Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in English | 108 Names Bala Tripura Sundari

Sri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in English:

sribalastottarasatanamastotram 1
asya sribalatripurasundaryastottarasatanamastotramahamantrasya
daksinamurtih rsih । anustup chandah । sri balatripurasundari devata ।
aim bijam । sauh saktih । klim kilakam ।
sribalatripurasundariprasadasid‍dhyarthe namaparayane viniyogah ।
om aim angusthabhyam namah । klim tarjanibhyam namah ।
sauh madhyamabhyam namah । aim anamikabhyam namah ।
klim kanisthikabhyam namah । sauh karatalakaraprsthabhyam namah ।
aim hrdayaya namah । klim sirase svaha । sauh sikhayai vasat ।
aim kavacaya hum । klim netratrayaya vausat । sauh astraya phat ।
bhurbhuvassuvarom iti digbandhah ।

dhyanam-
pasankuse pustakaksasutre ca dadhati karaih ।
rakta tryaksa candraphala patu bala surarcita ॥

lamityadi pancapuja \-
lam prthivyatmikayai gandham samarpayami ।
ham akasatmikayai puspani samarpayami ।
yam vayvatmikayai dhupamaghrapayami ।
ram agnyatmikayai dipam darsayami ।
vam amrtatmikayai amrtopaharam nivedayami ।
sam sarvatmikayai sarvopacarapujah samarpayami ॥

atha sri bala astottara satanamastotram ।
Om kalyani tripura bala maya tripurasundari ।
sundari saubhagyavati klinkari sarvamangala ॥ 1 ॥

hrinkari skandajanani para pancadasaksari ।
triloki mohanadhisa sarvesi sarvarupini ॥ 2 ॥

sarvasamksobhini purna navamudresvari siva ।
anangakusuma khyata ananga bhuvanesvari ॥ 3 ॥

japya stavya srutirnita nityaklinna’mrtodbhava ।
mohini parama”nanda kamesataruna kala ॥ 4 ॥

kalavati bhagavati padmaragakiritini ।
saugandhini saridveni mantrini mantrarupini ॥ 5 ॥

tattvatrayi tattvamayi siddha tripuravasini ।
srirmatisca mahadevi kaulini paradevata ॥ 6 ॥

kaivalyarekha vasini sarvesi sarvamatrka ।
visnusvasa devamata sarvasampatpradayini ॥ 7 ॥

kinkari mata girvani surapananumodini ।
adharahitapatnika svadhisthanasamasraya ॥ 8 ॥

anahatabjanilaya manipurasamasraya ।
ajna padmasanasina visuddhasthalasamsthita ॥ 9 ॥

astatrimsatkalamurti ssusumna carumadhyama ।
yogesvari munidhyeya parabrahmasvarupini ॥ 10 ॥

caturbhuja candracuḍa puranagamarupini ।
aimkaradirmahavidya pancapranavarupini ॥ 11 ॥

bhutesvari bhutamayi pancasadvarnarupini ।
soḍhanyasa mahabhusa kamaksi dasamatrka ॥ 12 ॥

adharasaktih taruni laksmih tripurabhairavi ।
sambhavi saccidananda saccidanandarupini ॥ 13 ॥

mangalya dayini manya sarvamangalakarini ।
yogalaksmih bhogalaksmih rajyalaksmih trikonaga ॥ 14 ॥

sarvasaubhagyasampanna sarvasampattidayini ।
navakonapuravasa bindutrayasamanvita ॥ 15 ॥

namnamastottarasatam pathennyasasamanvitam ।
sarvasiddhimavapnoti sadhakobhistamapnuyat ॥ 16 ॥

iti sri rudrayamalatantre umamahesvarasamvade
sri bala astottara satanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top