Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Ganesha Namashtaka Stotram Lyrics in Kannada

Sri Ganesha Namashtaka Stotram from Brahmanda Purana 2.42 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶನಾಮಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ –
ಶ್ರುಣು ದೇವಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ವೇದೋಕ್ತಂ ವಚನಂ ಮಮ ।
ಯಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಹರ್ಷಿತಾ ನೂನಂ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ವಿನಾಯಕಸ್ತೇ ತನಯೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ಮಹತಾಂ ಮಹಾನ್ ॥

ಯಂ ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧ ಉದ್ವೇಗೋ ಭಯಂ ನಾವಿಶತೇ ಕದಾ ।
ವೇದಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೇಷು ಸಂಹಿತಾಸು ಚ ಭಾಮಿನಿ ॥

ನಾಮಾನ್ಯಸ್ಯೋಪದಿಷ್ಟಾನಿ ಸುಪುಣ್ಯಾನಿ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ।
ಯಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಿಖಿಲಾಘಹರಾಣಿ ಚ ॥

ಪ್ರಮಥಾನಾಂ ಗಣಾ ಯೈ ಚ ನಾನಾರೂಪಾ ಮಹಾಬಲಾಃ ।
ತೇಷಾಮೀಶಸ್ತ್ವಯಂ ಯಸ್ಮಾದ್ಗಣೇಶಸ್ತೇನ ಕೀರ್ತ್ತಿತಃ ॥ 1 ॥ ಗಣೇಶಃ

ಭೂತಾನಿ ಚ ಭವಿಷ್ಯಾಣಿ ವರ್ತಮಾನಾನಿ ಯಾನಿ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನ್ಯಖಿಲಾನ್ಯೇವ ಯಸ್ಮಿಂಲ್ಲಮ್ಬೋದರಃ ಸ ತು ॥ 2 ॥ ಲಮ್ಬೋದರಃ

ಯಃ ಶಿರೋ ದೇವಯೋಗೇನ ಛಿನ್ನಂ ಸಂಯೋಜಿತಂ ಪುನಃ ।
ಗಜಸ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಿ ತೇನ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಗಜಾನನಃ ॥ 3 ॥ ಗಜಾನನ

ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮುದಿತಶ್ಚನ್ದ್ರೋ ದರ್ಭಿಣಾ ಶಪ್ತ ಆತುರಃ ।
ಅನೇನ ವಿಧೃತೋ ಭಾಲೇ ಭಾಲಚನ್ದ್ರಸ್ತತಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 4 ॥ ತತೋಽಭವತ್ ಭಾಲಚನ್ದ್ರಃ

ಶಪ್ತಃ ಪುರಾ ಸಪ್ತಭಿಸ್ತು ಮುನಿಭಿಃ ಸಂಕ್ಷಯಂ ಗತಃ ।
ಜಾತವೇದಾ ದೀಪಿತೋಽಭೂದ್ಯೇನಾಸೌ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಃ ॥ 5 ॥ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಃ

ಪುರಾ ದೇವಾಸುರೇ ಯುದ್ಧೇ ಪೂಜಿತೋ ದಿವಿಷದ್ಗಣೈಃ ।
ವಿಘ್ನಂ ನಿವಾರಯಾಮಾಸ ವಿಘ್ನನಾಶಸ್ತತಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 6 ॥ ವಿಘ್ನನಾಶಃ

ಅದ್ಯಾಯಂ ದೇವಿ ರಾಮೇಣ ಕುಠಾರೇಣ ನಿಪಾತ್ಯ ಚ ।
ದಶನಂ ದೈವತೋ ಭದ್ರೇ ಹ್ಯೇಕದನ್ತಃ ಕೃತೋಽಮುನಾ ॥ 7 ॥ ಏಕದನ್ತಃ

ಭವಿಷ್ಯತ್ಯಥ ಪರ್ಯಾಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹರವಲ್ಲಭಃ ।
ವಕ್ರೀಭವಿಷ್ಯತ್ತುಂಡತ್ವಾದ್ವಕ್ರತುಂಡಃ ಸ್ಮೃತೋ ಬುಧೈಃ ॥ 8 ॥ ವಕ್ರತುಂಡಃ

ಏವಂ ತವಾಸ್ಯ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸನ್ತಿ ನಾಮಾನಿ ಪಾರ್ವತೀ ।
ಸ್ಮರಣಾತ್ಪಾಪಹಾರೀಣಿ ತ್ರಿಕಾಲಾನುಗತಾನ್ಯಪಿ ॥ 9 ॥

ಅಸ್ಮಾತ್ತ್ರಯೋದಶೀಕಲ್ಪಾತ್ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ದಶಮೀಭವೇ ।
ಮಯಾಸ್ಮೈ ತು ವರೋ ದತ್ತಃ ಸರ್ಗದೇವಾಗ್ರಪೂಜನೇ ॥ 10 ॥

ಜಾತಕರ್ಮಾದಿಸಂಸ್ಕಾರೇ ಗರ್ಭಾಧಾನಾದಿಕೇಽಪಿ ಚ ।
ಯಾತ್ರಾಯಾಂ ಚ ವಣಿಜ್ಯಾದೌ ಯುದ್ಧೇ ದೇವಾರ್ಚನೇ ಶುಭೇ ॥ 11 ॥

ಸಂಕಷ್ಟೇ ಕಾಮ್ಯಸಿದ್‍ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಯೇದ್ಯೋ ಗಜಾನನಮ್ ।
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಿದ್‍ಧ್ಯನ್ತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 12 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ವಾಯುಪ್ರೋಕ್ತೇ ಮಧ್ಯಭಾಗೇ ತೃತೀಯ
ಉಪೋದ್ಧಾತಪಾದೇ ಭಾರ್ಗವಚರಿತೇ ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಾನ್ತರ್ಗತಂ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶನಾಮಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥ 42 ॥

Also Read:

Shri Ganesha Namashtaka Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ganesha Namashtaka Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top