Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ganesha Namashtaka Stotram Lyrics in Punjabi

Sri Ganesha Namashtaka Stotram from Brahmanda Purana 2.42 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ॥
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਉਵਾਚ –
ਸ਼੍ਰੁਣੁ ਦੇਵਿ ਮਹਾਭਾਗੇ ਵੇਦੋਕ੍ਤਂ ਵਚਨਂ ਮਮ ।
ਯਚ੍ਛ੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਹਰ੍ਸ਼ਿਤਾ ਨੂਨਂ ਭਵਿਸ਼੍ਯਸਿ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਵਿਨਾਯਕਸ੍ਤੇ ਤਨਯੋ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਮਹਤਾਂ ਮਹਾਨ੍ ॥

ਯਂ ਕਾਮਃ ਕ੍ਰੋਧ ਉਦ੍ਵੇਗੋ ਭਯਂ ਨਾਵਿਸ਼ਤੇ ਕਦਾ ।
ਵੇਦਸ੍ਮਤਿਪੁਰਾਣੇਸ਼ੁ ਸਂਹਿਤਾਸੁ ਚ ਭਾਮਿਨਿ ॥

ਨਾਮਾਨ੍ਯਸ੍ਯੋਪਦਿਸ਼੍ਟਾਨਿ ਸੁਪੁਣ੍ਯਾਨਿ ਮਹਾਤ੍ਮਭਿਃ ।
ਯਾਨਿ ਤਾਨਿ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਨਿਖਿਲਾਘਹਰਾਣਿ ਚ ॥

ਪ੍ਰਮਥਾਨਾਂ ਗਣਾ ਯੈ ਚ ਨਾਨਾਰੂਪਾ ਮਹਾਬਲਾਃ ।
ਤੇਸ਼ਾਮੀਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਯਂ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਤੇਨ ਕੀਰ੍ਤ੍ਤਿਤਃ ॥ ੧ ॥ ਗਣੇਸ਼ਃ

ਭੂਤਾਨਿ ਚ ਭਵਿਸ਼੍ਯਾਣਿ ਵਰ੍ਤਮਾਨਾਨਿ ਯਾਨਿ ਚ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਨ੍ਯਖਿਲਾਨ੍ਯੇਵ ਯਸ੍ਮਿਂਲ੍ਲਮ੍ਬੋਦਰਃ ਸ ਤੁ ॥ ੨ ॥ ਲਮ੍ਬੋਦਰਃ

ਯਃ ਸ਼ਿਰੋ ਦੇਵਯੋਗੇਨ ਛਿਨ੍ਨਂ ਸਂਯੋਜਿਤਂ ਪੁਨਃ ।
ਗਜਸ੍ਯ ਸ਼ਿਰਸਾ ਦੇਵਿ ਤੇਨ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੋ ਗਜਾਨਨਃ ॥ ੩ ॥ ਗਜਾਨਨ

ਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਾਮੁਦਿਤਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਦਰ੍ਭਿਣਾ ਸ਼ਪ੍ਤ ਆਤੁਰਃ ।
ਅਨੇਨ ਵਿਧਤੋ ਭਾਲੇ ਭਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤਤਃ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੪ ॥ ਤਤੋऽਭਵਤ੍ ਭਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਃ

ਸ਼ਪ੍ਤਃ ਪੁਰਾ ਸਪ੍ਤਭਿਸ੍ਤੁ ਮੁਨਿਭਿਃ ਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ਯਂ ਗਤਃ ।
ਜਾਤਵੇਦਾ ਦੀਪਿਤੋऽਭੂਦ੍ਯੇਨਾਸੌ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣਕਃ ॥ ੫ ॥ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣਃ

ਪੁਰਾ ਦੇਵਾਸੁਰੇ ਯੁਦ੍ਧੇ ਪੂਜਿਤੋ ਦਿਵਿਸ਼ਦ੍ਗਣੈਃ ।
ਵਿਘ੍ਨਂ ਨਿਵਾਰਯਾਮਾਸ ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਸ੍ਤਤਃ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੬ ॥ ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਃ

ਅਦ੍ਯਾਯਂ ਦੇਵਿ ਰਾਮੇਣ ਕੁਠਾਰੇਣ ਨਿਪਾਤ੍ਯ ਚ ।
ਦਸ਼ਨਂ ਦੈਵਤੋ ਭਦ੍ਰੇ ਹ੍ਯੇਕਦਨ੍ਤਃ ਕਤੋऽਮੁਨਾ ॥ ੭ ॥ ਏਕਦਨ੍ਤਃ

ਭਵਿਸ਼੍ਯਤ੍ਯਥ ਪਰ੍ਯਾਯੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੋ ਹਰਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਵਕ੍ਰੀਭਵਿਸ਼੍ਯਤ੍ਤੁਣ੍ਡਤ੍ਵਾਦ੍ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਃ ਸ੍ਮਤੋ ਬੁਧੈਃ ॥ ੮ ॥ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਃ

ਏਵਂ ਤਵਾਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਿ ਨਾਮਾਨਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ।
ਸ੍ਮਰਣਾਤ੍ਪਾਪਹਾਰੀਣਿ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਨੁਗਤਾਨ੍ਯਪਿ ॥ ੯ ॥

ਅਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀਕਲ੍ਪਾਤ੍ਪੂਰ੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ਦਸ਼ਮੀਭਵੇ ।
ਮਯਾਸ੍ਮੈ ਤੁ ਵਰੋ ਦਤ੍ਤਃ ਸਰ੍ਗਦੇਵਾਗ੍ਰਪੂਜਨੇ ॥ ੧੦ ॥

ਜਾਤਕਰ੍ਮਾਦਿਸਂਸ੍ਕਾਰੇ ਗਰ੍ਭਾਧਾਨਾਦਿਕੇऽਪਿ ਚ ।
ਯਾਤ੍ਰਾਯਾਂ ਚ ਵਣਿਜ੍ਯਾਦੌ ਯੁਦ੍ਧੇ ਦੇਵਾਰ੍ਚਨੇ ਸ਼ੁਭੇ ॥ ੧੧ ॥

ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟੇ ਕਾਮ੍ਯਸਿਦ੍‍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਪੂਜਯੇਦ੍ਯੋ ਗਜਾਨਨਮ੍ ।
ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਕਾਰ੍ਯਾਣਿ ਸਿਦ੍‍ਧ੍ਯਨ੍ਤ੍ਯੇਵ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੨ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡੇ ਮਹਾਪੁਰਾਣੇ ਵਾਯੁਪ੍ਰੋਕ੍ਤੇ ਮਧ੍ਯਭਾਗੇ ਤਤੀਯ
ਉਪੋਦ੍ਧਾਤਪਾਦੇ ਭਾਰ੍ਗਵਚਰਿਤੇ ਦ੍ਵਿਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ਤ੍ਤਮੋऽਧ੍ਯਾਯਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥ ੪੨ ॥

Also Read:

Shri Ganesha Namashtaka Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top