Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Krishna Ashtakam in Kannada

ಗೋಷ್ಠೇಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಮನನ್ತಮದ್ವಯಸುಖಾಕಾರಂ ಗುಹಾನ್ತಃಸ್ಥಿತ- ಶ್ರೀಚಿದ್ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಚಿದರ್ಕರೂಪಮಮಲಂ ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವಂ ಪರಮ್ । ನಿರ್ಬೀಜಸ್ಥಲಮಧ್ಯಭಾಗವಿಲಸದ್ಗೋಷ್ಠೋತ್ಥವಲ್ಮೀಕ- ಸಮ್ಭೂತಂ ಸತ್ ಪುರತೋ ವಿಭಾತ್ಯಹಹ ತದ್ಗೋಷ್ಠೇಶಲಿಂಗಾತ್ಮನಾ ॥ 1॥ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವನಿದಾನಭೂತಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಮಲಾ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರ್ಜಡಶಕ್ತಿಕೈತವವಶಾತ್ ಕಾಂಚೀನದೀತ್ವಂ ಗತಾ । ವಲ್ಮೀಕಾಶ್ರಯಗೋಷ್ಠನಾಯಕಪರಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯಕರ್ತ್ರೀ…

ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಜಾಮ್ಬೂನದೋಷ್ಣೀಷವಿರಾಜಿಮುಕ್ತಾ ಮಾಲಾಮಣಿದ್ಯೋತಿಶಿಖಂಡಕಸ್ಯ । ಭಂಗ್ಯಾ ನೃಣಾಂ ಲೋಲುಪಯನ್ ದೃಶಃ ಶ್ರೀ ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ ಮಮಾಸ್ತು ॥ 1॥ ಕಪೋಲಯೋಃ ಕುಂಡಲಲಾಸ್ಯಹಾಸ್ಯ- ಚ್ಛವಿಚ್ಛಿಟಾಚುಮ್ಬಿತಯೋರ್ಯುಗೇನ । ಸಂಮೋಹಯನ್ ಸಮ್ಭಜತಾಂ ಧಿಯಃ ಶ್ರೀ ಗೋವಿನ್ದದೇವಃ ಶರಣಂ…

ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತಶೈಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋಽಪಿ । ಶಕ್ರಸ್ಯ ಯಃ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾ- ದ್ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಶತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 1॥ ಸ್ವಪ್ರೇಷ್ಠಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಸುಖಾನುಭೂತೇರತಿಭೂಮಿ ವೃತ್ತೇಃ । ಮಹೇನ್ದ್ರವಜ್ರಾಹತಿಮಪ್ಯಜಾನನ್ ಗೋವರ್ಧನೋ…

ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ 1 Lyrics in Kannada: ಪ್ರಥಮಂ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ ನಮಃ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಯ । ಗೋವಿನ್ದಾಸ್ಯೋತ್ತಂಸಿತ ವಂಶೀಕ್ವಣಿತೋದ್ಯ- ಲ್ಲಾಸ್ಯೋತ್ಕಂಠಾಮತ್ತಮಯೂರವ್ರಜವೀತ । ರಾಧಾಕುಂಡೋತ್ತುಂಗತರಂಗಾಂಕುರಿತಾಂಗ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 1॥ ಯಸ್ಯೋತ್ಕರ್ಷಾದ್ ವಿಸ್ಮಿತಧೀಭಿರ್ವ್ರಜದೇವೀ ವೃನ್ದೈರ್ವರ್ಷಂ ವಣಿತಮಾಸ್ತೇ…

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ನನ್ದಗೋಪಭೂಪವಂಶಭೂಷಣಂ ವಿಭೂಷಣಂ var ವಿದೂಷಣಂ ಭೂಮಿಭೂತಿಭುರಿಭಾಗ್ಯಭಾಜನಂ ಭಯಾಪಹಮ್ । ಧೇನುಧರ್ಮರಕ್ಷಣಾವತೀರ್ಣಪೂರ್ಣವಿಗ್ರಹಮ್ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 1॥ ಗೋಪಬಾಲಸುನ್ದರೀಗಣಾವೃತಂ ಕಲಾನಿಧಿಂ ರಾಸಮಂಡಲೀವಿಹಾರಕಾರಿಕಾಮಸುನ್ದರಮ್ । ಪದ್ಮಯೋನಿಶಂಕರಾದಿದೇವವೃನ್ದವನ್ದಿತಂ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 2॥ ಗೋಪರಾಜರತ್ನರಾಜಿಮನ್ದಿರಾನುರಿಂಗಣಂ ಗೋಪಬಾಲಬಾಲಿಕಾಕಲಾನುರುದ್ಧಗಾಯನಮ್ । ಸುನ್ದರೀಮನೋಜಭಾವಭಾಜನಾಮ್ಬುಜಾನನಂ…

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಶಯನಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗುರುಗೋಕುಲನಾಥಸಂಜ್ಞಂ ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಮುತ್ತರಣೈಕಸೇತುಮ್ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಚರಣಾಮ್ಬುಜಸರ್ವಕಾಲ- ಸಂಶುದ್ಧಸೇವನವಿಧೌ ಕಮಲಾವತಾರಮ್ ॥ 1॥ ಪ್ರಸ್ವಾಪ್ಯ ನನ್ದತನಯಂ ಪ್ರಣಯೇನ ಪಶ್ಚಾ- ದಾನನ್ದಪೂರ್ಣನಿಜಮನ್ದಿರಮಭ್ಯುಪೇತಮ್ । ಸ್ಥೂಲೋಪಧಾನಸಹಿತಾಸನಸನ್ನಿಷಣ್ಣಂ ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಮನಿಶಂ ನಿಶಿ ಚಿನ್ತಯಾಮಿ ॥ 2॥ ಅಭ್ಯಗ್ರಭಕ್ತಕರದತ್ತಸಿತಾಭ್ರಯುಕ್ತಂ…

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶದ್ವಾತ್ರಿಂಶನ್ನಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶೋ ಜಯತಿ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಾಧಿಪ । ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಾರಾಧ್ಯ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಪ್ರಭೋ ॥ 1॥ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲಮಣೇ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವ । ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲೈಕಾಶ ನಮಸ್ತೇ ಗೋಕುಲೋದಯ ॥ 2॥ ನಮಸ್ತೇ…

ಶ್ರೀಗೋಕುಲಾಷ್ಟಕಮ್ ಅಥವಾ ಗೋಕುಲನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in : ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಸರ್ವಸ್ವಂ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಮಂಡನಮ್ । ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲದಕ್ತಾರಾ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಜೀವನಮ್ ॥ 1॥ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಮಾತ್ರೇಶಃ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಪಾಲಕ । ಧೀಮದ್ಗೋಕುಲಲೀಲಾಬ್ಧಿಃ ತ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಸಂಶ್ರಯಃ ಮೇ 2॥ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಜೀವಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲಮಾನಸಮ್ । ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲದುಃಖಘ್ನಃ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಕುಲವೀಕ್ಷಿತಃ ॥ 3॥…

ಶ್ರೀಗೋಕುಲನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಭವಭೀತಜನಾಖಿಲಭೀತಿಹರಂ ಹರವನ್ದಿತನನ್ದತನೂಜರತಮ್ । ರತವೃದ್ಧಗುರುದ್ವಿಜಭೃತ್ಯಜನಂ ಜನದುರ್ಲಭಮಾರ್ಗಸುಬೋಧಕರಮ್ ॥ 1॥ ಕರಪದ್ಮಸುಸೇವಿತಶೈಲಧರಂ ಧರಣೀತಲವಿಶ್ರುತಸಾಧುಗುಣಮ್ । ಗುಣಸಿನ್ಧುವಿಮರ್ದಿತದುಷ್ಟಮುಖಂ ಮುಖಕಲ್ಪಿತಮಾರ್ಗನಿವೃತ್ತಿಪರಮ್ ॥ 2॥ ಪರಮಪ್ರಿಯಮಂಗಲವೇಷಧರಂ ವರಬನ್ಧುಸುಹೃತ್ಸುತಲಬ್ಧಸುಖಮ್ । ಸುಖಸಾಗರಮಮ್ಬುಜಚಾರುಮುಖಂ ಮುಖಪಂಕಜಕೀರ್ತಿತಕೃಷ್ಣಕಥಮ್ ॥ 3॥ ಕಥನೀಯಗುಣಾಮೃತವಾರಿನಿಧಿಂ ನಿಧಿಸೇವಿತಮರ್ಚಿತಪದ್ಮಪದಮ್…

ಶ್ರೀಗೋಕುಲನನ್ದಗೋವಿನ್ದದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಸನ್ದರ್ಪವಿಧ್ವಂಸನ ಸ್ವೀಯರೂಪಾಮೃತಾಪ್ಲಾವಿತಕ್ಷ್ಮಾತಲ । ಭಕ್ತಲೋಕೇಕ್ಷಣಂ ಸಕ್ಷಣಂ ತರ್ಷಯನ್ ಗೋಕುಲಾನನ್ದ ಗೋವಿನ್ದ ತುಭ್ಯಂ ನಾಮಃ ॥ 1॥ ಯಸ್ಯ ಸೌರಭ್ಯಸೌಲಭ್ಯಭಾಗ್ಗೋಪಿಕಾ ಭಾಗ್ಯಲೇಶಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಪಿ ತಪ್ತಂ ತಪಃ । ನಿನ್ದಿತೇನ್ದೀವರಶ್ರೀಕ ತಸ್ಮೈ ಮುಹು- ರ್ಗೋಕುಲಾನನ್ದ…