Ashtaka

Shri Govardhanashtakam 1 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ 1

ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ 1 Lyrics in Kannada:

ಪ್ರಥಮಂ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ
ನಮಃ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಯ ।
ಗೋವಿನ್ದಾಸ್ಯೋತ್ತಂಸಿತ ವಂಶೀಕ್ವಣಿತೋದ್ಯ-
ಲ್ಲಾಸ್ಯೋತ್ಕಂಠಾಮತ್ತಮಯೂರವ್ರಜವೀತ ।
ರಾಧಾಕುಂಡೋತ್ತುಂಗತರಂಗಾಂಕುರಿತಾಂಗ
ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 1॥

ಯಸ್ಯೋತ್ಕರ್ಷಾದ್ ವಿಸ್ಮಿತಧೀಭಿರ್ವ್ರಜದೇವೀ
ವೃನ್ದೈರ್ವರ್ಷಂ ವಣಿತಮಾಸ್ತೇ ಹರಿದಾಸ್ಯಮ್ ।
ಚಿತ್ರೈರ್ಯುಂಜನ ಸ ದ್ಯುತಿಪುಂಜೈರಖಿಲಾಶಾಂ
ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 2॥

ವಿನ್ದದ್ಭಿರ್ಯೋ ಮನ್ದಿರತಾಂ ಕನ್ದರವೃನ್ದೈಃ
ಕನ್ದೈಶ್ಚೇನ್ದೋರ್ಬನ್ಧುಭಿರಾನನ್ದಯತೀಶಮ್ ।
ವೈದೂರ್ಯಾಭೈರ್ನಿರ್ಝರತೋಯೈರಪಿ ಸೋಽಯಂ
ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 3॥

ಶಶ್ವದ್ವಿಶ್ವಾಲಂಕರಣಾಲಂಕೃತಿಮೇಧ್ಯೈಃ
ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಧೌತೈರ್ಧಾತುಭಿರುದ್ದೀಪಿತಸಾನೋ ।
ನಿತ್ಯಾಕ್ರನ್ದತ್ಕನ್ದರ ವೇಣುಧ್ವನಿಹರ್ಷಾತ್
ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 4॥

ಪ್ರಾಜ್ಯಾ ರಾಜಿರ್ಯಸ್ಯ ವಿರಾಜತ್ಯುಪಲಾನಾಂ
ಕೃಷ್ಣೇನಾಸೌ ಸನ್ತತಮಧ್ಯಾಸಿತಮಧ್ಯಾ ।
ಸೋಽಯಂ ಬನ್ಧುರ್ಬನ್ಧುರಧರ್ಮಾ ಸುರಭಾಣಾಂ
ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 5॥

ನಿರ್ಧುನ್ವಾನಃ ಸಂಹೃತಿಹೇತುಂ ಘನವೃನ್ದಂ
ಜಿತ್ವಾ ಜಭಾರಾತಿಮಸಮ್ಭಾವಿತಬಾಧಮ್ ।
ಸ್ವಾನಾಂ ವೈರಂ ಯಃ ಕಿಲ ನಿರ್ಯಾಪಿತವಾನ್ ಸಃ
ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 6॥

ಬಿಭ್ರಾಣೋ ಯಃ ಶ್ರೀಭುಜದಂಡೋಪರಿಭರ್ತುಶ್-
ಛತ್ರೀಭಾವಂ ನಾಮ ಯಥಾರ್ಥಂ ಸ್ವಮಕಾರ್ಷೀತ್ ।
ಕೃಷ್ಣೋಪಜ್ಞಂ ಯಸ್ಯ ಮಖಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸೋಽಯಂ
ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 7॥

ಗಾನ್ಧರ್ವಾಯಾಃ ಕೇಲಿಕಲಾಬಾನ್ಧವ ಕುಂಜೇ
ಕ್ಷುಣ್ಣೈಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಕಂಕಣಹಾರೈಃ ಪ್ರಯತಾಂಗ ।
ರಾಸಕ್ರೀಡಾಮಂಡಿತಯೋಪತ್ಯಕಯಾಢ್ಯ
ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 8॥

ಅದ್ರೋಶ್ರೇಣೀಶೇಖರ ಪದ್ಯಾಷ್ಟಕಮೇತತ್
ಕೃಷ್ಣಾಮ್ಭೋದಪ್ರೇಷ್ಠ ಪಠೇದ್ ಯಸ್ತವ ದೇಹೀ ।
ಪ್ರೇಮಾನನ್ದಂ ತುನ್ದಿಲಯನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಮಮನ್ದಂ
ತಂ ಹರ್ಷೇಣ ಸ್ವೀಕುರುತಾಂ ತೇ ಹೃದಯೇಶಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಮಾಲಾಯಾಂ ಮತ್ತಮಯೂರಾಖ್ಯಂ
ಪ್ರಥಮಂ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Ads