Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Kannada

Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪಂಚಕಮ್ 2 ॥

ಓಂ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯೋ
ನಮಃ ಪರೇಭ್ಯಃ ಪರಪಾದುಕಾಭ್ಯಃ ।
ಆಚಾರ್ಯ-ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ-ಪಾದುಕಾಭ್ಯೋ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಃ ॥ 1 ॥

ಐಂಕಾರ-ಹ್ರೀಂಕಾರ-ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತ –
ಶ್ರೀಂಕಾರ-ಗೂಢಾರ್ಥ-ಮಹಾವಿಭೂತ್ಯಾ ।
ಓಂಕಾರ-ಮರ್ಮ-ಪ್ರತಿಪಾದಿನೀಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 2 ॥

ಹೋತ್ರಾಗ್ನಿ-ಹೋತ್ರಾಗ್ನಿ-ಹವಿಷ್ಯ-ಹೋತೃ
ಹೋಮಾದಿ-ಸರ್ವಾಕೃತಿ-ಭಾಸಮಾನಮ್ ।
ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ಬೋಧವಿತಾರಿಣೀಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 3 ॥

ಕಾಮಾದಿಸರ್ಪವ್ರಜಗಾರುಡಾಭ್ಯಾಂ
ವಿವೇಕವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಬೋಧಪ್ರದಾಭ್ಯಾಂ ದ್ರುತಮೋಕ್ಷದಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 4 ॥

ಅನನ್ತ-ಸಂಸಾರ-ಸಮುದ್ರತಾರ-
ನೌಕಾಯಿತಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿರಭಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಜಾಡ್ಯಾಬ್ಧಿ-ಸಂಶೋಷಣ-ವಾಡವಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 5 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪಂಚಕಂ (2) ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Gurupadukapanchakam 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top