Panchaka

Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Oriya

Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାପଞ୍ଚକମ୍ ୨ ॥

ଓଂ ନମୋ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟୋ
ନମଃ ପରେଭ୍ୟଃ ପରପାଦୁକାଭ୍ୟଃ ।
ଆଚାର୍ୟ-ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର-ପାଦୁକାଭ୍ୟୋ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟଃ ॥ ୧ ॥

ଐଙ୍କାର-ହ୍ରୀଙ୍କାର-ରହସ୍ୟୟୁକ୍ତ –
ଶ୍ରୀଙ୍କାର-ଗୂଢାର୍ଥ-ମହାଵିଭୂତ୍ୟା ।
ଓଙ୍କାର-ମର୍ମ-ପ୍ରତିପାଦିନୀଭ୍ୟାଂ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୨ ॥

ହୋତ୍ରାଗ୍ନି-ହୋତ୍ରାଗ୍ନି-ହଵିଷ୍ୟ-ହୋତୃ
ହୋମାଦି-ସର୍ଵାକୃତି-ଭାସମାନମ୍ ।
ୟଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ତଦ୍ବୋଧଵିତାରିଣୀଭ୍ୟାଂ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୩ ॥

କାମାଦିସର୍ପଵ୍ରଜଗାରୁଡାଭ୍ୟାଂ
ଵିଵେକଵୈରାଗ୍ୟନିଧିପ୍ରଦାଭ୍ୟାମ୍ ।
ବୋଧପ୍ରଦାଭ୍ୟାଂ ଦ୍ରୁତମୋକ୍ଷଦାଭ୍ୟାଂ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୪ ॥

ଅନନ୍ତ-ସଂସାର-ସମୁଦ୍ରତାର-
ନୌକାୟିତାଭ୍ୟାଂ ସ୍ଥିରଭକ୍ତିଦାଭ୍ୟାମ୍ ।
ଜାଡ୍ୟାବ୍ଧି-ସଂଶୋଷଣ-ଵାଡଵାଭ୍ୟାଂ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୫ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦୁକାପଞ୍ଚକଂ (୨) ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Also Read:

Shri Gurupadukapanchakam 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment