Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bhuvaneshwari Panchakam Lyrics in Kannada

ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀ ಪಂಚಕಂ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣಮ್ Lyrics in Kannada :

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭುವನಾ-ಸುವಿಶಾಲಭಾಲಂ
ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಮೋಉಲಿ-ಲಸಿತಂ ಸುಸುಧಾಂಶು-ಖಣ್ದಮ್ ।
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ಸುಮಧುರಂ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಂ
ತಾಮ್ಬೂಲಪೂರಿತಮುಖಂ ಶ್ರುತಿ-ಕುನ್ದಲೇ ಚ ॥ 1॥

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭುವನಾ-ಗಲಶೋಭಿ ಮಾಲಾಂ
ವಕ್ಷಃಶ್ರಿಯಂ ಲಲಿತತುಂಗ-ಪಯೋಧರಾಲೀಮ್ ।
ಸಂವಿತ್ ಘಟಂಚ ದಧತೀಂ ಕಮಲಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ
ಕಂಜಾಸನಾಂ ಭಗವತೀಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಂ ತಾಮ್ ॥ 2॥

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭುವನಾ-ಪದಪಾರಿಜಾತಂ
ರತ್ನೋಉಘನಿರ್ಮಿತ-ಘಟೇ ಘಟಿತಾಸ್ಪದಂಚ ।
ಯೋಗಂಚ ಭೋಗಮಮಿತಂ ನಿಜಸೇವಕೇಭ್ಯೋ
ವಾಂಚಾಽಧಿಕಂ ಕಿಲದದಾನಮನನ್ತಪಾರಮ್ ॥ 3॥

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತುವೇ ಭುವನಪಾಲನಕೇಲಿಲೋಲಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರದೇವಗಣ-ವನ್ದಿತ-ಪಾದಪೀಠಮ್ ।
ಬಾಲಾರ್ಕಬಿಮ್ಬಸಮ-ಶೋಣಿತ-ಶೋಭಿತಾಂಗೀಂ
ವಿನ್ದ್ವಾತ್ಮಿಕಾಂ ಕಲಿತಕಾಮಕಲಾವಿಲಾಸಾಮ್ ॥ 4॥

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಭುವನೇ ತವ ನಾಮ ರೂಪಂ
ಭಕ್ತಾರ್ತಿನಾಶನಪರಂ ಪರಮಾಮೃತಂಚ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಮನ್ತ್ರ-ಮನನೀ ಜನನೀ ಭವಾನೀ
ಭದ್ರಾ ವಿಭಾ ಭಯಹರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀತಿ ॥ 5॥

ಯಃ ಶ್ಲೋಕಪಂಚಕಮಿದಂ ಸ್ಮರತಿ ಪ್ರಭಾತೇ
ಭೂತಿಪ್ರದಂ ಭಯಹರಂ ಭುವನಾಮ್ಬಿಕಾಯಾಃ ।
ತಸ್ಮೈ ದದಾತಿ ಭುವನಾ ಸುತರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ
ಸಿದ್ಧಂ ಮನೋಃ ಸ್ವಪದಪದ್ಮ-ಸಮಾಶ್ರಯಂಚ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾನನ್ದನಾಥ-ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀ-ಪಂಚಕಮ್
ಏವಮ್ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Shri Bhuvaneshwari Panchakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top