Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivabhujanga Prayata Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shivabhujanga Prayata Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

135 Views

શિવભુજઙ્ગપ્રયાતસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati:

શિવભુજઙ્ગ પ્રયાત સ્તોત્રમ

યદા દારુણાભાષણા ભીષણા મે ભવિષ્યન્ત્યુપાન્તે કૃતાન્તસ્ય દૂતાઃ |
તદા મન્મનસ્ત્વત્પદાંભોરુહસ્થં કથં નિશ્ચલં સ્યાન્નમસ્તેઽસ્તુ શંભો ||૧||

યદા દુર્નિવારવ્યથોઽહં શયનો લુઠન્નિઃશ્વસન્નિઃસૃતાવ્યક્તવાણિઃ |
તદા જહ્નુકન્યાજલાલઙ્કૃતં તે જટામણ્ડલં મન્મનોમન્દિરં સ્યાત ||૨||

યદા પુત્રમિત્રાદયો મત્સકાશે રુદન્ત્યસ્ય હા કીદૃશીયં દશેતિ |
તદા દેવદેવેશ ગૌરીશ શંભો નમસ્તે શિવાયેત્યજસ્રં બ્રવાણિ ||૩||

યદા પશ્યતાં મામસૌ વેત્તિ નાસ્માનયં હાસ એવેતિ વાચો વદેયુઃ |
તદા ભૂતિભૂષં ભુજઙ્ગાવનદ્ધં પુરારે ભવન્તં સ્ફુટં ભાવયેયમ ||૪||

યદા પારમચ્છાયમસ્થાનમદ્ભિર્જનૈર્વા વિહીનં ગમિષ્યામિ દૂરમ |
તદા તં નિરુન્ધન કૃતાન્તસ્ય માર્ગં મહાદેવ મહ્યં મનોજ્ઞં પ્રયચ્છ||૫||

યદા રૌરવાદીન સ્મરન્નેવ ભીત્યા વ્રજામ્યેવ મોહં પતિષ્યામિ ઘોરે|
તદા મામહો નાથ કસ્તારયિષ્યત્યનાથં પરાધીનમર્ધેન્દુમૌલે ||૬||

યદા શ્વેતપત્રાયતાલઙ્ઘ્યશક્તે કૃતાન્તાદ્ભયં ભક્તવાત્સલ્યભાવાત |
તદા પાહિ માં પાર્વતીવલ્લભાન્યં ન પશ્યામિ પાતારમેતાદૃશં મે ||૭||

ઇદાનીમિદાનીં મતિર્મે ભવિત્રીત્યહો સન્તતં ચિન્તયા પીડિતોઽસ્મિ |
કથં નામ મા ભૂન્મનોવૃત્તિરેષા નમસ્તે ગતીનાં ગતે નીલકણ્ઠ ||૮||

અમર્યાદમેવામુમાબાલવૃદ્ધં હરન્તં કૃતાન્તં સમીક્ષ્યાસ્મિ ભીતઃ |
સ્તુતૌ તાવદસ્યાં તવૈવ પ્રસાદાદ્ભવાનીપતે નિર્મયોઽહં ભવાનિ ||૯||

જરાજન્મગર્ભાધિવાસાદિદુઃખાન્યસહ્યાનિ જહ્યાં જગન્નાથ કેન |
ભવન્તં વિના મે ગતિર્નૈવ શંભો દયાળો ન જાગર્તિ કિં વા દયા તે ||૧૦||

શિવાયેતિ શબ્દો નમઃપૂર્વ એષ સ્મરન્મુક્તિકૃન્મૃત્યુહા તત્ત્વવાચી |
મમેશાન માગાન્મનસ્તો વચસ્તઃ સદા મહ્યમેતત્પ્રદાનં પ્રયચ્છ ||૧૧||

ત્વમપ્યંબ માં પશ્ય શીતાંશુમૌલિપ્રિયે ભેષજં ત્વં ભવવ્યાધિશાન્ત્યૈ|
બૃહત્ક્લેશભાજં પદાંભોજપોતે ભવાબ્ધૌ નિમગ્નં નયસ્વાદ્ય પારમ ||૧૨||

અનેન સ્તવેનાદરાદમ્બિકેશ પરાં ભક્તિમાતન્વતા યે નમન્તિ |
મૃતૌ નિર્ભયાસ્તે હ્યનન્તં લભન્તે હૃદંભોજમધ્યે સમાસીનમીશં ||૧૩ ||

અકણ્ઠે કળઙ્કાદનઙ્ગે ભુજઙ્ગાદપાણૌ કપાલાદભાલેઽનલાક્ષાત |
અમૌલૌ શશાઙ્કાદહં દેવમન્યં ન મન્યે ન મન્યે ન મન્યે ન મન્યે ||૧૪||

કિરીટે નિશીશો લલાટે હુતાશો ભુજે ભોગિરાજો ગળે કાલિમા ચ |
તનૌ કામિની યસ્ય તુલ્યં ન દેવં ન જાને ન જાને ન જાને ન જાને ||૧૫||

અયં દાનકાલસ્ત્વહં દાનપાત્રં ભવાનેવ દાતા ત્વદન્યં ન યાચે |
ભવદ્ભક્તિમેવ સ્થિરાં દેહિ મહ્યં કૃપાશીલ શંભો કૃતાર્થોઽસ્મિ યસ્માત ||૧૬|

શિવોઽહં શિવોઽહં શિવોઽહં શિવોઽહં શિવાદન્યથા દૈવતં નાભિજાને |
મહાદેવ શંભો ગિરીશ ત્રિશૂલિન ત્વયીદં સમસ્તં વિભાતીતિ યસ્માત ||૧૭||

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યશ્રીમચ્છઙ્કરાચાર્યવિરચિતં શિવભુજઙ્ગપ્રયાતસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *