Panchaka

Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Hindi

Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Hindi:

॥ श्रीगुरुपादुकापञ्चकम् २ ॥
ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो
नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः ।
आचार्य-सिद्धेश्वर-पादुकाभ्यो
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यः ॥ १ ॥

ऐङ्कार-ह्रीङ्कार-रहस्ययुक्त –
श्रीङ्कार-गूढार्थ-महाविभूत्या ।
ओङ्कार-मर्म-प्रतिपादिनीभ्यां
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ २ ॥

होत्राग्नि-होत्राग्नि-हविष्य-होतृ
होमादि-सर्वाकृति-भासमानम् ।
यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ ३ ॥

कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां
विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् ।
बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ ४ ॥

अनन्त-संसार-समुद्रतार-
नौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्याम् ।
जाड्याब्धि-संशोषण-वाडवाभ्यां
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ ५ ॥

इति श्रीगुरुपादुकापञ्चकं (२) सम्पूर्णम् ।

Also Read:

Shri Gurupadukapanchakam 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment