Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Krishna Ashtakam in Kannada

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Kannada | ಗೋಷ್ಠೇಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್

ಗೋಷ್ಠೇಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಮನನ್ತಮದ್ವಯಸುಖಾಕಾರಂ ಗುಹಾನ್ತಃಸ್ಥಿತ- ಶ್ರೀಚಿದ್ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಚಿದರ್ಕರೂಪಮಮಲಂ ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವಂ ಪರಮ್ । ನಿರ್ಬೀಜಸ್ಥಲಮಧ್ಯಭಾಗವಿಲಸದ್ಗೋಷ್ಠೋತ್ಥವಲ್ಮೀಕ- ಸಮ್ಭೂತಂ ಸತ್ ಪುರತೋ ವಿಭಾತ್ಯಹಹ ತದ್ಗೋಷ್ಠೇಶಲಿಂಗಾತ್ಮನಾ ॥ 1॥ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವನಿದಾನಭೂತಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಮಲಾ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರ್ಜಡಶಕ್ತಿಕೈತವವಶಾತ್ ಕಾಂಚೀನದೀತ್ವಂ ಗತಾ । ವಲ್ಮೀಕಾಶ್ರಯಗೋಷ್ಠನಾಯಕಪರಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯಕರ್ತ್ರೀ ಮುಹುಃ ನೃಣಾಂ ಸ್ನಾನಕೃತಾಂ ವಿಭಾತಿ ಸತತಂ ಶ್ರೀಪಿಪ್ಪಿಲಾರಣ್ಯಗಾ ॥ 2॥ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜತಶೈಲಶೃಂಗವಿಲಸಚ್ಛ್ರೀಮದ್ಗುಹಾಯಾಂ ಮಹೀ- ವಾರ್ವಹ್ನ್ಯಾಶುಗಖಾತ್ಮಿಕೀ ವಿಜಯತೇ ಯಾ ಪಂಚಲಿಂಗಾಕೃತಿಃ । ಸೈವಾಶಕ್ತಜನೇಷು ಭೂರಿಕೃಪಯಾ ಶ್ರೀಪಿಪ್ಪಿಲಾರಣ್ಯಗೇ ವಲ್ಮೀಕೇ ಕಿಲ ಗೋಷ್ಠನಾಯಕಮಹಾಲಿಂಗಾತ್ಮನಾ ಭಾಸತೇ ॥ 3॥ ಯತ್ರಾದ್ಯಾಪ್ಯಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಿನಿಪುಣಾಃ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಣಾಂ ಗಣಾಃ ತತ್ತದ್ದಿವ್ಯಗುಹಾಸು […]

Shri Govindadevashtakam Lyrics in Kannada with Meaning | ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದದೇವಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಜಾಮ್ಬೂನದೋಷ್ಣೀಷವಿರಾಜಿಮುಕ್ತಾ ಮಾಲಾಮಣಿದ್ಯೋತಿಶಿಖಂಡಕಸ್ಯ । ಭಂಗ್ಯಾ ನೃಣಾಂ ಲೋಲುಪಯನ್ ದೃಶಃ ಶ್ರೀ ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 1॥ ಕಪೋಲಯೋಃ ಕುಂಡಲಲಾಸ್ಯಹಾಸ್ಯ- ಚ್ಛವಿಚ್ಛಿಟಾಚುಮ್ಬಿತಯೋರ್ಯುಗೇನ । ಸಂಮೋಹಯನ್ ಸಮ್ಭಜತಾಂ ಧಿಯಃ ಶ್ರೀ ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 2॥ ಸ್ವಪ್ರೇಯಸೀಲೋಚನಕೋಣಶೀಧು ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಪುರೋವರ್ತಿ ಜನೇಕ್ಷಣೇನ । ಭಾವಂ ಕಮಪ್ಯುದ್ಗಮಯನ್ ಬುಧಾನಾಂ ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 3॥ ವಾಮಪ್ರಗಂಡಾರ್ಪಿತಗಂಡಭಾಸ್ವತ್ ತಾಟಂಕಲೋಲಾಲಕಕಾನ್ತಿಸಿಕ್ತೈಃ । ಭ್ರೂವಲ್ಗನೈರುನ್ಮದಯನ್ ಕುಲಸ್ತ್ರೀ- ರ್ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 4॥ ದೂರೇ ಸ್ಥಿತಾಸ್ತಾ […]

Vishvanathachakravartin’s Shri Govardhanashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತಶೈಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋಽಪಿ । ಶಕ್ರಸ್ಯ ಯಃ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾ- ದ್ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಶತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 1॥ ಸ್ವಪ್ರೇಷ್ಠಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಸುಖಾನುಭೂತೇರತಿಭೂಮಿ ವೃತ್ತೇಃ । ಮಹೇನ್ದ್ರವಜ್ರಾಹತಿಮಪ್ಯಜಾನನ್ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 2॥ ಯತ್ರೈವ ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷಭಾನುಪುತ್ರ್ಯಾ ದಾನಂ ಗೃಹೀತುಂ ಕಲಹಂ ವಿತೇನೇ । ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ಪೃಹಾ ಯತ್ರ ಮಹತ್ಯತಃ ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಮಭಿಷ್ಟಮ್ ॥ 3॥ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸರಃ ಸ್ವಶು ಸಮೀರ ಹಸ್ತೀ ಯತ್ರೈವ […]

Shri Govardhanashtakam 1 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ 1

ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ 1 Lyrics in Kannada: ಪ್ರಥಮಂ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ ನಮಃ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಯ । ಗೋವಿನ್ದಾಸ್ಯೋತ್ತಂಸಿತ ವಂಶೀಕ್ವಣಿತೋದ್ಯ- ಲ್ಲಾಸ್ಯೋತ್ಕಂಠಾಮತ್ತಮಯೂರವ್ರಜವೀತ । ರಾಧಾಕುಂಡೋತ್ತುಂಗತರಂಗಾಂಕುರಿತಾಂಗ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 1॥ ಯಸ್ಯೋತ್ಕರ್ಷಾದ್ ವಿಸ್ಮಿತಧೀಭಿರ್ವ್ರಜದೇವೀ ವೃನ್ದೈರ್ವರ್ಷಂ ವಣಿತಮಾಸ್ತೇ ಹರಿದಾಸ್ಯಮ್ । ಚಿತ್ರೈರ್ಯುಂಜನ ಸ ದ್ಯುತಿಪುಂಜೈರಖಿಲಾಶಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 2॥ ವಿನ್ದದ್ಭಿರ್ಯೋ ಮನ್ದಿರತಾಂ ಕನ್ದರವೃನ್ದೈಃ ಕನ್ದೈಶ್ಚೇನ್ದೋರ್ಬನ್ಧುಭಿರಾನನ್ದಯತೀಶಮ್ । ವೈದೂರ್ಯಾಭೈರ್ನಿರ್ಝರತೋಯೈರಪಿ ಸೋಽಯಂ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 3॥ […]

Shri Gokulesh Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ನನ್ದಗೋಪಭೂಪವಂಶಭೂಷಣಂ ವಿಭೂಷಣಂ var ವಿದೂಷಣಂ ಭೂಮಿಭೂತಿಭುರಿಭಾಗ್ಯಭಾಜನಂ ಭಯಾಪಹಮ್ । ಧೇನುಧರ್ಮರಕ್ಷಣಾವತೀರ್ಣಪೂರ್ಣವಿಗ್ರಹಮ್ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 1॥ ಗೋಪಬಾಲಸುನ್ದರೀಗಣಾವೃತಂ ಕಲಾನಿಧಿಂ ರಾಸಮಂಡಲೀವಿಹಾರಕಾರಿಕಾಮಸುನ್ದರಮ್ । ಪದ್ಮಯೋನಿಶಂಕರಾದಿದೇವವೃನ್ದವನ್ದಿತಂ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 2॥ ಗೋಪರಾಜರತ್ನರಾಜಿಮನ್ದಿರಾನುರಿಂಗಣಂ ಗೋಪಬಾಲಬಾಲಿಕಾಕಲಾನುರುದ್ಧಗಾಯನಮ್ । ಸುನ್ದರೀಮನೋಜಭಾವಭಾಜನಾಮ್ಬುಜಾನನಂ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 3॥ ಕಂಸಕೇಶಿಕುಂಜರಾಜದುಷ್ಟದೈತ್ಯದಾರಣಂ ಇನ್ದ್ರಸೃಷ್ಟವೃಷ್ಟಿವಾರಿವಾರಣೋದ್ಧೃತಾಚಲಮ್ । ಕಾಮಧೇನುಕಾರಿತಾಭಿಧಾನಗಾನಶೋಭಿತಂ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 4॥ ಗೋಪಿಕಾಗೃಹಾನ್ತಗುಪ್ತಗವ್ಯಚೌರ್ಯಚಂಚಲಂ ದುಗ್ಧಭಾಂಡಭೇದಭೀತಲಜ್ಜಿತಾಸ್ಯಪಂಕಜಮ್ । ಧೇನುಧೂಲಿಧೂಸರಾಂಗಶೋಭಿಹಾರನೂಪುರಂ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 5॥ ವತ್ಸಧೇನುಗೋಪಬಾಲಭೀಷಣೋತ್ಥವಹ್ನಿಪಂ ಕೇಕಿಪಿಚ್ಛಕಲ್ಪಿತಾವತಂಸಶೋಭಿತಾನನಮ್ । ವೇಣುವಾದ್ಯಮತ್ತಧೋಷಸುನ್ದರೀಮನೋಹರಂ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 6॥ ಗರ್ವಿತಾಮರೇನ್ದ್ರಕಲ್ಪಕಲ್ಪಿತಾನ್ನಭೋಜನಂ ಶಾರದಾರವಿನ್ದವೃನ್ದಶೋಭಿಹಂಸಜಾರತಮ್ । ದಿವ್ಯಗನ್ಧಲುಬ್ಧಭೃಂಗಪಾರಿಜಾತಮಾಲಿನಂ […]

Shri Gokuleshashayanashyakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಶಯನಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಶಯನಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗುರುಗೋಕುಲನಾಥಸಂಜ್ಞಂ ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಮುತ್ತರಣೈಕಸೇತುಮ್ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಚರಣಾಮ್ಬುಜಸರ್ವಕಾಲ- ಸಂಶುದ್ಧಸೇವನವಿಧೌ ಕಮಲಾವತಾರಮ್ ॥ 1॥ ಪ್ರಸ್ವಾಪ್ಯ ನನ್ದತನಯಂ ಪ್ರಣಯೇನ ಪಶ್ಚಾ- ದಾನನ್ದಪೂರ್ಣನಿಜಮನ್ದಿರಮಭ್ಯುಪೇತಮ್ । ಸ್ಥೂಲೋಪಧಾನಸಹಿತಾಸನಸನ್ನಿಷಣ್ಣಂ ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಮನಿಶಂ ನಿಶಿ ಚಿನ್ತಯಾಮಿ ॥ 2॥ ಅಭ್ಯಗ್ರಭಕ್ತಕರದತ್ತಸಿತಾಭ್ರಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಪೂರ್ಣವದನಂ ಸದನಂ ರಸಾಬ್ಧೇಃ । ಆವೇಷ್ಟಿತಂ ಪರಿತ ಆತ್ಮಜನೈರಶೇಷೈಃ ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಮನಿಶಂ ನಿಶಿ ಚಿನ್ತಯಾಮಿ ॥ 3॥ ಜಾತೇ ತಥಾ ಪ್ರಭುಕಥಾಕಥನೇ ತದಾನೀ- ಮುತ್ಥಾಪಿತೇ ಪರಿಚಯೇಣ ಪೃಥೂಪಧಾನೇ । ಗನ್ತುಂ ಗೃಹಾಯ ಸುಹೃದಃ ಸ್ವಯಮುಕ್ತವನ್ತಂ ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಮನಿಶಂ ನಿಶಿ ಚಿನ್ತಯಾಮಿ ॥ […]

Shri Gokuleshadvatrimshannama Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶದ್ವಾತ್ರಿಂಶನ್ನಾಮಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶದ್ವಾತ್ರಿಂಶನ್ನಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶೋ ಜಯತಿ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಾಧಿಪ । ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಾರಾಧ್ಯ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಪ್ರಭೋ ॥ 1॥ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಮಣೇ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವ । ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲೈಕಾಶ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲೋದಯ ॥ 2॥ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಪತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಾತ್ಮಕ । ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಸ್ವಾಮಿನ್ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲೇಶ್ವರ ॥ 3॥ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಾನನ್ದ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಪ್ರಿಯ । ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಾಹ್ಲಾದ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲವ್ರಜ ॥ 4॥ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲೋತ್ಸಾಹ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಾವನ । ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲೋದ್ಗೀತ […]

Shri Gokul Ashtakam Lyrics in Kannada with Meaning | ಶ್ರೀಗೋಕುಲಾಷ್ಟಕಮ್ ಅಥವಾ ಗೋಕುಲನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಗೋಕುಲಾಷ್ಟಕಮ್ ಅಥವಾ ಗೋಕುಲನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada : ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಸರ್ವಸ್ವಂ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಮಂಡನಮ್ । ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲದಕ್ತಾರಾ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಜೀವನಮ್ ॥ 1॥ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಮಾತ್ರೇಶಃ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಪಾಲಕ । ಧೀಮದ್ಗೋಕುಲಲೀಲಾಬ್ಧಿಃ ತ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಸಂಶ್ರಯಃ ಮೇ 2॥ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಜೀವಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಮಾನಸಮ್ । ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲದುಃಖಘ್ನಃ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲವೀಕ್ಷಿತಃ ॥ 3॥ ಥ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಸೌನ್ದರ್ಯಂ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಸತ್ಫಲಮ್ । ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಗೋಪ್ರಾಣಃ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಕಾಮಹಃ ॥ 4॥ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲರಾಕೇಶಃ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲತಾರಕಃ । ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಪದ್ಮಾಲಿಃ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 5॥ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಸಂಗೀತಃ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಲಾಸ್ಯಕೃತ್ । ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಭಾವಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಪಾಲಕಃ ॥ 6॥ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಹೃತ್ಸ್ಥಾನಃ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಸಂವೃತಃ । ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲದೃಕ್ಪುಷ್ಟಃ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಮೋದಿತಃ […]

Shri Gokulanathashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಕುಲನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋಕುಲನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಭವಭೀತಜನಾಖಿಲಭೀತಿಹರಂ ಹರವನ್ದಿತನನ್ದತನೂಜರತಮ್ । ರತವೃದ್ಧಗುರುದ್ವಿಜಭೃತ್ಯಜನಂ ಜನದುರ್ಲಭಮಾರ್ಗಸುಬೋಧಕರಮ್ ॥ 1॥ ಕರಪದ್ಮಸುಸೇವಿತಶೈಲಧರಂ ಧರಣೀತಲವಿಶ್ರುತಸಾಧುಗುಣಮ್ । ಗುಣಸಿನ್ಧುವಿಮರ್ದಿತದುಷ್ಟಮುಖಂ ಮುಖಕಲ್ಪಿತಮಾರ್ಗನಿವೃತ್ತಿಪರಮ್ ॥ 2॥ ಪರಮಪ್ರಿಯಮಂಗಲವೇಷಧರಂ ವರಬನ್ಧುಸುಹೃತ್ಸುತಲಬ್ಧಸುಖಮ್ । ಸುಖಸಾಗರಮಮ್ಬುಜಚಾರುಮುಖಂ ಮುಖಪಂಕಜಕೀರ್ತಿತಕೃಷ್ಣಕಥಮ್ ॥ 3॥ ಕಥನೀಯಗುಣಾಮೃತವಾರಿನಿಧಿಂ ನಿಧಿಸೇವಿತಮರ್ಚಿತಪದ್ಮಪದಮ್ । ಪದಪಂಕಜಸಂಶ್ರಿತವಿಜ್ಞಬುಧಂ ಬುಧವಿಠ್ಠಲನಾಥಚತುರ್ಥಸುತಮ್ ॥ 4॥ ಸುತರಾಂ ಕರುಣಾಬ್ಧಿಮನನ್ತಗುಣಂ ಗುಣರತ್ನವಿರಾಜಿತಶುದ್ಧತನುಮ್ । ತನುರತ್ನವಶೀಕೃತನನ್ದಸುತಂ ಸುತಮಿತ್ರಕಲತ್ರಸುಸೇವ್ಯಪದಮ್ ॥ 5॥ ಪದಪಂಕಜಪಾವಿತಸಾಧುಜನಂ ಜನಹೇತುಗೃಹೀತಮನುಷ್ಯತನುಮ್ । ತನುಕಾನ್ತಿತಿರಸ್ಕೃತಪಂಚಶರಂ ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಿತಭಕ್ತಜನಮ್ ॥ 6॥ ಜನತೋಷಣಪೋಷಣದತ್ತಹೃದಂ ಹೃದಯಾರ್ಪಿತಗೋಪವಧೂರಮಣಮ್ । ರಮಣೀಯತರಾಮಲಭಕ್ತಿಕೃತಂ ಕೃತಕೃಷ್ಣಕಥಾಮೃತತೃಪ್ತಜನಮ್ ॥ 7॥ ಜನವಾಂಛಿತಕಾಮದರತ್ನಗುಣಂ […]

Shri Gokulanandagovindadevashtakam Lyrics in Kannada with Meaning

ಶ್ರೀಗೋಕುಲನನ್ದಗೋವಿನ್ದದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಸನ್ದರ್ಪವಿಧ್ವಂಸನ ಸ್ವೀಯರೂಪಾಮೃತಾಪ್ಲಾವಿತಕ್ಷ್ಮಾತಲ । ಭಕ್ತಲೋಕೇಕ್ಷಣಂ ಸಕ್ಷಣಂ ತರ್ಷಯನ್ ಗೋಕುಲಾನನ್ದ ಗೋವಿನ್ದ ತುಭ್ಯಂ ನಾಮಃ ॥ 1॥ ಯಸ್ಯ ಸೌರಭ್ಯಸೌಲಭ್ಯಭಾಗ್ಗೋಪಿಕಾ ಭಾಗ್ಯಲೇಶಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಪಿ ತಪ್ತಂ ತಪಃ । ನಿನ್ದಿತೇನ್ದೀವರಶ್ರೀಕ ತಸ್ಮೈ ಮುಹು- ರ್ಗೋಕುಲಾನನ್ದ ಗೋವಿನ್ದ ತುಭ್ಯಂ ನಾಮಃ ॥ 2॥ ವಂಶಿಕಾಕಂಠಯೋರ್ಯಃ ಸ್ವರಸ್ತೇ ಸ ಚೇತ್ ತಾಲರಾಗಾದಿಮಾನ್ ಶ್ರುತ್ಯನುಭ್ರಾಜಿತಃ । ಕಾ ಸುಧಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಂ ಕಾ ನು ವೈಕುಂಠಮು- ದ್ಗೋಕುಲಾನನ್ದ ಗೋವಿನ್ದ ತುಭ್ಯಂ ನಾಮಃ ॥ 3॥ ಯತ್ಪದಸ್ಪರ್ಶಮಾಧುರ್ಯಮಜ್ಜತ್ಕುಚಾ ಧನ್ಯತಾಂ ಯಾನ್ತಿ […]

Scroll to top