Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ganesha Namashtaka Stotram Lyrics in English

Sri Ganesha Namashtaka Stotram from Brahmanda Purana 2.42 Lyrics in English:

॥ śrīgaṇeśanāmāṣṭakastotraṃ ॥
srikrsna uvaca –
srunu devi mahabhage vedoktam vacanam mama ।
yacchrutva harsita nunam bhavisyasi na samsayah ।
vinayakaste tanayo mahatma mahatam mahan ॥

yam kamah krodha udvego bhayam navisate kada ।
vedasmrtipuranesu samhitasu ca bhamini ॥

namanyasyopadistani supunyani mahatmabhih ।
yani tani pravaksyami nikhilaghaharani ca ॥

pramathanam gana yai ca nanarupa mahabalah ।
tesamisastvayam yasmadganesastena kirttitah ॥ 1 ॥ ganesah

bhutani ca bhavisyani vartamanani yani ca ।
brahmandanyakhilanyeva yasmimllambodarah sa tu ॥ 2 ॥ lambodarah

yah siro devayogena chinnam samyojitam punah ।
gajasya sirasa devi tena prokto gajananah ॥ 3 ॥ gajanana

caturthyamuditascandro darbhina sapta aturah ।
anena vidhrto bhale bhalacandrastatah smrtah ॥ 4 ॥ tato’bhavat bhalacandrah

saptah pura saptabhistu munibhih saṅksayam gatah ।
jataveda dipito’bhudyenasau surpakarnakah ॥ 5 ॥ surpakarnah

pura devasure yuddhe pujito divisadganaih ।
vighnam nivarayamasa vighnanasastatah smrtah ॥ 6 ॥ vighnanasah

adyayam devi ramena kutharena nipatya ca ।
dasanam daivato bhadre hyekadantah krto’muna ॥ 7 ॥ ekadantah

bhavisyatyatha paryaye brahmano haravallabhah ।
vakribhavisyattundatvadvakratundah smrto budhaih ॥ 8 ॥ vakratundah

evam tavasya putrasya santi namani parvati ।
smaranatpapaharini trikalanugatanyapi ॥ 9 ॥

asmattrayodasikalpatpurvasmindasamibhave ।
mayasmai tu varo dattah sargadevagrapujane ॥ 10 ॥

jatakarmadisamskare garbhadhanadike’pi ca ।
yatrayam ca vanijyadau yuddhe devarcane subhe ॥ 11 ॥

saṅkaste kamyasid‍dhyartham pujayedyo gajananam ।
tasya sarvani karyani sid‍dhyantyeva na samsayah ॥ 12 ॥

iti sribrahmande mahapurane vayuprokte madhyabhage trtiya
upoddhatapade bhargavacarite dvicatvarimsattamo’dhyayantargatam
srikrsnaproktam sriganesanamastakastotram sampurnam ॥ 42 ॥

Also Read:

Shri Ganesha Namashtaka Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top