Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Kannada | 108 Names Bala Tripura Sundari

Sri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ದೇವತಾ ।
ಐಂ ಬೀಜಮ್ । ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ । ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್‍ಧ್ಯರ್ಥೇ ನಾಮಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಸೌಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ । ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ । ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ । ಸೌಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್-
ಪಾಶಾಂಕುಶೇ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ಷಸೂತ್ರೇ ಚ ದಧತೀ ಕರೈಃ ।
ರಕ್ತಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ಚನ್ದ್ರಫಾಲಾ ಪಾತು ಬಾಲಾ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ ॥

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ \-
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಅಮೃತೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಸರ್ವೋಪಚಾರಪೂಜಾಃ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಬಾಲಾ ಮಾಯಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಸುನ್ದರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯವತೀ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 1 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಸ್ಕನ್ದಜನನೀ ಪರಾ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀ ।
ತ್ರಿಲೋಕೀ ಮೋಹನಾಧೀಶಾ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಪೂರ್ಣಾ ನವಮುದ್ರೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾ ।
ಅನಂಗಕುಸುಮಾ ಖ್ಯಾತಾ ಅನಂಗಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 3 ॥

ಜಪ್ಯಾ ಸ್ತವ್ಯಾ ಶ್ರುತಿರ್ನಿತಾ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಽಮೃತೋದ್ಭವಾ ।
ಮೋಹಿನೀ ಪರಮಾಽಽನನ್ದಾ ಕಾಮೇಶತರುಣಾ ಕಲಾ ॥ 4 ॥

ಕಲಾವತೀ ಭಗವತೀ ಪದ್ಮರಾಗಕಿರೀಟಿನೀ ।
ಸೌಗನ್ಧಿನೀ ಸರಿದ್ವೇಣೀ ಮನ್ತ್ರಿಣಿ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣಿ ॥ 5 ॥

ತತ್ತ್ವತ್ರಯೀ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಸಿದ್ಧಾ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಶ್ರೀರ್ಮತಿಶ್ಚ ಮಹಾದೇವೀ ಕೌಲಿನೀ ಪರದೇವತಾ ॥ 6 ॥

ಕೈವಲ್ಯರೇಖಾ ವಶಿನೀ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವಮಾತೃಕಾ ।
ವಿಷ್ಣುಸ್ವಸಾ ದೇವಮಾತಾ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 7 ॥

ಕಿಂಕರೀ ಮಾತಾ ಗೀರ್ವಾಣೀ ಸುರಾಪಾನಾನುಮೋದಿನೀ ।
ಆಧಾರಾಹಿತಪತ್ನೀಕಾ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಸಮಾಶ್ರಯಾ ॥ 8 ॥

ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಮಣಿಪೂರಾಸಮಾಶ್ರಯಾ ।
ಆಜ್ಞಾ ಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾ ವಿಶುದ್ಧಸ್ಥಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 9 ॥

ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶತ್ಕಲಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ಸುಷುಮ್ನಾ ಚಾರುಮಧ್ಯಮಾ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾ ಪುರಾಣಾಗಮರೂಪಿನೀ ।
ಐಂಕಾರಾದಿರ್ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಪಂಚಪ್ರಣವರೂಪಿಣೀ ॥ 11 ॥

ಭೂತೇಶ್ವರೀ ಭೂತಮಯೀ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ ।
ಷೋಢಾನ್ಯಾಸ ಮಹಾಭೂಷಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ದಶಮಾತೃಕಾ ॥ 12 ॥

ಆಧಾರಶಕ್ತಿಃ ತರುಣೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ।
ಶಾಮ್ಭವೀ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 13 ॥

ಮಾಂಗಲ್ಯ ದಾಯಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ ।
ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ತ್ರಿಕೋಣಗಾ ॥ 14 ॥

ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿದಾಯಿನೀ ।
ನವಕೋಣಪುರಾವಾಸಾ ಬಿನ್ದುತ್ರಯಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 15 ॥

ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಪಠೇನ್ನ್ಯಾಸಸಮನ್ವಿತಂ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತೀ ಸಾಧಕೋಭೀಷ್ಟಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 16 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಯಾಮಲತನ್ತ್ರೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics in Kannada | 108 Names Bala Tripura Sundari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top