ஏவம்ʼ ஶ்ருத்வா ஸுரா꞉ ஸர்வே வாக்யம்ʼ பங்கஜஜன்மன꞉ ।
ஸ்வானி ஸ்தா²னானி தி³வ்யானி ஜக்³முஸ்தே வை முதா³ன்விதா꞉ ॥ 22 ॥

லகு⁴மாத்ரே வரே தஸ்மின் ஸர்வா꞉ ஸோ(அ)பா³த⁴த ப்ரஜா꞉ । (லப்³த⁴மாத்ரே?)
ஹிரண்யகஶிபுர்தை³த்யோ வரதா³னேன த³ர்பித꞉ ॥ 23 ॥

ஆஶ்ரமேஷு மஹாத்மானோ முனீந்த்³ரான் ஸம்ʼஶிதவ்ரதான் ।
ஸத்யத⁴ர்மரதான் தா³ந்தான் து³ராத⁴ர்ஷோ ப⁴வம்ʼஸ்து ஸ꞉ ॥ 24 ॥

தே³வன் த்ரிபு⁴வனஸ்தா²ம்ʼஶ்ச பராஜித்ய மஹாஸுர꞉ ।
த்ரைலோக்யம்ʼ வஶமானீய ஸ்வர்கே³ வஸதி தா³னவ꞉ ॥ 25 ॥

யதா³ வரமதோ³ன்மத்தோ ஹ்யாவாஸம்ʼ க்ருʼதவான் தி³வி ।
யாஜ்ஞியான் க்ருʼதவான் தை³த்யானயாஜ்ஞேயாஶ்ச தே³வதா꞉ ॥ 26 ॥

ஆதி³த்யவஸவோ ருத்³ரா விஶ்வேதே³வாஸ்ததா²ஶ்வினௌ ।
ப்⁴ருʼக³வோ(அ)ங்கி³ரஸ꞉ ஸாத்⁴யா மருதஶ்ச ஸவாஸவா꞉ ॥ 27 ॥

ஶரண்யம்ʼ ஶரணம்ʼ விஷ்ணுமுபதஸ்து²ர்மஹாப³லம் ।
தே³வம்ʼ ப்³ரஹ்மமயம்ʼ விஷ்ணும்ʼ ப்³ரஹ்மபூ⁴தஸனாதனம் ॥ 28 ॥

பூ⁴தப⁴வ்யப⁴விஷ்யஸ்ய ப்ரபு⁴ம்ʼ லோகபராயணம் ।
நாராயணம்ʼ விபு⁴ம்ʼ தே³வா꞉ ஶரண்யம்ʼ ஶரணம்ʼ க³தா꞉ ॥ 29 ॥

தே³வா ஊசு꞉ ।
த்ராயஸ்வ நோ(அ)த்³ய தே³வேஶ ஹிரண்யகஶிபோர்வதா⁴த் ।
த்வம்ʼ ஹி ந꞉ பரமோ தே³வோ ப்³ரஹ்மாதீ³னாம்ʼ ஸுரோத்தம ॥ 30 ॥

ப்ரோத்பு²ல்லாமலபத்ராக்ஷ ஶத்ருபக்ஷக்ஷயங்கர ।
க்ஷயாய தி³திவம்ʼஶஸ்ய ஶரணம்ʼ த்வம்ʼ ப⁴வஸ்வ ந꞉ ॥ 31 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ப⁴யம்ʼ த்யஜத்⁴வமமரா அப⁴யம்ʼ வோ த³தா³ம்யஹம் ।
ததை²வ த்ரிதி³வம்ʼ தே³வா꞉ ப்ரதிபத்³யத மாசிரம் ॥ 32 ॥

ஏஷோ(அ)மும்ʼ ஸப³லம்ʼ தை³த்யம்ʼ வரதா³னேன த³ர்பிதம் ।
அவத்⁴யமமரேந்த்³ராணாம்ʼ தா³னவேந்த்³ரம்ʼ நிஹன்ம்யஹம் ॥ 33 ॥

ஶங்கர உவாச ।
ஏவமுக்த்வா ஸ ப⁴க³வான் விஸ்ருʼஜ்ய த்ரிதி³வேஶ்வரான் ।
நாரஸிம்ʼஹம்ʼ வபுஶ்சக்ரே ஸஹஸ்ராம்ʼஶுஸமப்ரப⁴ம் ॥ 34 ॥

ப்ராம்ʼஶும்ʼ கனகஶைலாப⁴ம்ʼ ஜ்வாலாபுஞ்ஜவிபூ⁴ஷிதம்
.தை³த்யஸைன்யமஹாம்போ⁴தி⁴வட³வானலவர்சஸம் ॥ 35 ॥

ஸந்த்⁴யானுரக்தமேகா⁴ப⁴ம்ʼ நீலவாஸஸமச்யுதம் ।
தே³வதா³ருவனச்ச²ன்னம்ʼ யதா² மேரும்ʼ மஹாகி³ரிம் ॥ 36 ॥

ஸம்பூர்ணவக்த்ரத³ஶனை꞉ ஶஶாங்கஶகலோபமை꞉ ।
பூர்ணம்ʼ முக்தாப²லை꞉ ஶுப்⁴ரை꞉ ஸமுத்³ரமிவ காஞ்சனம் ॥ 37 ॥

நகை²ர்வித்³ருமஸங்காஶைர்விராஜிதகரத்³வயம் ।
தை³த்யநாத²க்ஷயகரை꞉ க்ரோத⁴ஸ்யேவ யதா²ங்குரை꞉ ॥ 38 ॥

ஸடாபா⁴ரம்ʼ ஸகுடிலம்ʼ வஹ்நிஜ்வாலாக்³ரபிங்க³லம் ।
தா⁴ரயன் பா⁴தி ஸர்வாத்மா தா³வானலமிவாசல꞉ ॥ 39 ॥

த்³ருʼஶ்யாத்³ருʼஶ்யமுகே² தஸ்ய ஜிஹ்வாப்⁴யுதி³தசஞ்சலா ।
ப்ரலயாந்தாம்பு³த³ஸ்யேவ சஞ்சலா து தடி³ல்லதா ॥ 40 ॥

ஆவர்திபி⁴ர்லோமக⁴னை꞉ வ்யாப்தம்ʼ விக்³ரஹமூர்ஜிதம் ।
மஹாகடிதடஸ்கந்த⁴மலாதப்ரதிமேக்ஷணம் ॥ 41 ॥

கல்பாந்தமேக⁴நிர்கோ⁴ஷஜ்வாலாநி꞉ஶ்வாஸமாருதம் ।
து³ர்நிரீக்ஷ்யம்ʼ து³ராத⁴ர்ஷம்ʼ வஜ்ரமத்⁴யவிபீ⁴ஷணம் ॥ 42 ॥

க்ருʼத்வா மூர்திம்ʼ ந்ருʼஸிம்ʼஹஸ்ய தா³னவேந்த்³ரஸபா⁴ம்ʼ யயௌ ।
தாம்ʼ ப³ப⁴ஞ்ஜ து வேகே³ன தை³த்யானாம்ʼ ப⁴யவர்த⁴ன꞉ ॥ 43 ॥

ப⁴ஜ்யமானாம்ʼ ஸபா⁴ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ந்ருʼஸிம்ʼஹேன மஹாத்மனா ।
ஹிரண்யகஶிபூ ராஜா தா³னவான் ஸமசோத³யத் ॥ 44 ॥

ஸத்த்வஜாதமித³ம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ சாபூர்வம்ʼ புனராக³தம் ।
கா⁴தயத்⁴வம்ʼ து³ராத⁴ர்ஷம்ʼ யேன மே நாஶிதா ஸபா⁴ ॥ 45 ॥

தஸ்ய தத்³வசனம்ʼ ஶ்ருத்வா தை³த்யா꞉ ஶதஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
ஆயுதை⁴ர்விவிதை⁴ர்ஜக்⁴னுர்தே³வதே³வம்ʼ ஜனார்த³னம் ॥ 46 ॥

நானாயுத⁴ஸஹஸ்ராணி தஸ்ய கா³த்ரேஷு பா⁴ர்க³வ ।
விஶீர்ணான்யேவ த்³ருʼஶ்யந்தே ம்ருʼல்லோஷ்டானீவ பர்வதே ॥ 47 ॥

தை³த்யாயுதா⁴னாம்ʼ வைப²ல்யம்ʼ க்ருʼத்வா ஹத்வா ச தா³னவான் ।
கரபாத³ப்ரஹாரைஶ்ச ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 48 ॥

ஜக்³ராஹ வேகா³த்³தை³தேயம்ʼ ஹிரண்யகஶிபும்ʼ தத꞉ ।
ந்ருʼஸிம்ʼஹஹேதோர்விக்ராந்தமஸ்த்ரவர்ஷமஹாம்பு³த³ம் ॥ 49 ॥

வேகே³னோத்ஸங்க³மாரோப்ய கத³லீத³லலீலயா ।
தா³ரயாமாஸ தை³த்யேஶம்ʼ வக்ஷஸ்த²லமஹாகி³ரிம் ॥ 50 ॥

க்ருʼத்வா தமஸுபி⁴ர்ஹீனம்ʼ தை³த்யேஶம்ʼ கேஶவ꞉ ஸ்வயம் ।
அஸுராணாம்ʼ விநாஶம்ʼ ச க்ருத்³தோ⁴ நரஹரிர்வ்யதா⁴த் ॥ 51 ॥

ஹத்வாஸுரம்ʼ ஶோணிதபி³ந்து³சித்ரம்ʼ ஸம்பூஜ்ய தே³வா꞉ ஸஹ வாஸவேன ।
ஜக்³மு꞉ ஸ்வதி⁴ஷ்ண்யானி முதா³ ஸமேதா தே³வோ(அ)ப்யதா²ந்தர்ஹிதமூர்திராஸ ॥ 52 ॥

இதி ஶ்ரிவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டே³ மார்கண்டே³யவஜ்ரஸம்ʼவாதே³ ஶங்கரகீ³தாஸு
நரஸிம்ʼஹப்ராது³ர்பா⁴வோ நாம சதுஷ்பஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥54 ॥

அத² ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டா³ந்தர்க³தே ஶங்கரகீ³தாஸு
பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥5 ॥

ஶங்கர உவாச ।
ஹதே ஹிரண்யகஶிபௌ தா³னவே தே³வகண்டகே ।
ஹதஶேஷாஸ்து தை³தேயா꞉ பாதாலதலமாஶ்ரிதா꞉ ॥ 1 ॥

பாதாலதலஸம்ʼஸ்தே²ஷு தா³னவேஷு மஹாயஶா꞉ ।
ப்ரஹ்லாத³பௌத்ரோ த⁴ர்மாத்மா விரோசனஸுதோ ப³லி꞉ ॥ 2 ॥

ஆராத்⁴ய தபஸோக்³ரேண வரம்ʼ லேபே⁴ பிதாமஹாத் ।
அவத்⁴யத்வமஜேயத்வம்ʼ ஸமரேஷு ஸுராஸுரை꞉ ॥ 3 ॥

வரலப்³த⁴ம்ʼ ப³லிம்ʼ ஜ்ஞாத்வா புனஶ்சக்ருர்தி³தே꞉ ஸுதா꞉ ।
ப்ரஹ்ருʼஷ்டா தை³த்யராஜானம்ʼ ப்ரஹ்லாதா³னுமதேர்ப³லிம் ॥ 4 ॥

ஸம்ப்ராப்ய தை³த்யராஜ்யம்ʼ து ப³லேன சதுரங்கி³ணா ।
ஜித்வா தே³வேஶ்வரம்ʼ ஶக்ரமாஜஹாராமராவதீம் ॥ 5 ॥

ஸ்தா²னப்⁴ரஷ்டோ மஹேந்த்³ரோ(அ)பி கஶ்யபம்ʼ ஶரணம்ʼ க³த꞉ ।
கஶ்யபேன ததா³ ஸார்த⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ ஶரணம்ʼ க³த꞉ ॥ 6 ॥

ப்³ரஹ்மணா(அ)பி⁴ஹிதோ தே³வம்ʼ ஜகா³ம ஶரணம்ʼ ஹரிம் ।
அம்ருʼதாத்⁴மாதமேகா⁴ப⁴ம்ʼ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ரம் ॥ 7 ॥

தே³வோ(அ)ப்யப⁴யதா³னேன ஸம்ʼயோஜ்ய ப³லஸூத³னம்ʼ ।
உவாச வசனம்ʼ காலே மேக⁴க³ம்பீ⁴ரயா கி³ரா ॥ 8 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
க³ச்ச² ஶக்ர ப⁴விஷ்யாமி த்ராதா தே ப³லஸூத³ன ।
தே³வரூபத⁴ரோ பூ⁴த்வா வஞ்சயிஷ்யாமி தம்ʼ ப³லிம் ॥ 9 ॥

ஶங்கர உவாச ।
ஏவமுக்தஸ்ததா³ ஶக்ர꞉ ப்ரயயௌ கஶ்யபாஶ்ரமம் ।
ஆதி³தே³ஶாதி³தேர்க³ர்ப⁴ம்ʼ சாம்ʼஶேநாத² ச ஸர்வதா³ ॥ 10 ॥

க³ர்ப⁴ஸ்ய ஏவ தேஜாம்ʼஸி தா³னவேப்⁴ய꞉ ஸ ஆத³தே³ ।
தத꞉ காலேன ஸுஷுவே அதி³திர்வாமனாக்ருʼதிம் ॥ 11 ॥

யஸ்மின் ஜாதே ஸுரக³ணா꞉ ப்ரஹர்ஷமதுலம்ʼ க³தா꞉ ।
ருʼஷயஶ்ச மஹாபா⁴கா³ஸ்த்ரைகால்யாமலத³ர்ஶின꞉ ॥ 12 ॥

ஏதஸ்மின்னேவ காலே து ஹயமேதா⁴ய தீ³க்ஷித꞉ ।
ப³லிர்தை³த்யபதி꞉ ஶ்ரிமான் ஸ்யாலிக்³ராமமுபாஶ்ரித꞉ ॥ 13 ॥

வாமஸ்கந்தே⁴ தமாதா³ய தஸ்ய யஜ்ஞே ப்³ருʼஹஸ்பதி꞉ ।
அனயத்³ப்⁴ருʼகு³ஶார்தூ³ல நூனம்ʼ தஸ்யைவ மாயயா ॥ 14 ॥

யஜ்ஞவாடம்ʼ ஸ ஸம்ப்ராப்ய யஜ்ஞம்ʼ துஷ்டாவ வாமன꞉ ।
ஆத்மானமாத்மனா ப்³ரஹ்மன் ப⁴ஸ்மச்ச²ன்ன இவானல꞉ ॥ 15 ॥

ப்ரவேஶயாமாஸ ச தம்ʼ ப³லிர்த⁴ர்மப்⁴ருʼதாம்ʼ வர꞉ ।
த³த³ர்ஶ ச மஹாபா⁴க³ம்ʼ வாமனம்ʼ ஸுமனோஹரம் ॥ 16 ॥

ஸம்ʼயுக்தஸர்வாவயவை꞉ பீனை꞉ ஸங்க்ஷிப்தபர்வபி⁴꞉ ।
க்ருʼஷ்ணாஜினஜடாத³ண்ட³கமண்ட³லுவிராஜிதம் ॥ 17 ॥

விக்ரமிஷ்யன் யதா² வ்யாக்⁴ரோ லீயதி ஸ்ம ஸ்வவிக்³ரஹம் ।
விக்ரமிஷ்யம்ʼஸ்ததை²வோர்வீம்ʼ லீனகா³த்ர꞉ ஸ்வவிக்³ரஹே ॥ 18 ॥

ஏதஸ்மின்னேவ காலே து ஹயமேதா⁴ய தீ³க்ஷித꞉ ।
தஸ்மாத்து ப்ரார்த²யத்³ராஜன் தே³ஹி மஹ்யம்ʼ க்ரமத்ரயம் ॥ 19 ॥

ஏவமுக்தஸ்து தே³வேன ப³லிர்தை³த்யக³ணாதி⁴ப꞉ ।
ப்ரத³தா³வுத³கம்ʼ தஸ்ய பாவயஸ்வேதி சாப்³ரவீத் ॥ 20 ॥

அன்ன்யச்ச யத³பீ⁴ஷ்டம்ʼ தே தத்³க்³ருʼஹாண த்³விஜோத்தம ।
ப்ரதிஜக்³ராஹ ச ஜலம்ʼ ப்ரவாத்யேவ ததா³ ஹரி꞉ ॥ 21 ॥

உத³ங்முகை²ர்தை³த்யவரை꞉ வீக்ஷ்யமாண இவாம்பு³த³꞉ ।
ஆக்ரமம்ʼஸ்து ஹரிர்லோகான் தா³னவா꞉ ஶஸ்த்ரபாணய꞉ ॥ 22 ॥

அபி⁴த்³ரவந்தி வேகே³ன நானாவக்த்ரஶிரோத⁴ரா꞉ ।
க³ருடா³னனா꞉ க²ட்³க³முகா² மயூரவத³னாஸ்ததா³ ॥ 23 ॥

கோ⁴ரா மகரவக்த்ராஶ்ச க்ரோஷ்டுவக்த்ராஶ்ச தா³னவா꞉ ।
ஆகு²த³ர்து³ரவக்த்ராஶ்ச கோ⁴ரவ்ருʼகமுகா²ஸ்ததா² ॥ 24 ॥

மார்ஜாரஶஶவக்த்ராஶ்ச ஹம்ʼஸகாகானனாஸ்ததா² ।
கோ³தா⁴ஶல்யகவக்த்ராஶ்ச அஜாவிமஹிஷானனா꞉ ॥ 25 ॥

ஸிம்ʼஹவ்யாக்⁴ரஶ்ருʼகா³லானாம்ʼ த்³வீபிவானரபக்ஷிணாம் ।
ஹஸ்த்யஶ்வகோ³க²ரோஷ்ட்ராணாம்ʼ பு⁴ஜகா³னாம்ʼ ஸமானனா꞉ ॥ 26 ॥

ப்ரதிக்³ரஹஜலம்ʼ ப்ராப்ய வ்யவர்த⁴த ததா³ ஹரி꞉ ।
உத³ங்முகை²ர்தே³வக³ணைரீக்ஷமாண இவாம்பு³த³꞉ ॥ 27 ॥

விக்ரமந்தம்ʼ ஹரிம்ʼ லோகான் தா³னவா꞉ ஶஸ்த்ரபாணய꞉ ।
மத்ஸ்யகச்ச²பவக்த்ராணாம்ʼ த³ர்து³ராணாம்ʼ ஸமானனா꞉ ॥ 28 ॥

ஸ்தூ²லத³ந்தா விவ்ருʼத்தாக்ஷா லம்போ³ஷ்ட²ஜட²ராஸ்ததா² ।
பிங்க³லாக்ஷா விவ்ருʼத்தாஸ்யா நானாபா³ஹுஶிரோத⁴ரா꞉ ॥ 29 ॥

ஸ்தூ²லாக்³ரனாஸாஶ்சிபிடா மஹாஹனுகபாலின꞉ ।
சீனாம்ʼஶுகோத்தராஸங்கா³꞉ கேசித்க்ருʼஷ்ணாஜினாம்ப³ரா꞉ ॥ 30 ॥

பு⁴ஜங்க³ப⁴ரணாஶ்சான்யே கேசின்முகுடபூ⁴ஷிதா꞉ ।
ஸகுண்ட³லா꞉ ஸகடகா꞉ ஸஶிரஸ்த்ராணமஸ்தகா꞉ ॥ 31 ॥

த⁴னுர்பா³ணத⁴ராஶ்சான்யே ததா² தோமரபாணய꞉ ।
க²ட்³க³சர்மத⁴ராஶ்சான்யே ததா² பரிக⁴பாணய꞉ ॥ 32 ॥

ஶதக்⁴நீசக்ரஹஸ்தாஶ்ச க³தா³முஸலபாணய꞉ ।
அஶ்மயந்த்ராயுதோ⁴பேதா பி⁴ண்டி³பாலாயுதா⁴ஸ்ததா² ॥ 33 ॥

ஶூலோலூக²லஹஸ்தாஶ்ச பரஶ்வத⁴த⁴ராஸ்ததா² ।
மஹாவ்ருʼக்ஷப்ரவஹணா மஹாபர்வதயோதி⁴ன꞉ ॥ 34 ॥

க்ரமமாணம்ʼ ஹ்ருʼஷீகேஶமுபாவர்தந்த ஸர்வஶ꞉ ।
ஸ தான் மமர்த³ ஸர்வாத்மா தன்முகா²ன் தை³த்யதா³னவான் ॥ 35 ॥

ஸரஸீவ மஹாபத்³மான் மஹாஹஸ்தீவ தா³னவான் ।
ப்ரமத்²ய ஸர்வான் தை³தேயான் ஹஸ்தபாத³தலைஸ்தத꞉ ॥ 36 ॥

ரூபம்ʼ க்ருʼத்வா மஹாபீ⁴மமாஜஹாரா(ஆ)ஶு மேதி³னீம் ।
தஸ்ய விக்ரமதோ பூ⁴மிம்ʼ சந்த்³ராதி³த்யௌ ஸ்தனாந்தரே ॥ 37 ॥

பரம்ʼ ப்ரக்ரமமாணஸ்ய நாபி⁴தே³ஶே வ்யவஸ்தி²தௌ ।
தத꞉ ப்ரக்ரமமாணஸ்ய ஜானுதே³ஶே வ்யவஸ்தி²தௌ ॥ 38 ॥

ததோ(அ)பி க்ரமமாணஸ்ய பத்³ப்⁴யாம்ʼ தே³வௌ வ்யவஸ்தி²தௌ ।
ஜித்வா ஸ மேதி³னீம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னாம்ʼ ஹத்வா சாஸுரபுங்க³வான் ॥ 39 ॥

த³தௌ³ ஶக்ராய வஸுதா⁴ம்ʼ விஷ்ணுர்ப³லவதாம்ʼ வர꞉ ।
ஸ்வம்ʼ ரூபம்ʼ ச ததா²(ஆ)ஸாத்³ய தா³னவேந்த்³ரமபா⁴ஷத ॥ 40 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
யஜ்ஞவாடே த்வதீ³யே(அ)ஸ்மின் ஸாலிக்³ராமே மஹாஸுர ।
மயா நிவிஷ்டபாதே³ன மாபிதேயம்ʼ வஸுந்த⁴ரா ॥ 41 ॥

ப்ரத²மம்ʼ து பத³ம்ʼ ஜாதம்ʼ நௌர்ப³ந்த⁴ஶிக²ரே மம ।
த்³விதீயம்ʼ மேருஶிக²ரே த்ருʼதீயம்ʼ நாப⁴வத்க்வசித் ॥ 42 ॥

தன்மே வரய தை³த்யேந்த்³ர யன்மயா(ஆ)ப்தம்ʼ ப்ரதிக்³ரஹம் ।
ப³லிருவாச ।
யாவதீ வஸுதா⁴ தே³வ த்வயைவ பரிநிர்மிதா ॥ 43 ॥

தாவதீ தே ந ஸம்பூர்ணா தே³வதே³வ க்ரமத்ரயம் ।
ந க்ருʼதம்ʼ யத்த்வயா தே³வ குதஸ்தன்மே மஹேஶ்வர ॥ 44 ॥

ந ச தத்³வித்³யதே தே³வ ததை²வான்யஸ்ய கஸ்யசித் ।
ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ந மே த்வயா(ஆ)பூர்யதே மே தா³னவேந்த்³ர யதா²ஶ்ருதம் ॥ 45 ॥

ஸுதலம்ʼ நாம பாதாலம்ʼ வஸ தத்ர ஸுஸம்ʼயத꞉ ।
மயைவ நிர்மிதா தத்ர மனஸா ஶோப⁴னா புரீ ॥ 46 ॥

ஜ்ஞாதிபி⁴꞉ ஸஹ த⁴ர்மிஷ்டை²ர்வஸ தத்ர யதா²ஸுக²ம் ।
தத்ர த்வம்ʼ போ⁴க்ஷ்யஸே போ⁴கா³ன் விஶிஷ்டான் ப³லஸூத³னாத் ॥ 47 ॥

அவாப்ஸ்யஸி ததா² போ⁴கா³ன் லோகாத்³விதி⁴விவர்ஜிதான் ।
ப்ராகாம்யயுக்தஶ்ச ததா² லோகேஷு விஹரிஷ்யஸி ॥ 48 ॥

மன்வந்தரே த்³விதீயே ச மஹேந்த்³ரத்வம்ʼ கரிஷ்யஸி ।
தேஜஸா ச மதீ³யேன ஶக்ரத்வே யோக்ஷ்யஸே ப³லே ॥ 49 ॥

தவ ஶத்ருக³ணான் ஸர்வான் கா⁴தயிஷ்யாம்யஹம்ʼ ததா³ ।
ப்³ரஹ்மண்யஸ்த்வம்ʼ ஶரண்யஸ்த்வம்ʼ யஜ்ஞஶீல꞉ ப்ரியம்ʼவத³꞉ ॥ 50 ॥

தபஸ்வீ தா³னஶீலஶ்ச வேத³வேதா³ங்க³பாரக³꞉ ।
தஸ்மாத்³யஶோபி⁴ர்வ்ருʼத்³த்⁴யர்த²ம்ʼ மயா த்வமபி⁴ஸந்தி⁴த꞉ ॥ 51 ॥

தே³வராஜாதி⁴கான் போ⁴கா³ன் பாதாலஸ்தோ²(அ)பி போ⁴க்ஷ்யஸே ।
ஸந்நிதா⁴னஞ்ச தத்ராஹம்ʼ கரிஷ்யாம்யஸுராதி⁴ப ॥ 52 ॥

மயா ச ரம்ʼஸ்யஸே ஸார்த⁴ம்ʼ ஸ்ப்ருʼஹணீய꞉ ஸுரைரபி ।
ஶக்ரத்வம்ʼ ச ததா² க்ருʼத்வா பா⁴வ்யே ஸாவர்ணிகே(அ)ந்தரே ॥ 53 ॥

ஸர்வஸந்தி⁴விநிர்முக்தோ மயைவ ஸஹ ரம்ʼஸ்யஸே ॥ 54 ॥

ஶங்கர உவாச ।
இத்யேவமுக்த்வா ஸஜலாம்பு³தா³ப⁴꞉ ப்ரதப்தசாமீகரதௌ⁴தவஸ்த்ர꞉ ।
அத³ர்ஶனம்ʼ தே³வவரோ ஜகா³ம ஶக்ரஶ்ச லேபே⁴ ஸகலாம்ʼ த்ரிலோகீம் ॥ 55 ॥

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டே³ மார்கண்டே³யவஜ்ரஸம்ʼவாதே³ ஶங்கரகீ³தாஸு
வாமனப்ராது³ர்பா⁴வோ நாம பஞ்சபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥55 ॥

அத² ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டா³ந்தர்க³தே ஶங்கரகீ³தாஸு
ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥6 ॥
ராம உவாச ।
தஸ்ய தே³வாதி³தே³வஸ்ய விஷ்ணோரமிததேஜஸ꞉ ।
த்வத்தோ(அ)ஹம்ʼ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தி³வ்யா ஆத்மவிபூ⁴தய꞉ ॥ 1 ॥

ஶங்கர உவாச ।
ந ஶக்யா விஸ்தராத்³வக்தும்ʼ தே³வதே³வஸ்ய பூ⁴தய꞉ ।
ப்ராதா⁴ன்யதஸ்தே வக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணுஷ்வைகமனா த்³விஜ ॥ 2 ॥

ஸர்கே³ ப்³ரஹ்மா ஸ்தி²தௌ விஷ்ணு꞉ ஸம்ʼஹாரே ச ததா² ஹர꞉ ।
வருணோ வாயுராகாஶோ ஜ்யோதிஶ்ச ப்ருʼதி²வீ ததா² ॥ 3 ॥

தி³ஶஶ்ச விதி³ஶ்சாபி ததா² யே ச தி³கீ³ஶ்வரா꞉ ।
ஆதி³த்யா வஸவோ ருத்³ரா ப்⁴ருʼக³வோ(அ)ங்கி³ரஸஸ்ததா² ॥ 4 ॥

ஸாத்⁴யாஶ்ச மருதோ தே³வா விஶ்வேதே³வாஸ்ததை²வ ச ।
அஶ்வினௌ புருஹூதஶ்ச க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸாம்ʼ க³ணா꞉ ॥ 5 ॥

பர்வதோத³தி⁴பாதாலா லோகா த்³வீபாஶ்ச பா⁴ர்க³வ ।
திர்யகூ³ர்த்⁴வமத⁴ஶ்சைவ த்விங்கி³தம்ʼ யஶ்ச நேங்க³தே ॥ 6 ॥

ஸச்சாஸச்ச மஹாபா⁴க³ ப்ரக்ருʼதிர்விக்ருʼதிஶ்ச ய꞉ ।
க்ருʼமிகீடபதங்கா³னாம்ʼ வயஸாம்ʼ யோனயஸ்ததா² ॥ 7 ॥

வித்³யாத⁴ராஸ்ததா² யக்ஷா நாகா³꞉ ஸர்பா꞉ ஸகின்னரா꞉ ।
ராக்ஷஸாஶ்ச பிஶாசாஶ்ச பிதர꞉ காலஸந்த⁴ய꞉ ॥ 8 ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாஶ்ச த⁴ர்மத்³வாராணி யானி ச ।
யஜ்ஞாங்கா³னி ச ஸர்வாணி பூ⁴தக்³ராமம்ʼ சதுர்வித⁴ம் ॥ 9 ॥

ஜராயுஜாண்ட³ஜாஶ்சைவ ஸம்ʼஸ்வேத³ஜமதோ²த்³பி⁴ஜம் ।
ஏகஜ்யோதி꞉ ஸ மருதாம்ʼ வஸூனாம்ʼ ஸ ச பாவக꞉ ॥ 10 ॥

அஹிர்பு³த்⁴ன்யஶ்ச ருத்³ராணாம்ʼ நாதை³வாஶ்வினயோஸ்ததா² ।
நாராயணஶ்ச ஸாத்⁴யானாம்ʼ ப்⁴ருʼகூ³ணாம்ʼ ச ததா² க்ரது꞉ ॥ 11 ॥

ஆதி³த்யானாம்ʼ ததா² விஷ்ணுராயுரங்கி³ரஸாம்ʼ ததா² ।
விஶ்வேஷாம்ʼ சைவ தே³வானாம்ʼ ரோசமான꞉ ஸுகீர்தித꞉ ॥ 12 ॥

வாஸவ꞉ ஸர்வதே³வானாம்ʼ ஜ்யோதிஷாம்ʼ ச ஹுதாஶன꞉ ।
யம꞉ ஸம்ʼயமஶீலானாம்ʼ விரூபாக்ஷ꞉ க்ஷமாப்⁴ருʼதாம் ॥ 13 ॥

யாத³ஸாம்ʼ வருணஶ்சைவ பவன ப்லவதாம்ʼ ததா² ।
த⁴னாத்⁴யக்ஷஶ்ச யக்ஷாணாம்ʼ ருத்³ரோ ரௌத்³ரஸ்ததா²ந்தர꞉ ॥ 14 ॥

அனந்த꞉ ஸர்வநாகா³னாம்ʼ ஸூர்யஸ்தேஜஸ்வினாம்ʼ ததா² ।
க்³ரஹாணாம்ʼ ச ததா² சந்த்³ரோ நக்ஷத்ராணாம்ʼ ச க்ருʼத்திகா ॥ 15 ॥

கால꞉ கலயதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டோ² யுகா³னாம்ʼ ச க்ருʼதம்ʼ யுக³ம் ।
கல்பம்ʼ மன்வந்தரேஶாஶ்ச மனவஶ்ச சதுர்த³ஶ ॥ 16 ॥

ஸ ஏவ தே³வ꞉ ஸர்வாத்மா யே ச தே³வேஶ்வராஸ்ததா² ।
ஸம்ʼவத்ஸரஸ்து வர்ஷாணாம்ʼ சாயனானாம்ʼ ததோ²த்தர꞉ ॥ 17 ॥

மார்க³ஶீர்ஷஸ்து மாஸானாம்ʼ ருʼதூனாம்ʼ குஸுமாகர꞉ ।
ஶுக்லபக்ஷஸ்து பக்ஷாணாம்ʼ திதீ²னாம்ʼ பூர்ணிமா திதி²꞉ ॥ 18 ॥

காரணானாம்ʼ வத⁴꞉ (?) ப்ரோக்தோ முஹூர்தானாம்ʼ ததா²(அ)பி⁴ஜித் ।
பாதாலானாம்ʼ ஸுதலஶ்ச ஸமுத்³ராணாம்ʼ பயோத³தி⁴꞉ ॥ 19 ॥

ஜம்பூ³த்³வீபஶ்ச த்³வீபானாம்ʼ லோகானாம்ʼ ஸத்ய உச்யதே ।
மேரு꞉ ஶிலோச்சயானாம்ʼ ச வர்ஷேஷ்வபி ச பா⁴ரதம் ॥ 20 ॥

ஹிமாலய꞉ ஸ்தா²வராணாம்ʼ ஜாஹ்னவீ ஸரிதாம்ʼ ததா² ।
புஷ்கர꞉ ஸர்வதீர்தா²னாம்ʼ க³ருட³꞉ பக்ஷிணாம்ʼ ததா² ॥ 21 ॥

க³ந்த⁴ர்வாணாம்ʼ சித்ரரத²꞉ ஸித்³தா⁴னாம்ʼ கபிலோ முனி꞉ ।
ருʼஷீணாம்ʼ ச ப்⁴ருʼகு³ர்தே³வோ தே³வர்ஷீணாம்ʼ ச நாரத³꞉ ॥ 22 ॥

ததா² ப்³ரஹ்மர்ஷீணாம்ʼ ச அங்கி³ரா꞉ பரிகீர்தித꞉ ।
வித்³யாத⁴ராணாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ தே³வஶ்சித்ராங்க³த³ஸ்ததா² ॥ 23 ॥

கம்ʼவர꞉ கின்னராணாம்ʼ ச ஸர்பாணாமத² வாஸுகி꞉ । (கந்த⁴ர꞉?)
ப்ரஹ்லாத³꞉ ஸர்வதை³த்யானாம்ʼ ரம்பா⁴ சாப்ஸரஸாம்ʼ ததா² ॥ 24 ॥

உச்சை꞉ஶ்ரவஸமஶ்வானாம்ʼ தே⁴னூனாம்ʼ சைவ காமது⁴க் ।
ஐராவதோ க³ஜேந்த்³ராணாம்ʼ ம்ருʼகா³ணாம்ʼ ச ம்ருʼகா³தி⁴ப꞉ ॥ 25 ॥

ஆயுதா⁴னாம்ʼ ததா² வஜ்ரோ நராணாம்ʼ ச நராதி⁴ப꞉ ।
க்ஷமா க்ஷமாவதாம்ʼ தே³வோ பு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தி⁴மதாமபி ।26 ॥

த⁴ர்மாவிருத்³த⁴꞉ காமஶ்ச ததா² த⁴ர்மப்⁴ருʼதாம்ʼ ந்ருʼணாம் ।
த⁴ர்மோ த⁴ர்மப்⁴ருʼதாம்ʼ தே³வஸ்தபஶ்சைவ தபஸ்வினாம் ॥ 27 ॥

யஜ்ஞானாம்ʼ ஜபயஜ்ஞஶ்ச ஸத்ய꞉ ஸத்யவதாம்ʼ ததா² ।
வேதா³னாம்ʼ ஸாமவேத³ஶ்ச அம்ʼஶுனாம்ʼ ஜ்யோதிஷாம்ʼ பதி꞉ ॥ 28 ॥

கா³யத்ரீ ஸர்வமந்த்ராணாம்ʼ வாச꞉ ப்ரவத³தாம்ʼ ததா² ।
அக்ஷராணாமகாரஶ்ச யந்த்ராணாம்ʼ ச ததா² த⁴னு꞉ ॥ 29 ॥

அத்⁴யாத்மவித்³யா வித்³யானாம்ʼ கவீநாமுஶனா கவி꞉ ।
சேதனா ஸர்வபூ⁴தாநாமிந்த்³ரியாணாம்ʼ மனஸ்ததா² ॥ 30 ॥

ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மவிதா³ம்ʼ தே³வோ ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞானவதாம்ʼ ததா² ।
கீர்தி꞉ ஶ்ரீர்வாக் ச நாரீணாம்ʼ ஸ்ம்ருʼதிர்மேதா⁴ ததா² க்ஷமா ॥ 31 ॥

ஆஶ்ரமாணாம்ʼ சதுர்த²ஶ்ச வர்ணானாம்ʼ ப்³ராஹ்மணஸ்ததா² ।
ஸ்கந்த³꞉ ஸேனாப்ரணேத்ரூʼணாம்ʼ ஸத³யஶ்ச த³யாவதாம் ॥ 32 ॥

ஜயஶ்ச வ்யவஸாயஶ்ச ததோ²த்ஸாஹவதாம்ʼ ப்ரபு⁴꞉ ।
அஶ்வத்த²꞉ ஸர்வவ்ருʼக்ஷாணாமோஷதீ⁴னாம்ʼ ததா² யவ꞉ ॥ 33 ॥

ம்ருʼத்யு꞉ ஸ ஏவ ம்ரியதாமுத்³ப⁴வஶ்ச ப⁴விஷ்யதாம் ।
ஜ²ஷாணாம்ʼ மகரஶ்சைவ த்³யூதம்ʼ ச²லயதாம்ʼ ததா² ॥ 34 ॥

மானஶ்ச ஸர்வகு³ஹ்யானாம்ʼ ரத்னானாம்ʼ கனகம்ʼ ததா² ।
த்⁴ருʼதிர்பூ⁴மௌ ரஸஸ்தேஜஸ்தேஜஶ்சைவ ஹுதாஶனே ॥ 35 ॥

வாயு꞉ ஸ்பர்ஶகு³ணானாம்ʼ ச க²ம்ʼ ச ஶப்³த³கு³ணஸ்ததா² ।
ஏவம்ʼ விபூ⁴திபி⁴꞉ ஸர்வம்ʼ வ்யாப்ய திஷ்ட²தி பா⁴ர்க³வ ॥ 36 ॥

ஏகாம்ʼஶேன ப்⁴ருʼகு³ஶ்ரேஷ்ட² தஸ்யாம்ʼஶத்ரிதயம்ʼ தி³வி ।
தே³வாஶ்ச ருʼஷயஶ்சைவ ப்³ரஹ்மா சாஹம்ʼ ச பா⁴ர்க³வ ॥ 37 ॥

சக்ஷுஷா யன்ன பஶ்யந்தி வினா ஜ்ஞானக³திம்ʼ த்³விஜ ।
ஜ்ஞாதா ஜ்ஞேயஸ்ததா² த்⁴யாதா த்⁴யேயஶ்சோக்தோ ஜனார்த³ன꞉ ॥ 38 ॥

யஜ்ஞோ யஷ்டா ச கோ³விந்த³꞉ க்ஷேத்ரம்ʼ க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச ।
அன்னமந்நாத³ ஏவோக்த꞉ ஸ ஏவ ச கு³ணத்ரயம் ।39 ॥

கா³மாவிஶ்ய ச பூ⁴தானி தா⁴ரயத்யோஜஸா விபு⁴꞉ ।
புஷ்ணாதி சௌஷதீ⁴꞉ ஸர்வா ஸோமோ பூ⁴த்வா ரஸாத்மக꞉ ॥ 40 ॥

ப்ராணினாம்ʼ ஜட²ரஸ்தோ²(அ)க்³நிர்பு⁴க்தபாசீ ஸ பா⁴ர்க³வ ।
சேஷ்டாக்ருʼத்ப்ராணினாம்ʼ ப்³ரஹ்மன் ஸ ச வாயு꞉ ஶரீரக³꞉ ॥ 41 ॥

யதா²தி³த்யக³தம்ʼ தேஜோ ஜக³த்³பா⁴ஸயதே(அ)கி²லம் ।
யச்சந்த்³ரமஸி யச்சாக்³னௌ தத்தேஜஸ்தத்ர கீர்திதம் ॥ 42 ॥

ஸர்வஸ்ய சாஸௌ ஹ்ருʼதி³ ஸந்நிவிஷ்டஸ்தஸ்மாத்ஸ்ம்ருʼதிர்ஜ்ஞானமபோஹனம்ʼ ச ।
ஸர்வைஶ்ச தே³வைஶ்ச ஸ ஏவ வந்த்³யோ வேதா³ந்தக்ருʼத்³வேத³க்ருʼதே³வ சாஸௌ ॥43 ॥

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டே³ மார்கண்டே³யவஜ்ரஸம்ʼவாதே³
ஶங்கரகீ³தாஸு
விபூ⁴திவர்ணனம்ʼ நாம ஷட்பஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥56 ॥

அத² ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டா³ந்தர்க³தே ஶங்கரகீ³தாஸு
ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥7 ॥
ராம உவாச ।
ஆராத்⁴யதே ஸ ப⁴க³வான் கர்மணா யேன ஶங்கர ।
தன்மமாசக்ஷ்வ ப⁴க³வன் ஸர்வஸத்த்வஸுக²ப்ரத³ம் ॥ 1 ॥

ஶங்கர உவாச ।
ஸாது⁴ ராம மஹாபா⁴க³ ஸாது⁴ தா³னவநாஶன ।
யன்மாம்ʼ ப்ருʼச்ச²ஸி த⁴ர்மஜ்ஞ கேஶவாராத⁴னம்ʼ ப்ரதி ॥ 2 ॥

தி³வஸம்ʼ தி³வஸார்த⁴ம்ʼ வா முஹூர்தமேகமேவ வா ।
நாஶஶ்சாஶேஷபாபஸ்ய ப⁴க்திர்ப⁴வதி கேஶவே ॥ 3 ॥

அனேகஜன்மஸாஹஸ்ரைர்னானாயோன்யந்தரேஷு ச ।
ஜந்தோ꞉ கல்மஷஹீனஸ்ய ப⁴க்திர்ப⁴வதி கேஶவே ॥ 4 ॥

நாத⁴ன்ய꞉ கேஶவம்ʼ ஸ்தௌதி நாத⁴ன்யோ(அ)ர்சயதி ப்ரபு⁴ம் ।
நமத்யத⁴ன்யஶ்ச ஹரிம்ʼ நாத⁴ன்யோ வேத்தி மாத⁴வம் ॥ 5 ॥

மனஶ்ச தத்³தி⁴ த⁴ர்மஜ்ஞ கேஶவே யத்ப்ரவர்ததே ।
ஸா பு³த்³தி⁴ஸ்தத்³வ்ரதாயைவ ஸததம்ʼ ப்ரதிதிஷ்ட²தி ॥ 6 ॥

ஸா வாணீ கேஶவம்ʼ தே³வம்ʼ யா ஸ்தௌதி ப்⁴ருʼகு³நந்த³ன ।
ஶ்ரவணௌ தௌ ஶ்ருதா யாப்⁴யாம்ʼ ஸததம்ʼ தத்கதா²꞉ ஶுபா⁴꞉ ॥ 7 ॥

அவேஹி த⁴ர்மஜ்ஞ ததா² தத்பூஜாகரணாத்கரௌ ।
ததே³கம்ʼ ஸப²லம்ʼ கர்ம கேஶவார்தா²ய யத்க்ருʼதம் ॥ 8 ॥

யதோ முக்²யப²லாவாப்தௌ கரணம்ʼ ஸுப்ரயோஜனம் ।
மனஸா தேன கிம்ʼ கார்யம்ʼ யன்ன திஷ்ட²தி கேஶவே ॥ 9 ॥

பு³த்³த்⁴யா வா பா⁴ர்க³வஶ்ரேஷ்ட² தயா நாஸ்தி ப்ரயோஜனம் ।
ரோக³꞉ ஸா ரஸனா வாபி யயா ந ஸ்தூயதே ஹரி꞉ ॥ 10 ॥

க³ர்தௌ ப்³ரஹ்மவ்ரதௌ கர்ணௌ யாப்⁴யாம்ʼ தத்கர்ம ந ஶ்ருதம் ।
பா⁴ரபூ⁴தை꞉ கரை꞉ கார்யம்ʼ கி தஸ்ய ந்ருʼபஶோர்த்³விஜ ॥ 11 ॥

யைர்ன ஸம்பூஜிதோ தே³வ꞉ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ ।
பாதௌ³ தௌ ஸப²லௌ ராம கேஶவாலயகா³மினௌ ॥ 12 ॥

தே ச நேத்ரே மஹாபா⁴க³ யாப்⁴யாம்ʼ ஸந்த்³ருʼஶ்யாதே ஹரி꞉ ।
கிம்ʼ தஸ்ய சரணை꞉ கார்யம்ʼ க்ருʼதஸ்ய நிபுணைர்த்³விஜ ॥ 13 ॥

யாப்⁴யாம்ʼ ந வ்ரஜதே ஜந்து꞉ கேஶவாலயத³ர்ஶனே ।
ஜாத்யந்த⁴துல்யம்ʼ தம்ʼ மன்யே புருஷம்ʼ புருஷோத்தம ॥ 14 ॥

யோ ந பஶ்யதி த⁴ர்மஜ்ஞ கேஶவார்சா புன꞉ புன꞉ ।
க்லேஶஸஞ்ஜனனம்ʼ கர்ம வ்ருʼதா² தத்³ப்⁴ருʼகு³நந்த³ன ॥ 15 ॥

கேஶவம்ʼ ப்ரதி யத்³ராம க்ரியதே(அ)ஹனி ஸர்வதா³ ।
பஶ்ய கேஶவமாராத்⁴ய மோத³மானம்ʼ ஶசீபதிம் ॥ 16 ॥

யமஞ்ச வருணஞ்சைவ ததா² வைஶ்ரவணம்ʼ ப்ரபு⁴ம் ।
தே³வேந்த்³ரத்வமதிஸ்பீ²தம்ʼ ஸர்வபூ⁴திஸ்மிதம்ʼ(??) பத³ம் ॥ 17 ॥

ஹரிப⁴க்தித்³ருமாத்புஷ்பம்ʼ ராஜஸாத்ஸாத்த்விகம்ʼ ப²லம் ।
அணிமா மஹிமா ப்ராப்தி꞉ ப்ராகாம்யம்ʼ லகி⁴மா ததா² ॥ 18 ॥

ஈஶித்வஞ்ச வஶித்வஞ்ச யத்ர காமாவஸாயிதா ।
ஆராத்⁴ய கேஶவம்ʼ தே³வம்ʼ ப்ரப்யந்தே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 19 ॥

ஹதப்ரத்யங்க³மாதங்கோ³ ருதி⁴ராருணபூ⁴தலே ।
ஸங்க்³ராமே விஜயம்ʼ ராம ப்ராப்யதே தத்ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 20 ॥

மஹாகடிதடஶ்ரோண்ய꞉ பீனோன்னதபயோத⁴ரா꞉ ।
அகலங்கஶஶாங்காப⁴வத³னா நீலமூர்த⁴ஜா꞉ ॥ 21 ॥

ரமயந்தி நரம்ʼ ஸ்வப்னே தே³வராமா மனோஹரா꞉ ।
ஸக்ருʼத்³யேனார்சிதோ தே³வோ ஹேலயா வா நமஸ்க்ருʼத꞉ ॥ 22 ॥

வேத³வேதா³ங்க³வபுஷாம்ʼ முனீனாம்ʼ பா⁴விதாத்மனாம் ।
ருʼஷித்வமபி த⁴ர்மஜ்ஞ விஜ்ஞேயம்ʼ தத்ப்ரஸாத³ஜம் ॥ 23 ॥

ரமந்தே ஸஹ ராமாபி⁴꞉ ப்ராப்ய வைத்³யாத⁴ரம்ʼ பத³ம் ।
அன்யபா⁴வதயா நாம்ன꞉ கீர்தநாத³பி பா⁴ர்க³வ ॥ 24 ॥

ரத்னபர்யங்கஶயிதா மஹாபோ⁴கா³ஶ்ச போ⁴கி³ன꞉ ।
வீஜ்யந்தே ஸஹ ராமாபி⁴꞉ கேஶவஸ்மரணாத³பி ॥ 25 ॥

ஸௌக³ந்தி⁴கே வனே ரம்யே கைலாஸபர்வதே த்³விஜ ।
யத்³யக்ஷா விஹரந்தி ஸ்ம தத்ப்ராஹு꞉ குஸுமம்ʼ நதே꞉ ॥ 26 ॥

ரத்னசித்ராஸு ரம்யாஸு நந்த³னோத்³யானபூ⁴மிஷு ।
க்ரீட³ந்தி ச ஸஹ ஸ்த்ரீபி⁴ர்க³ந்த⁴ர்வீபி⁴꞉ கதா²ஶ்ருதே꞉ ॥ 27 ॥

சதுஸ்ஸமுத்³ரவேலாயாம்ʼ மேருவிந்த்⁴யபயோத⁴ராம் ।
த⁴ராம்ʼ யே பு⁴ஞ்ஜதே பூ⁴பா꞉ ப்ரணிபாதஸ்ய தத்ப²லம் ॥ 28 ॥

தஸ்மாத்தவாஹம்ʼ வக்ஷ்யாமி யத்³யதா³ சரத꞉ ஸதா³ ।
புருஷஸ்யேஹ ப⁴க³வான் ஸுதோஷஸ்துஷ்யதே ஹரி꞉ ॥ 29 ॥

பூஜ்ய꞉ ஸ நித்யம்ʼ வரதோ³ மஹாத்மா ஸ்தவ்ய ஸ நித்யம்ʼ ஜக³தே³கவந்த்³ய꞉ ।
த்⁴யேய꞉ ஸ நித்யம்ʼ ஸகலாக⁴ஹர்தா சைதாவது³க்தம்ʼ தவ ராம கு³ஹ்யம் ॥ 30 ॥

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே ப்ரத²மக²ண்டே³ மார்கண்டே³யவஜ்ரஸம்ʼவாதே³
ஶங்கரகீ³தாஸு
ப⁴க்திப²லப்ரத³ர்ஶனம்ʼ நாம ஸப்தபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥57 ॥

Also Read:

Shankara Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shankara Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top