Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivabhujanga Prayata Stotram Lyrics in English

Shivabhujanga Prayata Stotram Lyrics in English

79 Views

shivabhujanga prayaata stotram Lyrics in English :

yadaa daaruNaabhaaShaNaa bhIShaNaa me bhaviShyantyupaante kRutaantasya dootaaH |
tadaa manmanastvatpadaaMbhoruhasthaM kathaM nishcalaM syaannamaste&stu shaMbho ||1||

yadaa durnivaaravyatho&haM shayano luThanniHshvasanniHsRutaavyaktavaaNiH |
tadaa jahnukanyaajalaala~gkRutaM te jaTaamaNDalaM manmanomandiraM syaat ||2||

yadaa putramitraadayo matsakaashe rudantyasya haa kIdRushIyaM dasheti |
tadaa devadevesha gaurIsha shaMbho namaste shivaayetyajasraM bravaaNi ||3||

yadaa pashyataaM maamasau vetti naasmaanayaM haasa eveti vaacho vadeyuH |
tadaa bhootibhooShaM bhuja~ggaavanaddhaM puraare bhavantaM sphuTaM bhaavayeyam ||4||

yadaa paaramacCaayamasthaanamadbhirjanairvaa vihInaM gamiShyaami dooram |
tadaa taM nirundhan kRutaantasya maargaM mahaadeva mahyaM manoj~jaM prayacCa||5||

yadaa rauravaadeen smaranneva bhItyaa vrajaamyeva mohaM patiShyaami ghore|
tadaa maamaho naatha kastaarayiShyatyanaathaM paraadhInamardhendumaule ||6||

yadaa shvetapatraayataala~gghyashakte kRutaantaadbhayaM bhaktavaatsalyabhaavaat |
tadaa paahi maaM paarvatIvallabhaanyaM na pashyaami paataarametaadRushaM me ||7||

idaanImidaanIM matirme bhavitrItyaho santataM cintayaa pIDito&smi |
kathaM naama maa bhoonmanovRuttireShaa namaste gatInaaM gate nIlakaNTha ||8||

amaryaadamevaamumaabaalavRuddhaM harantaM kRutaantaM samIkShyaasmi bhItaH |
stutau taavadasyaaM tavaiva prasaadaadbhavaanIpate nirmayo&haM bhavaani ||9||

jaraajanmagarbhaadhivaasaadiduHKaanyasahyaani jahyaaM jagannaatha kena |
bhavantaM vinaa me gatirnaiva shaMbho dayaaLo na jaagarti kiM vaa dayaa te ||10||

shivaayeti shabdo namaHpoorva eSha smaranmuktikRunmRutyuhaa tattvavaachI |
mameshaana maagaanmanasto vachastaH sadaa mahyametatpradaanaM prayacCa ||11||

tvamapyaMba maaM pashya shItaaMshumaulipriye bheShajaM tvaM bhavavyaadhishaantyai|
bRuhatkleshabhaajaM padaaMbhojapote bhavaabdhau nimagnaM nayasvaadya paaram ||12||

anena stavenaadaraadambikesha paraaM bhaktimaatanvataa ye namanti |
mRutau nirbhayaaste hyanantaM labhante hRudaMbhojamadhye samaaseenameeshaM ||13 ||

akaNThe kaLa~gkaadana~gge bhuja~ggaadapaaNou kapaalaadabhaale&nalaakShaat |
amaulau shashaa~gkaadahaM devamanyaM na manye na manye na manye na manye ||14||

kirITe nishIsho lalaaTe hutaasho bhuje bhogiraajo gaLe kaalimaa cha |
tanau kaaminI yasya tulyaM na devaM na jaane na jaane na jaane na jaane ||15||

ayaM daanakaalastvahaM daanapaatraM bhavaaneva daataa tvadanyaM na yaache |
bhavadbhaktimeva sthiraaM dehi mahyaM kRupaashIla shaMbho kRutaartho&smi yasmaat ||16|

shivo&haM shivo&haM shivo&haM shivo&haM shivaadanyathaa daivataM naabhijaane |
mahaadeva shaMbho girIsha trishoolin tvayIdaM samastaM vibhaatIti yasmaat ||17||

iti shrImatparamahaMsaparivraajakaachaaryashrImacCa~gkaraacaaryaviracitaM shivabhuja~ggaprayaatastotraM saMpoorNam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *